Eyov 13:16

Studie

     

16 גם־הוא־לי לישועה כי־לא לפניו חנף יבוא׃