Yechezchial 20

Studovat vnitřní smysl

       

1 ויהי בשנה השביעית בחמשי בעשור לחדש באו אנשים מזקני ישראל לדרש את־יהוה וישבו לפני׃ ס

2 ויהי דבר־יהוה אלי לאמר׃

3 בן־אדם דבר את־זקני ישראל ואמרת אלהם כה אמר אדני יהוה הלדרש אתי אתם באים חי־אני אם־אדרש לכם נאם אדני יהוה׃

4 התשפט אתם התשפוט בן־אדם את־תועבת אבותם הודיעם׃

5 ואמרת אליהם כה־אמר אדני יהוה ביום בחרי בישראל ואשא ידי לזרע בית יעקב ואודע להם בארץ מצרים ואשא ידי להם לאמר אני יהוה אלהיכם׃

6 ביום ההוא נשאתי ידי להם להוציאם מארץ מצרים אל־ארץ אשר־תרתי להם זבת חלב ודבש צבי היא לכל־הארצות׃

7 ואמר אלהם איש שקוצי עיניו השליכו ובגלולי מצרים אל־תטמאו אני יהוה אלהיכם׃

8 וימרו־בי ולא אבו לשמע אלי איש את־שקוצי עיניהם לא השליכו ואת־גלולי מצרים לא עזבו ואמר לשפך חמתי עליהם לכלות אפי בהם בתוך ארץ מצרים׃

9 ואעש למען שמי לבלתי החל לעיני הגוים אשר־המה בתוכם אשר נודעתי אליהם לעיניהם להוציאם מארץ מצרים׃

10 ואוציאם מארץ מצרים ואבאם אל־המדבר׃

11 ואתן להם את־חקותי ואת־משפטי הודעתי אותם אשר יעשה אותם האדם וחי בהם׃

12 וגם את־שבתותי נתתי להם להיות לאות ביני וביניהם לדעת כי אני יהוה מקדשם׃

13 וימרו־בי בית־ישראל במדבר בחקותי לא־הלכו ואת־משפטי מאסו אשר יעשה אתם האדם וחי בהם ואת־שבתתי חללו מאד ואמר לשפך חמתי עליהם במדבר לכלותם׃

14 ואעשה למען שמי לבלתי החל לעיני הגוים אשר הוצאתים לעיניהם׃

15 וגם־אני נשאתי ידי להם במדבר לבלתי הביא אותם אל־הארץ אשר־נתתי זבת חלב ודבש צבי היא לכל־הארצות׃

16 יען במשפטי מאסו ואת־חקותי לא־הלכו בהם ואת־שבתותי חללו כי אחרי גלוליהם לבם הלך׃

17 ותחס עיני עליהם משחתם ולא־עשיתי אותם כלה במדבר׃

18 ואמר אל־בניהם במדבר בחוקי אבותיכם אל־תלכו ואת־משפטיהם אל־תשמרו ובגלוליהם אל־תטמאו׃

19 אני יהוה אלהיכם בחקותי לכו ואת־משפטי שמרו ועשו אותם׃

20 ואת־שבתותי קדשו והיו לאות ביני וביניכם לדעת כי אני יהוה אלהיכם׃

21 וימרו־בי הבנים בחקותי לא־הלכו ואת־משפטי לא־שמרו לעשות אותם אשר יעשה אותם האדם וחי בהם את־שבתותי חללו ואמר לשפך חמתי עליהם לכלות אפי בם במדבר׃

22 והשבתי את־ידי ואעש למען שמי לבלתי החל לעיני הגוים אשר־הוצאתי אותם לעיניהם׃

23 גם־אני נשאתי את־ידי להם במדבר להפיץ אתם בגוים ולזרות אותם בארצות׃

24 יען משפטי לא־עשו וחקותי מאסו ואת־שבתותי חללו ואחרי גלולי אבותם היו עיניהם׃

25 וגם־אני נתתי להם חקים לא טובים ומשפטים לא יחיו בהם׃

26 ואטמא אותם במתנותם בהעביר כל־פטר רחם למען אשםם למען אשר ידעו אשר אני יהוה׃ ס

27 לכן דבר אל־בית ישראל בן־אדם ואמרת אליהם כה אמר אדני יהוה עוד זאת* גדפו אותי אבותיכם במעלם בי מעל׃

28 ואביאם אל־הארץ אשר נשאתי את־ידי לתת אותה להם ויראו כל־גבעה רמה וכל־עץ עבת ויזבחו־שם את־זבחיהם ויתנו־שם כעס קרבנם וישימו שם ריח ניחוחיהם ויסיכו שם את־נסכיהם׃

29 ואמר אלהם מה הבמה אשר־אתם הבאים שם ויקרא שמה במה עד היום הזה׃

30 לכן אמר אל־בית ישראל כה אמר אדני יהוה הבדרך אבותיכם אתם נטמאים ואחרי שקוציהם אתם זנים׃

31 ובשאת מתנתיכם בהעביר בניכם באש אתם נטמאים לכל־גלוליכם עד־היום ואני אדרש לכם בית ישראל חי־אני נאם אדני יהוה אם־אדרש לכם׃

32 והעלה על־רוחכם היו לא תהיה אשר אתם אמרים נהיה כגוים כמשפחות הארצות לשרת עץ ואבן׃

33 חי־אני נאם אדני יהוה אם־לא ביד חזקה ובזרוע נטויה ובחמה שפוכה אמלוך עליכם׃

34 והוצאתי אתכם מן־העמים וקבצתי אתכם מן־הארצות אשר נפוצתם בם ביד חזקה ובזרוע נטויה ובחמה שפוכה׃

35 והבאתי אתכם אל־מדבר העמים ונשפטתי אתכם שם פנים אל־פנים׃

36 כאשר נשפטתי את־אבותיכם במדבר ארץ מצרים כן אשפט אתכם נאם אדני יהוה׃

37 והעברתי אתכם תחת השבט והבאתי אתכם במסרת הברית׃

38 וברותי םכם המרדים והפושעים בי מארץ מגוריהם אוציא אותם ואל־אדמת ישראל לא יבוא וידעתם כי־אני יהוה׃

39 ואתם בית־ישראל כה־אמר אדני יהוה איש גלוליו לכו עבדו ואחר אם־אינכם שמעים אלי ואת־שם קדשי לא תחללו־עוד במתנותיכם ובגלוליכם׃

40 כי בהר־קדשי בהר מרום ישראל נאם אדני יהוה שם יעבדני כל־בית ישראל כלה בארץ שם ארצם ושם אדרוש את־תרומתיכם ואת־ראשית משאותיכם בכל־קדשיכם׃

41 בריח ניחח ארצה אתכם בהוציאי אתכם מן־העמים וקבצתי אתכם מן־הארצות אשר נפצתם בם ונקדשתי בכם לעיני הגוים׃

42 וידעתם כי־אני יהוה בהביאי אתכם אל־אדמת ישראל אל־הארץ אשר נשאתי את־ידי לתת אותה לאבותיכם׃

43 וזכרתם־שם את־דרכיכם ואת כל־עלילותיכם אשר נטמאתם בם ונקטתם בפניכם בכל־רעותיכם אשר עשיתם׃

44 וידעתם כי־אני יהוה בעשותי אתכם למען שמי לא כדרכיכם הרעים וכעלילותיכם הנשחתות בית ישראל נאם אדני יהוה׃ ף

  
   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 143


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 349, 566, 795, 878, 925, 1260, 2019, ...

Apocalypse Revealed 278, 316, 543, 546, 586, 598, 623, ...

Doctrine of the Lord 28, 48

True Christian Religion 156


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 97, 183, 324, 376, 405, 412, 433, ...

Scriptural Confirmations 9, 74

Jiný komentář

  Příběhy:


Skočit na podobné biblické verše

Shemot 3:8, 17, 6:6, 8, 20:2, 8, 31:13

VaYikra 17:5, 18:2, 4, 5

BaMidbar 14:12, 13, 21, 35, 20:13

Devarim 1:34, 35, 3:25, 4:5, 27, 5:32, 7:6, 7, 9:7, 24, 28, 30:19, 31:27

Yehoshua 24:14, 15

Shoftim 10:14

Shmuel A 12:22

Melachim A 8:42, 18:39

Melachim B 16:3, 17:9, 10, 12

Dvrei Yamim B 30:7

Nechemiyah 9:9, 12, 13, 14, 19, 13:17

Tehilim 33:10, 47:5, 78:8, 10, 17, 38, 58, 79:9, 81:12, 106:26, 27, 37, 39, 119:4, 147:19

Mishlei 6:23, 19:21

Yishevah 56:7, 57:5, 58:2, 65:7

Yeremiyah 2:7, 3:19, 7:9, 31, 11:10, 21:5, 29:32, 31:2, 8, 12, 32:30, 37, 44:14, 17

Yechezchial 6:9, 13, 7:8, 8:1, 11:16, 17, 13:9, 14:1, 3, 16:2, 20, 21, 24, 61, 17:23, 18:9, 14, 20:3, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 21, 31, 22:2, 8, 23:3, 8, 36, 37, 28:22, 25, 33:15, 16, ...

Daniyel 8:9

הושע 2:16, 4:12

עמוס 4, 5:26, 9:10

מלאכי 3:4

מתיו 25:33

ג'ון 5:39

הרומאים 7:9

2 קורינתיים 6:17

אפרים 5:2

1 פיטר 1:18

Významy biblických slov

ישראל
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

יהוה
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

לפני
In most cases, the meaning of "before" is pretty straightforward, both as a way of assessing relative time, and in its use meaning "in someone's...

בן
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

אמר
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

חי
'Lives' is used in the plural, because of the will and understanding, and because these two lives make one.

בית
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

יעקב
Jacob is told twice that his name will now be Israel. The first time is when he wrestles with an angel on his journey to...

מצרים
'Mizraim' signifies the same thing as Egypt.

ארץ
Land' in the Word, denotes the church, for the things which signify the church also signify the things relating to the church, for these constitute...

חלב
Water represents true ideas about day-to-day life, and other drinks and liquids in general represent different forms of truth. Milk is a drink that contains...

איש
The relationship between men and women is deep and nuanced, and one entire book of the Writings – Conjugial Love or Love in Marriage –...

בתוך
The "midst" of something in the Bible represents the thing that is most central and most important to the spiritual state being described, the motivation...

לדעת
Like so many common verbs, the meaning of "know" in the Bible is varied and dependent on context. And in some cases – when it...

הלך
To walk in the Bible represents living, and usually means living according to the true things taught to us by the Lord -- to "walk...

עץ
In general, plants in the Bible represent facts, thoughts and ideas – intellectual things. This makes sense: Plants are rooted in place, but can grow...

ריח
Fragrance means the affection of truth derived from good.

שם
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

היום
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

מדבר
'Wilderness' signifies something with little life in it, as described in the internal sense in Luke 1:80 'Wilderness' signifies somewhere there is no good because...

פנים
“The eyes are the windows of the soul.” That’s a sentiment with roots somewhere in murky antiquity, but one that has become hopelessly cliché because...

תחת
In the Bible, things that are lower down, or under, physically, generally represent things that are lower or more external spiritually. In some cases, the...


Přeložit: