Tehilim 20:8

Studie

     

8 אלה ברכב ואלה בסוסים ואנחנו בשם־יהוה אלהינו נזכיר׃