Joshua 12

Studie

         |

1 Ja need on maa kuningad, keda Iisraeli lapsed lõid ja kelle maa nad pärisid sealpool Jordanit, päikesetõusu pool, Arnoni jõest kuni Hermoni mäeni ja kogu idapoolsel lagendikul;

2 Siihon, emorlaste kuningas, kes elas Hesbonis ja valitses Aroerist, mis on Arnoni jõe ääres ja keset orgu, poolt Gileadi kuni Jabboki jõeni, mis on ammonlaste maa piiriks,

3 ja lagendikku kuni Kinnereti järve idakaldani ja kuni lauskmaa mere, Soolamere idakaldani Beet-Jesimoti suunas, ja lõunas Pisgaa järsandiku all.

4 Ja Baasani kuninga Oogi maa-ala; Oog oli refalastest järele jäänud ja elas Astarotis ja Edreis

5 ning valitses Hermoni mäge ja Salkat ja kogu Baasanit kuni gesurlaste ja maakatlaste maa piirini ja poole Gileadini, Hesboni kuninga Siihoni maa piirini.

6 Issanda sulane Mooses ja Iisraeli lapsed olid neid löönud, ja Mooses, Issanda sulane, oli andnud maa omandiks ruubenlastele, gaadlastele ja Manasse poolele suguharule.

7 Ja need on maa kuningad, keda Joosua ja Iisraeli lapsed lõid siinpool Jordanit, lääne pool, Baal-Gaadist Liibanoni orus kuni Seiri suunas tõusva Paljasmäeni; Joosua andis selle maa osade viisi omandiks Iisraeli suguharudele

8 mäestikus, madalmaal, lagendikul, nõlvakuil, kõrbes ja Lõunamaal - hettide, emorlaste, kaananlaste, perislaste, hiivlaste ja jebuuslaste maa:

9 Jeeriko kuningas - üks; Peeteli kõrval oleva Ai kuningas - üks;

10 Jeruusalemma kuningas - üks; Hebroni kuningas - üks;

11 Jarmuti kuningas - üks; Laakise kuningas - üks;

12 Egloni kuningas - üks; Geseri kuningas - üks;

13 Debiri kuningas - üks; Gederi kuningas - üks;

14 Horma kuningas - üks; Aradi kuningas - üks;

15 Libna kuningas - üks; Adullami kuningas - üks;

16 Makkeda kuningas - üks; Peeteli kuningas - üks;

17 Tappuahi kuningas - üks; Heeferi kuningas - üks;

18 Afeki kuningas - üks; Saaroni kuningas - üks;

19 Maadoni kuningas - üks; Haasori kuningas - üks;

20 Simron-Meeroni kuningas - üks; Aksafi kuningas - üks;

21 Taanaki kuningas - üks; Megiddo kuningas - üks;

22 Kedesi kuningas - üks; Karmeli juures oleva Jokneami kuningas - üks;

23 Doori mäeseljakuil oleva Doori kuningas - üks; Galilea rahvaste kuningas - üks;

24 Tirsa kuningas - üks. Kõiki kuningaid kokku - kolmkümmend üks.

  
Scroll to see more.