Hosea 9

Hebrew OT: BHS (Consonants Only)

Studovat vnitřní smysl

← Hosea 8   Hosea 10 →

1 אל־תשמח ישראל אל־גיל כעמים כי זנית מעל אלהיך אהבת אתןן על כל־גרנות דגן׃

2 גרן ויקב לא ירעם ותירוש יכחש בה׃

3 לא ישבו בארץ יהוה ושב אפרים מצרים ובאשור טמא יאכלו׃

4 לא־יסכו ליהוה יין ולא יערבו־לו זבחיהם כלחם אונים להם כל־אכליו יטמאו כי־לחםם לנפשם לא יבוא בית יהוה׃*

5 מה־תעשו ליום מועד וליום חג־יהוה׃

6 כי־הנה הלכו משד מצרים תקבצם מף תקברם מחמד לכספם קמוש יירשם חוח באהליהם׃

7 באו ימי הפקדה באו ימי השלם ידעו ישראל אויל הנביא משגע איש הרוח על רב עונך ורבה משטמה׃

8 צפה אפרים עם־אלהי נביא פח יקוש על־כל־דרכיו משטמה בבית אלהיו׃

9 העמיקו־שחתו כימי הגבעה יזכור עונם יפקוד חטאותם׃ ס

10 כענבים במדבר מצאתי ישראל כבכורה בתאנה בראשיתה ראיתי אבותיכם המה באו בעל־פעור וינזרו לבשת ויהיו שקוצים כאהבם׃

11 אפרים כעוף יתעוףף כבודם מלדה ומבטן ומהריון׃

12 כי אם־יגדלו את־בניהם ושכלתים מאדם כי־גם־אוי להם בשורי מהם׃

13 אפרים כאשר־ראיתי לצור שתולה בנוה ואפרים להוציא אל־הרג בניו׃

14 תן־להם יהוה מה־תתן תן־להם רחם משכיל ושדים צמקים׃

15 כל־רעתם בגלגל כי־שם שנאתים על רע מעלליהם מביתי אגרשם לא אוסף אהבתם כל־שריהמ* סררים׃

16 הכה אפרים שרשם יבש פרי [כ= בלי]־ [ק= בל]־יעשון גם כי ילדון והמתי מחמדי בטנם׃ ס

17 ימאסם אלהי כי לא שמעו לו ויהיו נדדים בגוים׃ ס

← Hosea 8   Hosea 10 →
Studovat vnitřní smysl

Hlavní vysvětlení ze Swedenborgových prací:

Inner Meaning of Prophets and Psalms 192

Komentář k této kapitole:

Příběhy:

Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 217, 264, 273, 382, 1071, 1165, 1566 ...

Apocalypse Revealed 316, 334, 503, 535, 585, 651, 757

The Lord 4, 48

Sacred Scripture 79

True Christianity 247

Ukázat odkazy z nepublikovaných děl SwedenborgaPřeložit:
Sdílet: