Rechters 14

Studovat vnitřní smysl
← Rechters 13   Rechters 15 →         

1 En Simson ging af naar Thimnath, en gezien hebbende een vrouw te Thimnath, van de dochteren der Filistijnen,

2 Zo ging hij opwaarts, en gaf het zijn vader en zijn moeder te kennen, en zeide: Ik heb een vrouw gezien te Thimnath, van de dochteren der Filistijnen; nu dan, neem mij die tot een vrouw.

3 Maar zijn vader zeide tot hem, mitsgaders zijn moeder: Is er geen vrouw onder de dochteren uwer broeders, en onder al mijn volk, dat gij heengaat, om een vrouw te nemen van de Filistijnen, die onbesnedenen? En Simson zeide tot zijn vader: Neem mij die, want zij is bevallig in mijn ogen.

4 Zijn vader nu en zijn moeder wisten niet, dat dit van den HEERE was, dat hij gelegenheid zocht van de Filistijnen; want de Filistijnen heersten te dier tijd over Israel.

5 Alzo ging Simson, met zijn vader en zijn moeder, henen af naar Thimnath. Als zij nu kwamen tot aan de wijngaarden van Thimnath, ziet daar, een jonge leeuw, brullende hem tegemoet.

6 Toen werd de Geest des HEEREN vaardig over hem, dat hij hem van een scheurde, gelijk men een bokje van een scheurt, en er was niets in zijn hand; doch hij gaf zijn vader en zijn moeder niet te kennen, wat hij gedaan had.

7 En hij kwam af, en sprak tot de vrouw; en zij beviel in Simsons ogen.

8 En na sommige dagen kwam hij weder, om haar te nemen; toen week hij af, om het aas van de leeuw te bezien, en ziet, een bijenzwerm was in het lichaam van den leeuw, met honig.

9 En hij nam dien in zijn handen, en ging voort, al gaande en etende; en hij ging tot zijn vader en tot zijn moeder, en gaf hun daarvan, en zij aten; doch hij gaf hun niet te kennen, dat hij den honig uit het lichaam van den leeuw genomen had.

10 Als nu zijn vader afgekomen was tot die vrouw, zo maakte Simson aldaar een bruiloft, want alzo plachten de jongelingen te doen.

11 En het geschiedde, als zij hem zagen, zo namen zij dertig metgezellen, die bij hem zouden zijn.

12 Simson dan zeide tot hen: Ik zal nu ulieden een raadsel te raden geven; indien gij mij dat in de zeven dagen dezer bruiloft wel zult verklaren en uitvinden, zo zal ik ulieden geven dertig fijne lijnwaadsklederen, en dertig wisselklederen.

13 En indien gij het mij niet zult kunnen verklaren, zo zult gijlieden mij geven dertig fijne lijnwaadsklederen, en dertig wisselklederen. En zij zeiden tot hem: Geef uw raadsel te raden, en laat het ons horen.

14 En hij zeide tot hen: Spijze ging uit van den eter, en zoetigheid ging uit van de sterke. En zij konden dat raadsel in drie dagen niet verklaren.

15 Daarna geschiedde het op den zevenden dag, dat zij tot de huisvrouw van Simson zeiden: Overreed uw man, dat hij ons dat raadsel verklare, opdat wij niet misschien u, en het huis uws vaders, met vuur verbranden. Hebt gijlieden ons genodigd, om het onze te bezitten; is het zo niet?

16 En Simsons huisvrouw weende voor hem en zeide: Gij haat mij maar, en hebt mij niet lief; gij hebt den kinderen mijns volks een raadsel te raden gegeven, en hebt het mij niet verklaard. En hij zeide tot haar: Zie, ik heb het mijn vader en mijn moeder niet verklaard, zou ik het u dan verklaren?

17 En zij weende voor hem, op den zevenden der dagen in dewelke zij deze bruiloft hadden; zo geschiedde het op den zevenden dag, dat hij het haar verklaarde, want zij perste hem; en zij verklaarde dat raadsel den kinderen haars volks.

18 Toen zeiden de mannen der stad tot hem, op den zevenden dag, eer de zon onderging: Wat is zoeter dan honig? en wat is sterker dan een leeuw? En hij zeide tot hen: Zo gij met mijn kalf niet hadt geploegd, gij zoudt mijn raadsel niet hebben uitgevonden.

19 Toen werd de Geest des HEEREN vaardig over hem, en hij ging af naar de Askelonieten, en sloeg van hen dertig man; en hij nam hun gewaad, en gaf de wisselklederen aan degenen, die dat raadsel verklaard hadden. Doch zijn toorn ontstak, en hij ging op in zijns vaders huis.

20 En de huisvrouw van Simson werd zijns metgezels, die hem vergezelschapt had.

← Rechters 13   Rechters 15 →
   Studovat vnitřní smysl

Exploring the Meaning of Judges 14      

Napsal(a) Rev. Julian Duckworth

Judges 14: Samson’s Philistine wife.

At the time of Samson, the Philistines were fiercely oppressing Israel. The Philistines lived on the coast, and they may well have come from overseas. They lived in the region for about 600 years, and the Old Testament refers to many later conflicts with the Philistines.

One day, Samson saw a young Philistine woman in Timnath, and he asked his parents to get her for his wife. They asked why he did not choose an Israelite woman, but he insisted on marrying the woman he saw in Timnath, so they all went to meet her. On the way, Samson was attacked by a lion, and he tore it apart with his bare hands. After some time, when he passed by the same place, there was a swarm of bees and honey inside the lion’s carcass. He ate some of the honey, and even brought some of it to his parents, but he did not tell them where it came from.

The woman pleased Samson, and he arranged a feast to which thirty companions were invited. At the feast, Samson told them a riddle: “Out of the eater came something to eat, out of the strong came something sweet.” He said that if they solved the riddle in the seven days of the feast, he would give them thirty linen sheets and thirty changes of clothing. If not, they were to give him the same. They could not solve the riddle for three days, so they convinced Samson’s wife to beg him for the answer. At the end of seven days, the men answered Samson’s riddle, and he was furious.

Then the Lord’s spirit came upon Samson, and he killed thirty Philistine men from Ashkelon, took their garments, and gave these to the thirty men at the feast. His wife was given to his companion.

*****

The spiritual meaning of the powerful Philistines is believing faith is all-important, and does not require charity or good works in life — a fundamental spiritual error. This way of thinking is called ‘faith alone’ spirituality, and it can take many forms. The proximity of the Philistines to Israel is also significant, as it suggests that the temptation to prefer faith without considering charity is never far away (see Swedenborg’s work, True Christian Religion 200[3]).

The pursuit of a Philistine wife reflects the alluring nature of faith without charity, an easy, complacent spirituality. The young lion represents the force of faith alone to hold us in its grip. The honey stands for the spiritual sweetness following regeneration, as we use our faith to expand our hearts and minds (see Swedenborg’s work, Arcana Caelestia 5620[1]).

Samson’s riddle stands for the puzzling nature of the Word’s teachings to those living by faith alone. The number thirty stands for what is whole, in this instance, the completely opposing nature of faith alone and true spiritual living. The linen sheets and changes of clothing mean taking up a genuine spiritual life which involves repentance, living the by the Word, and acknowledging the Lord. Linen is the material of a priest’s robes, and stands for the highest spiritual truths (Arcana Caelestia 5319[7]).

This end of this story shows us that faith alone doubles back on itself, and leads to a completely external understanding of the Lord. This is seen in taking garments from the thirty dead Philistines and giving them to the Philistines from the feast. Samson’s wife, who was given to his Philistine companion, stands for the complete divide between faith alone and love for the Lord. Samson’s apparent anger is really the zeal of protecting the nature of true spiritual life, which comes from the Lord (see Swedenborg’s work, Apocalypse Revealed 365).

Swedenborg

Výklad(y) nebo odkazy ze Swedenborgových prací:

Hemelse Verborgenheden in Genesis en Exodus 4855, 9836


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 619

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

Genesis 24:3, 4, 29:22, 27, 34:4, 14, 38:12, 45:22

Jozua 11:20, 15:10, 23:12

Rechters 1:18, 3:10, 12:1, 13:1, 14:6, 19, 15:2, 3, 11, 18, 16:1, 5, 15, 16

I Samuël 6:4, 17, 10:16, 14:1, 17:34, 35, 18:19

I Koningen 10:1, 12:15, 24

2 Koningen 5:22

Proverbs 24:13

Prediker 10:19

Jeremia 9:3

Ezechiël 17:2

Micha 7:5

Hebreeuwen 11:33

Významy biblických slov

simson
'Samson' represents the Lord when He fought against the hells and subdued them because of His natural self regarding truth. This was before He put...

Thimnath
'Thimnath,' as in Genesis 38:12, signifies a state of consultatoin for the church.

gezien
To look,' as in Genesis 18:22, signifies thinking, because seeing denotes understanding. Look not back behind thee,' as in Genesis 19:17, means that Lot, who...

vrouw
'Women,' as in Genesis 45:19, signify the affections of truth. But in Genesis 31:50, 'women' signify affections of not genuine truth, so not of the...

dochteren
Marriages among people – both in the Bible and in life – represent spiritual marriage. Women represent the desire to be good and to do...

filistijnen
The Philistines play a large role in the Bible as one of the longest-standing and most bitter rivals of the people of Israel, clashing with...

vader
Father in the Word means what is most interior, and in those things that are following the Lord's order, it means what is good. In...

moeder
In general, mothers in the Bible represent the Lord's church on earth, or the church among those who know and follow the Lord. In some...

zeide
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

broeders
Brethren (Gen. 27:29) signify the affections of good.

de Filistijnen
The Philistines play a large role in the Bible as one of the longest-standing and most bitter rivals of the people of Israel, clashing with...

onbesnedenen
'The uncircumcised,' as in Ezekiel 31:18, signifies people lacking the good of charity.

ogen
It’s common to say “I see” when we understand something. And indeed, “seeing” in the Bible represents grasping and understanding spiritual things. So it makes...

heere
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

tijd
Time is an aspect of the physical world, but according to Swedenborg is not an aspect of the spiritual world. The same is true of...

israel
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

wijngaarden
A vineyard signifies the church where the Word is, by which the Lord is known. (Apocalypse Revealed 650)

leeuw
'A lion' signifies the good of celestial love and the truth from that good.

heeren
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

scheurde
'Torn,' as in Genesis 31:38, signifies death caused by another, so evil without blame. 'Torn' relates to good, which falsity is injected into, which means...

hand
Scientists believe that one of the most crucial developments in the evolution of humans was bipedalism – walking on two legs. That left our hands...

dagen
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

ziet
To look,' as in Genesis 18:22, signifies thinking, because seeing denotes understanding. Look not back behind thee,' as in Genesis 19:17, means that Lot, who...

honig
'Honey' signifies the delight derived from good and truth or from the affection thereof, and specifically the external delight. Thus it signifies the delight of...

aten
When we eat, our bodies break down the food and get from it both energy and materials for building and repairing the body. The process...

dertig
'Thirty' has a twofold significance because it is is the product of five and six, and also three and ten. From five multiplied by six,...

geven
Like other common verbs, the meaning of "give" in the Bible is affected by context: who is giving what to whom? In general, though, giving...

zeven
The number 'seven' was considered holy, as is well known, because of the six days of creation, and the seventh, which is the celestial self,...

verklaren
'To tell' signifies perceiving, because in the spiritual world, or in heaven, they do not need to tell what they think because they communicate every...

ons
Angels do give us guidance, but they are mere helpers; the Lord alone governs us, through angels and spirits. Since angels have their assisting role,...

horen
Thanks to modern science, we now understand that hearing actually happens in the brain, not the ears. The ears collect vibrations in the air and...

drie
The Writings talk about many aspects of life using the philosophical terms "end," "cause" and "effect." The "end" is someone’s goal or purpose, the ultimate...

dag
"Day" describes a state in which we are turned toward the Lord, and are receiving light (which is truth) and heat (which is a desire...

huis
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

man
In general, men are driven by intellect and women by affections, and because of this men in the Bible generally represent knowledge and truth and...

vaders
Father in the Word means what is most interior, and in those things that are following the Lord's order, it means what is good. In...

vuur
Just as natural fire can be both comforting in keeping you warm or scary in burning down your house, so fire in the spiritual sense...

haat
If you truly hate someone, that means you would kill them and destroy their reputation if you could do so without repercussion – not a...

kinderen
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

verklaard
To "declare" something means to say it formally, publicly and with emphasis; you might say what you think, but you only declare things you're sure...

stad
Cities of the mountain and cities of the plain (Jer. 33:13) signify doctrines of charity and faith.

toorn
'Toorn', zoals in Genesis 49: 7, betekent afkeer van de waarheid. 'Grote toorn', zoals in Openbaring 00:12, betekent haat tegen de nieuwe kerk.

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Correspondences of Animals
Illustrations of three places where animals are mentioned in the Word. (Quotations are the King James translation.)
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Dividing the Land of Canaan Review Questions
Choose words from a word bank to complete sentences about the division of the land of Canaan.
Activity | All Ages

 Play: Samson's Riddle
Activity | Ages 7 - 14

 Quotes: Power of the Lord's Word
Teaching Support | Ages over 15

 Samson
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 Samson
A lesson for younger children with discussion ideas and a project.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 Samson and the Lion
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Samson and the Lion
Worship Talk | Ages 7 - 14

 Samson and the Young Lion
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Samson Collage
Make a picture of Samson using a variety of materials. Give Samson a good head of hair using yarn or synthetic hair. 
Project | Ages 4 - 10

 Samson Kills a Lion
This lesson discusses a story from the Word and suggests projects and activities for young children.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 Samson Review Questions
Match ten questions with ten answers about the story of Samson.
Activity | Ages 9 - 13

 Samson’s Wife
Spiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.
Activity | Ages over 18

 Sequence the Story of Samson with Pictures
Arrange the picture cards in the order these events happened in Samson’s life. 
Activity | Ages 4 - 10

 The Life of Samson Story Line
A story-line graphs the ups and downs of events. Which do you think would picture the story of Samson’s life better—a straight line or a jagged line? 
Activity | Ages 7 - 14

 The Meaning of Samson
Article | Ages 15 - 17

 The Shepherd Rescuing His Sheep
Project | Ages 11 - 17

 The Story of Samson and Our Spiritual Rebirth
Worship Talk | Ages over 18

 Three Stories About Samson
Finish illustrating and describing three stories about Samson.
Activity | Ages 7 - 14

 What Samson Represents
Worship Talk | Ages 7 - 14


Přeložit: