BaMidbar 7

Studovat vnitřní smysl

       

1 ויהי ביום כלות משה להקים את־המשכן וימשח אתו ויקדש אתו ואת־כל־כליו ואת־המזבח ואת־כל־כליו וימשחם ויקדש אתם׃

2 ויקריבו נשיאי ישראל ראשי בית אבתם הם נשיאי המטת הם העמדים על־הפקדים׃

3 ויביאו את־קרבנם לפני יהוה שש־עגלת צב ושני עשר בקר עגלה על־שני הנשאים ושור לאחד ויקריבו אותם לפני המשכן׃

4 ויאמר יהוה אל־משה לאמר׃

5 קח מאתם והיו לעבד את־עבדת אהל מועד ונתתה אותם אל־הלוים איש כפי עבדתו׃

6 ויקח משה את־העגלת ואת־הבקר ויתן אותם אל־הלוים׃

7 את שתי העגלת ואת ארבעת הבקר נתן לבני גרשון כפי עבדתם׃

8 ואת ארבע העגלת ואת שמנת הבקר נתן לבני מררי כפי עבדתם ביד איתמר בן־אהרן הכהן׃

9 ולבני קהת לא נתן כי־עבדת הקדש עלהם בכתף ישאו׃

10 ויקריבו הנשאים את חנכת המזבח ביום המשח אתו ויקריבו הנשיאם את־קרבנם לפני המזבח׃

11 ויאמר יהוה אל־משה נשיא אחד ליום נשיא אחד ליום יקריבו את־קרבנם לחנכת המזבח׃ ס

12 ויהי המקריב ביום הראשון את־קרבנו נחשון בן־עמינדב למטה יהודה׃

13 וקרבנו קערת־כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם מלאים סלת בלולה בשמן למנחה׃

14 כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת׃

15 פר אחד בן־בקר איל אחד כבש־אחד בן־שנתו לעלה׃

16 שעיר־עזים אחד לחטאת׃

17 ולזבח השלמים בקר שנים אילם חמשה עתודים חמשה כבשים בני־שנה חמשה זה קרבן נחשון בן־עמינדב׃ ף

18 ביום השני הקריב נתנאל בן־צוער נשיא יששכר׃

19 הקרב את־קרבנו קערת־כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם מלאים סלת בלולה בשמן למנחה׃

20 כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת׃

21 פר אחד בן־בקר איל אחד כבש־אחד בן־שנתו לעלה׃

22 שעיר־עזים אחד לחטאת׃

23 ולזבח השלמים בקר שנים אילם חמשה עתודים חמשה כבשים בני־שנה חמשה זה קרבן נתנאל בן־צוער׃ ף

24 ביום השלישי נשיא לבני זבולן אליאב בן־חלן׃

25 קרבנו קערת־כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם מלאים סלת בלולה בשמן למנחה׃

26 כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת׃

27 פר אחד בן־בקר איל אחד כבש־אחד בן־שנתו לעלה׃

28 שעיר־עזים אחד לחטאת׃

29 ולזבח השלמים בקר שנים אילם חמשה עתדים חמשה כבשים בני־שנה חמשה זה קרבן אליאב בן־חלן׃ ף

30 ביום הרביעי נשיא לבני ראובן אליצור בן־שדיאור׃

31 קרבנו קערת־כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם מלאים סלת בלולה בשמן למנחה׃

32 כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת׃

33 פר אחד בן־בקר איל אחד כבש־אחד בן־שנתו לעלה׃

34 שעיר־עזים אחד לחטאת׃

35 ולזבח השלמים בקר שנים אילם חמשה עתדים חמשה כבשים בני־שנה חמשה זה קרבן אליצור בן־שדיאור׃ ף

36 ביום החמישי נשיא לבני שמעון שלמיאל בן־צורישדי׃

37 קרבנו קערת־כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם מלאים סלת בלולה בשמן למנחה׃

38 כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת׃

39 פר אחד בן־בקר איל אחד כבש־אחד בן־שנתו לעלה׃

40 שעיר־עזים אחד לחטאת׃

41 ולזבח השלמים בקר שנים אילם חמשה עתדים חמשה כבשים בני־שנה חמשה זה קרבן שלמיאל בן־צורישדי׃ ף

42 ביום הששי נשיא לבני גד אליסף בן־דעואל׃

43 קרבנו קערת־כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם מלאים סלת בלולה בשמן למנחה׃

44 כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת׃

45 פר אחד בן־בקר איל אחד כבש־אחד בן־שנתו לעלה׃

46 שעיר־עזים אחד לחטאת׃

47 ולזבח השלמים בקר שנים אילם חמשה עתדים חמשה כבשים בני־שנה חמשה זה קרבן אליסף בן־דעואל׃ ף

48 ביום השביעי נשיא לבני אפרים אלישמע בן־עמיהוד׃

49 קרבנו קערת־כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם מלאים סלת בלולה בשמן למנחה׃

50 כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת׃

51 פר אחד בן־בקר איל אחד כבש־אחד בן־שנתו לעלה׃

52 שעיר־עזים אחד לחטאת׃

53 ולזבח השלמים בקר שנים אילם חמשה עתדים חמשה כבשים בני־שנה חמשה זה קרבן אלישמע בן־עמיהוד׃ ף

54 ביום השמיני נשיא לבני מנשה גמליאל בן־פדה־צור׃

55 קרבנו קערת־כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם מלאים סלת בלולה בשמן למנחה׃

56 כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת׃

57 פר אחד בן־בקר איל אחד כבש־אחד בן־שנתו לעלה׃

58 שעיר־עזים אחד לחטאת׃

59 ולזבח השלמים בקר שנים אילם חמשה עתדים חמשה כבשים בני־שנה חמשה זה קרבן גמליאל בן־פדהצור׃ ף

60 ביום התשיעי נשיא לבני בנימן אבידן בן־גדעני׃

61 קרבנו קערת־כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם מלאים סלת בלולה בשמן למנחה׃

62 כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת׃

63 פר אחד בן־בקר איל אחד כבש־אחד בן־שנתו לעלה׃

64 שעיר־עזים אחד לחטאת׃

65 ולזבח השלמים בקר שנים אילם חמשה עתדים חמשה כבשים בני־שנה חמשה זה קרבן אבידן בן־גדעני׃ ף

66 ביום העשירי נשיא לבני דן אחיעזר בן־עמישדי׃

67 קרבנו קערת־כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם מלאים סלת בלולה בשמן למנחה׃

68 כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת׃

69 פר אחד בן־בקר איל אחד כבש־אחד בן־שנתו לעלה׃

70 שעיר־עזים אחד לחטאת׃

71 ולזבח השלמים בקר שנים אילם חמשה עתדים חמשה כבשים בני־שנה חמשה זה קרבן אחיעזר בן־עמישדי׃ ף

72 ביום עשתי עשר יום נשיא לבני אשר פגעיאל בן־עכרן׃

73 קרבנו קערת־כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם מלאים סלת בלולה בשמן למנחה׃

74 כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת׃

75 פר אחד בן־בקר איל אחד כבש־אחד בן־שנתו לעלה׃

76 שעיר־עזים אחד לחטאת׃

77 ולזבח השלמים בקר שנים אילם חמשה עתדים חמשה כבשים בני־שנה חמשה זה קרבן פגעיאל בן־עכרן׃ ף

78 ביום שנים עשר יום נשיא לבני נפתלי אחירע בן־עיןן׃

79 קרבנו קערת־כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם מלאים סלת בלולה בשמן למנחה׃

80 כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת׃

81 פר אחד בן־בקר איל אחד כבש־אחד בן־שנתו לעלה׃

82 שעיר־עזים אחד לחטאת׃

83 ולזבח השלמים בקר שנים אילם חמשה עתדים חמשה כבשים בני־שנה חמשה זה קרבן אחירע בן־עיןן׃ ף

84 זאת חנכת המזבח ביום המשח אתו מאת נשיאי ישראל קערת כסף שתים עשרה מזרקי־כסף שנים עשר כפות זהב שתים עשרה׃

85 שלשים ומאה הקערה האחת כסף ושבעים המזרק האחד כל כסף הכלים אלפים וארבע־מאות בשקל הקדש׃

86 כפות זהב שתים־עשרה מלאת קטרת עשרה עשרה הכף בשקל הקדש כל־זהב הכפות עשרים ומאה׃

87 כל־הבקר לעלה שנים עשר פרים אילם שנים־עשר כבשים בני־שנה שנים עשר ומנחתם ושעירי עזים שנים עשר לחטאת׃

88 וכל בקר זבח השלמים עשרים וארבעה פרים אילם ששים עתדים ששים כבשים בני־שנה ששים זאת חנכת המזבח אחרי המשח אתו׃

89 ובבא משה אל־אהל מועד לדבר אתו וישמע את־הקול מדבר אליו מעל הכפרת אשר על־ארן העדת מבין שני הכרבים וידבר אליו׃ ף

  
   Studovat vnitřní smysl

Explanation of Numbers 7      

Napsal(a) Henry MacLagan

Verses 1-8. The subject here first presented is the conjunction of the spiritual heaven with the celestial; and also, generally, the chapter treats of the acknowledgement, on the part of the spiritual man, that he receives all the good things of charity and faith and doctrine from the Lord through the celestial heavens.

Verses 9-11. But those who constitute the spiritual heaven cannot perform the functions of the ultimate heaven, their use being to minister to and support with all their power the celestial heaven, besides which they acknowledge the Lord in genuine spiritual worship; every society, indeed, and each individual, according to his state.

Verses 12-88. The specific acknowledgement and worship of societies and individuals is described.

Verse 89. Revelation, internal and external, is always the consequence of genuine acknowledgement and worship.

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 2177, 2180, 3858, 4262

Apocalypse Explained 431

Apocalypse Revealed 349


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 308, 2906, 2959, 5945, 7839, 8314, 9506, ...

Apocalypse Revealed 239, 348, 392, 529, 779

Doctrine of the Sacred Scripture 97

Doctrine of Life 59

True Christian Religion 260, 284


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 277, 283, 375, 430, 700

Jiný komentář

  Příběhy:


  Biblická studia:  (see all)Skočit na podobné biblické verše

Bereshit 35:22, 23

Shemot 25:22, 29:36, 30:29, 34, 33:9, 40:9, 11

VaYikra 1:2, 2:1, 3:1, 4:23

BaMidbar 1:4, 5, 16, 3:47, 4:4, 15, 24, 28, 29, 33, 10:4, 11:17, 12:8, 15:4, 17:2, 28:5, 29:6

Shmuel B 6:3

Melachim A 8:63

Významy biblických slov

ישראל
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

בית
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

לפני
In most cases, the meaning of "before" is pretty straightforward, both as a way of assessing relative time, and in its use meaning "in someone's...

יהוה
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

שש
Like most numbers in the Bible, "six" can have various meanings depending on context, but has a couple that are primary. When used in relation...

איש
The relationship between men and women is deep and nuanced, and one entire book of the Writings – Conjugial Love or Love in Marriage –...

ארבע
The number "four" in the Bible represents things being linked together or joined. This is partly because four is two times two, and two represents...

בן
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

אחד
A company might have executives setting policy and strategy, engineers designing products, line workers building them, managers handling personnel and others handling various functions. They...

יהודה
City of Judah,' as in Isaiah 40:9, signifies the doctrine of love towards the Lord and love towards our neighbor in its whole extent.

כסף
'Silver,' in the internal sense of the Word, signifies truth, but also falsity. 'Silver' means the truth of faith, or the truth acquired from selfhood,...

שקל
'A shekel' signifies the price or estimation of good and truth, and 'half a shekel' signifies the determination of the quantity thereof.

שניהם
The number "two" has two different meanings in the Bible. In most cases "two" indicates a joining together or unification. This is easy to see...

זהב
Gold means good, and just as gold was the most precious metal known to ancient mankind so it represents the good of the highest and...

כבש
'A lamb' signifies the good of the innocence of infancy. 'A lamb' signifies the Lord regarding His divine humanity. The lamb,' as in Revelation 8:11,...

עזים
From correspondences, a goat signifies the natural man. The goat which was sacrificed, as in Leviticus 16:5-10, signifies the natural man regarding a part purified,...

כבשים
'A ram' signifies the Lord’s divine spiritual nature pertaining to a person. 'A ram' signifies the good of innocence and charity in the internal self....

יששכר
Issachar,' in the highest sense, signifies the divine good of truth, and truth of good. In a spiritual sense, he signifies celestial conjugial love, which...

ראובן
'Reuben,' in the highest sense, signifies omniscience. In a spiritual sense, he signifies wisdom, intelligence, science, and faith. In a natural sense, he signifies sight....

שמעון
In Revelation 7, 'Simeon', in the highest sense, signifies providence, in a spiritual sense, love towards our neighbor, or charity, and in a natural sense,...

גד
Gad, in a supreme sense, signifies omnipotence; in a spiritual sense, the good of life, or use; and in a natural sense, works. Gad, in...

אפרים
Ephraim was the second son born to Joseph in Egypt and was, along with his older brother Manasseh, elevated by Jacob to the same status...

מנשה
'Manasseh' signifies the will of the spiritual church.

דן
The tribe of Dan (Jer. 8:16) signifies truth in its own ultimate degree of order, here truth in the church, which is contained in the...

יום
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

נפתלי
'Naphtali' in a supreme sense, signifies the proper power of the Lord’s divine human. In a spiritual sense, he signifies temptation and victory and a...

אלפים
As children, most of us at some point frustrated our mothers into using the phrase “if I've told you once, I've told you a thousand...

מאות
It's a landmark for a young child to count to 100; it sort of covers all the "ordinary" numbers. One hundred is obviously significant for...

עשרים
'Twenty,' when referring to a quantity, signifies everything, or fullness, because it is ten twice. In Genesis 18:31, 'twenty', like all numbers occurring in the...

לדבר
Like "say," the word "speak" refers to thoughts and feelings moving from our more internal spiritual levels to our more external ones – and ultimately...

מדבר
Like "say," the word "speak" refers to thoughts and feelings moving from our more internal spiritual levels to our more external ones – and ultimately...


Přeložit: