Yehoshua 24

Studovat vnitřní smysl
← Yehoshua 23   Shoftim 1 →     

1 ויאסף יהושע את־כל־שבטי ישראל שכמה ויקרא לזקני ישראל ולראשיו ולשפטיו ולשטריו ויתיצבו לפני האלהים׃

2 ויאמר יהושע אל־כל־העם כה־אמר יהוה אלהי ישראל בעבר הנהר ישבו אבותיכם מעולם תרח אבי אברהם ואבי נחור ויעבדו אלהים אחרים׃

3 ואקח את־אביכם את־אברהם מעבר הנהר ואולך אותו בכל־ארץ כנען [כ= וארב] [ק= וארבה] את־זרעו ואתן־לו את־יצחק׃

4 ואתן ליצחק את־יעקב ואת־עשו ואתן לעשו את־הר שעיר לרשת אותו ויעקב ובניו ירדו מצרים׃

5 ואשלח את־משה ואת־אהרן ואגף את־מצרים כאשר עשיתי בקרבו ואחר הוצאתי אתכם׃

6 ואוציא את־אבותיכם ממצרים ותבאו הימה וירדפו מצרים אחרי אבותיכם ברכב ובפרשים ים־סוף׃

7 ויצעקו אל־יהוה וישם מאפל ביניכם ובין המצרים ויבא עליו את־הים ויכסהו ותראינה עיניכם את אשר־עשיתי במצרים ותשבו במדבר ימים רבים׃

8 [כ= ואבאה] [ק= ואביא] אתכם אל־ארץ האמרי היושב בעבר הירדן וילחמו אתכם ואתן אותם בידכם ותירשו את־ארצם ואשמידם מפניכם׃

9 ויקם בלק בן־צפור מלך מואב וילחם בישראל וישלח ויקרא לבלעם בן־בעור לקלל אתכם׃

10 ולא אביתי לשמע לבלעם ויברך ברוך אתכם ואצל אתכם מידו׃

11 ותעברו את־הירדן ותבאו אל־יריחו וילחמו בכם בעלי־יריחו האמרי והפרזי והכנעני והחתי והגרגשי החוי והיבוסי ואתן אותם בידכם׃

12 ואשלח לפניכם את־הצרעה ותגרש אותם מפניכם שני מלכי האמרי לא בחרבך ולא בקשתך׃

13 ואתן לכם ארץ אשר לא־יגעת בה וערים אשר לא־בניתם ותשבו בהם כרמים וזיתים אשר לא־נטעתם אתם אכלים׃

14 ועתה יראו את־יהוה ועבדו אתו בתמים ובאמת והסירו את־אלהים אשר עבדו אבותיכם בעבר הנהר ובמצרים ועבדו את־יהוה׃

15 ואם רע בעיניכם לעבד את־יהוה בחרו לכם היום את־מי תעבדון אם את־אלהים אשר־עבדו אבותיכם אשר [כ= בעבר] [ק= מעברa] הנהר ואם את־אלהי האמרי אשר אתם ישבים בארצם ואנכי וביתי נעבד את־יהוה׃ ף

16 ויען העם ויאמר חלילה לנו מעזב את־יהוה לעבד אלהים אחרים׃

17 כי יהוה אלהינו הוא המעלה אתנו ואת־אבותינו מארץ מצרים מבית עבדים ואשר עשה לעינינו את־האתות הגדלות האלה וישמרנו בכל־הדרך אשר הלכנו בה ובכל העמים אשר עברנו בקרבם׃

18 ויגרש יהוה את־כל־העמים ואת־האמרי ישב הארץ מפנינו גם־אנחנו נעבד את־יהוה כי־הוא אלהינו׃ ס

19 ויאמר יהושע אל־העם לא תוכלו לעבד את־יהוה כי־אלהים קדשים הוא אל־קנוא הוא לא־ישא לפשעכם ולחטאותיכם׃

20 כי תעזבו את־יהוה ועבדתם אלהי נכר ושב והרע לכם וכלה אתכם אחרי אשר־היטיב לכם׃

21 ויאמר העם אל־יהושע לא כי את־יהוה נעבד׃

22 ויאמר יהושע אל־העם עדים אתם בכם כי־אתם בחרתם לכם את־יהוה לעבד אותו ויאמרו עדים׃

23 ועתה הסירו את־אלהי הנכר אשר בקרבכם והטו את־לבבכם אל־יהוה אלהי ישראל׃

24 ויאמרו העם אל־יהושע את־יהוה אלהינו נעבד ובקולו נשמע׃

25 ויכרת יהושע ברית לעם ביום ההוא וישם לו חק ומשפט בשכם׃

26 ויכתב יהושע את־הדברים האלה בספר תורת אלהים ויקח אבן גדולה ויקימה שם תחת האלה אשר במקדש יהוה׃ ס

27 ויאמר יהושע אל־כל־העם הנה האבן הזאת תהיה־בנו לעדה כי־היא שמעה את כל־אמרי יהוה אשר דבר עמנו והיתה בכם לעדה פן־תכחשון באלהיכם׃

28 וישלח יהושע את־העם איש לנחלתו׃ ף

29 ויהי אחרי הדברים האלה וימת יהושע בן־נון עבד יהוה בן־מאה ועשר שנים׃

30 ויקברו אתו בגבול נחלתו בתמנת־סרח אשר בהר־אפרים מצפון להר־געש׃

31 ויעבד ישראל את־יהוה כל ימי יהושע וכל ימי הזקנים אשר האריכו ימים אחרי יהושע ואשר ידעו את כל־מעשה יהוה אשר עשה לישראל׃

32 ואת־עצמות יוסף אשר־העלו בני־ישראל ממצרים קברו בשכם בחלקת השדה אשר קנה יעקב מאת בני־חמור אבי־שכם במאה קשיטה ויהיו לבני־יוסף לנחלה׃

33 ואלעזר בן־אהרן מת ויקברו אתו בגבעת פינחס בנו אשר נתן־לו בהר אפרים׃

← Yehoshua 23   Shoftim 1 →
   Studovat vnitřní smysl

Exploring the Meaning of Joshua 24      

Napsal(a) Rev. Julian Duckworth

Joshua 24: The covenant at Shechem and the death of Joshua.

In the beginning of this final chapter, Joshua recounts God’s work for Israel in great detail, spanning the time before Abraham through Isaac and Jacob, the Israelites’ time as slaves in Egypt, and the exodus through the wilderness for many years, culminating with crossing the Jordan and taking Jericho.

Joshua then told the people of Israel that they were to choose whom they would serve: the gods of their fathers, or the Lord God of Israel. The people strongly affirmed that they would follow the Lord and be faithful to Him. They repeated this several times. Then Joshua told them that they were witnesses of their choice, and he renewed the covenant with them there, at Shechem. To mark the covenant, Joshua took a large stone and set it up as a witness to remind the Israelites of what they had sworn that day.

And after all of this, Joshua died, and was buried within his inheritance at Timnath Serah. Israel served the Lord all the days of Joshua, and continued to serve the Lord for some time after. And also Eleazar, the chief priest of Israel, died.

The bones of Joseph, which had been carried by Israel since they left slavery in Egypt, were then given their final resting place at Shechem in a plot of land originally bought by the family of Joseph.

The spiritual meaning of this chapter is all about commitment and devotion in our relationship with the Lord. Joshua’s review of events at the beginning is a reminder that the Lord leads us through life, with all its trials and blessings (see Swedenborg’s work, Heaven and Hell 18). In the work of regeneration, a high state of peace and of the Lord’s presence in us is followed by a state where we are in temptation and under attack from hell. In contrast, a state of temptation in which we stand firm and depend on the Lord leads to a state of trust, confidence, and the return of the Lord’s peace (see Swedenborg’s work, Arcana Caelestia 933[2]).

Our spiritual life involves many repeated choices. This is why it is significant that the Israelites repeated their promise to serve the Lord so many times. We may feel that our decision to follow the Lord is a final one, but the reality is that we uphold (or refute) this decision in our actions each and every day. We will need to choose time and time again, even though we believe we would always choose the Lord (see Swedenborg’s work, Divine Providence 321[5]).

A covenant is a formal agreement. Biblical covenants are between people and the Lord. The Lord will always honor his part in the covenant, and we are to ensure that we will honor our part. Spiritually, the covenant is about the empowerment in declaring our commitment to the Lord. ‘This I will do.’ There is no longer any uncertainty or vagueness about our commitment to God. It has been sealed (Arcana Caelestia 1038).

The fact that Joshua commemorates the covenant with a stone also has important spiritual significance for us. A stone represents the strength and durability of truth when it becomes a permanent factor in our life. Committing to follow the Lord’s truths gives us a sturdy foundation in life.

When a story in the Bible mentions death, it always reflects the changing of some state in us. When Joshua and Eleazar the priest die, it is like moving on from a state which has served us well into a new and different state. In our regeneration, the Lord wants us to keep exploring new thoughts and decisions, so that we are always progressing and never complacent (Arcana Caelestia 1382).

The mention of Joseph’s bones at the very end of the chapter is also very significant. These bones of Joseph stand for the continuity of the Lord’s truth, wisdom and providence with us and for us. They also stand for the preservation of all that happens in a person’s life. All of these events make us the people we are, and will always keep shaping our spirit (Arcana Caelestia 6592).

Swedenborg

Výklad(y) nebo odkazy ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 1356, 1441, 1444, 1992, 2826, 2913, 2916, ...


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 659

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 50

Spiritual Experiences 2354

Jiný komentář

  Příběhy:


Skočit na podobné biblické verše

Bereshit 11:26, 27, 12:1, 21:2, 3, 25:24, 26, 28:18, 31:19, 33:19, 35:2, 4, 36:8, 9, 46:1, 6, 7, 48:22, 50:25, 26

Shemot 6:23, 25, 27, 7:7, 12:41, 51, 13:3, 14, 19, 14:1, 2, 9, 10, 20, 27, 31, 15:25, 19:8, 20:5, 23:2, 21, 23, 28, 24:3, 4, 34:14

VaYikra 11:44, 45

BaMidbar 20:28, 21:21, 25, 31, 32, 22:2, 5, 24:10, 36:7, 9

Devarim 4:34, 46, 47, 6:11, 13, 7:19, 10:21, 11:2, 7, 19:1, 26:17, 29:2, 9, 11, 31:4, 19, 32:9, 12

Yehoshua 2:10, 3:10, 4:1, 10, 11, 19, 5:6, 6:6, 9:2, 11:13, 19:50, 20:7, 22:6, 27, 28, 29, 34, 23:2, 9

Shoftim 2:6, 7, 8, 9, 10, 9:6, 17:1, 20:26

Shmuel A 10:19, 12:24, 25

Shmuel B 23:30

Melachim A 18:21

Melachim B 11:17, 23:1

Dvrei Yamim A 28:8

Dvrei Yamim B 13:10, 15:2, 12, 14, 15, 34:33

Nechemiyah 11:20

Tehilim 44:4, 80:10, 81:10, 89:31, 99:3, 105:43, 119:106, 135:11

Yishevah 2:9

Yechezchial 20:7, 39

עמוס 2:9, 10

Michah 6:5, 8

מתיו 24, 26:72

ג'ון 4:5

מעשי השליחים 7:16, 45, 10:33

עברים 11:22

Významy biblických slov

יהושע
Joshua is first mentioned in Exodus 17, where he is told to select men to fight for the children of Israel against the Amalekites in...

ישראל
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

לפני
In most cases, the meaning of "before" is pretty straightforward, both as a way of assessing relative time, and in its use meaning "in someone's...

אמר
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

יהוה
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

אברהם
Abraham (or Abram, as he is named in the beginning of his story) is one of the major characters in the story of the sacred...

ארץ
Land' in the Word, denotes the church, for the things which signify the church also signify the things relating to the church, for these constitute...

כנען
Canaan signifies a worship in things external without internals, which arose out of the internal church corrupted, called Ham. Thus it is that Ham is...

יצחק
'Isaac' represents spiritual love. 'Isaac,' in Genesis 17:19, signifies the rational divine. 'Isaac' signifies the Lord's divine rational in reference to divine good. Isaac' signifies...

יעקב
Jacob is told twice that his name will now be Israel. The first time is when he wrestles with an angel on his journey to...

עשו
Esau (Gen. 28:5, etc.) signifies the truth of good in the natural principle. Esau (Gen. 32:3) signifies celestial good in the natural principle.

הר
The Writings tell us that the Lord's love is the sun of heaven, and it is natural for us to look above ourselves to the...

מצרים
In the Bible, Egypt means knowledge and the love of knowledge. In a good sense that means knowledge of truth from the Lord through the...

ים
Water generally represents what Swedenborg calls “natural truth,” or true concepts about day-to-day matters and physical things. Since all water ultimately flows into the seas,...

ימים
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

בן
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

מלך
The human mind is composed of two parts, a will and an understanding, a seat of loves and affections, and a seat of wisdom and...

מואב
'Moab,' in a positive sense, signifies people who are in natural good, and allow themselves to be easily seduced, but in an opposite sense, it...

יריחו
Jericho' signifies instruction and also the good of life because no one can be instructed in the truths of doctrine but he who is in...

כרמים
'A vine' signifies spiritual good and truth. 'A vine' or 'vineyard' signifies the church where the Word, and the Lord in it, is known, or...

היום
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

לנו
Angels do give us guidance, but they are mere helpers; the Lord alone governs us, through angels and spirits. Since angels have their assisting role,...

ישב
'Inhabit' refers to good.

עדים
In court, a witness is someone who saw a crime being committed, or observed something that could help determine the guilt or innocence of the...

נשמע
'To hearken to father and mother,' as mentioned in Genesis 28:7, signifies obedience from affection. 'To hearken,' as mentioned in Genesis 30:22, signifies providence. See...

אבן
Stones in the Bible in general represent truths, or things we know concerning the Lord and what He wants from us and for us in...

תחת
Generally speaking things that are seen as lower physically in the Bible represent things that are lower or more external spiritually. In some cases this...

איש
The relationship between men and women is deep and nuanced, and one entire book of the Writings – Conjugial Love or Love in Marriage –...

מאה
It's a landmark for a young child to count to 100; it sort of covers all the "ordinary" numbers. One hundred is obviously significant for...

אפרים
Ephraim was the second son born to Joseph in Egypt and was, along with his older brother Manasseh, elevated by Jacob to the same status...

עצמות
Bones are strong and supportive, providing a framework for our bodies and making motion and action possible. They are also the least "alive" part of...

יוסף
Joseph, Jacob’s eleventh son, is one of the favorite characters in the Bible, with his troubles, his triumphs over them, and his constant trust in...

שכם
In Genesis 12:6, 'Abram’s passing through the land unto the place Shechem' signifies a new state of the Lord when the celestial aspects of love...

מת
Dead (Gen. 23:8) signifies night, in respect to the goodnesses and truths of faith.

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Blessings: Being a Good Neighbor
Blessings to say at mealtime.
Activity | Ages over 7

 Blessings: Hearing the Lord
Blessings to say at mealtime.
Activity | Ages over 7

 Books of Joshua and Judges Multiple Choice Review
Review events from the books of Joshua and Judges with a multiple-choice activity.
Activity | Ages 9 - 13

 Compare Joshua with Jesus
Complete a chart comparing Joshua and Jesus. Who were theys fighting? Where did they go? How did they show courage?
Activity | Ages 9 - 13

 Eleazar, Son of Aaron, the Priest
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Following the Lord
Worship Talk | Ages 7 - 14

 Qualities of a Hero Review of Joshua and Judges
Identify heroes who showed courage, obedience to the Lord, strength and trust in the Lord. Choose additional qualities shown in Judges.
Activity | Ages 9 - 13

 Qualities of Joshua, Hero for the Lord
Identify stories in which Joshua demonstrates heroic qualities such as bravery, kindness, responsibility, loyalty, honesty, perseverance, strength and obedience.
Project | Ages 9 - 13

 Review of Joshua and Judges Crossword Puzzle
Review events from the books of Joshua and Judges by completing a crossword puzzle.
Activity | Ages 9 - 13

 Review Questions for the Book of Joshua
Review questions for the book of Joshua.
Activity | Ages 9 - 13

 The Renewal of the Covenant Diorama
Project | Ages 7 - 14

 We Will Serve the Lord (sheet music)
Song | Ages 4 - 14


Přeložit: