Leviticus 19

Studovat vnitřní smysl
← Leviticus 18   Leviticus 20 →         

1 Verder sprak de HEERE tot Mozes, zeggende:

2 Spreek tot de ganse vergadering der kinderen Israels, en zeg tot hen: Gij zult heilig zijn, want Ik, de HEERE, uw God, ben heilig!

3 Want ieder zal zijn moeder en zijn vader vrezen, en Mijn sabbatten houden; Ik ben de HEERE, uw God!

4 Gij zult u tot de afgoden niet keren, en u geen gegoten goden maken; Ik ben de HEERE, uw God!

5 En wanneer gij een dankoffer den HEERE offeren zult, naar uw welgevallen zult gij dat offeren.

6 Op den dag van uw offeren, en des anderen daags, zal het gegeten worden; maar wat tot op den derden dag overblijft zal met vuur verbrand worden.

7 En zo het op den derden dag enigzins gegeten wordt, het is een afgrijselijk ding, het zal niet aangenaam zijn.

8 En zo wie dat eet, zal zijn ongerechtigheid dragen, omdat hij het heilige des HEEREN ontheiligd heeft; daarom zal dezelve ziel, uit haar volken uitgeroeid worden.

9 Als gij ook den oogst uws lands inoogsten zult, gij zult den hoek uws velds niet ganselijk afoogsten, en dat van uw oogst op te zamelen is, niet opzamelen.

10 Insgelijks zult gij uw wijngaard niet nalezen, en de afgevallen bezien van uw wijngaard niet opzamelen; den arme en den vreemdeling zult gij die overlaten; Ik ben de HEERE, uw God!

11 Gij zult niet stelen, en gij zult niet liegen, noch valselijk handelen, een iegelijk tegen zijn naaste.

12 Gij zult niet valselijk bij Mijn Naam zweren; want gij zoudt den Naam uws Gods ontheiligen; Ik ben de HEERE.

13 Gij zult uw naaste niet bedriegelijk verdrukken, noch beroven; des dagloners arbeidsloon zal bij u niet vernachten tot aan den morgen.

14 Gij zult den dove niet vloeken, en voor het aangezicht des blinden geen aanstoot zetten; maar gij zult voor uw God vrezen; Ik ben de HEERE!

15 Gij zult geen onrecht doen in het gericht; gij zult het aangezicht des geringen niet aannemen, noch het aangezicht des groten voortrekken; in gerechtigheid zult gij uw naaste richten.

16 Gij zult niet wandelen als een achterklapper onder uw volken; gij zult niet staan tegen het bloed van uw naaste; Ik ben de HEERE!

17 Gij zult uw broeder in uw hart niet haten; gij zult uw naaste naarstiglijk berispen, en zult de zonde in hem niet verdragen.

18 Gij zult niet wreken, noch toorn behouden tegen de kinderen uws volks; maar gij zult uw naaste liefhebben als uzelven; Ik ben de HEERE!

19 Gij zult Mijn inzettingen houden; gij zult geen tweeerlei aard uwer beesten laten samen te doen hebben; uwen akker zult gij niet met tweeerlei zaad bezaaien, en een kleed van tweeerlei stof, dooreen vermengd, zal aan u niet komen.

20 En wanneer een man, door bijligging des zaads, bij een vrouw zal gelegen hebben, die een dienstmaagd is, bij den man versmaad, en geenszins gelost is, en haar geen vrijheid is gegeven; die zullen gegeseld worden; zij zullen niet gedood worden; want zij was niet vrij gemaakt.

21 En hij zal zijn schuldoffer den HEERE aan de deur van de tent der samenkomst brengen, een ram ten schuldoffer.

22 En de priester zal met den ram des schuldoffers, voor hem over zijn zonde, die hij gezondigd heeft, voor het aangezicht des HEEREN verzoening doen; en hem zal vergeving geschieden van zijn zonde, die hij gezondigd heeft.

23 Als gij ook in dat land gekomen zult zijn, en alle geboomte ter spijze geplant zult hebben, zo zult gij de voorhuid daarvan, deszelfs vrucht, besnijden; drie jaren zal het u onbesneden zijn, daarvan zal niet gegeten worden.

24 Maar in het vierde jaar zal al zijn vrucht een heilig ding zijn, ter lofzegging voor den HEERE.

25 En in het vijfde jaar zult gij deszelfs vrucht eten, om het inkomen daarvan voor u te vermeerderen; Ik ben de HEERE, uw God!

26 Gij zult niets met het bloed eten. Gij zult op geen vogelgeschrei acht geven, noch guichelarij plegen.

27 Gij zult de hoeken uws hoofds niet rond afscheren; ook zult gij de hoeken uws baards niet verderven.

28 Gij zult om een dood lichaam geen snijding in uw vlees maken, noch schrift van een ingedrukt teken in u maken; Ik ben de HEERE!

29 Gij zult uw dochter niet ontheiligen, haar ter hoererij houdende; opdat het land niet hoerere, en het land met schandelijke daden vervuld worde.

30 Gij zult Mijn sabbatten houden, en Mijn heiligdom zult gij vrezen; Ik ben de HEERE!

31 Gij zult u niet keren tot de waarzeggers, en tot de duivelskunstenaars; zoekt hen niet, u met hen verontreinigende; Ik ben de HEERE, uw God!

32 Voor het grauwe haar zult gij opstaan, en zult het aangezicht des ouden vereren; en gij zult vrezen voor uw God; Ik ben de HEERE!

33 En wanneer een vreemdeling bij u in uw land als vreemdeling verkeren zal, gij zult hem niet verdrukken.

34 De vreemdeling, die als vreemdeling bij u verkeert, zal onder u zijn als een inboorling van ulieden; gij zult hem liefhebben als uzelven; want gij zijt vreemdeling geweest in Egypteland; Ik ben de HEERE, uw God!

35 Gij zult geen onrecht doen in het gericht, met de el, met het gewicht, of met de maat.

36 Gij zult een rechte wage hebben, rechte weegstenen, een rechte efa, en een rechte hin; Ik ben de HEERE, uw God, Die u uit Egypteland uitgevoerd heb!

37 Daarom zult gij al Mijn inzettingen en al Mijn rechten onderhouden, en zult ze doen; Ik ben de HEERE!

← Leviticus 18   Leviticus 20 →
   Studovat vnitřní smysl

Explanation of Leviticus 19      

Napsal(a) Henry MacLagan

Verses 1-8. Instruction is given that man must conjoin good and truth in himself; reverence and love them; confirm himself in true worship; refrain from selfish and worldly love which is idolatry; love good as manifested in truth; worship in freedom; appropriate good; reject evil in the process of Judgement; and especially avoid profanation then, because this would be to confirm himself in evil

Verses 9-10. In the period of Judgement good and truth are to be devoted to the Lord in works of charity without any selfish motive

Verses 11-18. Various prohibitions involving important spiritual obligations

Verses 19-22. Concerning the illegitimate conjunction of good affections with evil in the course of regeneration, but not from deliberate wickedness; and concerning the remedy and its result

Verses 23-25. On the appropriation of good in the perfect state; its relative imperfection; its full realization; and its abundant increase by the implantation of remains

Verses 26-37. Concerning various prohibitions and duties which the truly spiritual man ought by no means to neglect.

Swedenborg

Výklad(y) nebo odkazy ze Swedenborgových prací:

Hemelse Verborgenheden in Genesis en Exodus 2039, 2187, 2576, 2788, 3400, 4444, 4495, ...

Apocalyps Onthuld 210, 400, 474, 505, 586

Leer des Levens 2

True Christian Religion 468, 675


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 109, 195, 204, 239, 365, 373, 417, ...

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

Exodus 12:10, 48, 49, 19:6, 20:4, 7, 8, 12, 15, 22:20, 23:1, 2, 3, 6, 30:33, 31:13, 34:17

Leviticus 3:6, 17, 4:20, 26, 31, 35, 7:17, 18, 20, 21, 11:44, 45, 18:4, 19:3, 4, 10, 14, 15, 19, 25, 30, 31, 32, 34, 35, 37, 20:3, 6, 8, 21:5, 8, 15, 23, 22:31, 23:14, 22, 25:14, 17, ...

Deuteronomium 4:1, 5, 16, 7:25, 14:1, 18:10, 11, 22:9, 10, 11, 23:8, 18, 24:14, 15, 19, 21, 25:13, 15, 27:18

Ruth 2:2, 8, 10, 15

I Samuël 24:10, 28:3, 7

II Samuël 13:22

I Koningen 14:9

2 Koningen 17:17

1 Kronieken 23:29

2 Kronieken 28:2, 36:14

Nehemiah 9:14, 13:17

Job 32:4, 21

Psalm 15:3, 50:20, 82:2, 101:5, 7, 111:10, 141:5

Proverbs 10:18, 16:11, 20:22, 22:22

Jesaja 48:1, 58:13

Jeremia 5:2, 6:28, 7:6, 9:25, 16:6, 22:13, 34:16

Ezechiël 22:9, 29, 45:10, 47:22

Zacharia 5:3

Maleachi 1:6

Mattheüs 5:33, 39, 43, 18:15, 20:8, 22:16, 39

Marcus 12:31

Lucas 10:27, 17:3

Romeinen 12:19, 13:9

1 Korintiërs 10:14

Galaten 5:14

Efeziërs 4:25

Kolossenzen 3:9

1 Thessalonicenzen 4:6

2 Thessalonicenzen 3:15

1 Timoteegras 5:1

Hebreeuwen 12:9

James 2:1, 8, 4:11, 5:4

1 Peter 1:16, 2:17, 5:5

1 Johannes 3:15

Jude 1:16

Významy biblických slov

sprak
Like "say," the word "speak" refers to thoughts and feelings moving from our more internal spiritual levels to our more external ones – and ultimately...

heere
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

mozes
Moses's name appears 814 times in the Bible (KJV), third-most of any one character (Jesus at 961 actually trails David at 991). He himself wrote...

kinderen
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

israels
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

god
De Heer is de liefde zelf, uitgedrukt in de vorm van de wijsheid zelf. Liefde is dan ook zijn essentie, zijn in wezen. Wijsheid -...

moeder
In general, mothers in the Bible represent the Lord's church on earth, or the church among those who know and follow the Lord. In some...

vader
Father in the Word means what is most interior, and in those things that are following the Lord's order, it means what is good. In...

sabbatten
In Exodus 31:13, 'verily my Sabbaths ye shall keep,' signifies continuous holy thought about the union of the Lord’s divine with His human.

houden
"Keeping" in the Bible generally has to do with controlling the actual actions of life, though in some cases it can mean holding something away...

goden
De Heer is de liefde zelf, uitgedrukt in de vorm van de wijsheid zelf. Liefde is dan ook zijn essentie, zijn in wezen. Wijsheid -...

dag
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

gegeten
When we eat, our bodies break down the food and get from it both energy and materials for building and repairing the body. The process...

vuur
Just as natural fire can be both comforting in keeping you warm or scary in burning down your house, so fire in the spiritual sense...

eet
When we eat, our bodies break down the food and get from it both energy and materials for building and repairing the body. The process...

ongerechtigheid
In the Word three terms are used to mean bad things that are done. These three are transgression, iniquity, and sin, and they are here...

heeren
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

ziel
The nature of the soul is a deep and complicated topic, but it can be summarized as "spiritual life," who we are in terms of...

oogst
'A harvest' symbolizes the state of the church with respect to Divine truth. The reason is that a harvest yields the grain used to make...

Lands
'Lands' of different nations are used in the Word to signify the different kinds of love prevalent in the inhabitants.

velds
When we have a desire to be good people and to do good things, the natural first questions are "What does that mean?" "What should...

wijngaard
A vineyard signifies the church where the Word is, by which the Lord is known. (Apocalypse Revealed 650)

vreemdeling
The word "stranger" is used many times in the Bible, and it is sometimes paired with the word "sojourner". They are different concepts in the...

stelen
In a natural sense, the commandment 'Thou shalt not steal,' in Exodus 20:15, means, according to the letter, not stealing, robbing, or committing piracy in...

naam
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

morgen
Morning comes with the rising of the sun, and the sun – which gives life to the earth with its warmth and light – represents...

gerechtigheid
The word "righteous" has taken on a bit of negative shading in modern language. That may be because we hear it most often as part...

staan
'To stay with,' as in Genesis 32:4, relates to the life of truth when accompanied by good, and in this instance, it means to take...

bloed
The internal meaning of “blood” is a little tricky, because Swedenborg gives two meanings that seem quite different. In most cases, Swedenborg links blood with...

haten
If you truly hate someone, that means you would kill them and destroy their reputation if you could do so without repercussion – not a...

wreken
'To be avenged seventy and seven fold' denotes damnation.

beesten
"Beasts" represent the affection for doing good things, a true desire to do them from the heart. In the negative sense, "beasts" stand for the...

akker
When we have a desire to be good people and to do good things, the natural first questions are "What does that mean?" "What should...

kleed
It is said, in Deuteronomy 22:11, "Thou shalt not wear a garment of diverse sorts; as of woolen and linen together…”. This means that the...

man
In general, men are driven by intellect and women by affections, and because of this men in the Bible generally represent knowledge and truth and...

vrouw
The Hebrew of the Old Testament has six different common words which are generally translated as "wife," which largely overlap but have different nuances. Swedenborg...

dienstmaagd
'A handmaid' signifies the affection of rational and scientific things. 'A handmaid,' as mentioned in Genesis 30:3, signifies the affirming medium of conjoining inner truths...

gegeven
Like other common verbs, the meaning of "give" in the Bible is affected by context: who is giving what to whom? In general, though, giving...

deur
In a general sense, doors in the Bible represent the initial desires for good and concepts of truth that introduce people to new levels of...

tent
'The tabernacle' has almost the same meaning as 'temple,' that is, in the highest sense, the Lord’s divine humanity, and in a relative sense, heaven...

brengen
As with common verbs in general, the meaning of “bring” is highly dependent on context, but in general it represents an introduction to a new...

RAM
'A ram' signifies the Lord’s divine spiritual nature pertaining to a person. 'A ram' signifies the good of innocence and charity in the internal self....

priester
Priests' represent the Lord regarding His divine good. When they do not acknowledge the Lord, they lose their signification of the Lord.

zonde
In the Word three terms are used to mean bad things that are done. These three are transgression, iniquity, and sin, and they are here...

land
Land' in the Word, denotes the church, for the things which signify the church also signify the things relating to the church, for these constitute...

geplant
'To plant' denotes regeneration.

voorhuid
'The uncircumcised,' as in Ezekiel 31:18, signifies people lacking the good of charity.

vrucht
We tend to think of "fruit" in two ways in natural language. One is as food that grows on trees and vines, sweet and delicious,...

drie
The Writings talk about many aspects of life using the philosophical terms "end," "cause" and "effect." The "end" is someone’s goal or purpose, the ultimate...

onbesneden
'The uncircumcised,' as in Ezekiel 31:18, signifies people lacking the good of charity.

vierde
The number "four" in the Bible represents things being linked together or joined. This is partly because four is two times two, and two represents...

heilig
'Sanctuary' signifies the truth of heaven and the church. 'Sanctuary,' as in Ezekiel 24:21, signifies the Word.

eten
When we eat, our bodies break down the food and get from it both energy and materials for building and repairing the body. The process...

vlees
Flesh has several meanings just in its most obvious form. It can mean all living creatures as when the Lord talks about the flood "destroying...

dochter
Marriages among people – both in the Bible and in life – represent spiritual marriage. Women represent the desire to be good and to do...

waarzeggers
'Soothsayers' were people who studied natural magic.

opstaan
It is common in the Bible for people to "rise up," and it would be easy to pass over the phrase as simply describing a...

Ouden
Elders are mentioned in the Bible mainly in two ways: First the elders of Israel: and second the 24 elders seated about the throne of...

hin
'A hin' denotes the measurement of conjunction.

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Gossip and Slander
Worship Talk | Ages over 18

 Holy Children of Israel
Spiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.
Activity | Ages over 18

 Laws of Harvest and True Charity
Worship Talk | Ages 7 - 14


Přeložit: