Melachim A 4

Study

          |

1 ויהי המלך שלמה מלך על־כל־ישראל׃ ס

2 ואלה השרים אשר־לו עזריהו בן־צדוק הכהן׃ ס

3 אליחרף ואחיה בני שישא ספרים יהושפט בן־אחילוד המזכיר׃

4 ובניהו בן־יהוידע על־הצבא וצדוק ואביתר כהנים׃ ס

5 ועזריהו בן־נתן על־הנצבים וזבוד בן־נתן כהן רעה המלך׃

6 ואחישר על־הבית ואדנירם בן־עבדא על־המס׃ ס

7 ולשלמה שנים־עשר נצבים על־כל־ישראל וכלכלו את־המלך ואת־ביתו חדש בשנה יהיה על־[כ= אחד] [ק= האחד] לכלכל׃ ס

8 ואלה שמותם בן־חור בהר אפרים׃ ס

9 בן־דקר במקץ ובשעלבים ובית שמש ואילון בית חןן׃ ס

10 בן־חסד בארבות לו שכה וכל־ארץ חפר׃ ס

11 בן־אבינדב כל־נפת דאר טפת בת־שלמה היתה לו לאשה׃ ס

12 בענא בן־אחילוד תענך ומגדו וכל־בית שאן אשר אצל צרתנה מתחת ליזרעאל מבית שאן עד אבל מחולה עד מעבר ליקמעם׃ ס

13 בן־גבר ברמת גלעד לו חות יאיר בן־מנשה אשר בגלעד לו* חבל ארגב אשר בבשן ששים ערים גדלות חומה ובריח נחשת׃ ס

14 אחינדב בן־עדא מחנימה׃

15 אחימעץ בנפתלי גם־הוא לקח את־בשמת בת־שלמה לאשה׃

16 בענא בן־חושי באשר ובעלות׃ ס

17 יהושפט בן־פרוח ביששכר׃ ס

18 שמעי בן־אלא בבנימן׃ ס

19 גבר בן־ארי בארץ גלעד ארץ סיחון מלך האמרי ועג מלך הבשן ונציב אחד אשר בארץ׃

20 יהודה וישראל רבים כחול אשר־על־הים לרב אכלים ושתים ושמחים׃