Yoel 3

Studie

         |

1 והיה אחרי־כן אשפוך את־רוחי על־כל־בשר ונבאו בניכם ובנותיכם זקניכם חלמות יחלמון בחוריכם חזינות יראו׃

2 וגם על־העבדים ועל־השפחות בימים ההמה אשפוך את־רוחי׃

3 ונתתי מופתים בשמים ובארץ דם ואש ותימרות עשן׃

4 השמש יהפך לחשך והירח לדם לפני בוא יום יהוה הגדול והנורא׃

5 והיה כל אשר־יקרא בשם יהוה ימלט כי בהר־ציון ובירושלם תהיה פליטה כאשר אמר יהוה ובשרידים אשר יהוה קרא׃

Scroll to see more.