Ιησούς του ναυή 3

Studovat vnitřní smysl

           

1 Και εξηγερθη ο Ιησους πρωι· και ανεχωρησαν εκ Σιττειμ και ηλθον εως του Ιορδανου, αυτος και παντες οι υιοι Ισραηλ, και διενυκτερευσαν εκει πριν διαβωσι.

2 μετα δε τρεις ημερας επερασαν δια μεσον του στρατοπεδου οι αρχοντες,

3 και προσεταξαν τον λαον, λεγοντες, Οταν ιδητε την κιβωτον της διαθηκης Κυριου του Θεου σας και τους ιερεις τους Λευιτας βασταζοντας αυτην, τοτε σεις θελετε κινηθη απο των τοπων σας και υπαγει οπισω αυτης·

4 πλην ας ηναι διαστημα μεταξυ υμων και εκεινης, εως δυο χιλιαδων πηχων κατα το μετρον, μη πλησιασητε εις αυτην, δια να γνωριζητε την οδον την οποιαν πρεπει να βαδιζητε· διοτι δεν επερασατε την οδον ταυτην χθες και προχθες.

5 Και ειπεν ο Ιησους προς τον λαον, Καθαρισθητε, διοτι αυριον θελει καμει ο Κυριος εν μεσω υμων θαυμασια.

6 Και ειπεν ο Ιησους προς τους ιερεις λεγων, Σηκωσατε την κιβωτον της διαθηκης και προπορευεσθε εμπροσθεν του λαου. Και εσηκωσαν την κιβωτον της διαθηκης και επορευοντο εμπροσθεν του λαου.

7 Και ειπε Κυριος προς τον Ιησουν, Εν τη ημερα ταυτη αρχιζω να σε μεγαλυνω ενωπιον παντος του Ισραηλ· δια να γνωρισωσιν οτι, καθως ημην μετα του Μωυσεως, θελω εισθαι και μετα σου·

8 συ λοιπον προσταξον τους ιερεις τους βασταζοντας την κιβωτον της διαθηκης, λεγων, Οταν φθασητε εις το χειλος του υδατος του Ιορδανου, θελετε σταθη εν τω Ιορδανη.

9 Και ειπεν ο Ιησους προς τους υιους Ισραηλ, Προσελθετε ενταυθα και ακουσατε τους λογους Κυριου του Θεου σας.

10 Και ειπεν ο Ιησους, Εκ τουτου θελετε γνωρισει, οτι ο Θεος ο ζων ειναι εν τω μεσω υμων, και οτι κατα κρατος θελει εξολοθρευσει απ' εμπροσθεν σας τους Χαναναιους και τους Χετταιους και τους Ευαιους και τους Φερεζαιους και τους Γεργεσαιους και τους Αμορραιους και τους Ιεβουσαιους·

11 ιδου, η κιβωτος της διαθηκης του Κυριου πασης της γης προβαινει εμπροσθεν σας εις τον Ιορδανην·

12 και τωρα εκλεξατε εις εαυτους δωδεκα ανδρας απο των φυλων του Ισραηλ, ανα ενα ανδρα κατα φυλην·

13 και καθως τα ιχνη των ποδων των ιερεων, των βασταζοντων την κιβωτον του Κυριου, του Κυριου πασης της γης, πατησωσιν εν τοις υδασι του Ιορδανου, τα υδατα του Ιορδανου θελουσι διακοπη, τα υδατα τα καταβαινοντα ανωθεν, και θελουσι σταθη εις σωρον ενα.

14 Και καθως εσηκωθη ο λαος εκ των σκηνων αυτων, δια να διαβωσι τον Ιορδανην, και οι ιερεις οι βασταζοντες την κιβωτον της διαθηκης εμπροσθεν του λαου,

15 και καθως ηλθον οι βασταζοντες την κιβωτον εως του Ιορδανου, και οι ποδες των ιερεων των βασταζοντων την κιβωτον εβραχησαν κατα το χειλος του υδατος, διοτι ο Ιορδανης πλημμυρει καθ' ολας τας οχθας αυτου πασας τας ημερας του θερισμου,

16 εσταθησαν τα υδατα τα καταβαινοντα ανωθεν και υψωθησαν εις ενα σωρον πολυ μακραν, απο της πολεως Αδαμ, ητις ειναι εις τα πλαγια της Ζαρεταν· τα δε καταβαινοντα κατω προς την θαλασσαν της πεδιαδος, την αλμυραν θαλασσαν, αποκοπεντα εξελιπον· και ο λαος επερασε κατεναντι της Ιεριχω.

17 Και οι ιερεις, οι βασταζοντες την κιβωτον της διαθηκης του Κυριου, ισταντο στερεοι επι ξηρας εν μεσω του Ιορδανου· και παντες οι Ισραηλιται διεβαινον δια ξηρας, εωσου ετελειωσε πας ο λαος διαβαινων τον Ιορδανην.


Exploring the Meaning of Ιησούς του ναυή 3      

Napsal(a) Rev. Julian Duckworth (machine translated into čeština)

Joshua Chapter 3: Izraelité překračují řeku Jordán

V této kapitole jdou Izraelci přes zátoku Jordán zázrakem. Vody řeky se drží zpět, aby vytvořily suchou půdu, po které se dá chodit. K tomuto zázraku dochází ve Starém zákoně mnohokrát, počínaje křížením Rudého moře v Exodu. A jak uvidíme, znamená to také pro nás.

Všichni Izraelci se stěhují na okraj řeky Jordán a tábor (viz Nebeská tajemství 6537). Potom je vydáno několik příkazů: pohybovat se pouze tehdy, když vidí, jak se kněží nesoucí archu pohybují první; držet se daleko od archy; zasvětit se; vybrat dvanáct mužů, jednoho z každého kmene. Kněžím se říká, že mají nést truhlu před lidmi a vstoupit do vod řeky.

Tyto podrobné pokyny jsou pro nás důležité v procesu regenerace. Na konci verše Jozue 3:4  to říká něco velmi říkajícího, že „jste takhle neprošli dříve.“ Po pravdě řečeno, ne; práce regenerace je pro nás nová a vezme nás do věcí, které jsme dosud nezažili. Když vidíme, jak se archa blíží, ukazuje naše vlastní potřeba zachovat Pánovy příkazy a pravdy v našich vizích a cílech.

Dostat se daleko od archy je také důležité, protože nesmíme kombinovat náš pohled na to, co děláme, s Pánovým pohledem na to, co musíme udělat - archa obsahuje deset přikázání a musí být vždy viděna (Nebeská tajemství 6724).

Text říká: „Nepřibližujte se k němu, abyste možná věděli, jak musíte jít.“ (Jozue 3:4Lidé jsou také řečeni, aby se zasvětili, aby se stali svatými. To by zahrnovalo mytí, což znamená očištění naší mysli a jednání všeho, co jde proti Bohu.

Posledním příkazem, kterému jsou lidé dány, je vybrat dvanáct mužů, jednoho z každého kmene. To bude důležité v následující kapitole, když z řeky Jordán vyjme dvanáct pamětních kamenů.

Kněží nesoucí archu jsou řečeni, aby vstoupili a namočili se. Pro nás to znamená, že naše odhodlání Bohu a naše nejvyšší úmysly („kněz“ v nás) musí přijít do styku s tekoucí vodou řeky Jordán (první duchovní pravdy, nejprve proto, že Jordán je hranice).

Když to kněží dělají, vody se okamžitě zastaví daleko proti proudu, takže všichni mohou bezpečně překročit, zatímco kněží stojí (viz viz Nebeská tajemství 1664[7]). Když se naše odhodlání Bohu spojí s Božími pravdami pro náš život a staneme se sjednocenými, máme nebeský ideál a nyní půjdeme kupředu. (Nauka o životě pro Nový Jeruzalém 55[3]).

Ve verších 9 až 13 Joshua lidem připomíná, co právě dělají. Přecházejí do Kanaánu: „a živý Bůh je mezi vámi a on bezpochyby vytlačí Kanaany, Hetejce, Hivity, Perizzity, Girgashity, Amority a Jebuzity“, kteří pro nás stojí za křivdy, slabosti, bludy , triky a podvody naší lidské povahy, jako je tomu před tím, než patříme k Bohu. "Hle, truhla smlouvy Pána celé země přechází před vámi do Jordánu."

Tato kapitola je naší první akcí a odhodláním na začátku naší regenerace nebo nového zrození. Zavezou nás odtud sem, nikdy se nevrátíme. Je to přechod z jedné strany našeho života na druhou (Nebeská tajemství 7779[3]). A celý Izrael přešel na suché zemi. Každý z nás je „celý Izrael“, protože nás má mnoho částí; milujeme, myslíme, věříme, ceníme, jednáme, děláme užitečné věci, sdílíme, pracujeme a hrajeme, a to vše a mnoho dalších bude součástí našeho duchovního života, který leží před námi.

   Studovat vnitřní smysl

Přeložit: