Eyov 3:13

Studie

     

13 כי־עתה שכבתי ואשקוט ישנתי אז ינוח לי׃