Lamentations 3

Studovat vnitřní smysl

Dutch Staten Vertaling         

← Lamentations 2   Lamentations 4 →

1 Aleph. Ik ben de man, die ellende gezien heeft door de roede Zijner verbolgenheid.

2 Aleph. Hij heeft mij geleid en gevoerd in de duisternis, en niet in het licht.

3 Aleph. Hij heeft Zich immers tegen mij gewend, Hij heeft Zijn hand den gansen dag veranderd.

4 Beth. Hij heeft mijn vlees en mijn huid oud gemaakt, Hij heeft mijn beenderen gebroken.

5 Beth. Hij heeft tegen mij gebouwd, en Hij heeft mij met galle en moeite omringd.

6 Beth. Hij heeft mij gezet in duistere plaatsen, als degenen, die over lang dood zijn.

7 Gimel. Hij heeft mij toegemuurd, dat ik er niet uit gaan kan; Hij heeft mijn koperen boeien verzwaard.

8 Gimel. Ook wanneer ik roep en schreeuw, sluit Hij de oren voor mijn gebed.

9 Gimel. Hij heeft mij wegen toegemuurd met uitgehouwen stenen, Hij heeft mijn paden verkeerd.

10 Daleth. Hij is mij een loerende beer, een leeuw in verborgen plaatsen.

11 Daleth. Hij heeft mijn wegen afgewend; en Hij heeft mij in stukken gebroken; Hij heeft mij woest gemaakt.

12 Daleth. Hij heeft Zijn boog gespannen, en Hij heeft mij den pijl als ten doel gesteld.

13 He. Hij heeft Zijn pijlen in mijn nieren doen ingaan.

14 He. Ik ben al mijn volk tot belaching geworden, hun snarenspel den gansen dag.

15 He. Hij heeft mij met bitterheden verzadigd, Hij heeft mij met alsem dronken gemaakt.

16 Vau. Hij heeft mijn tanden met zandsteentjes verbrijzeld, Hij heeft mij in de as nedergedrukt.

17 Vau. En Gij hebt mijn ziel verre van den vrede verstoten, ik heb het goede vergeten.

18 Vau. Toen zeide ik: Mijn sterkte is vergaan, en mijn hoop van den HEERE.

19 Zain. Gedenk aan mijn ellende en aan mijn ballingschap, aan den alsem en galle.

20 Zain. Mijn ziel gedenkt er wel terdege aan, en zij bukt zich neder in mij.

21 Zain. Dit zal ik mij ter harte nemen, daarom zal ik hopen;

22 Cheth. Het zijn de goedertierenheden des HEEREN, dat wij niet vernield zijn, dat Zijn barmhartigheden geen einde hebben;

23 Cheth. Zij zijn allen morgen nieuw, Uw trouw is groot.

24 Cheth. De HEERE is mijn Deel, zegt mijn ziel, daarom zal ik op Hem hopen.

25 Teth. De HEERE is goed dengenen, die Hem verwachten, der ziele, die Hem zoekt.

26 Teth. Het is goed, dat men hope, en stille zij op het heil des HEEREN.

27 Teth. Het is goed voor een man, dat hij het juk in zijn jeugd draagt.

28 Jod. Hij zitte eenzaam, en zwijge stil, omdat Hij het hem opgelegd heeft.

29 Jod. Hij steke zijn mond in het stof, zeggende: Misschien is er verwachting.

30 Jod. Hij geve zijn wang dien, die hem slaat, hij worde zat van smaad.

31 Caph. Want de Heere zal niet verstoten in eeuwigheid.

32 Caph. Maar als Hij bedroefd heeft, zo zal Hij Zich ontfermen, naar de grootheid Zijner goedertierenheden.

33 Caph. Want Hij plaagt of bedroeft des mensenkinderen niet van harte.

34 Lamed. Dat men al de gevangenen der aarde onder Zijn voeten verbrijzelt;

35 Lamed. Dat men het recht eens mans buigt voor het aangezicht des Allerhoogsten;

36 Lamed. Dat men een mens verongelijkt in zijn twistzaak; zou het de Heere niet zien?

37 Mem. Wie zegt wat, hetwelk geschiedt, zo het de Heere niet beveelt?

38 Mem. Gaat niet uit den mond des Allerhoogsten het kwade en het goede?

39 Mem. Wat klaagt dan een levend mens? Een ieder klage vanwege zijn zonden.

40 Nun. Laat ons onze wegen onderzoeken en doorzoeken, en laat ons wederkeren tot den HEERE.

41 Nun. Laat ons onze harten opheffen, mitsgaders de handen, tot God in den hemel, zeggende:

42 Nun. Wij hebben overtreden, en wij zijn wederspannig geweest, daarom hebt Gij niet gespaard.

43 Samech. Gij hebt ons met toorn bedekt, en Gij hebt ons vervolgd; Gij hebt ons gedood, Gij hebt niet verschoond.

44 Samech. Gij hebt U met een wolk bedekt, zodat er geen gebed doorkwam.

45 Samech. Gij hebt ons tot een uitvaagsel en wegwerpsel gesteld, in het midden der volken.

46 Pe. Al onze vijanden hebben hun mond tegen ons opgesperd.

47 Pe. De vreze en de kuil zijn over ons gekomen, de verwoesting en de verbreking.

48 Pe. Met waterbeken loopt mijn oog neder, vanwege de breuk der dochter mijns volks.

49 Ain. Mijn oog vliet, en kan niet ophouden, omdat er geen rust is;

50 Ain. Totdat het de HEERE van den hemel aanschouwe, en het zie.

51 Ain. Mijn oog doet mijn ziele moeite aan, vanwege al de dochteren mijner stad.

52 Tsade. Die mijn vijanden zijn zonder oorzaak, hebben mij als een vogeltje dapperlijk gejaagd.

53 Tsade. Zij hebben mijn leven in een kuil uitgeroeid, en zij hebben een steen op mij geworpen.

54 Tsade. De wateren zwommen over mijn hoofd; ik zeide: Ik ben afgesneden!

55 Koph. HEERE! Ik heb Uw Naam aangeroepen uit den ondersten kuil.

56 Koph. Gij hebt mijn stem gehoord, verberg Uw oor niet voor mijn zuchten, voor mijn roepen.

57 Koph. Gij hebt U genaderd ten dage, als ik U aanriep; Gij hebt gezegd: Vrees niet!

58 Resch. Heere! Gij hebt de twistzaken mijner ziel getwist, Gij hebt mijn leven verlost.

59 Resch. Heere! Gij hebt gezien de verkeerdheid, die men mij aangedaan heeft, oordeel mijn rechtzaak.

60 Resch. Gij hebt al hun wraak gezien, al hun gedachten tegen mij.

61 Schin. HEERE! Gij hebt hun smaden gehoord, en al hun gedachten tegen mij;

62 Schin. De lippen dergenen, die tegen mij opstaan, en hun dichten tegen mij den gansen dag.

63 Schin. Aanschouw hun zitten en opstaan; ik ben hun snarenspel.

64 Thau. HEERE! geef hun weder die vergelding, naar het werk hunner handen.

65 Thau. Geef hun een deksel des harten; Uw vloek zij over hen!

66 Thau. Vervolg ze met toorn, en verdelg ze van onder den hemel des HEEREN.

← Lamentations 2   Lamentations 4 →
   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 121


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

De hemelse Verborgenheden die in de Heilige Schrift of het Woord van de Heer 3869, 8941, 9024, 9163

Apocalypse Revealed 306, 410, 485, 573, 721


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 365, 419, 519, 727, 781

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 58

Scriptural Confirmations 4, 59

Jiný komentář

  Příběhy:


Hop to Similar Bible Verses

Genesis 26:24

Exodus 14:14

Deuteronomium 4:30, 25:1, 28:37

I Samuël 25:39

II Samuël 14:14, 16:10, 24:14

I Koningen 11:39, 22:34

2 Kings 6:33, 19:6

2 Chronicles 30:6

Ezra 8:22, 9:6

Nehemiah 31

Job 2:10, 6:4, 9:18, 10:16, 11:13, 15:13, 16:12, 17:15, 19:7, 8, 21, 21:6, 22:11, 25, 23:2, 30:9, 10, 26, 30, 35:14

Psalm 5:2, 3, 6:9, 7:13, 9:5, 10:14, 16:5, 22:14, 28:4, 33:9, 35:5, 19, 23, 36:6, 37:7, 39:10, 55:2, 18, 62:2, 66:19, 69:13, 17, 71:14, 73:26, 80:5, 15, 88:4, 9, 94:5, 19, 102:11, 105:3, 106:45, 109:17, 119:59, 166, 123:3, 130:1, ...

Proverbs 19:3, 20:17, 24:12

Ecclesiastes 7:14

Jesaja 4, 24:18, 27:8, 30:18, 38:13, 45:7, 50:6, 51:19, 21, 22, 53:8, 54:7, 55:7, 57:15, 59:9, 10

Jeremia 4:18, 8:21, 9:14, 10:19, 11:20, 13:17, 14:17, 15:15, 16:5, 18:23, 20:7, 18, 30:15, 31:11, 20, 38:6, 13, 50:34, 51:56

Lamentations 1:13, 16, 2:1, 16, 21, 3:8, 14, 36, 43, 44, 59, 63

Ezechiël 33:11, 37:11

Daniël 6:17, 18, 9:5, 8, 9, 15, 17

Hosea 5:14, 15, 6:1

Jonah 2:3, 4, 5

Micha 7:7, 19

Habakkuk 2:3

Haggai 1:5, 7

Zacharia 6

Maleachi 3:6

Mattheüs 6:9, 14:31

Lucas 19:41

1 Corinthians 4:13

James 5:11

Word/Phrase Explanations

gezien
To look,' as in Genesis 18:22, signifies thinking, because seeing denotes understanding. Look not back behind thee,' as in Genesis 19:17, means that Lot, who...

duisternis
"Darkness" is a state without light. "Light" is truth from the Lord, so "darkness" is a state where truth is lacking.

licht
Nov. 4, 1879: Thomas Edison filed a patent for a long-burning light bulb. Nov. 5, 1879: The light bulb was universally accepted as the symbol...

hand
Scientists believe that one of the most crucial developments in the evolution of humans was bipedalism – walking on two legs. That left our hands...

vlees
Flesh has several meanings just in its most obvious form. It can mean all living creatures as when the Lord talks about the flood "destroying...

huid
'Skin' corresponds to truth or to falsity in the extremes. 'The skin,' as relates to the grand human, means the natural self. There are spirits...

beenderen
Bones are strong and supportive, providing a framework for our bodies and making motion and action possible. They are also the least "alive" part of...

gebroken
To “break” something creates an image that is much different from “attacking,” “destroying,” or “shattering.” It is less emotional, less violent in its intent; it...

gebouwd
wrought (also entwined or entwisted) is predicated of the natural scientific principle, and in Isaiah 45:13, of divine natural truth.

lang
'Long' and thence to prolong, refer to good.

dood
Dead (Gen. 23:8) signifies night, in respect to the goodnesses and truths of faith.

koperen
Brass and iron as in Isaiah 48:4 and Daniel 7:19 signify what is hard.

beer
Bears represent the power of the literal external stories and ideas of Bible, separate from their deeper meanings. Since they are wild carnivores, this is...

leeuw
'A lion' signifies the good of celestial love and the truth from that good.

boog
A bow signifies falsity of doctrine destroying truth, and spear, the falsity of evil de­stroying good. (Jer. 6:23.)

pijl
'Shafts' or 'arrows' signify truths and spiritual truth.

nieren
'Kidneys,' as in Exodus 29:13, signify interior truths, or truths exploring, purifying, and correcting.

alsem
'Wormwood' signifies infernal falsity because of its intense bitterness, which makes meat and drink awful. 'Waters of wormwood' signifies falsities of evil.

tanden
'Teeth' signify the outer edges of the life of the natural self, or the sensory level. This has two kinds, the will, and the understanding....

as
Ashes as in ('Ezekiel 27:30') signify what is condemned; because fire from which they are derived signify infernal love. Ashes of the furnace ('Exodus 9:8')...

ziel
The nature of the soul is a deep and complicated topic, but it can be summarized as "spiritual life," who we are in terms of...

heere
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

gedenkt
'To remember,' as in Genesis 41:9, signifies conjunction. 'Remembering' denotes conjunction because the remembrance of anyone in the other life joins them together, because as...

morgen
Morning comes with the rising of the sun, and the sun – which gives life to the earth with its warmth and light – represents...

trouw
In the modern world, we’re used to thinking of “faith” as primarily an emotional state. When Swedenborg talks about “faith” – which his books do...

zegt
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

goed
It seems rather circular to say that “good” in the Bible represents good, but in a general sense it’s true! The case is this: The...

mond
In most cases, "mouth" in the Bible represents thought and logic, especially the kind of active, concrete thought that is connected with speech. The reason...

stof
Dust, in Ezekiel 26:12, signifies the lowest things which are of the sensual principle of man. In Isaiah 40:12, the dust signifies exterior or natural...

wang
The cheek, referred to in Matthew 5:39, signifies the perception and understanding of interior truth. The right cheek signifies the affection, and thence perception, and...

gevangenen
Prisoners out of the pit wherein is no water,' as in Zechariah 9:11, signify the faithful who were kept in the lower earth until the...

aarde
'Lands' of different nations are used in the Word to signify the different kinds of love prevalent in the inhabitants.

voeten
Our feet are the lowest and most utilitarian parts of our bodies, and in the Bible they represent the lowest and most utilitarian part of...

zien
The symbolic meaning of "seeing" is "understanding," which is obvious enough that it has become part of common language (think about it; you might see...

ons
Because people are governed by angels and spirits, in Genesis 1:26 it says 'let us make man into our image.' But because the Lord alone...

hemel
Heavens are celestial and spiritual things. Consequently, they are inmost things, both of the Lord's kingdom in heaven the and in the earth. This also...

wederspannig
'Rebel,' as in Genesis 14:4, relates to evils pertaining to a person, or to evil spirits, when they begin to arise and infest, after they...

toorn
'Toorn', zoals in Genesis 49: 7, betekent afkeer van de waarheid. 'Grote toorn', zoals in Openbaring 00:12, betekent haat tegen de nieuwe kerk.

wolk
In Isaiah 19:1, "Jehovah rides upon a light cloud, and comes into Egypt", signifies the visitation of the natural man from spiritual-natural Divine Truth, for...

vijanden
An enemy in the Bible refers to people who are in the love of evil and the false thinking that springs from evil. On a...

dochter
"Behold I have two daughters,” etc. (Gen. 19:8), signifies the affections of good and truth, and the blessedness perceivable from the enjoyment thereof, by those...

stad
Cities of the mountain and cities of the plain (Jer. 33:13) signify doctrines of charity and faith.

steen
Stones in the Bible in general represent truths, or things we know concerning the Lord and what He wants from us and for us in...

wateren
'Waters' signify truths in the natural self, and in the opposite sense, falsities. 'Waters' signify particularly the spiritual parts of a person, or the intellectual...

hoofd
The head is the part of us that is highest, which means in a representative sense that it is what is closest to the Lord....

naam
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

stem
'Voice' signifies what is announced from the Word. 'Voice' often refers and is applied to things that cannot have a voice, as in Exodus 4,...

dage
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

verlost
'To redeem' signifies vindication and liberation, because there are two words in the original language, which mean 'redemption.' One means vindication from evil, and the...

oordeel
Judgement' pertains to the Lord's divine human and holy proceeding. Judgment' has two sides, a principle of good, and a principle of truth. The faithful...

gedachten
There are thoughts from perception, from conscience, and from a lack of conscience. Thoughts from perception are only possible in the celestial, that is, people...

lippen
'A lip' signifies doctrine. A lip,' as in Isaiah 6:3, 7, signifies the interior parts of a person, consequently, internal worship, where adoration is grounded....

zitten
If you think about sitting, it seems fair to say that where you're sitting is more important than that you're sitting. Sitting in a movie...


Přeložit: