Ιησούς του ναυή 5

Studovat vnitřní smysl

           

1 Και οτε ηκουσαν παντες οι βασιλεις των Αμορραιων, οι περαν του Ιορδανου προς δυσμας, και παντες οι βασιλεις των Χαναναιων, οι παρα την θαλασσαν, οτι ο Κυριος απεξηρανε τα υδατα του Ιορδανου απ' εμπροσθεν των υιων Ισραηλ εωσου διεβησαν, διελυθησαν αι καρδιαι αυτων· και δεν εμεινε πλεον εις αυτους πνοη, απο του φοβου των υιων Ισραηλ.

2 Κατ' εκεινον τον καιρον ειπεν ο Κυριος προς τον Ιησουν, Καμε εις σεαυτον λιθινας μαχαιρας κοπτερας, και περιτεμε εκ δευτερου τους υιους Ισραηλ.

3 Και εκαμεν ο Ιησους εις εαυτον λιθινας μαχαιρας κοπτερας, και περιετεμε τους υιους Ισραηλ επι του βουνου των ακροβυστιων.

4 Και η αιτια, δια την οποιαν ο Ιησους εκαμε την περιτομην, ειναι οτι πας ο λαος ο εξελθων εξ Αιγυπτου, τα αρσενικα, παντες οι ανδρες του πολεμου, απεθανον εν τη ερημω καθ' οδον, αφου εξηλθον εξ Αιγυπτου.

5 Και πας ο λαος ο εξελθων ητο περιτετμημενος· πας δε ο λαος οστις εγεννηθη εν τη ερημω καθ' οδον, αφου εξηλθον εξ Αιγυπτου, δεν ειχε περιτμηθη.

6 Διοτι τεσσαρακοντα ετη περιηρχοντο οι υιοι Ισραηλ εν τη ερημω, εωσου ετελευτησαν πας ο λαος, οι ανδρες του πολεμου, οι εξελθοντες εξ Αιγυπτου, επειδη δεν υπηκουσαν εις την φωνην του Κυριου· προς τους οποιους ο Κυριος ωμοσεν, οτι δεν θελει αφησει αυτους να ιδωσι την γην, την οποιαν ωμοσεν ο Κυριος προς τους πατερας αυτων οτι θελει δωσει εις ημας, γην ρεουσαν γαλα και μελι.

7 Αντι δε τουτων αντικατεστησε τους υιους αυτων, τους οποιους ο Ιησους περιετεμε· διοτι ησαν απεριτμητοι, επειδη δεν ειχον περιτεμει αυτους καθ' οδον.

8 Και αφου ετελειωσαν περιτεμνοντες παντα τον λαον, εκαθηντο εις τους τοπους αυτων εν τω στρατοπεδω, εωσου ιατρευθησαν.

9 Και ειπε Κυριος προς τον Ιησουν, Ταυτην την ημεραν αφηρεσα αφ' υμων τον ονειδισμον της Αιγυπτου. Δια τουτο ωνομασθη ο τοπος εκεινος Γαλγαλα εως της σημερον.

10 Και οι υιοι Ισραηλ εστρατοπεδευσαν εν Γαλγαλοις και εκαμον το πασχα τη δεκατη τεταρτη του μηνος προς το εσπερας, εις τας πεδιαδας της Ιεριχω.

11 Και τη επαυριον του πασχα εφαγον αζυμα απο του σιτου της γης, και σιτον πεφρυγμενον την αυτην εκεινην ημεραν.

12 Και τη επαυριον αφου εφαγον απο του σιτου της γης, εξελιπε το μαννα· και δεν ειχον πλεον μαννα οι υιοι Ισραηλ, αλλ' ετρωγον απο των γεννηματων της γης Χανααν τον ενιαυτον εκεινον.

13 Και οτε ο Ιησους ητο πλησιον της Ιεριχω, υψωσε τους οφθαλμους αυτου και ειδε, και ιδου, ιστατο κατεναντι αυτου ανθρωπος και η ρομφαια αυτου ητο γεγυμνωμενη εν τη χειρι αυτου· και προσελθων ο Ιησους ειπε προς αυτον, Ημετερος εισαι η των υπεναντιων ημων;

14 Ο δε ειπεν, Ουχι· αλλ' εγω Αρχιστρατηγος της δυναμεως του Κυριου τωρα ηλθον. Και επεσεν ο Ιησους επι την γην κατα προσωπον αυτου και προσεκυνησε, και ειπε προς αυτον, Τι προσταζει ο κυριος μου εις τον δουλον αυτου;

15 Και ο Αρχιστρατηγος της δυναμεως του Κυριου ειπε προς τον Ιησουν, Λυσον το υποδημα σου εκ των ποδων σου· διοτι ο τοπος, επι του οποιου ιστασαι, ειναι αγιος. Και ο Ιησους εκαμεν ουτω.


Exploring the Meaning of Ιησούς του ναυή 5      

Napsal(a) New Christian Bible Study Staff and Rev. Julian Duckworth

Joshua 5: The Circumcision and the Passover

In this chapter, the Israelites are now in the land of Canaan, and local Amorite and Canaanite kings lose heart to oppose them because of God’s miracle at the river Jordan.

God tells Joshua to circumcise all the men who were born since they left Egypt, because none were circumcised in the wilderness, and their fathers who were have now all died. So Joshua obeys, requiring circumcision of all the men of Israel.

As a result, God says to Joshua : “I have this day rolled away the stain of Egypt from you.” The place was therefore called Gilgal, which means “rolling”. The Children of Israel camped there till they were healed. They then ate the Passover using the food of the land for the very first time, and the daily manna, which had been provided by God every day in the wilderness, stopped.

Then, Joshua has an encounter with an angel:

When Joshua lifted his eyes he saw a man opposite him with a drawn sword in his hand. Joshua asked him, “Are you for us or for our adversaries?” The man answered, “No, but as Commander of the army of the Lord I have now come.” Joshua fell and worshipped and asked what he should do? The man said, “Take your sandal off your foot, for the place where you stand is holy”. And Joshua did so.

Note that this chapter is the very first one when the Israelites are in Canaan, and straightaway two important Jewish rituals are carried out – circumcision and the Passover. Circumcision is the cutting off of the foreskin. It means to become purified from loving oneself and the world, and the outer things of life, and to be righteous before God inwardly. (See Arcana Caelestia 2102.)

This meaning helps us see why elsewhere in the Bible it often talks about “circumcising your heart”. The circumcision in Canaan was to mark the new generation, which spiritually for us means that our regeneration always involves new states. (True Christian Religion 601)

The Passover was originally a meal to mark leaving slavery in Egypt, so it is very appropriate for celebrating entering the promised land. The spiritual meaning of the Passover is rich and complex, but, put simply, it is about the presence of the Lord with us, especially when we attribute life’s good events and blessings to the presence of God. “The Lord has done this for me… The Lord has done that for us.” (Arcana Caelestia 7902) The reason that it is a meal is that we share meals together, often in families, and spiritually everything in us comes together to be joyful and thankful.

The first camp of the Israelites in Canaan was at Gilgal, a place close to Jericho, the name of which means “rolling”. We’ve looked at its connection with circumcision but more generally, to ‘roll’ is to move forward, move on, keep going. This is a powerful early-in-the-story description of our regeneration, with its trials and blessings, both of which aim to keep us moving forward to be evermore in the life the Lord wants us to have. (Arcana Caelestia 8911)

With all this early first feeling of having finally got to Canaan, the land which God had always promised to give them, it is so very appropriate that Joshua is met by a militant angel of the Lord, the Commander of the army of the Lord. (Arcana Caelestia 7277). Note carefully that when Joshua asks if he is for us or for our enemies, the Commander says “No.” Spiritually this is very significant because the Lord uses everything – good and evil – peace and temptation – to lead us towards heaven.

The Commander declares that Joshua is to remove his sandal from off his foot because where he stands, this is holy ground. Spiritually, “holy ground” is the whole sweep of life, and our sense that all of it is the Lord’s gift to us. (See Arcana Caelestia 566, 1585)

   Studovat vnitřní smysl

Exploring the Meaning of Joshua 5      

Napsal(a) New Christian Bible Study Staff and Rev. Julian Duckworth

Joshua 5: The Circumcision and the Passover

In this chapter, the Israelites are now in the land of Canaan, and local Amorite and Canaanite kings lose heart to oppose them because of God’s miracle at the river Jordan.

God tells Joshua to circumcise all the men who were born since they left Egypt, because none were circumcised in the wilderness, and their fathers who were have now all died. So Joshua obeys, requiring circumcision of all the men of Israel.

As a result, God says to Joshua : “I have this day rolled away the stain of Egypt from you.” The place was therefore called Gilgal, which means “rolling”. The Children of Israel camped there till they were healed. They then ate the Passover using the food of the land for the very first time, and the daily manna, which had been provided by God every day in the wilderness, stopped.

Then, Joshua has an encounter with an angel:

When Joshua lifted his eyes he saw a man opposite him with a drawn sword in his hand. Joshua asked him, “Are you for us or for our adversaries?” The man answered, “No, but as Commander of the army of the Lord I have now come.” Joshua fell and worshipped and asked what he should do? The man said, “Take your sandal off your foot, for the place where you stand is holy”. And Joshua did so.

Note that this chapter is the very first one when the Israelites are in Canaan, and straightaway two important Jewish rituals are carried out – circumcision and the Passover. Circumcision is the cutting off of the foreskin. It means to become purified from loving oneself and the world, and the outer things of life, and to be righteous before God inwardly. (See Arcana Caelestia 2102.)

This meaning helps us see why elsewhere in the Bible it often talks about “circumcising your heart”. The circumcision in Canaan was to mark the new generation, which spiritually for us means that our regeneration always involves new states. (True Christian Religion 601)

The Passover was originally a meal to mark leaving slavery in Egypt, so it is very appropriate for celebrating entering the promised land. The spiritual meaning of the Passover is rich and complex, but, put simply, it is about the presence of the Lord with us, especially when we attribute life’s good events and blessings to the presence of God. “The Lord has done this for me… The Lord has done that for us.” (Arcana Caelestia 7902) The reason that it is a meal is that we share meals together, often in families, and spiritually everything in us comes together to be joyful and thankful.

The first camp of the Israelites in Canaan was at Gilgal, a place close to Jericho, the name of which means “rolling”. We’ve looked at its connection with circumcision but more generally, to ‘roll’ is to move forward, move on, keep going. This is a powerful early-in-the-story description of our regeneration, with its trials and blessings, both of which aim to keep us moving forward to be evermore in the life the Lord wants us to have. (Arcana Caelestia 8911)

With all this early first feeling of having finally got to Canaan, the land which God had always promised to give them, it is so very appropriate that Joshua is met by a militant angel of the Lord, the Commander of the army of the Lord. (Arcana Caelestia 7277). Note carefully that when Joshua asks if he is for us or for our enemies, the Commander says “No.” Spiritually this is very significant because the Lord uses everything – good and evil – peace and temptation – to lead us towards heaven.

The Commander declares that Joshua is to remove his sandal from off his foot because where he stands, this is holy ground. Spiritually, “holy ground” is the whole sweep of life, and our sense that all of it is the Lord’s gift to us. (See Arcana Caelestia 566, 1585)

Swedenborg

Výklad(y) nebo odkazy ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 1664, 1748, 1784, 2039, 2799, 6846, 8294, ...


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 458, 619

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 49

Jiný komentář

  Příběhy:


  Související Knihy  (see all)


Skočit na podobné biblické verše

Γένεση 17:10, 18:2, 34:14, 25

Εξοδος πλήθους 3:5, 8, 17, 12:6, 11, 13:6, 7, 16:35, 23:20, 23

Αριθμοί 13:29, 14:33, 35, 22:23, 31, 26:64, 65

Δευτερονόμιο 1:39

Ιησούς του ναυή 6, 2:9, 11, 3:16, 17, 4:19, 24:7

1 Samuel 3:9, 10, 7:16

2 Samuel 19, 20

Ιεζεκιήλ 3:23

Ντάνιελ 8:11

Hosea 4:15

Amos 5:5

Μιχά 6:5

Ματθαίος 2:11, 28:9

Γιάννης 9:38

Πράξεις των Αποστόλων 7:33

Ρωμαίοι 8:31

1 Κορινθίους 15:57

Εβραίους 3:11

Významy biblických slov

Ισραηλ
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 At Gilgal
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 Compare: Moses and Joshua
Activity | Ages 7 - 14

 Joshua Kneels Before the Commander of the Lord’s Army
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Joshua Meets the Commander of the Lord’s Army
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Loose Thy Shoe
Worship Talk | Ages 7 - 14

 The Lord Is the Hero of War
Color picture of the Commander of the Lord's army appearing to Joshua.
Picture | All Ages


Přeložit: