Shemot 12

Studovat vnitřní smysl

       

1 ויאמר יהוה אל־משה ואל־אהרן בארץ מצרים לאמר׃

2 החדש הזה לכם ראש חדשים ראשון הוא לכם לחדשי השנה׃

3 דברו אל־כל־עדת ישראל לאמר בעשר לחדש הזה ויקחו להם איש שה לבית־אבת שה לבית׃

4 ואם־ימעט הבית מהית משה ולקח הוא ושכנו הקרב אל־ביתו במכסת נפשת איש לפי אכלו תכסו על־השה׃

5 שה תמים זכר בן־שנה יהיה לכם מן־הכבשים ומן־העזים תקחו׃

6 והיה לכם למשמרת עד ארבעה עשר יום לחדש הזה ושחטו אתו כל קהל עדת־ישראל בין הערבים׃

7 ולקחו מן־הדם ונתנו על־שתי המזוזת ועל־המשקוף על הבתים אשר־יאכלו אתו בהם׃

8 ואכלו את־הבשר בלילה הזה צלי־אש ומצות על־מררים יאכלהו׃

9 אל־תאכלו ממנו נא ובשל מבשל במים כי אם־צלי־אש ראשו על־כרעיו ועל־קרבו׃

10 ולא־תותירו ממנו עד־בקר והנתר ממנו עד־בקר באש תשרפו׃

11 וככה תאכלו אתו מתניכם חגרים נעליכם ברגליכם ומקלכם בידכם ואכלתם אתו בחפזון פסח הוא ליהוה׃

12 ועברתי בארץ־מצרים בלילה הזה והכיתי כל־בכור בארץ מצרים מאדם ועד־בהמה ובכל־אלהי מצרים אעשה שפטים אני יהוה׃

13 והיה הדם לכם לאת על הבתים אשר אתם שם וראיתי את־הדם ופסחתי עלכם ולא־יהיה בכם נגף למשחית בהכתי בארץ מצרים׃

14 והיה היום הזה לכם לזכרון וחגתם אתו חג ליהוה לדרתיכם חקת עולם תחגהו׃

15 שבעת ימים מצות תאכלו אך ביום הראשון תשביתו שאר מבתיכם כי כל־אכל חמץ ונכרתה הנפש ההוא מישראל מיום הראשן עד־יום השבעי׃

16 וביום הראשון מקרא־קדש וביום השביעי מקרא־קדש יהיה לכם כל־מלאכה לא־יעשה בהם אך אשר יאכל לכל־נפש הוא לבדו יעשה לכם׃

17 ושמרתם את־המצות כי בעצם היום הזה הוצאתי את־צבאותיכם מארץ מצרים ושמרתם את־היום הזה לדרתיכם חקת עולם׃

18 בראשן בארבעה עשר יום לחדש בערב תאכלו מצת עד יום האחד ועשרים לחדש בערב׃

19 שבעת ימים שאר לא ימצא בבתיכם כי כל־אכל מחמצת ונכרתה הנפש ההוא מעדת ישראל בגר ובאזרח הארץ׃

20 כל־מחמצת לא תאכלו בכל מושבתיכם תאכלו מצות׃ ף

21 ויקרא משה לכל־זקני ישראל ויאמר אלהם משכו וקחו לכם צאן למשפחתיכם ושחטו הפסח׃

22 ולקחתם אגדת אזוב וטבלתם בדם אשר־בסף והגעתם אל־המשקוף ואל־שתי המזוזת מן־הדם אשר בסף ואתם לא תצאו איש מפתח־ביתו עד־בקר׃

23 ועבר יהוה לנגף את־מצרים וראה את־הדם על־המשקוף ועל שתי המזוזת ופסח יהוה על־הפתח ולא יתן המשחית לבא אל־בתיכם לנגף׃

24 ושמרתם את־הדבר הזה לחק־לך ולבניך עד־עולם׃

25 והיה כי־תבאו אל־הארץ אשר יתן יהוה לכם כאשר דבר ושמרתם את־העבדה הזאת׃

26 והיה כי־יאמרו אליכם בניכם מה העבדה הזאת לכם׃

27 ואמרתם זבח־פסח הוא ליהוה אשר פסח על־בתי בני־ישראל במצרים בנגפו את־מצרים ואת־בתינו הציל ויקד העם וישתחוו׃

28 וילכו ויעשו בני ישראל כאשר צוה יהוה את־משה ואהרן כן עשו׃ ס

29 ויהי בחצי הלילה ויהוה הכה כל־בכור בארץ מצרים מבכר פרעה הישב על־כסאו עד בכור השבי אשר בבית הבור וכל בכור בהמה׃

30 ויקם פרעה לילה הוא וכל־עבדיו וכל־מצרים ותהי צעקה גדלה במצרים כי־אין בית אשר אין־שם מת׃

31 ויקרא למשה ולאהרן לילה ויאמר קומו צאו מתוך עמי גם־אתם גם־בני ישראל ולכו עבדו את־יהוה כדברכם׃

32 גם־צאנכם גם־בקרכם קחו כאשר דברתם ולכו וברכתם גם־אתי׃

33 ותחזק מצרים על־העם למהר לשלחם מן־הארץ כי אמרו כלנו מתים׃

34 וישא העם את־בצקו טרם יחמץ משארתם צררת בשמלתם על־שכםם׃

35 ובני־ישראל עשו כדבר משה וישאלו ממצרים כלי־כסף וכלי זהב ושמלת׃

36 ויהוה נתן את־חן העם בעיני מצרים וישאלום וינצלו את־מצרים׃ ף

37 ויסעו בני־ישראל מרעמסס סכתה כשש־מאות אלף רגלי הגברים לבד מטף׃

38 וגם־ערב רב עלה אתם וצאן ובקר מקנה כבד מאד׃

39 ויאפו את־הבצק אשר הוציאו ממצרים עגת מצות כי לא חמץ כי־גרשו ממצרים ולא יכלו להתמהמה וגם־צדה לא־עשו להם׃

40 ומושב בני ישראל אשר ישבו במצרים שלשים שנה וארבע מאות שנה׃

41 ויהי מקץ שלשים שנה וארבע מאות שנה ויהי בעצם היום הזה יצאו כל־צבאות יהוה מארץ מצרים׃

42 ליל שמרים הוא ליהוה להוציאם מארץ מצרים הוא־הלילה הזה ליהוה שמרים לכל־בני ישראל לדרתם׃ ף

43 ויאמר יהוה אל־משה ואהרן זאת חקת הפסח כל־בן־נכר לא־יאכל בו׃

44 וכל־עבד איש מקנת־כסף ומלתה אתו אז יאכל בו׃

45 תושב ושכיר לא־יאכל־בו׃

46 בבית אחד יאכל לא־תוציא מן־הבית מן־הבשר חוצה ועצם לא תשברו־בו׃

47 כל־עדת ישראל יעשו אתו׃

48 וכי־יגור אתך גר ועשה פסח ליהוה המול לו כל־זכר ואז יקרב לעשתו והיה כאזרח הארץ וכל־ערל לא־יאכל בו׃

49 תורה אחת יהיה לאזרח ולגר הגר בתוככם׃

50 ויעשו כל־בני ישראל כאשר צוה יהוה את־משה ואת־אהרן כן עשו׃ ס

51 ויהי בעצם היום הזה הוציא יהוה את־בני ישראל מארץ מצרים על־צבאתם׃ ף

  

Exploring the Meaning of Shemot 12      

Napsal(a) Emanuel Swedenborg

Arcana Coelestia 7822. The subject treated of in this chapter in the internal sense is the liberation of those who are of the spiritual church, and the damnation of those who are in faith separate from Charity. The damnation of these latter and the liberation of the former are represented by the passover, and the states in respect to charity and faith of those who are liberated, by the things to be observed on the days of the passover.

Arcana Coelestia 7823. In the supreme sense by the passover is represented the damnation of the unfaithful and the liberation of the faithful by the Lord, when He had been glorified. The quality of the state of the faithful at that time, and also what its quality would be afterward, both in the universal and in every particular, is described in this supreme sense by the statutes of the passover.

   Studovat vnitřní smysl

Exploring the Meaning of Exodus 12      

Napsal(a) Emanuel Swedenborg

Arcana Coelestia 7822. The subject treated of in this chapter in the internal sense is the liberation of those who are of the spiritual church, and the damnation of those who are in faith separate from Charity. The damnation of these latter and the liberation of the former are represented by the passover, and the states in respect to charity and faith of those who are liberated, by the things to be observed on the days of the passover.

Arcana Coelestia 7823. In the supreme sense by the passover is represented the damnation of the unfaithful and the liberation of the faithful by the Lord, when He had been glorified. The quality of the state of the faithful at that time, and also what its quality would be afterward, both in the universal and in every particular, is described in this supreme sense by the statutes of the passover.

Swedenborg

Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 149, 592, 1001, 1463, 1502, 1551, 1845, ...

Apocalypse Revealed 10, 379, 440, 657, 862, 935

Doctrine of Faith 54

True Christian Religion 706


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 141, 193, 242, 314, 329, 430, 504, ...

Last Judgment (Posthumous) 337

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

Bereshit 15:13, 14, 17:12, 47:11, 50:24

Shemot 3:20, 21, 22, 4:23, 31, 6:1, 26, 7:6, 10, 9:6, 10:9, 26, 29, 11:1, 4, 12:7, 13, 23, 28, 35, 13:3, 4, 8, 9, 14, 16, 14:4, 16:19, 23:15, 18, 27:21, 29:34, 39, 41, 30:33, 38, 34:18, 25, ...

VaYikra 1:3, 10, 7:15, 19:6, 34, 22:10, 13, 23:5, 6, 43, 24:10, 22, 23

BaMidbar 1:46, 54, 3:13, 51, 5:4, 8:17, 19, 20, 22, 9:1, 2, 3, 5, 11, 12, 14, 11:4, 15:15, 16, 29, 23:22, 26:4, 28:16, 17, 18, 26, 31:31, 41, 47, 33:1, 3, 4, 5, 35:15, 36:10

Devarim 4:37, 6:20, 16:1, 3, 4, 6, 7, 34:9

Yehoshua 2:18, 19, 21, 4:6, 7, 8, 5:10, 14:5, 24:5

Shmuel A 6:6

Shmuel B 5:25

Melachim A 6:1, 17:5

Melachim B 23:21

Dvrei Yamim B 14:12, 30:21, 35:1, 6, 13

עזרא 1:6, 6:10, 19

Nechemiyah 13:3

Eyov 14:13, 34:20

Tehilim 21, 78:5, 51, 95:3, 105:36, 37, 38, 114:1, 136:11

Yishevah 26:20, 41:11

Yechezchial 9:4, 6, 40:1, 44:9, 45:21

מתיו 26:17, 18

סימן 14:12

לוק 2:43, 12:35, 22:19, 23:56

ג'ון 2:13, 19:36

מעשי השליחים 7:6, 7, 12:3, 13:17, 20:6

1 קורינתיים 5:7, 8

הגלטים 3:17

עברים 11:27, 28

1 פיטר 1:19

ג'וד 5

Významy biblických slov

יהוה
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

מצרים
Egyptians represent those who are in natural science, thus the natural, but the Hebrews, those who are of the church, thus respectively the spiritual. The...

ראש
The head is the part of us that is highest, which means in a representative sense that it is what is closest to the Lord....

ראשון
Why would it be insulting for a man to refer to his married partner as his “first wife”? Because it implies there will be a...

ישראל
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

איש
The relationship between men and women is deep and nuanced, and one entire book of the Writings – Conjugial Love or Love in Marriage –...

בן
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

ארבעה עשר
Fourteen, as in Genesis 31:40, signifies a first period of time. The fourteenth year, as in Genesis 14:5, signifies the first temptation of the Lord...

יום
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

קהל
A congregation is a group of people with common loves, interests, and purposes. It often refers to a church group. In the Word it is...

אש
Fire, in the spiritual sense, can mean both love and hatred depending on the context, just as natural fire can be both comforting in keeping...

בכור
When the Bible talks about generations or birth order, the internal meaning has to do with the progression of spiritual states and their relative importance....

בהמה
"Beasts" represent the affection for doing good things, a true desire to do them from the heart. In the negative sense, "beasts" stand for the...

היום
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

ימים
"Day" describes a state in which we are turned toward the Lord, and are receiving light (which is truth) and heat (which is a desire...

חמץ
Leaven' signifies evil and falsity, which should not be mixed with good and true things. In Leviticus 2:11, it says, 'no meat offering which ye...

צאן
It’s pretty easy for most people to read the Bible and get a sense for what “sheep” means without any help. They are simple, peaceful,...

המשקוף
In a general sense, doors in the Bible represent the initial desires for good and concepts of truth that introduce people to new levels of...

הכה
To strike or smite, when used in the Bible, means to attack, harm or destroy, and is usually in reference to an attack on someone’s...

פרעה
'Pharaoh' signifies scientific ideas, or the natural principle in general. 'Pharaoh' signifies false ideas infesting the truth of the church. Pharaoh,' in Genesis 40, represents...

לילה
The sun in the Bible represents the Lord, with its heat representing His love and its light representing His wisdom. “Daytime,” then, represents a state...

בית
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

מת
Dead (Gen. 23:8) signifies night, in respect to the goodnesses and truths of faith.

כסף
'Money' relates to truth.

זהב
Gold means good, and just as gold was the most precious metal known to ancient mankind so it represents the good of the highest and...

מאות
It's a landmark for a young child to count to 100; it sort of covers all the "ordinary" numbers. One hundred is obviously significant for...

אלף
As children, most of us at some point frustrated our mothers into using the phrase “if I've told you once, I've told you a thousand...

רב
Intellectual things – ideas, knowledge, facts, even insight and understanding – are more separate and free-standing than emotional things, and it’s easier to imagine numbering...

צבאות
Armies of the heavens and the sands of the sea ('Jeremiah 33:15-22') signify the knowledges of truth and good in the spiritual and natural ma{ign21}

אחד
A company might have executives setting policy and strategy, engineers designing products, line workers building them, managers handling personnel and others handling various functions. They...

ערל
'The uncircumcised,' as in Ezekiel 31:18, signifies people lacking the good of charity.

Videa od Swedenborg Foundation

Zde uvedená videa jsou poskytnuta se svolením našich přátel ze Swedenborg Foundation. Více se o nich dozvíte zde: swedenborg.com.


The Secret to Changing Your Life Story

What is the true plot of life? And what's really at the heart of the conflict? Join us to uncover the secret to changing your life story. It might be easier than you think.

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Passover (3-5 years)
Project | Ages 4 - 6

 Self Destruction
Spiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.
Activity | Ages over 18

 The Children of Israel Go Out of Egypt
Coloring Page | Ages 7 - 14

 The Children of Israel Observe the Passover
Coloring Page | Ages 7 - 14

 The Exodus
Coloring Page | Ages 7 - 14

 The Number Seven in the Word Crossword Puzzle
Discover stories that include the number seven in the Word.
Activity | Ages 9 - 13

 The Passover
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 The Passover
Spiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.
Activity | Ages over 18

 The Ten Plagues and the Passover
Lesson outline provides teaching ideas with questions for discussion, projects, and activities.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 The Ten Plagues (sheet music)
Song | Ages 4 - 14


Přeložit: