Jozua 8

Studovat vnitřní smysl

           

1 Toen zeide de HEERE tot Jozua: Vrees niet, en ontzet u niet; neem met u al het krijgsvolk, en maak u op, trek op naar Ai; zie, Ik heb den koning van Ai, en zijn volk, en zijn stad, en zijn land in uw hand gegeven.

2 Gij nu zult aan Ai en haar koning doen, gelijk als gij aan Jericho en haar koning gedaan hebt; behalve dat gij haar roof en haar vee voor ulieden roven zult; stel u een achterlage tegen de stad, van achter dezelve.

3 Toen maakte zich Jozua op, en al het krijgsvolk, om op te trekken naar Ai. En Jozua verkoos dertig duizend mannen, strijdbare helden, en hij zond hen bij nacht uit,

4 En gebood hun, zeggende: Ziet toe, gijlieden zult der stad lagen leggen van achter de stad; houdt u niet zeer verre van de stad, en weest gij allen bereid.

5 Ik nu, en al het volk, dat bij mij is, zullen tot de stad naderen; en het zal geschieden, wanneer zij ons tegemoet zullen uitgaan, gelijk als in het eerst, zo zullen wij voor hun aangezicht vlieden.

6 Laat hen dan uitkomen achter ons, totdat wij hen van de stad aftrekken; want zij zullen zeggen: Zij vlieden voor onze aangezichten, gelijk als in het eerst; zo zullen wij vlieden voor hun aangezichten.

7 Dan zult gijlieden opstaan uit de achterlage, en gij zult de stad innemen; want de HEERE, uw God, zal ze in uw hand geven.

8 En het zal geschieden, wanneer gij de stad ingenomen hebt, zo zult gij de stad met vuur aansteken; naar het woord des HEEREN zult gijlieden doen; ziet, ik heb het ulieden geboden.

9 Alzo zond Jozua hen heen, en zij gingen naar de achterlage, en zij bleven tussen Beth-El en tussen Ai, tegen het westen van Ai; maar Jozua overnachtte dien nacht in het midden des volks.

10 En Jozua maakte zich des morgens vroeg op, en hij monsterde het volk; en hij trok op, hij en de oudsten van Israel, voor het aangezicht des volks, naar Ai.

11 Ook trok al het krijgsvolk op, dat bij hem was; en zij naderden en kwamen tegenover de stad, en zij legerden zich tegen het noorden van Ai; en er was een dal tussen hem en tussen Ai.

12 Hij nam ook omtrent vijf duizend man, en hij stelde hen tot een achterlage tussen Beth-El en tussen Ai, aan het westen der stad.

13 En zij stelden het volk, het ganse leger, dat aan het noorden der stad was, en zijn lage was aan het westen der stad. En Jozua ging in denzelven nacht in het midden des dals.

14 En het geschiedde, toen de koning van Ai dat zag, zo haastten zij en maakten zich vroeg op, en de mannen der stad kwamen uit, Israel tegemoet, ten strijde, hij en al zijn volk, ter bestemder tijd, voor het vlakke veld; want hij wist niet, dat hem iemand een achterlage legde van achter de stad.

15 Jozua dan, en gans Israel, werd geslagen voor hun aangezichten; en zij vloden door den weg der woestijn.

16 Daarom werd samengeroepen al het volk, dat in de stad was, om hen na te jagen; en zij joegen Jozua na, en werden van de stad afgetrokken.

17 En er werd niet een man overgelaten, in Ai, noch Beth-El, die niet uittrokken, Israel na; en zij lieten de stad openstaan, en joegen Israel achterna.

18 Toen sprak de HEERE tot Jozua: Strek de spies uit, die in uw hand is, naar Ai, want Ik zal hen in uw hand geven. Toen strekte Jozua de spies, die in zijn hand was, naar de stad aan.

19 Toen rees de achterlage haastelijk op van haar plaats, en zij liepen toe, met dat hij zijn hand uitgestrekt had, en kwamen aan de stad, en zij namen ze in, en zij haastten zich, en staken de stad aan met vuur.

20 Als de mannen van Ai zich achterom keerden, zo zagen zij, en ziet, de rook der stad ging op naar den hemel; en zij hadden geen ruimte, om herwaarts of derwaarts te vlieden; want het volk, dat naar de woestijn vluchtte, keerde zich tegen degenen, die hen najoegen.

21 En Jozua en gans Israel, ziende, dat de achterlage de stad ingenomen had, en dat de rook der stad opging, zo keerden zij zich om, en sloegen de mannen van Ai.

22 Ook kwamen die uit de stad hun tegemoet, zodat zij in het midden der Israelieten waren, deze van hier en gene van daar; en zij sloegen hen, totdat geen overige onder hen overbleef, noch die ontkwam.

23 Doch den koning van Ai grepen zij levend, en zij brachten hem tot Jozua.

24 En het geschiedde, toen de Israelieten een einde gemaakt hadden van al de inwoners van Ai te doden, op het veld, in de woestijn, in dewelke zij hen nagejaagd hadden, en dat zij allen door de scherpte des zwaards gevallen waren, totdat zij allen vernield waren; zo keerde zich gans Israel naar Ai, en zij sloegen ze met de scherpte des zwaards.

25 En het geschiedde, dat allen, die te dien dage vielen, zo mannen als vrouwen, waren twaalf duizend, al te zamen lieden van Ai.

26 Jozua trok ook zijn hand niet terug, die hij met de spies had uitgestrekt, totdat hij al de inwoners van Ai verbannen had.

27 Alleenlijk roofden de Israelieten voor zichzelven het vee en den buit derzelver stad, naar het woord des HEEREN, dat Hij Jozua geboden had.

28 Jozua nu verbrandde Ai, en hij stelde haar tot een eeuwigen hoop, ter verwoesting, tot op dezen dag.

29 En den koning van Ai hing hij aan een hout, tot aan den avondstond; en omtrent den ondergang der zon gebood Jozua, dat men zijn dood lichaam van het hout afname; en zij wierpen het aan de deur der stadspoort, en richtten daarop een groten steenhoop, zijnde tot op dezen dag.

30 Toen bouwde Jozua een altaar den HEERE, den God van Israel, op den berg Ebal;

31 Gelijk als Mozes, de knecht des HEEREN, den kinderen Israels geboden had, achtereenvolgens hetgeen geschreven is in het wetboek van Mozes: een altaar van gehele stenen, over dewelke men geen ijzer bewogen had; en daarop offerden zij den HEERE brandofferen; ook offerden zij dankofferen.

32 Aldaar schreef hij ook op stenen een dubbel van de wet van Mozes, hetwelk hij geschreven heeft voor het aangezicht der kinderen Israels.

33 En gans Israel met zijn oudsten, en ambtlieden, en zijn rechters, stonden aan deze en aan gene zijde der ark, voor de Levietische priesteren, die de ark des verbonds des HEEREN droegen, zo vreemdelingen als inboorlingen, een helft daarvan tegenover den berg Gerizim, en een helft daarvan tegenover den berg Ebal, gelijk als Mozes, de knecht des HEEREN, bevolen had; om het volk van Israel in het eerst te zegenen.

34 En daarna las hij overluid al de woorden der wet, de zegening en den vloek, naar alles, wat in het wetboek geschreven staat.

35 Daar was niet een woord van al hetgeen Mozes geboden had, dat Jozua niet overluid las voor de gehele gemeente van Israel, en de vrouwen, en de kleine kinderen, en de vreemdelingen, die in het midden van hen wandelden.

  

Exploring the Meaning of Jozua 8      

Napsal(a) Rev. Julian Duckworth and New Christian Bible Study Staff

Joshua 8: The fall of Ai and the renewal of the covenant.

The events of this chapter - and their spiritual meaning for us - follow on from the previous chapter. After their first setback at Ai, the Children of Israel take the city of Ai by using a clever ruse. Joshua chose thirty thousand men for the battle. The plan was for five thousand of them to hide near the city, while he led the main army to attack the city. Then, Joshua and his forces would pretend to run away, pursued by the men of Ai. Those who had hidden were then to come out, go into the city, and set it on fire. The men of Ai would see this and run back, get ambushed, and be caught between Joshua’s two armies.

It all happened as planned, and Israel took Ai. (See Arcana Caelestia 1557). As with Jericho, everything in Ai was commanded to be destroyed, except that in this case the livestock and the city’s spoils were to be kept. The whole city was burned and its king was hanged on a tree until sunset and then his body was thrown down at the city entrance with a great heap of stones put over it.

The basic spiritual meaning of any battle in the Bible such as this, is to show how a heavenly principle can and will overcome a hellish or evil attack, especially for us, during some temptation - when we seek to resist and fight back.

Evil is only strong in illusion and fear-mongering; when the light of what is true shines on evil it gets shown for what it is. (Heaven and Hell 49)

The city’s name “Ai” means “a heap”. The word gets used several times in the text of the chapter. A heap implies rubble and rubbish. Cities sometimes look noble and well-planned; in Ai’s case it was the very opposite - a heap, a ruin. (Heaven and Hell 586[2])

While Jericho generally represents our wrong thinking, which first stands in the way of our regeneration and spiritual will, Ai represents our evil emotions and our selfish passions. Both of them must fall before we can make further progress.

Joshua chooses a large number to go against a relatively few in Ai, who nevertheless all rush out to fight Israel. “There was not a man left in Ai or Bethel who did not go out after Israel. Thus they left the city open.” (Joshua 8:17)

Joshua’s tactic of drawing out the men of Ai means our challenge to evil - by confronting it with the truths and commandments we know and obey. Joshua’s pretence of fleeing away draws Ai out in glee, interpreting the flight as a real retreat. Then everything turns, and Joshua’s men go forward representing the power of the truth, the Word and our persuasion of their effectiveness in winning. (Arcana Caelestia 6344[4])

Ai’s men see their city on fire, for other Israelites entered Ai and set it ablaze. This represents the self-condemnation of evil, of hell, when it is exposed to what is true, heavenly and of God. But Joshua’s men, lying in ambush and waiting for the moment, represent our keen observation of how our selfish desires work to cause havoc in us. They are 5,000. Symbolically, in the Bible, five or its multiples always stand for a small amount - but enough to use.

Hanging the king of Ai stands for our need to put down the controlling power of any evil which stirs us. And all Ai is destroyed, because all evil must be turned against and refused.

Then, and only then, Joshua remakes the covenant with the Lord God; he builds an altar, he writes a copy on stones of the Law of Moses in the presence of all Israel, the priests stand in two groups in front of two mountains, then Joshua reads the words of blessing and cursing and all the Law of Moses.

After we resist any evil and its temptation, we must re-hear and re-affirm the truth that this was the Lord’s victory, not ours, and re-dedicate ourselves to the life the Lord gives us. (True Christian Religion 13[2])

   Studovat vnitřní smysl

Exploring the Meaning of Joshua 8      

Napsal(a) Rev. Julian Duckworth and New Christian Bible Study Staff

Joshua 8: The fall of Ai and the renewal of the covenant.

The events of this chapter - and their spiritual meaning for us - follow on from the previous chapter. After their first setback at Ai, the Children of Israel take the city of Ai by using a clever ruse. Joshua chose thirty thousand men for the battle. The plan was for five thousand of them to hide near the city, while he led the main army to attack the city. Then, Joshua and his forces would pretend to run away, pursued by the men of Ai. Those who had hidden were then to come out, go into the city, and set it on fire. The men of Ai would see this and run back, get ambushed, and be caught between Joshua’s two armies.

It all happened as planned, and Israel took Ai. (See Arcana Caelestia 1557). As with Jericho, everything in Ai was commanded to be destroyed, except that in this case the livestock and the city’s spoils were to be kept. The whole city was burned and its king was hanged on a tree until sunset and then his body was thrown down at the city entrance with a great heap of stones put over it.

The basic spiritual meaning of any battle in the Bible such as this, is to show how a heavenly principle can and will overcome a hellish or evil attack, especially for us, during some temptation - when we seek to resist and fight back.

Evil is only strong in illusion and fear-mongering; when the light of what is true shines on evil it gets shown for what it is. (Heaven and Hell 49)

The city’s name “Ai” means “a heap”. The word gets used several times in the text of the chapter. A heap implies rubble and rubbish. Cities sometimes look noble and well-planned; in Ai’s case it was the very opposite - a heap, a ruin. (Heaven and Hell 586[2])

While Jericho generally represents our wrong thinking, which first stands in the way of our regeneration and spiritual will, Ai represents our evil emotions and our selfish passions. Both of them must fall before we can make further progress.

Joshua chooses a large number to go against a relatively few in Ai, who nevertheless all rush out to fight Israel. “There was not a man left in Ai or Bethel who did not go out after Israel. Thus they left the city open.” (Joshua 8:17)

Joshua’s tactic of drawing out the men of Ai means our challenge to evil - by confronting it with the truths and commandments we know and obey. Joshua’s pretence of fleeing away draws Ai out in glee, interpreting the flight as a real retreat. Then everything turns, and Joshua’s men go forward representing the power of the truth, the Word and our persuasion of their effectiveness in winning. (Arcana Caelestia 6344[4])

Ai’s men see their city on fire, for other Israelites entered Ai and set it ablaze. This represents the self-condemnation of evil, of hell, when it is exposed to what is true, heavenly and of God. But Joshua’s men, lying in ambush and waiting for the moment, represent our keen observation of how our selfish desires work to cause havoc in us. They are 5,000. Symbolically, in the Bible, five or its multiples always stand for a small amount - but enough to use.

Hanging the king of Ai stands for our need to put down the controlling power of any evil which stirs us. And all Ai is destroyed, because all evil must be turned against and refused.

Then, and only then, Joshua remakes the covenant with the Lord God; he builds an altar, he writes a copy on stones of the Law of Moses in the presence of all Israel, the priests stand in two groups in front of two mountains, then Joshua reads the words of blessing and cursing and all the Law of Moses.

After we resist any evil and its temptation, we must re-hear and re-affirm the truth that this was the Lord’s victory, not ours, and re-dedicate ourselves to the life the Lord gives us. (True Christian Religion 13[2])

Swedenborg

Výklad(y) nebo odkazy ze Swedenborgových prací:

Hemelse Verborgenheden in Genesis en Exodus 796, 878, 1298, 1453, 2799, 5156, 6752, ...

Apocalyps Onthuld 457, 662


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 585, 655, 937

Jiný komentář

  Příběhy:


  Související Knihy  (see all)


Skočit na podobné biblické verše

Genesis 12:7, 8

Exodus 8:1, 17:9, 12, 13, 20:25

Numeri 15:15, 16, 29

Deuteronomium 2:34, 35, 7:18, 21, 11:29, 13:17, 21:22, 23, 27:2, 8, 14, 28:28, 29:9, 10, 31:11, 12

Jozua 1:9, 2:24, 3:1, 6:2, 21, 7:26, 9:3, 10:7, 22, 26, 27, 11:14, 12:9

Rechters 9:32, 20:29, 31, 32, 34, 37, 40, 41

I Samuël 15:5

Nehemiah 8:2, 3

Johannes 4:20

1 Thessalonicenzen 5:27

Významy biblických slov

zeide
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

heere
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

jozua
Joshua is first mentioned in Exodus 17, where he is told to select men to fight for the children of Israel against the Amalekites in...

ai
Hai, or Ai, signifies light derived from worldly things.

koning
The human mind is composed of two parts, a will and an understanding, a seat of loves and affections, and a seat of wisdom and...

stad
Cities of the mountain and cities of the plain (Jeremiah 33:13) signify doctrines of charity and faith.

land
Land' in the Word, denotes the church, for the things which signify the church also signify the things relating to the church, for these constitute...

hand
Scientists believe that one of the most crucial developments in the evolution of humans was bipedalism – walking on two legs. That left our hands...

gegeven
Like other common verbs, the meaning of "give" in the Bible is affected by context: who is giving what to whom? In general, though, giving...

jericho
Jericho' signifies instruction and also the good of life because no one can be instructed in the truths of doctrine but he who is in...

achter
Behind, or after, (Gen. 16:13), signifies within or above, or an interior or superior principle.

dertig
'Thirty' has a twofold significance because it is is the product of five and six, and also three and ten. From five multiplied by six,...

duizend
As children, most of us at some point frustrated our mothers into using the phrase “if I've told you once, I've told you a thousand...

mannen
The relationship between men and women is deep and nuanced, and one entire book of the Writings – Conjugial Love or Love in Marriage –...

nacht
The sun in the Bible represents the Lord, with its heat representing His love and its light representing His wisdom. “Daytime,” then, represents a state...

ziet
To look,' as in Genesis 18:22, signifies thinking, because seeing denotes understanding. Look not back behind thee,' as in Genesis 19:17, means that Lot, who...

ons
Angels do give us guidance, but they are mere helpers; the Lord alone governs us, through angels and spirits. Since angels have their assisting role,...

zeggen
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

opstaan
It is common in the Bible for people to "rise up," and it would be easy to pass over the phrase as simply describing a...

god
De Heer is de liefde zelf, uitgedrukt in de vorm van de wijsheid zelf. Liefde is dan ook zijn essentie, zijn in wezen. Wijsheid -...

geven
Like other common verbs, the meaning of "give" in the Bible is affected by context: who is giving what to whom? In general, though, giving...

vuur
Vuur, in de spirituele betekenis, kan zowel liefde als haat betekenen, afhankelijk van de context, net zoals natuurlijk vuur zowel troostend kan zijn door je...

woord
'Word,' as in Psalms 119:6-17, stands for doctrine in general. 'The Word,' as in Psalms 147:18, signifies divine good united with divine truth. 'Word,' as...

heeren
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

Beth-El
Toen Jakob zijn beroemde droom had, van een trap naar de hemel, noemde hij de plaats "Bethel", wat Hebreeuws is voor "het huis van God"....

midden
'Middle' denotes what is primary, principal, or inmost.

vroeg
Aangezien de zon de Heer voorstelt, vertegenwoordigen de vroege morgen en de zonsopgang een staat van verlichting, waarbij een nieuw en helder inzicht komt na...

israel
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

noorden
'North' signifies people who are in obscurity regarding truth. North,' in Isaiah 14:31, signifies hell. The North,' as in Jeremiah 3:12, signifies people who are...

vijf
Five also signifies all things of one part.

man
In general, men are driven by intellect and women by affections, and because of this men in the Bible generally represent knowledge and truth and...

zag
To look,' as in Genesis 18:22, signifies thinking, because seeing denotes understanding. Look not back behind thee,' as in Genesis 19:17, means that Lot, who...

vlakke
'A plain' signifies good and truth in the natural self, because 'the people who dwell in plains,' or 'beneath mountains and hills' are in the...

wist
Like so many common verbs, the meaning of "know" in the Bible is varied and dependent on context. And in some cases – when it...

weg
These days we tend to think of "roads" as smooth swaths of pavement, and judge them by how fast we can drive cars on them....

woestijn
'Wilderness' signifies something with little life in it, as described in the internal sense in Luke 1:80 'Wilderness' signifies somewhere there is no good because...

na
Behind, or after, (Gen. 16:13), signifies within or above, or an interior or superior principle.

plaats
'A dry place,' as in Luke 11:24, signifies states of evil and falsity which are in the life of someone who does the work of...

uitgestrekt
The hand in the Bible represents power, which is easy to understand, so to reach out or stretch out the hand means to exercise power,...

rook
'Smoke' signifies divine truth in extremes, because 'fire' which gives off smoke, signifies love. 'Smoke' also signifies the same thing as 'cloud' in many places....

hemel
Hemels zijn hemelse en spirituele dingen. Bijgevolg zijn ze in de meeste dingen, zowel van het koninkrijk van de Heer in de hemel als in...

vluchtte
Flight, as in Matthew 14:20, signifies removal from a state of the good of love and innocence. Flight, as in Mark 8:18, signifies the last...

zij sloegen
To strike or smite, when used in the Bible, means to attack, harm or destroy, and is usually in reference to an attack on someone’s...

inwoners
Inhabitants,' in Isaiah 26:9, signify the men of the church who are in good of doctrine, and thence in the good of life.

doden
'To slay a man to his wounding,' means extinguishing faith, and 'to slay a young man to his hurt,' signifies extinguishing charity, as in Genesis...

veld
Een "akker" staat in de Bijbel meestal voor de kerk van de Heer, en meer in het bijzonder voor het verlangen naar het goede binnen...

dage
"Day" describes a state in which we are turned toward the Lord, and are receiving light (which is truth) and heat (which is a desire...

vrouwen
The Hebrew of the Old Testament has six different common words which are generally translated as "wife," which largely overlap but have different nuances. Swedenborg...

terug
Er zijn veel gevallen in de Bijbel die beschrijven dat mensen zich omdraaien, terugkijken of teruggaan. In de meeste gevallen is het een negatieve, soms...

buit
'To spoil,' as in Genesis 34:27, signifies destruction. 'Spoil,' as in Deuteronomy 13:16, signifies the falsification of truth.

dag
"Day" describes a state in which we are turned toward the Lord, and are receiving light (which is truth) and heat (which is a desire...

hout
In general, plants in the Bible represent facts, thoughts and ideas – intellectual things. This makes sense: Plants are rooted in place, but can grow...

zon
The 'sun' signifies celestial and spiritual love. The 'sun' in the Word, when referring to the Lord, signifies His divine love and wisdom. Because the...

lichaam
The body (Matt. 6:22), signifies the man (homo). "His body shall not remain all night upon the tree" (Deut. 21:23), signifies lest it should be...

deur
In algemene zin staan deuren in de Bijbel voor de eerste verlangens naar het goede en voor concepten van waarheid die mensen introduceren tot nieuwe...

altaar
Het eerste altaar dat in het Woord wordt genoemd, is door Noach gebouwd nadat hij uit de ark kwam. Op dat altaar offerde hij schone...

berg
'Hills' signify the good of charity.

mozes
Moses's name appears 814 times in the Bible (KJV), third-most of any one character (Jesus at 961 actually trails David at 991). He himself wrote...

knecht
“Servant” literally means “a person who serves another,"" and its meaning is similar in reference to the spiritual meaninngs of the Bible. Our lives in...

kinderen
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

israels
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

geschreven
In John 8:2-11, the Lord wrote twice on the ground, when the woman taken in adultery was brought to him, which signifies the condemnation of...

stenen
Stones in the Bible in general represent truths, or things we know concerning the Lord and what He wants from us and for us in...

ijzer
'Iron,' in Deuteronomy 8:9, signifies natural or rational truth. Iron' signifies natural truth, and consequently, the natural sense of the Word. At the same time,...

schreef
In John 8:2-11, the Lord wrote twice on the ground, when the woman taken in adultery was brought to him, which signifies the condemnation of...

rechters
It’s easy to see the connection between judging and truth. In a court of law, the judge’s whole purpose is to find the truth. In...

ark
Er worden drie arken genoemd in het Woord, de ark van Noach, de ark van biezen voor de baby Mozes, en de ark van het...

vreemdelingen
The word "stranger" is used many times in the Bible, and it is sometimes paired with the word "sojourner". They are different concepts in the...

zegenen
De Heer is volmaakte liefde uitgedrukt als volmaakte wijsheid. Hij heeft ons geschapen opdat Hij ons zou kunnen liefhebben, ons eigen liefde en wijsheid zou...

woorden
'Word,' as in Psalms 119:6-17, stands for doctrine in general. 'The Word,' as in Psalms 147:18, signifies divine good united with divine truth. 'Word,' as...

vloek
The Lord is love itself, and his love for us never wavers and never changes. What does waver and change is the degree to which...

gemeente
A congregation is a group of people with common loves, interests, and purposes. It often refers to a church group. In the Word it is...

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Compare Joshua with Jesus
Complete a chart comparing Joshua and Jesus. Who were theys fighting? Where did they go? How did they show courage?
Activity | Ages 9 - 13

 The Capture of Ai
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3


Přeložit: