Shemot 7

Study

       

1 ויאמר יהוה אל־משה ראה נתתיך אלהים לפרעה ואהרן אחיך יהיה נביאך׃

2 אתה תדבר את כל־אשר אצוך ואהרן אחיך ידבר אל־פרעה ושלח את־בני־ישראל מארצו׃

3 ואני אקשה את־לב פרעה והרביתי את־אתתי ואת־מופתי בארץ מצרים׃

4 ולא־ישמע אלכם פרעה ונתתי את־ידי במצרים והוצאתי את־צבאתי את־עמי בני־ישראל מארץ מצרים בשפטים גדלים׃

5 וידעו מצרים כי־אני יהוה בנטתי את־ידי על־מצרים והוצאתי את־בני־ישראל מתוכם׃

6 ויעש משה ואהרן כאשר צוה יהוה אתם כן עשו׃

7 ומשה בן־שמנים שנה ואהרן בן־שלש ושמנים שנה בדברם אל־פרעה׃ ף

8 ויאמר יהוה אל־משה ואל־אהרן לאמר׃

9 כי ידבר אלכם פרעה לאמר תנו לכם מופת ואמרת אל־אהרן קח את־מטך והשלך לפני־פרעה יהי לתנין׃

10 ויבא משה ואהרן אל־פרעה ויעשו כן כאשר צוה יהוה וישלך אהרן את־מטהו לפני פרעה ולפני עבדיו ויהי לתנין׃

11 ויקרא גם־פרעה לחכמים ולמכשפים ויעשו גם־הם חרטמי מצרים בלהטיהם כן׃

12 וישליכו איש מטהו ויהיו לתנינם ויבלע מטה־אהרן את־מטתם׃

13 ויחזק לב פרעה ולא שמע אלהם כאשר דבר יהוה׃ ף

14 ויאמר יהוה אל־משה כבד לב פרעה מאן לשלח העם׃

15 לך אל־פרעה בבקר הנה יצא המימה ונצבת לקראתו על־שפת היאר והמטה אשר־נהפך לנחש תקח בידך׃

16 ואמרת אליו יהוה אלהי העברים שלחני אליך לאמר שלח את־עמי ויעבדני במדבר והנה לא־שמעת עד־כה׃

17 כה אמר יהוה בזאת תדע כי אני יהוה הנה אנכי מכה במטה אשר־בידי על־המים אשר ביאר ונהפכו לדם׃

18 והדגה אשר־ביאר תמות ובאש היאר ונלאו מצרים לשתות מים מן־היאר׃ ס

19 ויאמר יהוה אל־משה אמר אל־אהרן קח מטך ונטה־ידך על־מימי מצרים על־נהרתם על־יאריהם ועל־אגמיהם ועל כל־מקוה מימיהם ויהיו־דם והיה דם בכל־ארץ מצרים ובעצים ובאבנים׃

20 ויעשו־כן משה ואהרן כאשר צוה יהוה וירם במטה ויך את־המים אשר ביאר לעיני פרעה ולעיני עבדיו ויהפכו כל־המים אשר־ביאר לדם׃

21 והדגה אשר־ביאר מתה ויבאש היאר ולא־יכלו מצרים לשתות מים מן־היאר ויהי הדם בכל־ארץ מצרים׃

22 ויעשו־כן חרטמי מצרים בלטיהם ויחזק לב־פרעה ולא־שמע אלהם כאשר דבר יהוה׃

23 ויפן פרעה ויבא אל־ביתו ולא־שת לבו גם־לזאת׃

24 ויחפרו כל־מצרים סביבת היאר מים לשתות כי לא יכלו לשתת ממימי היאר׃

25 וימלא שבעת ימים אחרי הכות־יהוה את־היאר׃ ף

26 ויאמר יהוה אל־משה בא אל־פרעה ואמרת אליו כה אמר יהוה שלח את־עמי ויעבדני׃

27 ואם־מאן אתה לשלח הנה אנכי נגף את־כל־גבולך בצפרדעים׃

28 ושרץ היאר צפרדעים ועלו ובאו בביתך ובחדר משכבך ועל־מטתך ובבית עבדיך ובעמך ובתנוריך ובמשארותיך׃

29 ובכה ובעמך ובכל־עבדיך יעלו הצפרדעים׃

  

Exploring the Meaning of Shemot 7      

Napsal(a) Emanuel Swedenborg

Arcana Coelestia 7264. The subject treated of in the internal sense in what follows is the vastation, and at last the damnation, of those who are in falsities and evils. The process of their devastation is described by the eleven plagues brought on the Egyptians and their land.

Arcana Coelestia 7265. In this chapter the subject treated of in the internal sense is the first three degrees of vastation. The first, which is that mere fallacies began to reign with them, whence came falsities, is described by the serpent into which the rod of Aaron was turned. The second, which is that truths themselves became falsities with them, and that falsities became truths, is described by the blood into which the waters were turned. The third degree, which is that from falsities they reasoned against the truths and goods of the church, is described by the frogs out of the river.

    Studovat vnitřní smysl

Přeložit: