Tehilim 16

Studie

         |

1 מכתם לדוד שמרני אל כי־חסיתי בך׃

2 אמרת ליהוה אדני אתה טובתי בל־עליך׃

3 לקדושים אשר־בארץ המה ואדירי כל־חפצי־בם׃

4 ירבו עצבותם אחר מהרו בל־אסיך נסכיהם מדם ובל־אשא את־שמותם על־שפתי׃

5 יהוה מנת־חלקי וכוסי אתה תומיך גורלי׃

6 חבלים נפלו־לי בנעמים אף־נחלת שפרה עלי׃

7 אברך את־יהוה אשר יעצני אף־לילות יסרוני כליותי׃

8 שויתי יהוה לנגדי תמיד כי מימיני בל־אמוט׃

9 לכן שמח לבי ויגל כבודי אף־בשרי ישכן לבטח׃

10 כי לא־תעזב נפשי לשאול לא־תתן חסידך לראות שחת׃*

11 תודיעני* ארח חיים שבע שמחות את־פניך נעמות בימינך נצח׃

Scroll to see more.