BaMidbar 14

Studovat vnitřní smysl

       

1 ותשא כל־העדה ויתנו את־קולם ויבכו העם בלילה ההוא׃

2 וילנו על־משה ועל־אהרן כל בני ישראל ויאמרו אלהם כל־העדה לו־מתנו בארץ מצרים או במדבר הזה לו־מתנו׃

3 ולמה יהוה מביא אתנו אל־הארץ הזאת לנפל בחרב נשינו וטפנו יהיו לבז הלוא טוב לנו שוב מצרימה׃

4 ויאמרו איש אל־אחיו נתנה ראש ונשובה מצרימה׃

5 ויפל משה ואהרן על־פניהם לפני כל־קהל עדת בני ישראל׃

6 ויהושע בן־נון וכלב בן־יפנה מן־התרים את־הארץ קרעו בגדיהם׃

7 ויאמרו אל־כל־עדת בני־ישראל לאמר הארץ אשר עברנו בה לתור אתה טובה הארץ מאד מאד׃

8 אם־חפץ בנו יהוה והביא אתנו אל־הארץ הזאת ונתנה לנו ארץ אשר־הוא זבת חלב ודבש׃

9 אך ביהוה אל־תמרדו ואתם אל־תיראו את־עם הארץ כי לחמנו הם סר צלם מעליהם ויהוה אתנו אל־תיראם׃

10 ויאמרו כל־העדה לרגום אתם באבנים וכבוד יהוה נראה באהל מועד אל־כל־בני ישראל׃ ף

11 ויאמר יהוה אל־משה עד־אנה ינאצני העם הזה ועד־אנה לא־יאמינו בי בכל האתות אשר עשיתי בקרבו׃

12 אכנו בדבר ואורשנו ואעשה אתך לגוי־גדול ועצום ממנו׃

13 ויאמר משה אל־יהוה ושמעו מצרים כי־העלית בכחך את־העם הזה מקרבו׃

14 ואמרו אל־יושב הארץ הזאת שמעו כי־אתה יהוה בקרב העם הזה אשר־עין בעין נראה אתה יהוה ועננך עמד עלהם ובעמד עןן אתה הלך לפניהם יוםם ובעמוד אש לילה׃

15 והמתה את־העם הזה כאיש אחד ואמרו הגוים אשר־שמעו את־שמעך לאמר׃

16 מבלתי יכלת יהוה להביא את־העם הזה אל־הארץ אשר־נשבע להם וישחטם במדבר׃

17 ועתה יגדל־נא כח אדני כאשר דברת לאמר׃

18 יהוה ארך אפים ורב־חסד נשא עון ופשע ונקה לא ינקה פקד עון אבות על־בנים על־שלשים ועל־רבעים׃

19 סלח־נא לעון העם הזה כגדל חסדך וכאשר נשאתה לעם הזה ממצרים ועד־הנה׃

20 ויאמר יהוה סלחתי כדברך׃

21 ואולם חי־אני וימלא כבוד־יהוה את־כל־הארץ׃

22 כי כל־האנשים הראים את־כבדי ואת־אתתי אשר־עשיתי במצרים ובמדבר וינסו אתי זה עשר פעמים ולא שמעו בקולי׃

23 אם־יראו את־הארץ אשר נשבעתי לאבתם וכל־מנאצי לא יראוה׃

24 ועבדי כלב עקב היתה רוח אחרת עמו וימלא אחרי והביאתיו אל־הארץ אשר־בא שמה וזרעו יורשנה׃

25 והעמלקי והכנעני יושב בעמק מחר פנו וסעו לכם המדבר דרך ים־סוף׃ ף

26 וידבר יהוה אל־משה ואל־אהרן לאמר׃

27 עד־מתי לעדה הרעה הזאת אשר המה מלינים עלי את־תלנות בני ישראל אשר המה מלינים עלי שמעתי׃

28 אמר אלהם חי־אני נאם־יהוה אם־לא כאשר דברתם באזני כן אעשה לכם׃

29 במדבר הזה יפלו פגריכם וכל־פקדיכם לכל־מספרכם מבן עשרים שנה ומעלה אשר הלינתם עלי׃

30 אם־אתם תבאו אל־הארץ אשר נשאתי את־ידי לשכן אתכם בה כי אם־כלב בן־יפנה ויהושע בן־נון׃

31 וטפכם אשר אמרתם לבז יהיה והביאתי אתם וידעו את־הארץ אשר מאסתם בה׃

32 ופגריכם אתם יפלו במדבר הזה׃

33 ובניכם יהיו רעים במדבר ארבעים שנה ונשאו את־זנותיכם עד־תם פגריכם במדבר׃

34 במספר הימים אשר־תרתם את־הארץ ארבעים יום יום לשנה יום לשנה תשאו את־עונתיכם ארבעים שנה וידעתם את־תנואתי׃

35 אני יהוה דברתי אם־לא זאת אעשה לכל־העדה הרעה הזאת הנועדים עלי במדבר הזה יתמו ושם ימתו׃

36 והאנשים אשר־שלח משה לתור את־הארץ וישבו [כ= וילונו] [ק= וילינו] עליו את־כל־העדה להוציא דבה על־הארץ׃

37 וימתו האנשים מוצאי דבת־הארץ רעה במגפה לפני יהוה׃

38 ויהושע בן־נון וכלב בן־יפנה חיו מן־האנשים ההם ההלכים לתור את־הארץ׃

39 וידבר משה את־הדברים האלה אל־כל־בני ישראל ויתאבלו העם מאד׃

40 וישכמו בבקר ויעלו אל־ראש־ההר לאמר הננו ועלינו אל־המקום אשר־אמר יהוה כי חטאנו׃

41 ויאמר משה למה זה אתם עברים את־פי יהוה והוא לא תצלח׃

42 אל־תעלו כי אין יהוה בקרבכם ולא תנגפו לפני איביכם׃

43 כי העמלקי והכנעני שם לפניכם ונפלתם בחרב כי־על־כן שבתם מאחרי יהוה ולא־יהיה יהוה עםכם׃

44 ויעפלו לעלות אל־ראש ההר וארון ברית־יהוה ומשה לא־משו מקרב המחנה׃

45 וירד העמלקי והכנעני הישב בהר ההוא ויכום ויכתום עד־החרמה׃ ף

  
   Studovat vnitřní smysl

Explanation of Numbers 14      

Napsal(a) Henry MacLagan

Verses 1-10. A continuation of the closing subject of the last chapter, describing more particularly the state of temptation and its effect with the wicked and with the good.

Verses 11-25. Revelation from the Lord that those who are merely natural will persist in their hatred of good, while the good will be delivered; including a description of the state of the good during the temptation, and of consolation given to them, notwithstanding that their temptation may continue.

Verses 26-39. Further, there is revelation giving a more particular description of the experiences of the wicked, of their vastation, and of the preservation of those who are established in good and truth.

Verses 40-45. Concerning the attempt of those who are in merely external worship without any genuine spiritual life to overcome evil by and from themselves, and the consequences thereof.

Swedenborg

Výklad(y) nebo odkazy ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 730, 2148, 2184, 2466, 4290, 4402, 4759, ...

Apocalypse Revealed 101, 134, 322, 598, 629

Doctrine of the Sacred Scripture 51

Doctrine of Life 59, 79

True Christian Religion 226, 284, 780


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 141, 392, 532, 594, 619, 633, 675, ...

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

Bereshit 31:7

Shemot 8:9, 9:16, 13:21, 14:11, 13, 16:9, 10, 28, 17:4, 20:5, 23:21, 32:10, 11, 12, 14, 32, 33:4, 16

VaYikra 10:2

BaMidbar 1:45, 9:15, 11:4, 20, 13:6, 13, 25, 27, 29, 30, 14:2, 11, 27, 28, 16:4, 19, 35, 17:6, 7, 10, 20:2, 3, 21:3, 23:19, 26:64, 65, 32:11, 12, 13

Devarim 1:19, 21, 5:4, 24, 9:23, 26, 28, 20:3, 32:40

Yehoshua 5:6, 7:9, 12, 14:6, 8, 10, 12

Shoftim 1:17, 11:16, 35, 16:20, 18:9

Shmuel A 4:2, 15:19, 27:8

Melachim B 18:32

Dvrei Yamim B 15:2, 20:17, 24:20

Nechemiyah 9:17, 24

Eyov 21:19

Tehilim 44:10, 46:8, 57:6, 72:19, 78:32, 33, 86:15, 95:11, 106:24, 25, 26, 147:11

Yishevah 8:10

Yeremiyah 18:10, 32:18, 42:14, 19

Eichah 5:7

Yechezchial 4:6, 20:9, 13, 36, 23:35

Daniyel 9:19

הושע 12

עמוס 7:2, 5

מתיו 17:17

ג'ון 12:37

מעשי השליחים 7:39

הרומאים 8:31

1 קורינתיים 10:5, 10

עברים 3:9, 11, 16, 17

ג'וד 1:5

Významy biblických slov

ישראל
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

מצרים
In the Bible, Egypt means knowledge and the love of knowledge. In a good sense that means knowledge of truth from the Lord through the...

יהוה
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

מביא
As with common verbs in general, the meaning of “bring” is highly dependent on context, but in general it represents an introduction to a new...

טוב
It seems rather circular to say that “good” in the Bible represents good, but in a general sense it’s true! The case is this: The...

לנו
Angels do give us guidance, but they are mere helpers; the Lord alone governs us, through angels and spirits. Since angels have their assisting role,...

ראש
The head is the part of us that is highest, which means in a representative sense that it is what is closest to the Lord....

לפני
In most cases, the meaning of "before" is pretty straightforward, both as a way of assessing relative time, and in its use meaning "in someone's...

קהל
A congregation is a group of people with common loves, interests, and purposes. It often refers to a church group. In the Word it is...

בן
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

ארץ
Generally in the Bible a "country" means a political subdivision ruled by a king, or sometimes a tribe with a territory ruled by a king...

חלב
Water represents true ideas about day-to-day life, and other drinks and liquids in general represent different forms of truth. Milk is a drink that contains...

נראה
The symbolic meaning of "seeing" is "understanding," which is obvious enough that it has become part of common language (think about it; you might see...

גדול
The word "great" is used in the Bible to represent a state with a strong degree of love and affection, of the desire for good;...

אש
Fire, in the spiritual sense, can mean both love and hatred depending on the context, just as natural fire can be both comforting in keeping...

עין
It’s common to say “I see” when we understand something. And indeed, “seeing” in the Bible represents grasping and understanding spiritual things. So it makes...

עמד
'To stand,' and 'come forth' as in Daniel 7:10, refers to truth. In Genesis 24:13, it signifies a state of conjunction of divine truth with...

לילה
The sun in the Bible represents the Lord, with its heat representing His love and its light representing His wisdom. “Daytime,” then, represents a state...

אחד
A company might have executives setting policy and strategy, engineers designing products, line workers building them, managers handling personnel and others handling various functions. They...

להביא
As with common verbs in general, the meaning of “bring” is highly dependent on context, but in general it represents an introduction to a new...

נשבע
'To sware' is a binding.

חסד
In regular language, "mercy" means being caring and compassionate toward those who are in poor states. That's a position we are all in relative to...

נשא
Like many verbs, the spiritual meaning of "bearing" something depends greatly on context – what it is that's being borne, and why. It is further...

עון
In the Word three terms are used to mean bad things that are done. These three are transgression, iniquity, and sin, and they are here...

אבות
Father in the Word means what is most interior, and in those things that are following the Lord's order, it means what is good. In...

בנים
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

חי
'Lives' is used in the plural, because of the will and understanding, and because these two lives make one.

עשר
Most places in Swedenborg identify “ten” as representing “all,” or in some cases “many” or “much.” The Ten Commandments represent all the guidance we get...

כלב
Caleb, In Numbers 14:24, represents those who are introduced into the church, and, accordingly, his seed signifies the truth of the doctrine of the church.

רוח
Because a nearer and stronger divine influx through the heavens disperses truths among the wicked, 'wind' signifies this dispersion of truth and the resulting conjunction...

בא
As with common verbs in general, the meaning of “come” in the Bible is highly dependent on context – its meaning is determined largely by...

מחר
'Tomorrow' signifies eternity.

דרך
These days we tend to think of "roads" as smooth swaths of pavement, and judge them by how fast we can drive cars on them....

ים
Water generally represents what Swedenborg calls “natural truth,” or true concepts about day-to-day matters and physical things. Since all water ultimately flows into the seas,...

אמר
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

עשרים
'Twenty,' when referring to a quantity, signifies everything, or fullness, because it is ten twice. In Genesis 18:31, 'twenty', like all numbers occurring in the...

ארבעים
'Forty' means completeness because 'four' means what is complete, as does 'ten.' Forty is the product of four and ten. Compound numbers have a meaning...

יום
"Day" describes a state in which we are turned toward the Lord, and are receiving light (which is truth) and heat (which is a desire...

שלח
In every instance, however, 'being sent' means coming forth, (or going forth), in the internal sense, as in John 17:8. In similar manner, it is...

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 The Spies Return
Activity | Ages 7 - 14

 The Twelve Spies
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 Twelve Spies Sent into Canaan
A lesson for younger children with discussion ideas and a project.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6


Přeložit: