Joshua 15

Studovat vnitřní smysl

       

1 Ja juudalaste suguharule langes liisk suguvõsade kaupa Edomi maa piiri äärde, lõunapoolne tipp Siini kõrbes Negebi poole.

2 Maa-ala lõunapoolne piir algab Soolamere äärest, lahest, mis ulatub lõunasse,

3 ja suundub lõuna poole Skorpionide tõusuteeni, kulgeb Siini ja tõuseb lõuna poolt Kaades-Barneat, kulgeb Hesronisse ja tõuseb Addarisse ning pöördub Karka poole;

4 siis kulgeb see Asmonasse ja jõuab välja Egiptuseojani; ja piiri lõpp suubub merre: see olgu teile lõunapoolseks piiriks.

5 Idapoolseks piiriks on Soolameri kuni Jordani suudmeni. Põhjakaares algab piir mere lahest Jordani suudmes;

6 ja piir tõuseb Beet-Hoglasse ja kulgeb põhja pool Beet-Arabat; siis tõuseb piir Ruubeni poja Bohani kivini;

7 ja piir tõuseb Aakori orust Debirisse ning pöördub põhja, Gilgali poole, mis on vastu lõuna pool oja olevat Adummimi tõusu; siis kulgeb piir Een-Semesi veteni ja selle lõpp on Een-Rogelis.

8 Siis tõuseb piir Ben-Hinnomi orgu lõuna pool jebuuslaste nõlvakut, see on Jeruusalemma; siis tõuseb see mäetippu, mis on vastu Hinnomi orgu lääne pool Refaimi, oru põhjaservas.

9 Mäetipust pöördub piir Neftoahi vete allikani ja jõuab Efroni mäestiku linnade juurde; siis pöördub piir Baalasse, see on Kirjat-Jearimi.

10 Baalast pöördub piir lääne poole Seiri mäeni, kulgeb põhja pool Jearimi mäenõlvakut, see on Kesaloni, laskub alla Beet-Semesisse ja läheb läbi Timna.

11 Siis suundub piir Ekroni nõlvakule põhja pool; edasi pöördub piir Sikkeroni, läheb üle Baala mäe ja jõuab Jabneeli; siis suubub selle lõpp merre.

12 Läänepoolseks piiriks on suur meri ja selle rannik. See oli juudalaste maa-ala nende suguvõsade jaoks.

13 Aga Kaalebile, Jefunne pojale, anti osa juudalaste keskel, Issanda poolt Joosuale antud käsu kohaselt: Anaki isa Arba linn, see on Hebron.

14 Ja Kaaleb ajas sealt ära kolm anaklast, Anaki järeltulijad Seesai, Ahimani ja Talmai.

15 Sealt läks ta üles Debiri elanike vastu; Debiri nimi oli muiste Kirjat-Seefer.

16 Ja Kaaleb ütles: 'Kes Kirjat-Seeferit lööb ja selle vallutab, sellele ma annan naiseks oma tütre Aksa.'

17 Kui Otniel, Kaalebi venna Kenase poeg, selle vallutas, siis andis ta temale naiseks oma tütre Aksa.

18 Ja kui Aksa tuli, siis kehutas Otniel teda oma isalt põldu nõudma. Kui Aksa eesli seljast maha hüppas, küsis Kaaleb temalt: 'Mida sa soovid?'

19 Ja ta vastas: 'Anna mulle üks kingitus! Et sa mind oled andnud kuivale maale, siis anna mulle ka veeallikaid!' Ja ta andis temale ülemised allikad ja alumised allikad.

20 See on juudalaste pärisosa nende suguvõsade kaupa:

21 linnad olid, alates juudalaste suguharu servast Edomi piiri ääres lõunas: Kabseel, Eeder, Jaagur,

22 Kiina, Diimona, Adada,

23 Kedes, Haasor, Jitnan,

24 Siif, Telem, Bealot,

25 Haasor-Hadatta, Kerijot-Hesron, see on Haasor,

26 Amam, Sema, Moolada,

27 Hasar-Gadda, Hesmon, Beet-Pelet,

28 Hasar-Suual, Beer-Seba ja selle tütarlinnad,

29 Baala, Ijjim, Esem,

30 Eltolad, Kesil, Horma,

31 Siklag, Madmanna, Sansanna,

32 Lebaot, Silhim, Ain ja Rimmon - kokku kakskümmend üheksa linna ja nende külad.

33 Madalikul: Estaol, Sora, Asna,

34 Saanoah, Een-Gannim, Tappuah, Eenam,

35 Jarmut, Adullam, Sooko, Aseka,

36 Saaraim, Aditaim, Gedera ja Gederotaim - neliteist linna ja nende külad;

37 Senan, Hadasa, Migdal-Gaad,

38 Dilan, Mispe, Jokteel,

39 Laakis, Boskat, Eglon,

40 Kabbon, Lahmas, Kitlis,

41 Gederot, Beet-Daagon, Naama ja Makkeda - kuusteist linna ja nende külad;

42 Libna, Eter, Aasan,

43 Jiftah, Asna, Nesib,

44 Keila, Aksib ja Maaresa - üheksa linna ja nende külad;

45 Ekron, selle tütarlinnad ja külad;

46 Ekronist alates mere poole kõik, mis on Asdodi kõrval, ja nende külad.

47 Asdod, selle tütarlinnad ja külad; Assa, selle tütarlinnad ja külad kuni Egiptuseojani. Ja piiriks on suur meri.

48 Mäestikus: Saamir, Jattir, Sooko,

49 Danna, Kirjat-Sanna, see on Debir,

50 Anab, Estemo, Aanim,

51 Goosen, Holon ja Gilo - üksteist linna ja nende külad;

52 Arab, Duuma, Esan,

53 Jaanum, Beet-Tappuah, Afeka,

54 Humta, Kirjat-Arba, see on Hebron, ja Siior - üheksa linna ja nende külad;

55 Maon, Karmel, Siif, Jutta,

56 Jisreel, Jokdeam, Saanoah,

57 Kain, Gibea ja Timna - kümme linna ja nende külad;

58 Halhul, Beet-Suur, Gedoor,

59 Maarat, Beet-Anot ja Eltekon - kuus linna ja nende külad;

60 Kirjat-Baal, see on Kirjat-Jearim, ja Rabba - kaks linna ja nende külad.

61 Kõrbes: Beet-Araba, Middin, Sekaka,

62 Nibsan, Iir-Melah ja Een-Gedi - kuus linna ja nende külad.

63 Aga jebuuslasi, kes elasid Jeruusalemmas, ei suutnud juudalased ära ajada, ja nõnda elavad jebuuslased koos juudalastega Jeruusalemmas kuni tänapäevani.

  

Exploring the Meaning of Joshua 15      

Napsal(a) Rev. Julian Duckworth

Joshua 15: Judah’s territory and more about Caleb.

This chapter describes the territory given to the tribe of Judah, and lists many of its cities and borders. Judah received a major portion of the land of Canaan; its eastern border was the Salt Sea (the Dead Sea), and the western border was the Great Sea (the Mediterranean).

Although Judah was the fourth son of Jacob, he played a more significant role in many of the Old Testament stories than his older brothers did. So, it is not surprising that the tribe of Judah received extensive territory in the south of Canaan, which in later time became the nation of Judah, along with the tribe of Benjamin’s small territory. The name ‘Judah’ also eventually led to the name ‘Jewish’, coming from the Roman province of Judaea. The name ‘Judah’ also means “praise”, specifically praise of God (see Swedenborg’s work, Arcana Caelestia 456).

Praise itself is a commendation of a person’s good qualities. To give praise is part of our love for our neighbour; to receive praise underscores our sense of our own value. To praise the Lord is to give thanks to Him, and to affirm the difference that the Lord makes in our life. Ultimately, praise is part of our faith in the Lord to lead us through this life and for eternity.

This uplifting, positive spiritual meaning of Judah does not mean that Judah (the man in the Old Testament) was without faults. He had his flaws, as everyone does, but at times Judah changed the course of events for a better outcome. It was Judah who persuaded his brothers to sell Joseph rather than kill him, and he also offered himself as a hostage for the sake of his brothers (Arcana Caelestia 4815[2]).

Chapter 15 lists very many locations in Judah’s territory. Here are just a few of the places listed, along with their meaning and spiritual significance:

Judah = “praise”
Spiritually = our worship of God

Which includes these, and many more aspects…

Zin = “flat, level ground”
Spiritually = life under God’s guidance

Kadesh Barnea = “holy wanderings”
Spiritually = becoming purified

Beth Hoglah = “house of the partridge”
Spiritually = bringing to birth

En Rogel = “water spring of the foot”
Spiritually = life in everyday activities

Jerusalem = “dwelling place of peace; wholeness”
Spiritually = our highest spiritual state

Nephtoah = “to be open”
Spiritually = to be part of all life

Timnah = “allotted portion”
Spiritually = what the Lord has created me for

Mount Hebron, which was in the territory of Judah, was given to Caleb as an inheritance because of his faithfulness to God. We read in this chapter that he conquers the giants living there, and drives them away from Mount Hebron. Caleb makes a promise that whoever takes the nearby city of Kirjath-sepher will have his daughter, Achsah, for a wife. Caleb’s brother’s son, Othniel, captures the city and marries Achsah. Caleb blesses Achsah and gives her springs of water upon her request, and he also gives Othniel a field.

The spiritual meaning of this touching story is that our spiritual life is intended to come together to be like a family (Arcana Caelestia 3020), just as Caleb, Achsah and Othniel are all close members of a family. Spiritual life is about bringing together our beliefs, our loves and affections, our intentions, and our actions. These different aspects of spiritual life become like one family where everyone – or everything – is interwoven together.

   Studovat vnitřní smysl

Přeložit: