Eyov 13:13

Studie

     

13 החרישו ממני ואדברה־אני ויעבר עלי מה׃