Tehilim 14

Study

          |

1 למנצח לדוד אמר נבל בלבו אין אלהים השחיתו התעיבו עלילה אין עשה־טוב׃

2 יהוה משמים השקיף על־בני־אדם לראות היש משכיל דרש את־אלהים׃

3 הכל סר יחדו נאלחו אין עשה־טוב אין גם־אחד׃

4 הלא ידעו כל־פעלי און אכלי עמי אכלו לחם יהוה לא קראו׃

5 שם פחדו פחד כי־אלהים בדור צדיק׃

6 עצת־עני תבישו כי יהוה מחסהו׃

7 מי יתן מציון ישועת ישראל בשוב יהוה שבות עמו יגל יעקב ישמח ישראל׃*

Scroll to see more.