Shmuel A 14

Studovat vnitřní smysl
← Shmuel A 13   Shmuel A 15 →     

1 ויהי היום ויאמר יונתן בן־שאול אל־הנער נשא כליו לכה ונעברה אל־מצב פלשתים אשר מעבר הלז ולאביו לא הגיד׃

2 ושאול יושב בקצה הגבעה תחת הרמון אשר במגרון והעם אשר עמו כשש מאות איש׃

3 ואחיה בן־אחטוב אחי איכבוד בן־פינחס בן־עלי כהן יהוה בשלו נשא אפוד והעם לא ידע כי הלך יונתן׃

4 ובין המעברות אשר בקש יונתן לעבר על־מצב פלשתים שן־הסלע מהעבר מזה ושן־הסלע מהעבר מזה ושם האחד בוץץ ושם האחד סנה׃

5 השן האחד מצוק מצפון מול מכמש והאחד מנגב מול גבע׃ ס

6 ויאמר יהונתן אל־הנער נשא כליו לכה ונעברה אל־מצב הערלים האלה אולי יעשה יהוה לנו כי אין ליהוה מעצור להושיע ברב או במעט׃

7 ויאמר לו נשא כליו עשה כל־אשר בלבבך נטה לך הנני עמך כלבבך׃ ס

8 ויאמר יהונתן הנה אנחנו עברים אל־האנשים ונגלינו אליהם׃

9 אם־כה יאמרו אלינו דמו* עד־הגיענו אליכם ועמדנו תחתינו ולא נעלה אליהם׃

10 ואם־כה יאמרו עלו עלינו ועלינו כי־נתנם יהוה בידנו וזה־לנו האות׃

11 ויגלו שניהם אל־מצב פלשתים ויאמרו פלשתים הנה עברים יצאים מן־החרים אשר התחבאו־שם׃

12 ויענו אנשי המצבה את־יונתן ואת־נשא כליו ויאמרו עלו אלינו ונודיעה אתכם דבר ף ויאמר יונתן אל־נשא כליו עלה אחרי כי־נתנם יהוה ביד ישראל׃

13 ויעל יונתן על־ידיו ועל־רגליו ונשא כליו אחריו ויפלו לפני יונתן ונשא כליו ממותת אחריו׃

14 ותהי המכה הראשנה אשר הכה יונתן ונשא כליו כעשרים איש כבחצי מענה צמד שדה׃

15 ותהי חרדה במחנה בשדה ובכל־העם המצב והמשחית חרדו גם־המה ותרגז הארץ ותהי לחרדת אלהים׃

16 ויראו הצפים לשאול בגבעת בנימן והנה ההמון נמוג וילך והלם׃ ף

17 ויאמר שאול לעם אשר אתו פקדו־נא וראו מי הלך מעמנו ויפקדו והנה אין יונתן ונשא כליו׃

18 ויאמר שאול לאחיה הגישה ארון האלהים כי־היה ארון האלהים ביום ההוא ובני ישראל׃

19 ויהי עד דבר שאול אל־הכהן וההמון אשר במחנה פלשתים וילך הלוך ורב ף ויאמר שאול אל־הכהן אסף ידך׃

20 ויזעק שאול וכל־העם אשר אתו ויבאו עד־המלחמה והנה היתה חרב איש ברעהו מהומה גדולה מאד׃

21 והעברים היו לפלשתים כאתמול שלשום אשר עלו עםם במחנה סביב וגם־המה להיות עם־ישראל אשר עם־שאול ויונתן׃

22 וכל איש ישראל המתחבאים בהר־אפרים שמעו כי־נסו פלשתים וידבקו גם־המה אחריהם במלחמה׃

23 ויושע יהוה ביום ההוא את־ישראל והמלחמה עברה את־בית און׃

24 ואיש־ישראל נגש ביום ההוא ויאל שאול את־העם לאמר ארור האיש אשר־יאכל לחם עד־הערב ונקמתי מאיבי ולא טעם כל־העם לחם׃ ס

25 וכל־הארץ באו ביער ויהי דבש על־פני השדה׃

26 ויבא העם אל־היער והנה הלך דבש ואין־משיג ידו אל־פיו כי־ירא העם את־השבעה׃

27 ויונתן לא־שמע בהשביע אביו את־העם וישלח את־קצה המטה אשר בידו ויטבל אותה ביערת הדבש וישב ידו אל־פיו [כ= ותראנה] [ק= ותארנה] עיניו׃

28 ויען איש מהעם ויאמר השבע השביע אביך את־העם לאמר ארור האיש אשר־יאכל לחם היום ויעף העם׃

29 ויאמר יונתן עכר אבי את־הארץ ראו־נא כי־ארו עיני כי טעמתי מעט דבש הזה׃

30 אף כי לוא אכל אכל היום העם משלל איביו אשר מצא כי עתה לא־רבתה מכה בפלשתים׃

31 ויכו ביום ההוא בפלשתים ממכמש אילנה ויעף העם מאד׃

32 [כ= ויעש] [ק= ויעט] העם אל־[כ= שלל] [ק= השלל] ויקחו צאן ובקר ובני בקר וישחטו־ארצה ויאכל העם על־הדם׃

33 ויגידו לשאול לאמר הנה העם חטאים ליהוה לאכל על־הדם ויאמר בגדתם גלו־אלי היום אבן גדולה׃

34 ויאמר שאול פצו בעם ואמרתם להם הגישו אלי איש שורו ואיש שיהו ושחטתם בזה ואכלתם ולא־תחטאו ליהוה לאכל אל־הדם ויגשו כל־העם איש שורו בידו הלילה וישחטו־שם׃

35 ויבן שאול מזבח ליהוה אתו החל לבנות מזבח ליהוה׃ ף

36 ויאמר שאול נרדה אחרי פלשתים לילה ונבזה בהם עד־אור הבקר ולא־נשאר בהם איש ויאמרו כל־הטוב בעיניך עשה ס ויאמר הכהן נקרבה הלם אל־האלהים׃

37 וישאל שאול באלהים הארד אחרי פלשתים התתנם ביד ישראל ולא ענהו ביום ההוא׃

38 ויאמר שאול גשו הלם כל פנות העם ודעו וראו במה היתה החטאת הזאת היום׃

39 כי חי־יהוה המושיע את־ישראל כי אם־ישנו ביונתן בני כי מות ימות ואין ענהו מכל־העם׃

40 ויאמר אל־כל־ישראל אתם תהיו לעבר אחד ואני ויונתן בני נהיה לעבר אחד ויאמרו העם אל־שאול הטוב בעיניך עשה׃ ס

41 ויאמר שאול אל־יהוה אלהי ישראל הבה תמים וילכד יונתן ושאול והעם יצאו׃

42 ויאמר שאול הפילו ביני ובין יונתן בני וילכד יונתן׃

43 ויאמר שאול אל־יונתן הגידה לי מה עשיתה ויגד־לו יונתן ויאמר טעם טעמתי בקצה המטה אשר־בידי מעט דבש הנני אמות׃

44 ויאמר שאול כה־יעשה אלהים וכה יוסף כי־מות תמות יונתן׃

45 ויאמר העם אל־שאול היונתן ימות אשר עשה הישועה הגדולה הזאת בישראל חלילה חי־יהוה אם־יפל משערת ראשו ארצה כי־עם־אלהים עשה היום הזה ויפדו העם את־יונתן ולא־מת׃ ס

46 ויעל שאול מאחרי פלשתים ופלשתים הלכו למקוםם׃

47 ושאול לכד המלוכה על־ישראל וילחם סביב בכל־איביו במואב ובבני־עמון ובאדום ובמלכי צובה ובפלשתים ובכל אשר־יפנה ירשיע׃

48 ויעש חיל ויך את־עמלק ויצל את־ישראל מיד שסהו׃ ס

49 ויהיו בני שאול יונתן וישוי ומלכי־שוע ושם שתי בנתיו שם הבכירה מרב ושם הקטנה מיכל׃

50 ושם אשת שאול אחינעם בת־אחימעץ ושם שר־צבאו אבינר בן־נר דוד שאול׃

51 וקיש אבי־שאול ונר אבי־אבנר בן־אביאל׃ ס

52 ותהי המלחמה חזקה על־פלשתים כל ימי שאול וראה שאול כל־איש גבור וכל־בן־חיל ויאספהו אליו׃ ס

← Shmuel A 13   Shmuel A 15 →
   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Výklad(y) nebo odkazy ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 212, 1197, 2165, 4462, 5717, 9824

Apocalypse Revealed 598

The New Jerusalem and its Heavenly Doctrine 218


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 619, 706, 817

Spiritual Experiences 1783

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

Bereshit 9:4, 19:37, 38, 24:14, 35:5, 36:1, 8, 19

Shemot 3:12, 14:30, 17:8

VaYikra 5:4, 26:7, 8

BaMidbar 10:32, 27:21

Devarim 20:4

Yehoshua 7:18, 19, 10:12, 14:12

Shoftim 2:16, 6:24, 7:4, 7, 14, 15, 22, 23, 11:35, 14:6, 9, 21:5

Shmuel A 1:23, 2:18, 3:17, 4:4, 21, 7:17, 8:11, 9:1, 16, 11:11, 13, 13:2, 3, 5, 6, 15, 15:3, 7, 17:26, 36, 55, 18:17, 20, 25, 22:6, 9, 23:2, 25:19, 26:5, 28:6, 29:3, 4, 30:7, 8, 31:2

Shmuel B 1:22, 2:8, 3:6, 7:3, 8:3, 15, 12:5, 14:11, 15:15

Melachim B 7:6, 7, 20:9

Dvrei Yamim A 8:33

Dvrei Yamim B 14:10

Tehilim 5, 73:28

Mishlei 16:33, 18:18, 24:13

Keholet 8:2

Yishevah 10:28, 29

מתיו 3:4

לוק 1:18, 2:12

מעשי השליחים 1:26, 27:34

עברים 11:34

Významy biblických slov

היום
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

בן
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

נשא
Like many verbs, the spiritual meaning of "bearing" something depends greatly on context – what it is that's being borne, and why. It is further...

פלשתים
The Philistines play a large role in the Bible as one of the longest-standing and most bitter rivals of the people of Israel, clashing with...

תחת
Generally speaking things that are seen as lower physically in the Bible represent things that are lower or more external spiritually. In some cases this...

מאות
It's a landmark for a young child to count to 100; it sort of covers all the "ordinary" numbers. One hundred is obviously significant for...

איש
The relationship between men and women is deep and nuanced, and one entire book of the Writings – Conjugial Love or Love in Marriage –...

יהוה
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

ידע
Like so many common verbs, the meaning of "know" in the Bible is varied and dependent on context. And in some cases – when it...

שן
'Tooth,' as in Exodus 21:24, denotes the exterior understanding, and natural truth.

לנו
Angels do give us guidance, but they are mere helpers; the Lord alone governs us, through angels and spirits. Since angels have their assisting role,...

שניהם
The number "two" has two different meanings in the Bible. In most cases "two" indicates a joining together or unification. This is easy to see...

ישראל
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

לפני
In most cases, the meaning of "before" is pretty straightforward, both as a way of assessing relative time, and in its use meaning "in someone's...

הכה
'To smite' signifies condemnation. 'To smite,' as in Genesis 14:15, signifies vindication. 'To smite,' as in Genesis 32:8, signifies destruction. 'To smite the earth with...

שדה
When we have a desire to be good people and to do good things, the natural first questions are "What does that mean?" "What should...

ארון
A coffin (Gen. 1:26) signifies that wherein something is shut up or concealed.

חרב
A 'sword,' in the Word, signifies the truth of faith combating and the vastation of truth. In an opposite sense, it signifies falsity combating and...

אפרים
Ephraim was the second son born to Joseph in Egypt and was, along with his older brother Manasseh, elevated by Jacob to the same status...

לחם
The word “bread” is used two ways in the Bible. In some cases it means actual bread; in others it stands for food in general....

דבש
'Honey' signifies the delight derived from good and truth or from the affection thereof, and specifically the external delight. Thus it signifies the delight of...

שמע
Thanks to modern science, we now understand that hearing actually happens in the brain, not the ears. The ears collect vibrations in the air and...

שלל
'To spoil,' as in Genesis 34:27, signifies destruction. 'Spoil,' as in Deuteronomy 13:16, signifies the falsification of truth.

צאן
A flock, as in Genesis 26, denotes interior or rational good. A flock signifies those who are in spiritual good. A flock signifies natural interior...

אבן
Stones in the Bible in general represent truths, or things we know concerning the Lord and what He wants from us and for us in...

מזבח
The first altar mentioned in the Word was built by Noah after he came out of the ark. On that altar, he sacrificed clean animals...

לבנות
wrought (also entwined or entwisted) is predicated of the natural scientific principle, and in Isaiah 45:13, of divine natural truth.

לילה
The sun in the Bible represents the Lord, with its heat representing His love and its light representing His wisdom. “Daytime,” then, represents a state...

אור
In the Word, “light” in the highest sense represents Divine Truth: knowledge, ideas, understanding that come to us from the Lord. In lesser degrees...

חי
'Lives' is used in the plural, because of the will and understanding, and because these two lives make one.

אחד
A company might have executives setting policy and strategy, engineers designing products, line workers building them, managers handling personnel and others handling various functions. They...

מת
Dead (Gen. 23:8) signifies night, in respect to the goodnesses and truths of faith.

עמלק
Amalek, or the Amalekites, signifies those who are in false principles.

שם
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

בת
"Behold I have two daughters,” etc. (Gen. 19:8), signifies the affections of good and truth, and the blessedness perceivable from the enjoyment thereof, by those...

חיל
Mighty,' as in Revelation 19:18, signify people who are educated about doctrine derived from the Word. By extension, 'mighty' signifies education or learning derived from...

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Jonathan Beats the Philistines
Spiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.
Activity | Ages over 18

 Jonathan’s Bravery
Worship Talk | Ages 7 - 14

 Saul and Jonathan
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 Saul and Jonathan (3-5 years)
Project | Ages 4 - 6

 Saul and Jonathan (9-11 years)
Project | Ages 11 - 14


Přeložit: