Shmuel A 20

Studovat vnitřní smysl

Hebrew OT: BHS (Consonants Only)     

← Shmuel A 19   Shmuel A 21 →

1 ויברח דוד [כ= מנוות] [ק= מניות] ברמה ויבא ויאמר לפני יהונתן מה עשיתי מה־עוני ומה־חטאתי לפני אביך כי מבקש את־נפשי׃

2 ויאמר לו חלילה לא תמות הנה [כ= לו] [ק= לא]־[כ= עשה] [ק= יעשה] אבי דבר גדול או דבר קטן ולא יגלה את־אזני ומדוע יסתיר אבי ממני את־הדבר הזה אין זאת׃

3 וישבע עוד דוד ויאמר ידע ידע אביך כי־מצאתי חן בעיניך ויאמר אל־ידע־זאת יהונתן פן־יעצב ואולם חי־יהוה וחי נפשך כי כפשע ביני ובין המות׃

4 ויאמר יהונתן אל־דוד מה־תאמר נפשך ואעשה־לך׃ ף

5 ויאמר דוד אל־יהונתן הנה־חדש מחר ואנכי ישב־אשב עם־המלך לאכול ושלחתני ונסתרתי בשדה עד הערב השלשית׃

6 אם־פקד יפקדני אביך ואמרת נשאל נשאל ממני דוד לרוץ בית־לחם עירו כי זבח הימים שם לכל־המשפחה׃

7 אם־כה יאמר טוב שלום לעבדך ואם־חרה יחרה לו דע כי־כלתה הרעה מעמו׃

8 ועשית חסד על־עבדך כי בברית יהוה הבאת את־עבדך עמך ואם־יש־בי עון המיתני אתה ועד־אביך למה־זה תביאני׃ ף

9 ויאמר יהונתן חלילה לך כי אם־ידע אדע כי־כלתה הרעה מעם אבי לבוא עליך ולא אתה אגיד לך׃ ס

10 ויאמר דוד אל־יהונתן מי יגיד לי או מה־יענך אביך קשה׃ ס

11 ויאמר יהונתן אל־דוד לכה ונצא השדה ויצאו שניהם השדה׃ ס

12 ויאמר יהונתן אל־דוד יהוה אלהי ישראל כי־אחקר את־אבי כעת מחר השלשית והנה־טוב אל־דוד ולא־אז אשלח אליך וגליתי את־אזנך׃

13 כה־יעשה יהוה ליהונתן וכה יסיף כי־ייטב אל־אבי את־הרעה עליך וגליתי את־אזנך ושלחתיך והלכת לשלום ויהי יהוה עמך כאשר היה עם־אבי׃

14 ולא אם־עודני חי ולא־תעשה עמדי חסד יהוה ולא אמות׃

15 ולא־תכרת את־חסדך מעם ביתי עד־עולם ולא בהכרת יהוה את־איבי דוד איש מעל פני האדמה׃

16 ויכרת יהונתן עם־בית דוד ובקש יהוה מיד איבי דוד׃

17 ויוסף יהונתן להשביע את־דוד באהבתו אתו כי־אהבת נפשו אהבו׃ ס

18 ויאמר־לו יהונתן מחר חדש ונפקדת כי יפקד מושבך׃

19 ושלשת תרד מאד ובאת אל־המקום אשר־נסתרת שם ביום המעשה וישבת אצל האבן האזל׃

20 ואני שלשת החצים צדה אורה לשלח־לי למטרה׃

21 והנה אשלח את־הנער לך מצא את־החצים אם־אמר אמר לנער הנה החצים ממך והנה קחנו ובאה כי־שלום לך ואין דבר חי־יהוה׃

22 ואם־כה אמר לעלם הנה החצים ממך והלאה לך כי שלחך יהוה׃

23 והדבר אשר דברנו אני ואתה הנה יהוה ביני ובינך עד־עולם׃ ס

24 ויסתר דוד בשדה ויהי החדש וישב המלך [כ= על] [ק= אל]־הלחם לאכול׃

25 וישב המלך על־מושבו כפעם בפעם אל־מושב הקיר ויקם יהונתן וישב אבנר מצד שאול ויפקד מקום דוד׃

26 ולא־דבר שאול מאומה ביום ההוא כי אמר מקרה הוא בלתי טהור הוא כי־לא טהור׃ ס

27 ויהי ממחרת החדש השני ויפקד מקום דוד ס ויאמר שאול אל־יהונתן בנו מדוע לא־בא בן־ישי גם־תמול גם־היום אל־הלחם׃

28 ויען יהונתן את־שאול נשאל נשאל דוד מעמדי עד־בית לחם׃

29 ויאמר שלחני נא כי זבח משפחה לנו בעיר והוא צוה־לי אחי ועתה אם־מצאתי חן בעיניך אמלטה נא ואראה את־אחי על־כן לא־בא אל־שלחן המלך׃ ס

30 ויחר־אף שאול ביהונתן ויאמר לו בן־נעות המרדות הלוא ידעתי כי־בחר אתה לבן־ישי לבשתך ולבשת ערות אמך׃

31 כי כל־הימים אשר בן־ישי חי על־האדמה לא תכון אתה ומלכותך ועתה שלח וקח אתו אלי כי בן־מות הוא׃ ס

32 ויען יהונתן את־שאול אביו ויאמר אליו למה יומת מה עשה׃

33 ויטל שאול את־החנית עליו להכתו וידע יהונתן כי־כלה היא מעם אביו להמית את־דוד׃ ס

34 ויקם יהונתן מעם השלחן בחרי־אף ולא־אכל ביום־החדש השני לחם כי נעצב אל־דוד כי הכלמו אביו׃ ס

35 ויהי בבקר ויצא יהונתן השדה למועד דוד ונער קטן עמו׃

36 ויאמר לנערו רץ מצא נא את־החצים אשר אנכי מורה הנער רץ והוא־ירה החצי להעברו׃

37 ויבא הנער עד־מקום החצי אשר ירה יהונתן ויקרא יהונתן אחרי הנער ויאמר הלוא החצי ממך והלאה׃

38 ויקרא יהונתן אחרי הנער מהרה חושה אל־תעמד וילקט נער יהונתן את־[כ= החצי] [ק= החצים] ויבא אל־אדניו׃

39 והנער לא־ידע מאומה אך יהונתן ודוד ידעו את־הדבר׃

40 ויתן יהונתן את־כליו אל־הנער אשר־לו ויאמר לו לך הביא העיר׃

41 הנער בא ודוד קם מאצל הנגב ויפל לאפיו ארצה וישתחו שלש פעמים וישקו איש את־רעהו ויבכו איש את־רעהו עד־דוד הגדיל׃

42 ויאמר יהונתן לדוד לך לשלום אשר נשבענו שנינו אנחנו בשם יהוה לאמר יהוה יהיה ביני ובינך ובין זרעי ובין זרעך עד־עולם׃ ף

← Shmuel A 19   Shmuel A 21 →
   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Výklad(y) nebo odkazy ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 2165, 2788, 4495, 10570

Apocalypse Revealed 505

Doctrine of the New Jerusalem Regarding the Sacred Scripture 29

True Christian Religion 211

The New Jerusalem and its Heavenly Doctrine 218


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 532

Jiný komentář

  Příběhy:

  Související Knihy  (see all)


Skočit na podobné biblické verše

Bereshit 33:4, 40:14, 42:6

VaYikra 7:20

BaMidbar 10:10

Yehoshua 22:23

Shmuel A 1:17, 26, 3:17, 9:12, 10:7, 16:2, 17:37, 18:1, 3, 11, 19:1, 2, 3, 5, 11, 18, 20:1, 5, 18, 23, 32, 42, 23:18, 24:9, 12, 25:26, 26:18, 27:1

Shmuel B 1:2, 9:1, 7, 14:4, 32

Melachim A 1:16, 23, 31, 11:40

Melachim B 4:23

Dvrei Yamim A 22:11, 16

Mishlei 17:17

Yeremiyah 4:2

מתיו 27:23

סימן 5:34

לוק 2:4

מעשי השליחים 20:37

2 קורינתיים 1:9

Významy biblických slov

דוד
David is one of the most significant figures in the Bible. He was a musician, one of history’s greatest poets, the boy warrior who killed...

לפני
In most cases, the meaning of "before" is pretty straightforward, both as a way of assessing relative time, and in its use meaning "in someone's...

גדול
The word "great" is used in the Bible to represent a state with a strong degree of love and affection, of the desire for good;...

ידע
Like so many common verbs, the meaning of "know" in the Bible is varied and dependent on context. And in some cases – when it...

מצאתי
To not to be found any more, signifies not to rise again.

חי
'Lives' is used in the plural, because of the will and understanding, and because these two lives make one.

יהוה
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

מחר
'Tomorrow' signifies eternity.

ישב
'Inhabit' refers to good.

לאכול
When we eat, our bodies break down the food and get from it both energy and materials for building and repairing the body. The process...

טוב
It seems rather circular to say that “good” in the Bible represents good, but in a general sense it’s true! The case is this: The...

חסד
In regular language, "mercy" means being caring and compassionate toward those who are in poor states. That's a position we are all in relative to...

עון
In the Word three terms are used to mean bad things that are done. These three are transgression, iniquity, and sin, and they are here...

לבוא
As with common verbs in general, the meaning of “come” in the Bible is highly dependent on context – its meaning is determined largely by...

שניהם
The number "two" has two different meanings in the Bible. In most cases "two" indicates a joining together or unification. This is easy to see...

ישראל
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

בית
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

אמר
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

מקום
'A dry place,' as in Luke 11:24, signifies states of evil and falsity which are in the life of someone who does the work of...

טהור
To be "pure" in the Bible means - unsurprisingly - to be devoid of evil. Thus all the washing for purification prescribed in the Laws...

בא
As with common verbs in general, the meaning of “come” in the Bible is highly dependent on context – its meaning is determined largely by...

בן
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

היום
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

בית לחם
There is a strong relationship between Ephrath and Bethlehem in the Bible; they might be two different names for the same town, or it’s possible...

משפחה
Families (Gen 8:19) signify goodnesses and truths arranged in man by the Lord, according to order. Families have respect to truths. (Nahum 3:4)

אף
'A nose' signifies the life of good, because of the respiration which happens through it, which is life in the internal sense, and because of...

שלח
'Being sent' everywhere signifies, in an internal sense, going forth, as in John 17:8. In similar manner, it is said of the holy of the...

לחם
Just as natural food feeds the natural body, so spiritual food feeds the spiritual body. And since our spiritual body is the expression of what...

העיר
Cities of the mountain and cities of the plain (Jer. 33:13) signify doctrines of charity and faith.

קם
It is common in the Bible for people to "rise up," and it would be easy to pass over the phrase as simply describing a...

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 David and Jonathan
Lesson outline provides teaching ideas with questions for discussion, projects, and activities.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 David and Jonathan Story Ladder
Illustrate three parts of the story about these close friends
Activity | Ages 7 - 12

 Jonathan Helps David
This is one of a series of plays drawn from the Lord’s Word for use as Reader’s Theater, where each person takes a part and reads through the script.
Activity | Ages 11 - 14

 Jonathan Helps David Story Retold
Retells the story for children, summarizing key parts.
Story | Ages 6 - 12

 Story of Jonathan and David Collage
Illustrate Jonathan and David’s friendship with a collage that shows them “standing out” from the background
Project | Ages 6 - 12


Přeložit: