Tehilim 29

Studie

  

1 מזמור לדוד הבו ליהוה בני אלים הבו ליהוה כבוד ועז׃

2 הבו ליהוה כבוד שמו השתחוו ליהוה בהדרת־קדש׃

3 קול יהוה על־המים אל־הכבוד הרעים יהוה על־מים רבים׃

4 קול־יהוה בכח קול יהוה בהדר׃

5 קול יהוה שבר ארזים וישבר יהוה את־ארזי הלבנון׃

6 וירקידם כמו־עגל לבנון ושרין כמו בן־ראמים׃

7 קול־יהוה חצב להבות אש׃

8 קול יהוה יחיל מדבר יחיל יהוה מדבר קדש׃

9 קול יהוה יחולל אילות ויחשפ* יערות ובהיכלו כלו אמר כבוד׃

10 יהוה למבול ישב וישב יהוה מלך לעולם׃

11 יהוה עז לעמו יתן יהוה יברך את־עמו בשלום׃

Scroll to see more.