Δουλειά 3:2

Studie

     

2 Και ελαλησεν ο Ιωβ και ειπεν·