VaYikra 27

Studie

         |

1 וידבר יהוה אל־משה לאמר׃

2 דבר אל־בני ישראל ואמרת אלהם איש כי יפלא נדר בערךך נפשת ליהוה׃

3 והיה ערךך הזכר מבן עשרים שנה ועד בן־ששים שנה והיה ערךך חמשים שקל כסף בשקל הקדש׃

4 ואם־נקבה הוא והיה ערךך שלשים שקל׃

5 ואם מבן־חמש שנים ועד בן־עשרים שנה והיה ערךך הזכר עשרים שקלים ולנקבה עשרת שקלים׃

6 ואם מבן־חדש ועד בן־חמש שנים והיה ערךך הזכר חמשה שקלים כסף ולנקבה ערךך שלשת שקלים כסף׃

7 ואם מבן־ששים שנה ומעלה אם־זכר והיה ערךך חמשה עשר שקל ולנקבה עשרה שקלים׃

8 ואם־מך הוא מערךך והעמידו לפני הכהן והעריך אתו הכהן על־פי אשר תשיג יד הנדר יעריכנו הכהן׃ ס

9 ואם־בהמה אשר יקריבו ממנה קרבן ליהוה כל אשר יתן ממנו ליהוה יהיה־קדש׃

10 לא יחליפנו ולא־ימיר אתו טוב ברע או־רע בטוב ואם־המר ימיר בהמה בבהמה והיה־הוא ותמורתו יהיה־קדש׃

11 ואם כל־בהמה טמאה אשר לא־יקריבו ממנה קרבן ליהוה והעמיד את־הבהמה לפני הכהן׃

12 והעריך הכהן אתה בין טוב ובין רע כערךך הכהן כן יהיה׃

13 ואם־גאל יגאלנה ויסף חמישתו על־ערךך׃

14 ואיש כי־יקדש את־ביתו קדש ליהוה והעריכו הכהן בין טוב ובין רע כאשר יעריך אתו הכהן כן יקום׃

15 ואם־המקדיש יגאל את־ביתו ויסף חמישית כסף־ערךך עליו והיה לו׃

16 ואם משדה אחזתו יקדיש איש ליהוה והיה ערךך לפי זרעו זרע חמר שערים בחמשים שקל כסף׃

17 אם־משנת היבל יקדיש שדהו כערךך יקום׃

18 ואם־אחר היבל יקדיש שדהו וחשב־לו הכהן את־הכסף על־פי השנים הנותרת עד שנת היבל ונגרע מערךך׃

19 ואם־גאל יגאל את־השדה המקדיש אתו ויסף חמשית כסף־ערךך עליו וקם לו׃

20 ואם־לא יגאל את־השדה ואם־מכר את־השדה לאיש אחר לא יגאל עוד׃

21 והיה השדה בצאתו ביבל קדש ליהוה כשדה החרם לכהן תהיה אחזתו׃

22 ואם את־שדה מקנתו אשר לא משדה אחזתו יקדיש ליהוה׃

23 וחשב־לו הכהן את מכסת הערךך עד שנת היבל ונתן את־הערךך ביום ההוא קדש ליהוה׃

24 בשנת היובל ישוב השדה לאשר קנהו מאתו לאשר־לו אחזת הארץ׃

25 וכל־ערךך יהיה בשקל הקדש עשרים גרה יהיה השקל׃ ס

26 אך־בכור אשר־יבכר ליהוה בבהמה לא־יקדיש איש אתו אם־שור אם־שה ליהוה הוא׃

27 ואם בבהמה הטמאה ופדה בערךך ויסף חמשתו עליו ואם־לא יגאל ונמכר בערךך׃

28 אך־כל־חרם אשר יחרם איש ליהוה מכל־אשר־לו מאדם ובהמה ומשדה אחזתו לא ימכר ולא יגאל כל־חרם קדש־קדשים הוא ליהוה׃

29 כל־חרם אשר יחרם מן־האדם לא יפדה מות יומת׃

30 וכל־מעשר הארץ מזרע הארץ מפרי העץ ליהוה הוא קדש ליהוה׃

31 ואם־גאל יגאל איש ממעשרו חמשיתו יסף עליו׃

32 וכל־מעשר בקר וצאן כל אשר־יעבר תחת השבט העשירי יהיה־קדש ליהוה׃

33 לא יבקר בין־טוב לרע ולא ימירנו ואם־המר ימירנו והיה־הוא ותמורתו יהיה־קדש לא יגאל׃

34 אלה המצות אשר צוה יהוה את־משה אל־בני ישראל בהר סיני׃