Numeri 10

Studovat vnitřní smysl

           

1 Verder sprak de HEERE tot Mozes, zeggende:

2 Maak u twee zilveren trompetten; van dicht werk zult gij ze maken; en zij zullen u zijn tot de samenroeping der vergadering, en tot den optocht der legers.

3 Als zij met dezelve blazen zullen, dan zal de gehele vergadering tot u vergaderd worden, aan de deur van de tent der samenkomst.

4 Maar als zij met de ene zullen blazen, dan zullen tot u vergaderd worden de oversten, de hoofden der duizenden van Israel.

5 Als gij met een gebroken geklank blazen zult, dan zullen de legers, die tegen het oosten gelegerd zijn, optrekken.

6 Maar als gij ten tweeden male met een gebroken klank blazen zult, zullen de legers, die tegen het zuiden legeren, optrekken; met een gebroken klank zullen zij blazen tot hun optochten.

7 Maar in het verzamelen van de gemeente, zult gij blazen, doch geen gebroken geklank maken.

8 En de zonen van Aaron, de priesters, zullen met die trompetten blazen; en zij zullen ulieden zijn tot een eeuwige inzetting bij uw geslachten.

9 En wanneer gijlieden in uw land ten strijde zult trekken tegen den vijand, die u benauwt, zult gij ook met die trompetten een gebroken klank maken; zo zal uwer gedacht worden voor het aangezicht des HEEREN, uws Gods, en gij zult van uw vijanden verlost worden.

10 Desgelijks ten dage uwer vrolijkheid, en in uw gezette hoogtijden, en in de beginselen uwer maanden, zult gij ook met de trompetten blazen over uw brandofferen, en over uw dankofferen; en zij zullen u ter gedachtenis zijn voor het aangezicht uws Gods; Ik ben de HEERE, uw God!

11 En het geschiedde in het tweede jaar, in de tweede maand, op den twintigsten van de maand, dat de wolk verheven werd van boven den tabernakel der getuigenis.

12 En de kinderen Israels togen op, naar hun tochten, uit de woestijn Sinai; en de wolk bleef in de woestijn Paran.

13 Alzo togen zij vooreerst op, naar den mond des HEEREN, door de hand van Mozes.

14 Want vooreerst toog op de banier van het leger der kinderen van Juda, naar hun heiren; en over zijn heir was Nahesson, de zoon van Amminadab.

15 En over het heir van den stam der kinderen van Issaschar was Nethaneel, den zoon van Zuar.

16 En over het heir van den stam der kinderen van Zebulon was Eliab, de zoon van Helon.

17 Toen werd de tabernakel afgenomen, en de zonen van Gerson, en de zonen van Merari togen op, dragende den tabernakel.

18 Daarna toog de banier van het leger van Ruben, naar hun heiren; en over zijn heir was Elizur, de zoon van Sedeur.

19 En over het heir van den stam der kinderen van Simeon was Selumiel, de zoon van Zurisaddai.

20 En over het heir van den stam der kinderen van Gad was Eljasaf, de zoon van Dehuel.

21 Toen togen op de Kohathieten, dragende het heiligdom; en de anderen richtten den tabernakel op, tegen dat dezen kwamen.

22 Daarna toog op de banier van het leger der kinderen van Efraim, naar hun heiren; en over het heir was Elisama, de zoon van Ammihud.

23 En over het heir van den stam der kinderen van Manasse was Gamaliel, de zoon van Pedazur.

24 En over het heir van den stam der kinderen van Benjamin was Abidan, de zoon van Gideoni.

25 Toen toog op de banier van het leger der kinderen van Dan, samensluitende al de legers, naar hun heiren; en over zijn heir was Ahiezer de zoon van Ammisaddai.

26 En over het heir van den stam der kinderen van Aser was Pagiel, de zoon van Ochran.

27 En over het heir van den stam der kinderen van Nafthali was Ahira, de zoon van Enan.

28 Dit waren de tochten der kinderen Israels, naar hun heiren, als zij reisden.

29 Mozes nu zeide tot Hobab, den zoon van Rehuel, den Midianiet, den schoonvader van Mozes: Wij reizen naar die plaats, van welke de HEERE gezegd heeft: Ik zal u die geven; ga met ons, en wij zullen u weldoen, want de HEERE heeft over Israel het goede gesproken.

30 Doch hij zeide tot hem: Ik zal niet gaan; maar ik zal naar mijn land en naar mijn maagschap gaan.

31 En hij zeide: Verlaat ons toch niet; want dewijl gij weet, dat wij ons legeren in de woestijn, zo zult gij ons tot ogen zijn.

32 En het zal geschieden, als gij met ons zult gaan, en het goede geschieden zal, waarmede de HEERE bij ons weldoen zal, dat wij u ook weldoen zullen.

33 Zo togen zij drie dagreizen van den berg des HEEREN; en de ark des verbonds des HEEREN reisde voor hun aangezicht drie dagreizen, om voor hen een rustplaats uit te speuren.

34 En de wolk des HEEREN was des daags over hen, als zij uit het leger verreisden.

35 Het geschiedde nu in het optrekken van de ark, dat Mozes zeide: Sta op, HEERE! en laat Uw vijanden verstrooid worden, en Uw haters van Uw aangezicht vlieden!

36 En als zij rustte, zeide hij: Kom weder, HEERE! tot de tien duizenden der duizenden van Israel!

  
   Studovat vnitřní smysl

Explanation of Numbers 10      

Napsal(a) Henry MacLagan

Verses 1-10. Concerning revelation from the Lord, that it is adapted to man in all his changes of state; and that it has relation to good, and truth, and their conjunction. Also that it is from Divine Good by Divine Truth; and that it is perpetual, being adequate to every state of conflict, and to every state of rest and peace.

Verses 11-13. Man's progress in regeneration is from a state of obscurity into a state of spiritual light.

Verses 14-17. It begins by a change as to the celestial things of love.

Verse 18-21. This causes changes as to its spiritual things successively, these proceeding from inmost affections to those which are relatively external.

Verses 22-24. It then follows that the inmost of the ultimate heaven, or of the natural degree, is affected, and makes progress in due order and subordination.

Verses 25-28. And, lastly, the external of the ultimate heaven, or of the natural degree, advances in a similar order and subordination; and thus the whole heaven, the whole church, or the whole individual, moves forward.

Verses 29-32. But not only so. For those who are in the truth of simple good, outside the church, are also influenced and make progress.

Verses 33-36. And, more than all, the Lord Himself is the Leader of His people, by means of the Word; while His church acknowledges that all progress is from Him, even through states of conflict into states of peace and rest continually.

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Hemelse Verborgenheden in Genesis en Exodus 10038


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 85, 1676, 2714, 2788, 3186, 3708, 4236, ...

Apocalyps Onthuld 226, 287, 397, 529, 862, 935, 939

Leer des Levens 59, 60

Ware Christelijke Religie 284, 285, 382


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 55, 336, 412, 422, 502, 594, 700

Spiritual Experiences 1961

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

Genesis 17:8, 21:21, 35:22, 23

Exodus 2:18, 21, 3:1, 6:8, 13:21, 18:27, 19:1, 40:38

Leviticus 25:9

Numeri 1:1, 5, 16, 51, 2:3, 9, 10, 16, 24, 31, 34, 4:15, 24, 7:2, 9:15, 17, 20, 23, 12:16, 13:3, 31:6, 33:15, 16

Deuteronomium 1:7, 33, 20:1

Jozua 6:4

Rechters 1:16, 4:11

I Samuël 3, 14:6, 15:6, 20:5

I Koningen 11:18

2 Kronieken 13:12, 14

Psalm 3:8, 68:2, 81:4, 90:13, 132:8

Jeremia 4:5

Joël 2:1

Významy biblických slov

sprak
Like "say," the word "speak" refers to thoughts and feelings moving from our more internal spiritual levels to our more external ones – and ultimately...

heere
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

mozes
Moses's name appears 814 times in the Bible (KJV), third-most of any one character (Jesus at 961 actually trails David at 991). He himself wrote...

twee
The number "two" has two different meanings in the Bible. In most cases "two" indicates a joining together or unification. This is easy to see...

zilveren
'Money' relates to truth.

deur
In algemene zin staan deuren in de Bijbel voor de eerste verlangens naar het goede en voor concepten van waarheid die mensen introduceren tot nieuwe...

tent
'The tabernacle' has almost the same meaning as 'temple,' that is, in the highest sense, the Lord’s divine humanity, and in a relative sense, heaven...

hoofden
Het hoofd is het deel van ons dat het hoogst is, wat in representatieve zin betekent dat het datgene is wat het dichtst bij de...

duizenden
As children, most of us at some point frustrated our mothers into using the phrase “if I've told you once, I've told you a thousand...

israel
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

gelegerd
'Pitch,' as in Genesis 14:10, denotes lusts. 'Burning pitch,' as in Isaiah 34:9, signifies direful fantasies.

gemeente
A congregation is a group of people with common loves, interests, and purposes. It often refers to a church group. In the Word it is...

zonen
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

aaron
Aaron was de broer van Mozes. Hij symboliseert twee dingen, een tijdens het eerste deel van de exodus, toen hij woordvoerder van Mozes was, en...

priesters
Priests' represent the Lord regarding His divine good. When they do not acknowledge the Lord, they lose their signification of the Lord.

land
Land' in the Word, denotes the church, for the things which signify the church also signify the things relating to the church, for these constitute...

vijand
Een vijand in de Bijbel verwijst naar mensen die de liefde voor het kwaad koesteren en het valse denken dat uit het kwaad voortkomt. Op...

heeren
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

vijanden
Een vijand in de Bijbel verwijst naar mensen die de liefde voor het kwaad koesteren en het valse denken dat uit het kwaad voortkomt. Op...

dage
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

maanden
'A month' has respect to the state of truth in a person. 'A month' signifies a full state. Month,' as in Genesis 29, signifies the...

gedachtenis
'For a sign and for a memorial,' denotes that a thing should be perpetually remembered.

god
De Heer is de liefde zelf, uitgedrukt in de vorm van de wijsheid zelf. Liefde is dan ook zijn essentie, zijn in wezen. Wijsheid -...

maand
'A month' has respect to the state of truth in a person. 'A month' signifies a full state. Month,' as in Genesis 29, signifies the...

wolk
In Isaiah 19:1, "Jehovah rides upon a light cloud, and comes into Egypt", signifies the visitation of the natural man from spiritual-natural Divine Truth, for...

kinderen
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

israels
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

woestijn
'Wilderness' signifies something with little life in it, as described in the internal sense in Luke 1:80 'Wilderness' signifies somewhere there is no good because...

Paran
'Paran' or 'Elparan' signifies a state of illumination from the Lord’s divine human.

mond
In most cases, "mouth" in the Bible represents thought and logic, especially the kind of active, concrete thought that is connected with speech. The reason...

hand
Scientists believe that one of the most crucial developments in the evolution of humans was bipedalism – walking on two legs. That left our hands...

banier
'A standard' denotes a congregation gathering together and the Lord’s protection.

leger
Armies of the heavens and the sands of the sea ('Jeremiah 33:15-22') signify the knowledges of truth and good in the spiritual and natural ma{ign21}

juda
City of Judah,' as in Isaiah 40:9, signifies the doctrine of love towards the Lord and love towards our neighbor in its whole extent.

zoon
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

stam
'A tribe' signifies the church with respect to its truths and goods, and in the opposite sense, with respect to its falsities and evils. 'A...

Zebulon
De naam Zebulon komt van een Hebreeuws stamwoord dat woonplaats betekent, of "samenwonen". In Genesis 30:19, 22 en Genesis 49:13Zebulon' betekent de manier waarop goed...

ruben
'Reuben,' in the highest sense, signifies omniscience. In a spiritual sense, he signifies wisdom, intelligence, science, and faith. In a natural sense, he signifies sight....

simeon
In Revelation 7, 'Simeon', in the highest sense, signifies providence, in a spiritual sense, love towards our neighbor, or charity, and in a natural sense,...

efraim
Efraïm was de tweede zoon van Jozef die in Egypte werd geboren en werd, samen met zijn oudere broer Manasse, door Jakob tot dezelfde status...

manasse
'Manasseh' signifies the will of the spiritual church.

benjamin
Also, Benjamin signifies the Word in its ultimate sense (Deut. 33:12)

Dan
The tribe of Dan (Jer. 8:16) signifies truth in its own ultimate degree of order, here truth in the church, which is contained in the...

legers
Armies of the heavens and the sands of the sea ('Jeremiah 33:15-22') signify the knowledges of truth and good in the spiritual and natural ma{ign21}

nafthali
'Naphtali' in a supreme sense, signifies the proper power of the Lord’s divine human. In a spiritual sense, he signifies temptation and victory and a...

zeide
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

rehuel
'Reuel' was a priest and so denotes the good of the church.

reizen
'To journey' signifies the institutes and order of life.

plaats
'A dry place,' as in Luke 11:24, signifies states of evil and falsity which are in the life of someone who does the work of...

geven
Like other common verbs, the meaning of "give" in the Bible is affected by context: who is giving what to whom? In general, though, giving...

ons
Angels do give us guidance, but they are mere helpers; the Lord alone governs us, through angels and spirits. Since angels have their assisting role,...

gesproken
Like "say," the word "speak" refers to thoughts and feelings moving from our more internal spiritual levels to our more external ones – and ultimately...

weet
Zoals zovele gewone werkwoorden is de betekenis van "weten" in de Bijbel gevarieerd en afhankelijk van de context. En in sommige gevallen - wanneer het...

ogen
Het is gebruikelijk om te zeggen "Ik zie" als we iets begrijpen. En inderdaad, "zien" in de Bijbel staat voor het begrijpen en begrijpen van...

drie
The Writings talk about many aspects of life using the philosophical terms "end," "cause" and "effect." The "end" is someone’s goal or purpose, the ultimate...

berg
The Writings tell us that the Lord's love is the sun of heaven, and it is natural for us to look above ourselves to the...

ark
Er worden drie arken genoemd in het Woord, de ark van Noach, de ark van biezen voor de baby Mozes, en de ark van het...

reisde
'To journey' signifies the institutes and order of life.

sta op
It is common in the Bible for people to "rise up," and it would be easy to pass over the phrase as simply describing a...


Přeložit: