Devarim 34

Hebrew OT: BHS (Consonants Only)

Studovat vnitřní smysl

← Devarim 33   Yehoshua 1 →

1 ויעל משה מערבת מואב אל־הר נבו ראש הפסגה אשר על־פני ירחו ויראהו יהוה את־כל־הארץ את־הגלעד עד־דן׃

2 ואת כל־נפתלי ואת־ארץ אפרים ומנשה ואת כל־ארץ יהודה עד הים האחרון׃

3 ואת־הנגב ואת־הככר בקעת ירחו עיר התמרים עד־צער׃

4 ויאמר יהוה אליו זאת הארץ אשר נשבעתי לאברהם ליצחק וליעקב לאמר לזרעך אתננה הראיתיך בעיניך ושמה לא תעבר׃

5 וימת שם משה עבד־יהוה בארץ מואב על־פי יהוה׃

6 ויקבר אתו בגי בארץ מואב מול בית פעור ולא־ידע איש את־קברתו עד היום הזה׃

7 ומשה בן־מאה ועשרים שנה במתו לא־כהתה עינו ולא־נס לחה׃

8 ויבכו בני ישראל את־משה בערבת מואב שלשים יום ויתמו ימי בכי אבל משה׃

9 ויהושע בן־נון מלא רוח חכמה כי־סמך משה את־ידיו עליו וישמעו אליו בני־ישראל ויעשו כאשר צוה יהוה את־משה׃

10 ולא־קם נביא עוד בישראל כמשה אשר ידעו יהוה פנים אל־פנים׃

11 לכל־האתות והמופתים אשר שלחו יהוה לעשות בארץ מצרים לפרעה ולכל־עבדיו ולכל־ארצו׃

12 ולכל היד החזקה ולכל המורא הגדול אשר עשה משה לעיני כל־ישראל׃

← Devarim 33   Yehoshua 1 →
Studovat vnitřní smysl

Komentář k této kapitole:

Příběhy:

Vysvětlení nebo odkazy ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 1589, 4117, 4299

Apocalypse Revealed 367, 474

Divine Love and Wisdom 383

The Lord 48

True Christianity 156

Ukázat odkazy z nepublikovaných děl Swedenborga
Přeložit:
Sdílet: