Shmuel A 2

Studovat vnitřní smysl

Hebrew OT: BHS (Consonants Only)     

← Shmuel A 1   Shmuel A 3 →

1 ותתפלל חנה ותאמר עלץ לבי ביהוה רמה קרני ביהוה רחב פי על־אויבי כי שמחתי בישועתך׃

2 אין־קדוש כיהוה כי אין בלתך ואין צור כאלהינו׃

3 אל־תרבו תדברו גבהה גבהה יצא עתק מפיכם כי אל דעות יהוה [כ= ולא] [ק= ולו] נתכנו עללות׃

4 קשת גברים חתים ונכשלים אזרו חיל׃

5 שבעים בלחם נשכרו ורעבים חדלו עד־עקרה ילדה שבעה ורבת בנים אמללה׃

6 יהוה ממית ומחיה מוריד שאול ויעל׃

7 יהוה מוריש ומעשיר משפיל אף־מרוםם׃

8 מקים מעפר דל מאשפת ירים אביון להושיב עם־נדיבים וכסא כבוד ינחלם כי ליהוה מצקי ארץ וישת עליהם תבל׃

9 רגלי [כ= חסידו] [ק= חסידיו] ישמר ורשעים בחשך ידמו כי־לא בכח יגבר־איש׃

10 יהוה יחתו [כ= מריבו] [ק= מריביו] [כ= עלו] [ק= עליו] בשמים ירעם יהוה ידין אפסי־ארץ ויתן־עז למלכו וירם קרן משיחו׃ ף

11 וילך אלקנה הרמתה על־ביתו והנער היה משרת את־יהוה את־פני עלי הכהן׃

12 ובני עלי בני בליעל לא ידעו את־יהוה׃

13 ומשפט הכהנים את־העם כל־איש זבח זבח ובא נער הכהן כבשל הבשר והמזלג שלש־השנים בידו׃

14 והכה בכיור או בדוד או בקלחת או בפרור כל אשר יעלה המזלג יקח הכהן בו ככה יעשו לכל־ישראל הבאים שם בשלה׃

15 גם בטרם יקטרון את־החלב ובא נער הכהן ואמר לאיש הזבח תנה בשר לצלות לכהן ולא־יקח ממך בשר מבשל כי אם־חי׃

16 ויאמר אליו האיש קטר יקטירון כיום החלב וקח־לך כאשר תאוה נפשך ואמר [כ= לו] [ק= לא] כי עתה תתן ואם־לא לקחתי בחזקה׃

17 ותהי חטאת הנערים גדולה מאד את־פני יהוה כי נאצו האנשים את מנחת יהוה׃

18 ושמואל משרת את־פני יהוה נער חגור אפוד בד׃

19 ומעיל קטן תעשה־לו אמו והעלתה לו מימים ימימה בעלותה את־אישה לזבח את־זבח הימים׃

20 וברך עלי את־אלקנה ואת־אשתו ואמר ישם יהוה לך זרע מן־האשה הזאת תחת השאלה אשר שאל ליהוה והלכו למקמו׃

21 כי־פקד יהוה את־חנה ותהר ותלד שלשה־בנים ושתי בנות ויגדל הנער שמואל עם־יהוה׃ ס

22 ועלי זקן מאד ושמע את כל־אשר יעשון בניו לכל־ישראל ואת אשר־ישכבון את־הנשים הצבאות פתח אהל מועד׃

23 ויאמר להם למה תעשון כדברים האלה אשר אנכי שמע את־דבריכם רעים מאת כל־העם אלה׃

24 אל בני כי לוא־טובה השמעה אשר אנכי שמע מעברים עם־יהוה׃

25 אם־יחטא איש לאיש ופללו אלהים ואם ליהוה יחטא־איש מי יתפלל־לו ולא ישמעו לקול אביהם כי־חפץ יהוה להמיתם׃

26 והנער שמואל הלך וגדל וטוב גם עם־יהוה וגם עם־אנשים׃ ס

27 ויבא איש־אלהים אל־עלי ויאמר אליו כה אמר יהוה הנגלה נגליתי אל־בית אביך בהיותם במצרים לבית פרעה׃

28 ובחר אתו מכל־שבטי ישראל לי לכהן לעלות על־מזבחי להקטיר קטרת לשאת אפוד לפני ואתנה לבית אביך את־כל־אשי בני ישראל׃

29 למה תבעטו בזבחי ובמנחתי אשר צויתי מעון ותכבד את־בניך ממני להבריאכם מראשית כל־מנחת ישראל לעמי׃

30 לכן נאם־יהוה אלהי ישראל אמור אמרתי ביתך ובית אביך יתהלכו לפני עד־עולם ועתה נאם־יהוה חלילה לי כי־מכבדי אכבד ובזי יקלו׃

31 הנה ימים באים וגדעתי את־זרעך ואת־זרע בית אביך מהיות זקן בביתך׃

32 והבטת צר מעון בכל אשר־ייטיב את־ישראל ולא־יהיה זקן בביתך כל־הימים׃

33 ואיש לא־אכרית לך מעם מזבחי לכלות את־עיניך ולאדיב את־נפשך וכל־מרבית ביתך ימותו אנשים׃

34 וזה־לך האות אשר יבא אל־שני בניך אל־חפני ופינחס ביום אחד ימותו שניהם׃

35 והקימתי לי כהן נאמן כאשר בלבבי ובנפשי יעשה ובניתי לו בית נאמן והתהלך לפני־משיחי כל־הימים׃

36 והיה כל־הנותר בביתך יבוא להשתחות לו לאגורת כסף וככר־לחם ואמר ספחני נא אל־אחת הכהנות לאכל פת־לחם׃ ס

← Shmuel A 1   Shmuel A 3 →
   Studovat vnitřní smysl

Exploring the Meaning of 1 Samuel 2      

Chapter 2 of the Book of Samuel begins with Hannah’s prayerful song of praise to God. It's a big contrast to the sadness and desperation of her prayer in the previous chapter when she begged for a child. In many ways this is a model for the song that Mary sang, in Luke 1:46-55 after hearing from the angel Gabriel that she was to be the mother of the Lord.

In this chapter, the High Priest, Eli, had grown so old that he had turned his priestly duties over to his sons Hophni and Phinehas. However, these sons were corrupt and had separated themselves from God. They took the best part of the meat offerings for themselves, even before the meat had been properly sacrificed, and took advantage of the woman who worked at the gate of the sanctuary.

That corrupt state is contrasted with the wholesome ministry of the young boy Samuel, who wore a simple tunic (called an ephod) given to him each year by his mother as he grew.

Reports of his sons’ wrongdoings reached Eli, and he pleaded with them to stop, but they did not change their ways and he did nothing to punish them. Then, a messenger from God came with a message of doom for not only the two sons, but for the whole family.

As Anita Dole describes the situation, in her "Bible Study Notes":

"This is a picture of a state in which worship is degraded by being used for self-interest and self-exaltation, and when the high priest in us - that inner dictate which relates us to the Lord - does not take steps to correct the evil, although it sees it. It has become dim of sight and is no longer able to receive directly the voice of the Lord. In 1 Samuel 2:17, quoted above, there is the suggestion of the harm which such a state does to others as well as
to ourselves. Many people are turned against the church by the self-seeking and hypocrisy they see in some of its members. Our duty to keep our worship sincere and to live according to the teachings of the church is not for our own salvation alone. The Lord's service requires of us constant watchfulness and ever-renewed devotion." - Anita Dole, Bible Study Notes, "The Birth of Samuel", © 2001 by The Swedenborg Foundation.

This is a chapter focused on contrasts. On one side are Hannah and Samuel who are faithful to the Lord. We see Hannah praising Him for the wonderful gifts that He provides, especially the gift of her son. This story helps us realize that all children are a gift from God. We should never view them as being our possessions. Instead, they are always God’s children whom we have been blessed to be able to nurture for a time and help grow.

On the other side are the sons of Eli, who profaned what was holy as a mark of self-love and disdain for God.

At the heart of this is a message about true worship. This true worship is a product of heart-felt adoration of God, together with genuine humility (see Arcana Coelestia 1153).

Swedenborg

Výklad(y) nebo odkazy ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 66, 1756, 2584, 2832, 2930, 3008, 7601, ...

Apocalypse Revealed 10, 20, 323, 535, 551, 598, 671


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 253, 257, 304, 316, 357, 386, 401, ...

An Invitation to the New Church 35

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

Bereshit 13:13, 21:1, 35:22, 38:7, 10, 39:4

Shemot 15:11, 28:1, 29:9, 30:7, 38:8

VaYikra 2:3, 10, 3:3, 5, 11:44, 45

Devarim 1:17, 4:35, 39, 13:14, 32:4, 39, 33:1

Yehoshua 11:20, 22:22

Shoftim 9:38, 13:6, 24, 17:10

Shmuel A 1:3, 6, 7, 19, 28, 2:11, 18, 3:1, 12, 19, 4:11, 17, 21, 22, 7:10, 9:6, 12:17, 14:3, 22:18, 25:26

Shmuel B 6:14, 22:32

Melachim A 2:27, 35, 8:31, 32, 13:1, 17:22

Melachim B 5:7, 23:9

Dvrei Yamim A 15:27, 29:12

Dvrei Yamim B 10:15, 20:27, 26:18, 32:27, 29

Eyov 1:21, 9:33, 18:18, 36:7, 38:5, 6, 40:13

Tehilim 1:6, 18:14, 26, 20:7, 21:2, 30:4, 33:16, 35:9, 37:17, 46:10, 71:20, 75:4, 8, 89:18, 25, 94:4, 104:5, 105:37, 107:41, 113:7, 8, 9, 121:3, 127:3, 132:17, 145:20

Mishlei 2:8, 3:4, 12:8, 13:1, 22:2

Keholet 4:14

Yishevah 40:29, 44:8, 47:5, 54:1

Yeremiyah 2:8, 15:9, 51:56

Yechezchial 17:24, 44:15, 16, 46:20

Nachum 1:8

מלאכי 2:3, 6, 8

מתיו 26:13

לוק 1:46, 69, 2:52

ג'ון 5:21

1 קורינתיים 1:28, 11:27

טיטוס 1:16

ג'יימס 2:5

Významy biblických slov

חנה
The prophecy of Hannah, as mentioned in 1 Samuel 2, concerns the deprivation of truth among those of the church who are in no affection...

יהוה
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

קשת
A bow signifies falsity of doctrine destroying truth, and spear, the falsity of evil de­stroying good. (Jer. 6:23.)

חיל
'Might' denotes the forces or power of truth.

בנים
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

ארץ
"Earth" in the Bible can mean a person or a group of like-minded people as in a church. But it refers specifically to the external...

איש
The relationship between men and women is deep and nuanced, and one entire book of the Writings – Conjugial Love or Love in Marriage –...

ישראל
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

בשר
Flesh has several meanings just in its most obvious form. It can mean all living creatures as when the Lord talks about the flood "destroying...

חי
'Lives' is used in the plural, because of the will and understanding, and because these two lives make one.

זרע
'A seed' signifies love, and everyone who has love, as in Genesis 12:7. 8:15, 16. 'A seed' signifies faith grounded in charity. 'A seed' signifies...

בנות
"Behold I have two daughters,” etc. (Gen. 19:8), signifies the affections of good and truth, and the blessedness perceivable from the enjoyment thereof, by those...

שמואל
'Samuel' signifies the Word.

שמע
'To hearken to father and mother,' as mentioned in Genesis 28:7, signifies obedience from affection. 'To hearken,' as mentioned in Genesis 30:22, signifies providence. See...

אמר
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

בית
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

פרעה
'Pharaoh' signifies scientific ideas, or the natural principle in general. 'Pharaoh' signifies false ideas infesting the truth of the church. Pharaoh,' in Genesis 40, represents...

לפני
In most cases, the meaning of "before" is pretty straightforward, both as a way of assessing relative time, and in its use meaning "in someone's...

ימים
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

אחד
A company might have executives setting policy and strategy, engineers designing products, line workers building them, managers handling personnel and others handling various functions. They...

שניהם
The number "two" has two different meanings in the Bible. In most cases "two" indicates a joining together or unification. This is easy to see...

כסף
'Silver,' in the internal sense of the Word, signifies truth, but also falsity. 'Silver' means the truth of faith, or the truth acquired from selfhood,...

לחם
The word “bread” is used two ways in the Bible. In some cases it means actual bread; in others it stands for food in general....

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Birth and Call of Samuel
Lesson outline provides teaching ideas with questions for discussion, projects, and activities.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 I Will Raise up a Faithful Priest Quotation to Color
Quotation to color.
Activity | Ages 9 - 13

 Samuel Is Born Review Questions
Choose words from a word blank to complete sentences about Samuel.
Activity | Ages 3 - 13

 The Birth of Samuel
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 The Birth of Samuel (3-5 years)
Project | Ages 4 - 6

 The Birth of Samuel (6-8 years)
Project | Ages 7 - 10

 The Birth of Samuel (9-11 years)
Project | Ages 11 - 14

 The Lord Calls Samuel
A lesson for younger children with discussion ideas and a project.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6


Přeložit: