Tehilim 24

Studie

         |

1 לדוד מזמור ליהוה* הארץ ומלואה תבל וישבי בה׃

2 כי־הוא על־ימים יסדה ועל־נהרות יכוננה׃

3 מי־יעלה בהר־יהוה ומי־יקום במקום קדשו׃

4 נקי כפים ובר־לבב אשר לא־נשא לשוא נפשי ולא נשבע למרמה׃

5 ישא ברכה מאת יהוה וצדקה מאלהי ישעו׃

6 זה דור [כ= דרשו] [ק= דרשיו] מבקשי פניך יעקב סלה׃

7 שאו שערים ראשיכם והנשאו פתחי עולם ויבוא מלך הכבוד׃

8 מי זה מלך הכבוד יהוה עזוז וגבור יהוה גבור מלחמה׃

9 שאו שערים ראשיכם ושאו פתחי עולם ויבא מלך הכבוד׃

10 מי הוא זה מלך הכבוד יהוה צבאות הוא מלך הכבוד סלה׃

Scroll to see more.