Joshua 15

Studovat vnitřní smysl
← Joshua 14   Joshua 16 →     

1 Ja juudalaste suguharule langes liisk suguvõsade kaupa Edomi maa piiri äärde, lõunapoolne tipp Siini kõrbes Negebi poole.

2 Maa-ala lõunapoolne piir algab Soolamere äärest, lahest, mis ulatub lõunasse,

3 ja suundub lõuna poole Skorpionide tõusuteeni, kulgeb Siini ja tõuseb lõuna poolt Kaades-Barneat, kulgeb Hesronisse ja tõuseb Addarisse ning pöördub Karka poole;

4 siis kulgeb see Asmonasse ja jõuab välja Egiptuseojani; ja piiri lõpp suubub merre: see olgu teile lõunapoolseks piiriks.

5 Idapoolseks piiriks on Soolameri kuni Jordani suudmeni. Põhjakaares algab piir mere lahest Jordani suudmes;

6 ja piir tõuseb Beet-Hoglasse ja kulgeb põhja pool Beet-Arabat; siis tõuseb piir Ruubeni poja Bohani kivini;

7 ja piir tõuseb Aakori orust Debirisse ning pöördub põhja, Gilgali poole, mis on vastu lõuna pool oja olevat Adummimi tõusu; siis kulgeb piir Een-Semesi veteni ja selle lõpp on Een-Rogelis.

8 Siis tõuseb piir Ben-Hinnomi orgu lõuna pool jebuuslaste nõlvakut, see on Jeruusalemma; siis tõuseb see mäetippu, mis on vastu Hinnomi orgu lääne pool Refaimi, oru põhjaservas.

9 Mäetipust pöördub piir Neftoahi vete allikani ja jõuab Efroni mäestiku linnade juurde; siis pöördub piir Baalasse, see on Kirjat-Jearimi.

10 Baalast pöördub piir lääne poole Seiri mäeni, kulgeb põhja pool Jearimi mäenõlvakut, see on Kesaloni, laskub alla Beet-Semesisse ja läheb läbi Timna.

11 Siis suundub piir Ekroni nõlvakule põhja pool; edasi pöördub piir Sikkeroni, läheb üle Baala mäe ja jõuab Jabneeli; siis suubub selle lõpp merre.

12 Läänepoolseks piiriks on suur meri ja selle rannik. See oli juudalaste maa-ala nende suguvõsade jaoks.

13 Aga Kaalebile, Jefunne pojale, anti osa juudalaste keskel, Issanda poolt Joosuale antud käsu kohaselt: Anaki isa Arba linn, see on Hebron.

14 Ja Kaaleb ajas sealt ära kolm anaklast, Anaki järeltulijad Seesai, Ahimani ja Talmai.

15 Sealt läks ta üles Debiri elanike vastu; Debiri nimi oli muiste Kirjat-Seefer.

16 Ja Kaaleb ütles: 'Kes Kirjat-Seeferit lööb ja selle vallutab, sellele ma annan naiseks oma tütre Aksa.'

17 Kui Otniel, Kaalebi venna Kenase poeg, selle vallutas, siis andis ta temale naiseks oma tütre Aksa.

18 Ja kui Aksa tuli, siis kehutas Otniel teda oma isalt põldu nõudma. Kui Aksa eesli seljast maha hüppas, küsis Kaaleb temalt: 'Mida sa soovid?'

19 Ja ta vastas: 'Anna mulle üks kingitus! Et sa mind oled andnud kuivale maale, siis anna mulle ka veeallikaid!' Ja ta andis temale ülemised allikad ja alumised allikad.

20 See on juudalaste pärisosa nende suguvõsade kaupa:

21 linnad olid, alates juudalaste suguharu servast Edomi piiri ääres lõunas: Kabseel, Eeder, Jaagur,

22 Kiina, Diimona, Adada,

23 Kedes, Haasor, Jitnan,

24 Siif, Telem, Bealot,

25 Haasor-Hadatta, Kerijot-Hesron, see on Haasor,

26 Amam, Sema, Moolada,

27 Hasar-Gadda, Hesmon, Beet-Pelet,

28 Hasar-Suual, Beer-Seba ja selle tütarlinnad,

29 Baala, Ijjim, Esem,

30 Eltolad, Kesil, Horma,

31 Siklag, Madmanna, Sansanna,

32 Lebaot, Silhim, Ain ja Rimmon - kokku kakskümmend üheksa linna ja nende külad.

33 Madalikul: Estaol, Sora, Asna,

34 Saanoah, Een-Gannim, Tappuah, Eenam,

35 Jarmut, Adullam, Sooko, Aseka,

36 Saaraim, Aditaim, Gedera ja Gederotaim - neliteist linna ja nende külad;

37 Senan, Hadasa, Migdal-Gaad,

38 Dilan, Mispe, Jokteel,

39 Laakis, Boskat, Eglon,

40 Kabbon, Lahmas, Kitlis,

41 Gederot, Beet-Daagon, Naama ja Makkeda - kuusteist linna ja nende külad;

42 Libna, Eter, Aasan,

43 Jiftah, Asna, Nesib,

44 Keila, Aksib ja Maaresa - üheksa linna ja nende külad;

45 Ekron, selle tütarlinnad ja külad;

46 Ekronist alates mere poole kõik, mis on Asdodi kõrval, ja nende külad.

47 Asdod, selle tütarlinnad ja külad; Assa, selle tütarlinnad ja külad kuni Egiptuseojani. Ja piiriks on suur meri.

48 Mäestikus: Saamir, Jattir, Sooko,

49 Danna, Kirjat-Sanna, see on Debir,

50 Anab, Estemo, Aanim,

51 Goosen, Holon ja Gilo - üksteist linna ja nende külad;

52 Arab, Duuma, Esan,

53 Jaanum, Beet-Tappuah, Afeka,

54 Humta, Kirjat-Arba, see on Hebron, ja Siior - üheksa linna ja nende külad;

55 Maon, Karmel, Siif, Jutta,

56 Jisreel, Jokdeam, Saanoah,

57 Kain, Gibea ja Timna - kümme linna ja nende külad;

58 Halhul, Beet-Suur, Gedoor,

59 Maarat, Beet-Anot ja Eltekon - kuus linna ja nende külad;

60 Kirjat-Baal, see on Kirjat-Jearim, ja Rabba - kaks linna ja nende külad.

61 Kõrbes: Beet-Araba, Middin, Sekaka,

62 Nibsan, Iir-Melah ja Een-Gedi - kuus linna ja nende külad.

63 Aga jebuuslasi, kes elasid Jeruusalemmas, ei suutnud juudalased ära ajada, ja nõnda elavad jebuuslased koos juudalastega Jeruusalemmas kuni tänapäevani.

← Joshua 14   Joshua 16 →
   Studovat vnitřní smysl

Exploring the Meaning of Joshua 15      

Napsal(a) Rev. Julian Duckworth

Joshua 15: Judah’s territory and more about Caleb.

This chapter describes the territory given to the tribe of Judah, and lists many of its cities and borders. Judah received a major portion of the land of Canaan; its eastern border was the Salt Sea (the Dead Sea), and the western border was the Great Sea (the Mediterranean).

Although Judah was the fourth son of Jacob, he played a more significant role in many of the Old Testament stories than his older brothers did. So, it is not surprising that the tribe of Judah received extensive territory in the south of Canaan, which in later time became the nation of Judah, along with the tribe of Benjamin’s small territory. The name ‘Judah’ also eventually led to the name ‘Jewish’, coming from the Roman province of Judaea. The name ‘Judah’ also means “praise”, specifically praise of God (see Swedenborg’s work, Arcana Caelestia 456).

Praise itself is a commendation of a person’s good qualities. To give praise is part of our love for our neighbour; to receive praise underscores our sense of our own value. To praise the Lord is to give thanks to Him, and to affirm the difference that the Lord makes in our life. Ultimately, praise is part of our faith in the Lord to lead us through this life and for eternity.

This uplifting, positive spiritual meaning of Judah does not mean that Judah (the man in the Old Testament) was without faults. He had his flaws, as everyone does, but at times Judah changed the course of events for a better outcome. It was Judah who persuaded his brothers to sell Joseph rather than kill him, and he also offered himself as a hostage for the sake of his brothers (Arcana Caelestia 4815[2]).

Chapter 15 lists very many locations in Judah’s territory. Here are just a few of the places listed, along with their meaning and spiritual significance:

Judah = “praise”
Spiritually = our worship of God

Which includes these, and many more aspects…

Zin = “flat, level ground”
Spiritually = life under God’s guidance

Kadesh Barnea = “holy wanderings”
Spiritually = becoming purified

Beth Hoglah = “house of the partridge”
Spiritually = bringing to birth

En Rogel = “water spring of the foot”
Spiritually = life in everyday activities

Jerusalem = “dwelling place of peace; wholeness”
Spiritually = our highest spiritual state

Nephtoah = “to be open”
Spiritually = to be part of all life

Timnah = “allotted portion”
Spiritually = what the Lord has created me for

Mount Hebron, which was in the territory of Judah, was given to Caleb as an inheritance because of his faithfulness to God. We read in this chapter that he conquers the giants living there, and drives them away from Mount Hebron. Caleb makes a promise that whoever takes the nearby city of Kirjath-sepher will have his daughter, Achsah, for a wife. Caleb’s brother’s son, Othniel, captures the city and marries Achsah. Caleb blesses Achsah and gives her springs of water upon her request, and he also gives Othniel a field.

The spiritual meaning of this touching story is that our spiritual life is intended to come together to be like a family (Arcana Caelestia 3020), just as Caleb, Achsah and Othniel are all close members of a family. Spiritual life is about bringing together our beliefs, our loves and affections, our intentions, and our actions. These different aspects of spiritual life become like one family where everyone – or everything – is interwoven together.

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 3708, 3858

Apocalypse Explained 431

Apocalypse Revealed 349


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 1585, 1616, 2723, 2909, 3862, 4599, 4816, ...

True Christian Religion 614


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 417

Jiný komentář

  Příběhy:


Skočit na podobné biblické verše

Genesis 13:18, 21:31, 24:64, 35:23

Numbrid 13:22, 21:3, 32:12, 34:3, 6, 12

Deuteronoomia 2:23

Joshua 10:10, 31, 11:21, 22, 14:13, 15, 15:8, 9, 10, 11, 35, 45, 48, 57, 60, 63, 17:16, 18:5, 15, 28, 19:1, 5, 18, 26, 38, 41, 43, 20:7, 21:11, 14, 15, 16

Kohtunikud 1:8, 10, 12, 18, 20, 13:2, 14:1, 18:12, 19:10

1 Samuel 4:1, 5:8, 10, 6:9, 12, 21, 7:14, 15:4, 12, 17:1, 25, 52, 22:1, 23:1, 14, 24, 24:1, 25:23, 43, 27:6, 30:27, 28, 30, 31

2 Saamuel 2:1, 5:6, 18, 22, 6:2, 15:12, 17:17, 23:20, 26, 35

1 kuningat 4:10, 5:4, 8:65

2 kuningat 1:2, 14:11, 18:8, 22:1, 23:10

1 kroonikad 2:42, 43, 45, 49, 50, 53, 4:13, 17, 18, 21, 28, 13:6, 27:15, 28

2 kroonikat 11:7, 8, 9, 10, 20:2, 26:6, 10, 28:3, 18

Nehemja 11:25, 30

Töö 2:11

Saalomoni laul 1:14

Jesaja 17:5, 27:12

Jeremija 7:31, 19:2

Ezekiel 48:7

Micah 1:14, 15

Zechariah 14:10

Významy biblických slov

lõunapoolne
'South' denotes truth in light.

lõuna poole
'South' denotes truth in light.

oja
A 'stream' signifies aspects of intelligence.

alla
"Down" is used many different ways in natural language, and its spiritual meaning in the Bible is highly dependent on context. Phrases like "bowing down,"...

piir
A border as in Isaiah 54:12 signifies the scientific and sensual principle. "And thou shalt make unto it a border of an hand-breath round about."...

mäe
The Writings tell us that the Lord's love is the sun of heaven, and it is natural for us to look above ourselves to the...

Keskel
'Middle' denotes what is primary, principal, or inmost.

antud
Like other common verbs, the meaning of "give" in the Bible is affected by context: who is giving what to whom? In general, though, giving...

isa
Father in the Word means what is most interior, and in those things that are following the Lord's order, it means what is good. In...

kolm
The Writings talk about many aspects of life using the philosophical terms "end," "cause" and "effect." The "end" is someone’s goal or purpose, the ultimate...

nimi
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

ütles
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

Poeg
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

tuli
As with common verbs in general, the meaning of “come” in the Bible is highly dependent on context – its meaning is determined largely by...

Linnad
Cities of the mountain and cities of the plain (Jer. 33:13) signify doctrines of charity and faith.

kakskümmend
'Twenty,' when referring to a quantity, signifies everything, or fullness, because it is ten twice. In Genesis 18:31, 'twenty', like all numbers occurring in the...

Neliteist
Fourteen, as in Genesis 31:40, signifies a first period of time. The fourteenth year, as in Genesis 14:5, signifies the first temptation of the Lord...

meri
Water generally represents what Swedenborg calls “natural truth,” or true concepts about day-to-day matters and physical things. Since all water ultimately flows into the seas,...

Hebron
'Hebron' represents the Lord's spiritual church in the land of Canaan. 'Hebron' represents the church as to good.

Üheksa
'Nine' signifies conjunction.

Karmel
Carmel (Isa. 16:10) signifies the good of the church. Carmel also signifies the celestial church. (Isa. 35:2.)

Kain
'Cain' signifies the doctrine of faith separated from love. See Arcana Coelestia 338 and the sections that follow it.

timna
'Thimnath,' as in Genesis 38:12, signifies a state of consultatoin for the church.

kümme
Most places in Swedenborg identify “ten” as representing “all,” or in some cases “many” or “much.” The Ten Commandments represent all the guidance we get...

kaks
The number "two" has two different meanings in the Bible. In most cases "two" indicates a joining together or unification. This is easy to see...

kõrbes
'Wilderness' signifies something with little life in it, as described in the internal sense in Luke 1:80 'Wilderness' signifies somewhere there is no good because...

kuus
Like most numbers in the Bible, "six" can have various meanings depending on context, but has a couple that are primary. When used in relation...

külad
'Villages' signify the external aspects of faith and the church. Rituals are the external parts of the church. Doctrines are the internal parts when they...

elasid
Inhabitants,' in Isaiah 26:9, signify the men of the church who are in good of doctrine, and thence in the good of life.

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Land of Canaan Map
Coloring Page | Ages 7 - 14


Přeložit: