Tehilim 12

Studie

         |

1 למנצח על־השמינית מזמור לדוד׃

2 הושיעה יהוה כי־גמר חסיד כי־פסו אמונים מבני אדם׃

3 שוא ידברו איש את־רעהו שפת חלקות בלב ולב ידברו׃

4 יכרת יהוה כל־שפתי חלקות לשון מדברת גדלות׃

5 אשר אמרו ללשננו נגביר שפתינו אתנו מי אדון לנו׃

6 משד עניים מאנקת אביונים עתה אקום יאמר יהוה אשית בישע יפיח לו׃

7 אמרות יהוה אמרות טהרות כסף צרוף בעליל לארץ מזקק שבעתים׃

8 אתה־יהוה תשמרם תצרנו מן־הדור זו לעולם׃

9 סביב רשעים יתהלכון כרם זלות לבני אדם׃

Scroll to see more.