Deuteronomio 32

Studovat vnitřní smysl

           

1 Atentu, cxielo, kaj mi parolos; Kaj auxdu la tero la vortojn de mia busxo.

2 Versxigxos kiel pluvo mia instruo, Fluos kiel roso mia parolo, Kiel pluvego sur verdajxon Kaj kiel grandaj gutoj sur herbon.

3 CXar la nomon de la Eternulo mi vokas; Donu honoron al nia Dio.

4 Li estas la Roko; perfektaj estas Liaj faroj; CXar cxiuj Liaj vojoj estas justaj. Li estas Dio fidela kaj sen malbonago; Justa kaj verama Li estas.

5 Ili malbonigxis antaux Li, Ili ne estas Liaj infanoj, pro sia malvirteco; Generacio malhumila kaj malhonesta.

6 CXu al la Eternulo vi tiel repagas, Popolo malnobla kaj malprudenta? CXu ne Li estas via patro, kiu vin kreis? CXu ne Li vin estigis kaj arangxis?

7 Rememoru la tempon antikvan, Pripensu la jarojn de la antauxaj generacioj; Demandu vian patron, kaj li sciigos al vi; Viajn maljunulojn, kaj ili diros al vi.

8 Kiam la Plejaltulo donis landojn al la popoloj, Kiam Li dislogxigis la homidojn, Li starigis la limojn de la popoloj Laux la nombro de la idoj de Izrael;

9 CXar parto de la Eternulo estas Lia popolo; Jakob estas Lia hereda mezuritajxo.

10 Li trovis lin en dezerto, En stepo, kie regas bruo senviva; Li cxirkauxis lin, zorgis pri li, Gardis lin kiel pupilon de Sia okulo.

11 Kiel aglo vekas sian neston, Flugpendas super siaj idoj, Tiel Li etendis Siajn flugilojn, Prenis lin, portis lin sur Siaj flugiloj.

12 La Eternulo sola kondukis lin, Kaj neniu fremda dio estis kun Li.

13 Li portis lin sur altajxon de la tero, Mangxigis al li produktojn de kampoj, Nutris lin per mielo el sxtono Kaj per oleo el granita roko,

14 Per butero de bovinoj kaj per lakto de sxafinoj Kun sebo de sxafidoj Kaj per sxafoj de Basxan kaj per kaproj Kaj per la graso de la kernoj de tritiko; Kaj vi trinkis la sxauxmantan sangon de vinberoj.

15 Kaj Jesxurun grasigxis kaj malhumiligxis; Vi grasigxis, dikigxis, kaj seboplenigxis; Kaj li forlasis la Dion, kiu lin kreis, Kaj li malrespektis la Rokon de sia savo.

16 Ili incitis Lin per fremdaj dioj, Per abomenajxoj ili kolerigis Lin.

17 Ili alportis oferojn al diabloj, ne al Dio, Al dioj, kiujn ili ne konis, Al novaj, antaux nelonge venintaj, Pri kiuj ne pensis viaj patroj.

18 La Defendanton, kiu vin naskis, vi perdis el la memoro, Kaj vi forgesis la Dion, kiu vin estigis.

19 Kaj la Eternulo vidis, Kaj ekabomenis kolere Siajn filojn kaj Siajn filinojn;

20 Kaj Li diris:Mi kasxos Mian vizagxon for de ili, Mi vidos, kia estos ilia fino; CXar ili estas generacio perfida, Infanoj, kiuj ne havas en si fidelecon.

21 Ili incitis Min per ne-dio, Kolerigis Min per siaj vantajxoj: Tial Mi incitos ilin per ne-popolo, Per popolo malnobla Mi ilin kolerigos.

22 CXar fajro ekflamis en Mia kolero, Kaj gxi brulas gxis la profundoj de SXeol, Kaj gxi ruinigas la teron kaj gxiajn produktojn, Kaj gxi bruligas la bazojn de la montoj.

23 Mi amasigos super ili malfelicxojn; Miajn sagojn Mi cxiujn eluzos kontraux ilin.

24 Ili konsumigxos de malsato Kaj senfortigxos de febro kaj de turmenta epidemio; Kaj la dentojn de bestoj Mi venigos sur ilin Kun la veneno de rampantoj sur la tero.

25 Ekstere ekstermos glavo, Kaj en la domoj teruro, Junulon kaj junulinon, Sucxinfanon kun grizharulo.

26 Mi dirus:Mi disblovos ilin, Mi neniigos la memoron pri ili inter la homoj;

27 Se Mi ne timus, ke cxagrenus Min la malamikoj, Ke eble fierigxus iliaj premantoj, Kaj dirus:Nia mano estas potenca, Kaj ne la Eternulo faris cxion cxi tion.

28 CXar ili estas popolo, kiu perdis la prudenton, Kaj komprenadon ili ne havas.

29 Se ili estus prudentaj, ili tion komprenus; Ili pripensus, kia estos ilia fino.

30 Kiel povus unu persekuti milon Kaj du forkurigi dek milojn, Se ilia Defendanto ilin ne vendus Kaj la Eternulo ilin ne transdonus?

31 Ilia defendanto ne estas ja kiel nia Defendanto, Niaj malamikoj mem tion povas jugxi.

32 CXar el la vinberbrancxoj de Sodom estas iliaj vinberbrancxoj Kaj el la kampoj de Gomora; Iliaj beroj estas beroj venenaj, Vinberojn maldolcxajn ili havas.

33 Galo de drakoj estas ilia vino, Kaj pereiga veneno de aspidoj.

34 CXu tio ne estas kasxita cxe Mi, Sigelita en Mia trezorejo?

35 CXe Mi estas vengxo kaj repago, GXis la tago, kiam eksxanceligxos ilia piedo; CXar proksima estas la tago de ilia malfelicxo, Kaj rapide venos tio, kio estas destinita por ili.

36 CXar la Eternulo jugxos Sian popolon, Kaj Li kompatos Siajn sklavojn, Kiam Li vidos, ke malaperis ilia forto, Ke jam ne ekzistas malliberulo nek liberulo.

37 Kaj Li diros:Kie estas iliaj dioj, La fortikajxo, kiun ili fidis;

38 Kiuj mangxis la sebon de iliaj bucxoferoj, Trinkis la vinon de iliaj versxoferoj? Ili levigxu kaj helpu vin, Ili estu sxirmo por vi!

39 Vidu nun, ke estas Mi, Mi sola, Kaj ne ekzistas dio krom Mi; Mi mortigas kaj vivigas; Mi frapas kaj resanigas; Kaj neniu povas savi el Mia mano.

40 Mi levos al la cxielo Mian manon, Kaj Mi diros:Mi vivas eterne.

41 Kiam Mi akrigos Mian brilantan glavon Kaj Mia mano komencos la jugxadon, Tiam Mi revengxos al Miaj malamikoj, Kaj al Miaj malamantoj Mi repagos.

42 Mi ebriigos Miajn sagojn per sango, Kaj Mia glavo mangxos karnon, El la sango de mortigitoj kaj kaptitoj, El la kapoj de la estroj de la malamikoj.

43 Gloru, ho gentoj, Lian popolon; CXar Li vengxos pro la sango de Siaj sklavoj, Kaj Li redonos vengxon al Siaj malamikoj Kaj pekliberigos Sian teron kaj Sian popolon.

44 Kaj Moseo venis kaj eldiris cxiujn vortojn de cxi tiu kanto antaux la oreloj de la popolo, li kaj Josuo, filo de Nun.

45 Kaj kiam Moseo finis la paroladon de cxiuj cxi tiuj vortoj antaux la tuta Izrael,

46 tiam li diris al ili:Enmetu en vian koron cxiujn vortojn, per kiuj mi avertas vin hodiaux, kaj transdonu ilin al viaj gefiloj, por ke ili penu plenumi cxiujn vortojn de cxi tiu instruo.

47 CXar ne malgrava afero gxi estas por vi; sed gxi estas via vivo, kaj per cxi tiu afero vi longe vivos sur la tero, al kiu vi iras trans Jordanon, por ekposedi gxin.

48 Kaj la Eternulo ekparolis al Moseo en la sama tago, dirante:

49 Supreniru sur cxi tiun monton Abarim, sur la monton Nebo, kiu estas en la lando Moaba, kontraux Jerihxo; kaj rigardu la landon Kanaanan, kiun Mi donas al la Izraelidoj kiel posedajxon;

50 kaj mortu sur la monto, sur kiun vi supreniras, kaj alkolektigxu al via popolo, kiel mortis Aaron, via frato, sur la monto Hor, kaj alkolektigxis al sia popolo:

51 pro tio, ke vi pekis kontraux Mi inter la Izraelidoj cxe la Akvo de Malpaco en Kadesx, en la dezerto Cin; pro tio, ke vi ne aperigis Mian sanktecon inter la Izraelidoj.

52 CXar de malproksime vi vidos la landon, sed vi ne eniros tien, en la landon, kiun mi donas al la Izraelidoj.

  
   Studovat vnitřní smysl

Explanation of Deuteronomy 32      

Napsal(a) Alexander Payne

Verses 1-6. The Lord recruits the soul with spiritual life when there is reception; it is man himself that rejects the Divine influx.

Verses 7-14. The implantation of good and truth in the soul in infancy and youth.

Verses 15-33. The declension of the natural man from Divine truth, and consequent destruction of good and truth in the soul.

Verses 34-43. But when the soul has found by experience the futility of all else and turns to the Lord, its evils and falsities are dissipated.

Verses 44-52. The absolute necessity of carrying out the Divine will in the life again impressed upon the soul. Truth gives to the soul a perception of heaven, but cannot bring it thither till carried out in the life.

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 411

The Last Judgement (Continuation) 82


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 342, 353, 477, 566, 1259, 1678, 1691, ...

Apocalypse Revealed 216, 245, 298, 315, 316, 336, 342, ...

Doctrine of the Sacred Scripture 51, 101

The Last Judgement 46

True Christian Religion 264, 706


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 39, 120, 281, 283, 314, 329, 331, ...

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 2, 53

An Invitation to the New Church 35

Spiritual Experiences 5545

The White Horse - Appendix 1

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

Genezo 1:31, 10:5, 17:8

Eliro 4:22, 8:6, 19:4, 32:12, 14, 34:5

Levitiko 14:34, 17:7, 26:25

Nombroj 13:8, 16, 14:21, 28, 20:12, 24, 27:12, 32:38, 33:30, 38

Deuteronomio 1:37, 4:9, 26, 7:9, 10, 8:2, 3, 9:14, 28, 29, 11:19, 13:8, 14:1, 28:47, 29:28, 30:16, 20, 31:13, 14, 16, 17, 18, 19, 22, 29, 30, 32:5, 20, 33:5

Josuo 23:10, 24:17

Juĝistoj 5:8, 10:14

1 Samuelo 2:2, 6, 10:1

2 Samuelo 20:19, 22:31, 47, 48

1 Reĝoj 14:9, 10, 16, 22, 20:28

2 Reĝoj 14:26, 17:11, 17, 18, 20, 23, 20:5, 21:6, 22:17

1 Kronikoj 29:10, 13

2 Kronikoj 12:1, 24:24

Nehemja 9:6, 8, 25, 26

Esther 6:13

Ijob 5:18, 8:8, 10:7, 15:19, 29:6, 22, 34:10

Psalmoj 7:13, 14, 17:8, 33:4, 12, 34:17, 44:2, 45:6, 50:22, 58:5, 72:6, 77:6, 78:5, 58, 79:10, 85:3, 89:27, 90:13, 94:1, 100:3, 102:28, 106:5, 21, 37, 40, 107:4, 135:14, 140:9, 145:5, 17, 149:9

Proverboj 4:13

Klerikoj 3:14

Jesaja 1:2, 4, 10, 10:12, 13:22, 17:10, 19:22, 25, 30:17, 34:17, 42:23, 43:1, 12, 13, 44:2, 22, 47:7, 48:11, 50:1, 58:14, 59:18, 60:6, 63:8, 9, 65:3

Jeremia 2:7, 11, 21, 28, 31, 32, 4:22, 5:7, 31, 8:12, 17, 19, 10:16, 11:12, 15:3, 14, 18:15, 19:4, 22:20, 42:10, 44:7, 8, 46:10, 50:18, 51:36

Lamentadoj 1:20, 2:2, 3, 4

Ezekiel 7:15, 8:3, 9:6, 16:13, 46, 63, 19:12, 22:12, 21, 25:14, 32:10

Daniel 4:27, 34, 12:7

Hosea 4:7, 5:14, 8:14, 9:12, 16, 11:4, 6, 13:5, 12

Joel 2:18

Amos 5:6

Miicaah 6, 6:14

Nahum 1:2

Cefanja 18

Zeechaarja 2:12

Malachi 1:6

Mateo 17:17

Luko 19:42, 21:22

Johano 5:21, 8:51

Agoj de la Apostoloj 17:26

Romanoj 9:14, 10:19, 12:19, 15:10

1 Korintanoj 10:22

2 Tesalonikanoj 1:6

1 Timoteo 6:16

Hebreoj 10, 10:30, 31

2 Petro 2:3

Revelacio 4:9, 6:10, 10:5, 15:3

Významy biblických slov

La Tero
"Earth" in the Bible can mean a person or a group of like-minded people as in a church. But it refers specifically to the external...

tero
Land' in the Word, denotes the church, for the things which signify the church also signify the things relating to the church, for these constitute...

Pluvo
'Rain,' in a positive sense, denotes blessing, but in the opposite sense, damnation Rain,' as in Genesis 2:5-6, Exodus 34:25-27, and Hosea 6:3, signifies the...

roso
Dew, in Deut. 32:2 signifies the multiplication of truth from good, and the fructification of good by truth.

Eternulo
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

vokas
To call someone or summon someone in the Bible represents a desire for conjunction between higher and lower states of life. For instance, imagine someone...

Dio
The Lord is called "Jehovah" in the Bible when the text is referring to his essence, which is love itself. He is called "God" when...

roko
'A rock' signifies the Lord regarding the divine truth of the Word.

vojoj
These days we tend to think of "roads" as smooth swaths of pavement, and judge them by how fast we can drive cars on them....

fidela
“Faithfulness” in the Bible, has an internal meaning that is pretty close to the modern idea. People who are described as “faithful” embrace the desires...

infanoj
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

generacio
To “generate” something is to create it, and that idea underpins the meaning of a “generation” of people – it is a group that was...

patro
Father in the Word means what is most interior, and in those things that are following the Lord's order, it means what is good. In...

generacioj
To “generate” something is to create it, and that idea underpins the meaning of a “generation” of people – it is a group that was...

Jakob
Jacob is told twice that his name will now be Israel. The first time is when he wrestles with an angel on his journey to...

dezerto
'Wilderness' signifies something with little life in it, as described in the internal sense in Luke 1:80 'Wilderness' signifies somewhere there is no good because...

okulo
It’s common to say “I see” when we understand something. And indeed, “seeing” in the Bible represents grasping and understanding spiritual things. So it makes...

Aglo
Eagle wings, referred to in Daniel 7:3, signify rational principles grounded in man's proprium.

vekas
'Awake' denotes a clear state.

flugiloj
'Wings' signify spiritual truths. 'Wings,' when related to the Lord, signify the divine spiritual. In the opposite sense, 'wings' relate to falsities and rationalizations from...

kondukis
"Leading" people in the Bible is, in the inner meaning, about leading people in spiritual things, not natural ones. When it talks about the Lord...

kampoj
A "field" in the Bible usually represents the Lord's church, and more specifically the desire for good within the church. It's where good things start,...

Mielo
'Honey' signifies the delight derived from good and truth or from the affection thereof, and specifically the external delight. Thus it signifies the delight of...

oleo
Oil – typically olive oil – was an extremely important product in Biblical times, for food preparation, medicinal ointment and for burning in lamps. As...

Butero
Butter (Isa. 7:14, 16) signifies the Lord's celestial principle, and honey that is derived from thence. Butter of the herd (Deut. 32:13) signifies the celestial...

lakto
Water represents true ideas about day-to-day life, and other drinks and liquids in general represent different forms of truth. Milk is a drink that contains...

tritiko
As the finest of the grains, wheat fittingly represents the finest of spiritual food, what Swedenborg calls "the good of love and charity" – which...

trinkis
Food in the Bible represents the desire for good, and water and other drinks represent the understanding and true ideas we need to recognize what...

savo
'Salvation, to the Lord our God,' as in Revelation 19:1, signifies an acknowledgment and confession that salvation is from the Lord.

dioj
When the Bible speaks of "Jehovah," it is representing love itself, the inmost love that is the essence of the Lord. That divine love is...

patroj
Father in the Word means what is most interior, and in those things that are following the Lord's order, it means what is good. In...

vidis
To look,' as in Genesis 18:22, signifies thinking, because seeing denotes understanding. Look not back behind thee,' as in Genesis 19:17, means that Lot, who...

diris
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

fajro
A flame signifies spiritual good, and the light of it truth from that good. A flame of fire, as in Revelation 1:14, signifies spiritual love,...

kolero
Anger is an emotion so common to people that it requires no definition. However a couple of points of interest can be raised. 1) The...

montoj
'Hills' signify the good of charity.

bestoj
"Beasts" represent the affection for doing good things, a true desire to do them from the heart. In the negative sense, "beasts" stand for the...

Veneno
'Poison' denotes deceit or hypocrisy in the spiritual sense.

glavo
A 'sword,' in the Word, signifies the truth of faith combating and the vastation of truth. In an opposite sense, it signifies falsity combating and...

malamikoj
An enemy in the Bible refers to people who are in the love of evil and the false thinking that springs from evil. On a...

mano
Scientists believe that one of the most crucial developments in the evolution of humans was bipedalism – walking on two legs. That left our hands...

Potenca
'Might' denotes the forces or power of truth.

unu
A company might have executives setting policy and strategy, engineers designing products, line workers building them, managers handling personnel and others handling various functions. They...

persekuti
'To pursue,' as in Genesis 14:16, signifies a state of purification, because 'to pursue enemies' is the expulsion of evils and falsities which were with...

du
The number "two" has two different meanings in the Bible. In most cases "two" indicates a joining together or unification. This is easy to see...

sodom
"Sodom" in the Bible represents the love of self and the love of ruling or dominating others springing from the love of self. This is...

Galo
Gall signifies the same thing as wormwood, that is, infernal falsity.

trezorejo
'Treasuries' denote knowledges of good and truth, and, in the opposite sense, evil and falsity.

tago
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

Piedo
Our feet are the lowest parts of our bodies, and they're very useful! In the Bible, feet represent the lowest and most utilitarian part of...

vinon
Wine played a key role in the ancient world, where safe, reliable water sources were scarce. It could be stored for long periods of time;...

vidu
The symbolic meaning of "seeing" is "understanding," which is obvious enough that it has become part of common language (think about it; you might see...

eterne
'Perpetual' in the literal sense, means to the end of one’s life, after death, and eternity.

sango
The internal meaning of “blood” is a little tricky, because Swedenborg gives two meanings that seem quite different. In most cases, Swedenborg links blood with...

kapoj
The head is the part of us that is highest, which means in a representative sense that it is what is closest to the Lord....

venis
As with common verbs in general, the meaning of “come” in the Bible is highly dependent on context – its meaning is determined largely by...

kanto
'A song' signifies acknowledgment and confession from joy of heart.

Filo
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

vortoj
'Word,' as in Psalms 119:6-17, stands for doctrine in general. 'The Word,' as in Psalms 147:18, signifies divine good united with divine truth. 'Word,' as...

vivo
'Lives' is used in the plural, because of the will and understanding, and because these two lives make one.

Lando
Generally in the Bible a "country" means a political subdivision ruled by a king, or sometimes a tribe with a territory ruled by a king...

Jerihxo
Jericho' signifies instruction and also the good of life because no one can be instructed in the truths of doctrine but he who is in...

Rigardu
To look,' as in Genesis 18:22, signifies thinking, because seeing denotes understanding. Look not back behind thee,' as in Genesis 19:17, means that Lot, who...

donas
Like other common verbs, the meaning of "give" in the Bible is affected by context: who is giving what to whom? In general, though, giving...

monto
The Writings tell us that the Lord's love is the sun of heaven, and it is natural for us to look above ourselves to the...

mortis
Dead (Gen. 23:8) signifies night, in respect to the goodnesses and truths of faith.

aaron
Aaron was the brother of Moses. He symbolizes two things, at different stages of the story. During the first part of the exodus, when he...

Frato
Brethren (Gen. 27:29) signify the affections of good.

akvo
'Waters' signify truths in the natural self, and in the opposite sense, falsities. 'Waters' signify particularly the spiritual parts of a person, or the intellectual...


Přeložit: