Dvrei Yamim B 10:13

Studie

     

13 ויענם המלך קשה ויעזב המלך רחבעם את עצת הזקנים׃