1 Aikakirjat 3

Studie

  

1 Nämä ovat ne Daavidin pojat, jotka syntyivät hänelle Hebronissa: esikoinen Amnon, jisreeliläisestä Ahinoamista; toinen Daniel, karmelilaisesta Abigailista;

2 kolmas Absalom, Maakan, Gesurin kuninkaan Talmain tyttären, poika; neljäs Adonia, Haggitin poika;

3 viides Sefatja, Abitalista; kuudes Jitream, hänen vaimostaan Eglasta.

4 Nämä kuusi syntyivät hänelle Hebronissa, jossa hän hallitsi seitsemän vuotta ja kuusi kuukautta. Mutta Jerusalemissa hän hallitsi kolmekymmentä kolme vuotta.

5 Ja nämä syntyivät hänelle Jerusalemissa: Simea, Soobab, Naatan ja Salomo, kaikkiaan neljä, Bat-Suuasta, Ammielin tyttärestä;

6 sitten Jibhar, Elisama, Elifelet,

7 Noogah, Nefeg, Jaafia,

8 Elisama, Eljada ja Elifelet; kaikkiaan yhdeksän.

9 Tässä ovat kaikki Daavidin pojat, lukuunottamatta sivuvaimojen poikia. Ja Taamar oli heidän sisarensa.

10 Ja Salomon poika oli Rehabeam; tämän poika Abia; tämän poika Aasa; tämän poika Joosafat;

11 tämän poika Jooram; tämän poika Ahasja; tämän poika Jooas;

12 tämän poika Amasja; tämän poika Asarja; tämän poika Jootam;

13 tämän poika Aahas; tämän poika Hiskia; tämän poika Manasse;

14 tämän poika Aamon; tämän poika Joosia.

15 Ja Joosian pojat olivat esikoinen Joohanan, toinen Joojakim, kolmas Sidkia, neljäs Sallum.

16 Ja Joojakimin pojat olivat hänen poikansa Jekonja ja tämän poika Sidkia.

17 Ja vangitun Jekonjan pojat olivat: hänen poikansa Sealtiel,

18 Malkiram, Pedaja, Senassar, Jekamja, Hoosama ja Nedabja.

19 Ja Pedajan pojat olivat Serubbaabel ja Siimei. Ja Serubbaabelin pojat olivat Mesullam ja Hananja, ja heidän sisarensa oli Selomit;

20 vielä Hasuba, Oohel, Berekja, Hasadja ja Juusab-Hesed, kaikkiaan viisi.

21 Ja Hananjan pojat olivat Pelatja ja Jesaja, Refajan pojat, Arnanin pojat, Obadjan pojat ja Sekanjan pojat.

22 Ja Sekanjan poika oli Semaja; ja Semajan pojat olivat Hattus, Jigal, Baariah, Nearja ja Saafat, kaikkiaan kuusi.

23 Ja Nearjan pojat olivat Eljoenai, Hiskia, Asrikam, kaikkiaan kolme.

24 Ja Eljoenain pojat olivat Hoodavja, Eljasib, Pelaja, Akkub, Joohanan, Delaja ja Anani, kaikkiaan seitsemän.