2 kroonikat 11

Studie

         |

1 Ja kui Rehabeam tuli Jeruusalemma, siis ta kogus kokku Juuda ja Benjamini soo, sada kaheksakümmend tuhat valitud sõjakõlvulist meest, et sõdida Iisraeli vastu ja taastada kuningriik Rehabeamile.

2 Aga jumalamees Semajale tuli Issanda sõna, kes ütles:

3 'Räägi Rehabeamiga, Saalomoni pojaga, Juuda kuningaga, ja kogu Iisraeliga Juudas ja Benjaminis ning ütle:

4 Nõnda ütleb Issand: Te ei tohi minna ega sõdida oma vendade vastu! Igamees mingu tagasi koju, sest see lugu on lastud sündida minu poolt!' Ja nad võtsid kuulda Issanda sõna ja läksid tagasi ega läinud Jerobeami vastu.

5 Ja Rehabeam elas Jeruusalemmas ning ehitas Juudas kindlustatud linnu.

6 Siis ta ehitas Petlemma, Eetami, Tekoa,

7 Beet-Suuri, Sooko, Adullami,

8 Gati, Maaresa, Siifi,

9 Adoraimi, Laakise, Aseka,

10 Sora, Ajjaloni ja Hebroni kindlustatud linnadeks Juudas ja Benjaminis.

11 Ta tegi linnused tugevaks, paigutas neisse vürstid ning toidu-, õli- ja veinivarud;

12 ja igasse linna kilpe ja piike; ta tegi need väga tugevaks. Juuda ja Benjamin jäid temale.

13 Ja preestrid ja leviidid, kes olid kogu Iisraelis, tulid tema juurde kõigist oma paigust.

14 Leviidid jätsid maha oma karjamaad ja omandi ning läksid Juudasse ja Jeruusalemma, kuna Jerobeam ja ta pojad olid nad Issanda preestriametist ära ajanud.

15 Tema oli ju enesele preestrid seadnud ohvriküngaste, kurjade vaimude ja vasikate jaoks, mis ta oli teinud.

16 Ja nende järel tulid Jeruusalemma kõigist Iisraeli suguharudest need, kes olid südamega andunud otsima Issandat, Iisraeli Jumalat, ohverdama Issandale, oma vanemate Jumalale.

17 Nõnda nad kinnitasid Juuda kuningriiki ja toetasid Rehabeami, Saalomoni poega, kolm aastat; sest nad käisid Taaveti ja Saalomoni teed kolm aastat.

18 Ja Rehabeam võttis enesele naiseks Mahalati, Taaveti poja Jerimoti ja Iisai poja Eliabi tütre Abihaili tütre.

19 Ja see sünnitas temale pojad Jeuse, Semarja ja Saahami.

20 Ja selle järel ta võttis Absalomi tütre Maaka, kes sünnitas temale Abija, Attai, Siisa ja Selomiti.

21 Ja Rehabeam armastas Maakat, Absalomi tütart, rohkem kui kõiki oma naisi ja liignaisi; aga ta oli võtnud kaheksateist naist ja kuuskümmend liignaist; temale sündis kakskümmend kaheksa poega ja kuuskümmend tütart.

22 Ja Rehabeam määras Abija, Maaka poja, peameheks, vürstiks ta vendade hulgas, sest ta tahtis teda kuningaks tõsta.

23 Ta tegi targasti ning jaotas kõik oma pojad kõigisse Juuda ja Benjamini maadesse, kõigisse kindlustatud linnadesse, andis neile rikkalikult toidust ja võttis neile palju naisi.