BaMidbar 9

Studie

         |

1 וידבר יהוה אל־משה במדבר־סיני בשנה השנית לצאתם מארץ מצרים בחדש הראשון לאמר׃

2 ויעשו בני־ישראל את־הפסח במועדו׃

3 בארבעה עשר־יום בחדש הזה בין הערבים תעשו אתו במועדו ככל־חקתיו וככל־משפטיו תעשו אתו׃

4 וידבר משה אל־בני ישראל לעשת הפסח׃

5 ויעשו את־הפסח בראשון בארבעה עשר יום לחדש בין הערבים במדבר סיני ככל אשר צוה יהוה את־משה כן עשו בני ישראל׃

6 ויהי אנשים אשר היו טמאים לנפש אדם ולא־יכלו לעשת־הפסח ביום ההוא ויקרבו לפני משה ולפני אהרן ביום ההוא׃

7 ויאמרו האנשים ההמה אליו אנחנו טמאים לנפש אדם למה נגרע לבלתי הקרב את־קרבן יהוה במעדו בתוך בני ישראל׃

8 ויאמר אלהם משה עמדו ואשמעה מה־יצוה יהוה לכם׃ ף

9 וידבר יהוה אל־משה לאמר׃

10 דבר אל־בני ישראל לאמר איש איש כי־יהיה־טמא לנפש או בדרך רחקה לכם או לדרתיכם ועשה פסח ליהוה׃

11 בחדש השני בארבעה עשר יום בין הערבים יעשו אתו על־מצות ומררים יאכלהו׃

12 לא־ישאירו ממנו עד־בקר ועצם לא ישברו־בו ככל־חקת הפסח יעשו אתו׃

13 והאיש אשר־הוא טהור ובדרך לא־היה וחדל לעשות הפסח ונכרתה הנפש ההוא מעמיה כי קרבן יהוה לא הקריב במעדו חטאו ישא האיש ההוא׃

14 וכי־יגור אתכם גר ועשה פסח ליהוה כחקת הפסח וכמשפטו כן יעשה חקה אחת יהיה לכם ולגר ולאזרח הארץ׃ ף

15 וביום הקים את־המשכן כסה העןן את־המשכן לאהל העדת ובערב יהיה על־המשכן כמראה־אש עד־בקר׃

16 כן יהיה תמיד העןן יכסנו ומראה־אש לילה׃

17 ולפי העלת העןן מעל האהל ואחרי־כן יסעו בני ישראל ובמקום אשר ישכן־שם העןן שם יחנו בני ישראל׃

18 על־פי יהוה יסעו בני ישראל ועל־פי יהוה יחנו כל־ימי אשר ישכן העןן על־המשכן יחנו׃

19 ובהאריך העןן על־המשכן ימים רבים ושמרו בני־ישראל את־משמרת יהוה ולא יסעו׃

20 ויש אשר יהיה העןן ימים מספר על־המשכן על־פי יהוה יחנו ועל־פי יהוה יסעו׃

21 ויש אשר־יהיה העןן מערב עד־בקר ונעלה העןן בבקר ונסעו או יוםם ולילה ונעלה העןן ונסעו׃

22 או־ימים או־חדש או־ימים בהאריך העןן על־המשכן לשכן עליו יחנו בני־ישראל ולא יסעו ובהעלתו יסעו׃

23 על־פי יהוה יחנו ועל־פי יהוה יסעו את־משמרת יהוה שמרו על־פי יהוה ביד־משה׃ ף