Jozua 5

Studovat vnitřní smysl

           

1 En het geschiedde, toen al de koningen der Amorieten, die aan deze zijde van de Jordaan westwaarts, en al de koningen der Kanaanieten, die aan de zee waren, hoorden, dat de HEERE de wateren van de Jordaan had uitgedroogd, voor het aangezicht der kinderen Israels, totdat wij daardoor gegaan waren; zo versmolt hun hart, en er was geen moed meer in hen, voor het aangezicht der kinderen Israels.

2 Te dier tijd sprak de HEERE tot Jozua: Maak u stenen messen, en besnijd wederom de kinderen Israels ten tweeden maal.

3 Toen maakte zich Jozua stenen messen, en besneed de kinderen Israels op den heuvel der voorhuiden.

4 Dit nu was de oorzaak, waarom hen Jozua besneed: al het volk, dat uit Egypte getogen was, de manspersonen, alle krijgslieden, waren gestorven in de woestijn, op den weg, nadat zij uit Egypte getogen waren.

5 Want al het volk, dat er uittoog, was besneden; maar al het volk, dat geboren was in de woestijn op den weg, nadat zij uit Egypte getrokken waren, hadden zij niet besneden.

6 Want de kinderen Israels wandelden veertig jaren in de woestijn, totdat vergaan was het ganse volk der krijgslieden, die uit Egypte gegaan waren; die de stem des HEEREN niet gehoorzaam geweest waren, denwelken de HEERE gezworen had, dat Hij hun niet zoude laten zien het land, hetwelk de HEERE hun vaderen gezworen had ons te zullen geven, een land vloeiende van melk en honig.

7 Maar hun zonen heeft Hij aan hun plaats gesteld; die heeft Jozua besneden, omdat zij de voorhuid hadden; want zij hadden hen op den weg niet besneden.

8 En het geschiedde, als men een einde gemaakt had van al dat volk te besnijden, zo bleven zij in hun plaats in het leger, totdat zij genezen waren.

9 Verder sprak de HEERE tot Jozua: Heden heb Ik den smaad van Egypte van ulieden afgewenteld; daarom noemde men den naam dier plaats Gilgal, tot op dezen dag.

10 Terwijl de kinderen Israels te Gilgal gelegerd lagen, zo hielden zij het pascha op den veertienden dag derzelver maand, in den avond, op de vlakke velden van Jericho.

11 En zij aten van het overjarige koren des lands, des anderen daags van het pascha, ongezuurde broden en verzengde aren, even op dienzelven dag.

12 En het Manna hield op des anderen daags, nadat zij van des lands overjarige koren gegeten hadden; en de kinderen Israels hadden geen Manna meer, maar zij aten in hetzelve jaar van de inkomst des lands Kanaan.

13 Voorts geschiedde het, als Jozua bij Jericho was, dat hij zijn ogen ophief, en zag toe, en ziet, er stond een Man tegenover hem, Die een uitgetogen zwaard in Zijn hand had. En Jozua ging tot Hem, en zeide tot Hem: Zijt Gij van ons, of van onze vijanden?

14 En Hij zeide: Neen, maar Ik ben de Vorst van het heir des HEEREN: Ik ben nu gekomen! Toen viel Jozua op zijn aangezicht ter aarde en aanbad, en zeide tot Hem: Wat spreekt mijn Heere tot Zijn knecht?

15 Toen zeide de Vorst van het heir des HEEREN tot Jozua: Trek uw schoenen af van uw voeten; want de plaats, waarop gij staat, is heilig. En Jozua deed alzo.


Exploring the Meaning of Jozua 5      

Napsal(a) New Christian Bible Study Staff and Rev. Julian Duckworth

Joshua 5: The Circumcision and the Passover

In this chapter, the Israelites are now in the land of Canaan, and local Amorite and Canaanite kings lose heart to oppose them because of God’s miracle at the river Jordan.

God tells Joshua to circumcise all the men who were born since they left Egypt, because none were circumcised in the wilderness, and their fathers who were have now all died. So Joshua obeys, requiring circumcision of all the men of Israel.

As a result, God says to Joshua : “I have this day rolled away the stain of Egypt from you.” The place was therefore called Gilgal, which means “rolling”. The Children of Israel camped there till they were healed. They then ate the Passover using the food of the land for the very first time, and the daily manna, which had been provided by God every day in the wilderness, stopped.

Then, Joshua has an encounter with an angel:

When Joshua lifted his eyes he saw a man opposite him with a drawn sword in his hand. Joshua asked him, “Are you for us or for our adversaries?” The man answered, “No, but as Commander of the army of the Lord I have now come.” Joshua fell and worshipped and asked what he should do? The man said, “Take your sandal off your foot, for the place where you stand is holy”. And Joshua did so.

Note that this chapter is the very first one when the Israelites are in Canaan, and straightaway two important Jewish rituals are carried out – circumcision and the Passover. Circumcision is the cutting off of the foreskin. It means to become purified from loving oneself and the world, and the outer things of life, and to be righteous before God inwardly. (See Arcana Caelestia 2102.)

This meaning helps us see why elsewhere in the Bible it often talks about “circumcising your heart”. The circumcision in Canaan was to mark the new generation, which spiritually for us means that our regeneration always involves new states. (True Christian Religion 601)

The Passover was originally a meal to mark leaving slavery in Egypt, so it is very appropriate for celebrating entering the promised land. The spiritual meaning of the Passover is rich and complex, but, put simply, it is about the presence of the Lord with us, especially when we attribute life’s good events and blessings to the presence of God. “The Lord has done this for me… The Lord has done that for us.” (Arcana Caelestia 7902) The reason that it is a meal is that we share meals together, often in families, and spiritually everything in us comes together to be joyful and thankful.

The first camp of the Israelites in Canaan was at Gilgal, a place close to Jericho, the name of which means “rolling”. We’ve looked at its connection with circumcision but more generally, to ‘roll’ is to move forward, move on, keep going. This is a powerful early-in-the-story description of our regeneration, with its trials and blessings, both of which aim to keep us moving forward to be evermore in the life the Lord wants us to have. (Arcana Caelestia 8911)

With all this early first feeling of having finally got to Canaan, the land which God had always promised to give them, it is so very appropriate that Joshua is met by a militant angel of the Lord, the Commander of the army of the Lord. (Arcana Caelestia 7277). Note carefully that when Joshua asks if he is for us or for our enemies, the Commander says “No.” Spiritually this is very significant because the Lord uses everything – good and evil – peace and temptation – to lead us towards heaven.

The Commander declares that Joshua is to remove his sandal from off his foot because where he stands, this is holy ground. Spiritually, “holy ground” is the whole sweep of life, and our sense that all of it is the Lord’s gift to us. (See Arcana Caelestia 566, 1585)

   Studovat vnitřní smysl

Exploring the Meaning of Joshua 5      

Napsal(a) New Christian Bible Study Staff and Rev. Julian Duckworth

Joshua 5: The Circumcision and the Passover

In this chapter, the Israelites are now in the land of Canaan, and local Amorite and Canaanite kings lose heart to oppose them because of God’s miracle at the river Jordan.

God tells Joshua to circumcise all the men who were born since they left Egypt, because none were circumcised in the wilderness, and their fathers who were have now all died. So Joshua obeys, requiring circumcision of all the men of Israel.

As a result, God says to Joshua : “I have this day rolled away the stain of Egypt from you.” The place was therefore called Gilgal, which means “rolling”. The Children of Israel camped there till they were healed. They then ate the Passover using the food of the land for the very first time, and the daily manna, which had been provided by God every day in the wilderness, stopped.

Then, Joshua has an encounter with an angel:

When Joshua lifted his eyes he saw a man opposite him with a drawn sword in his hand. Joshua asked him, “Are you for us or for our adversaries?” The man answered, “No, but as Commander of the army of the Lord I have now come.” Joshua fell and worshipped and asked what he should do? The man said, “Take your sandal off your foot, for the place where you stand is holy”. And Joshua did so.

Note that this chapter is the very first one when the Israelites are in Canaan, and straightaway two important Jewish rituals are carried out – circumcision and the Passover. Circumcision is the cutting off of the foreskin. It means to become purified from loving oneself and the world, and the outer things of life, and to be righteous before God inwardly. (See Arcana Caelestia 2102.)

This meaning helps us see why elsewhere in the Bible it often talks about “circumcising your heart”. The circumcision in Canaan was to mark the new generation, which spiritually for us means that our regeneration always involves new states. (True Christian Religion 601)

The Passover was originally a meal to mark leaving slavery in Egypt, so it is very appropriate for celebrating entering the promised land. The spiritual meaning of the Passover is rich and complex, but, put simply, it is about the presence of the Lord with us, especially when we attribute life’s good events and blessings to the presence of God. “The Lord has done this for me… The Lord has done that for us.” (Arcana Caelestia 7902) The reason that it is a meal is that we share meals together, often in families, and spiritually everything in us comes together to be joyful and thankful.

The first camp of the Israelites in Canaan was at Gilgal, a place close to Jericho, the name of which means “rolling”. We’ve looked at its connection with circumcision but more generally, to ‘roll’ is to move forward, move on, keep going. This is a powerful early-in-the-story description of our regeneration, with its trials and blessings, both of which aim to keep us moving forward to be evermore in the life the Lord wants us to have. (Arcana Caelestia 8911)

With all this early first feeling of having finally got to Canaan, the land which God had always promised to give them, it is so very appropriate that Joshua is met by a militant angel of the Lord, the Commander of the army of the Lord. (Arcana Caelestia 7277). Note carefully that when Joshua asks if he is for us or for our enemies, the Commander says “No.” Spiritually this is very significant because the Lord uses everything – good and evil – peace and temptation – to lead us towards heaven.

The Commander declares that Joshua is to remove his sandal from off his foot because where he stands, this is holy ground. Spiritually, “holy ground” is the whole sweep of life, and our sense that all of it is the Lord’s gift to us. (See Arcana Caelestia 566, 1585)

Swedenborg

Výklad(y) nebo odkazy ze Swedenborgových prací:

Hemelse Verborgenheden in Genesis en Exodus 1664, 1748, 1784, 2039, 2799, 6846, 8294, ...


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 458, 619

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 49

Jiný komentář

  Příběhy:


  Související Knihy  (see all)


Skočit na podobné biblické verše

Genesis 17:10, 18:2, 34:14, 25

Exodus 3:5, 8, 17, 12:6, 11, 13:6, 7, 16:35, 23:20, 23

Numeri 13:29, 14:33, 35, 22:23, 31, 26:64, 65

Deuteronomium 1:39

Jozua 6, 2:9, 11, 3:16, 17, 4:19, 24:7

I Samuël 3:9, 10, 7:16

II Samuël 19, 20

Ezechiël 3:23

Daniël 8:11

Hosea 4:15

Amos 5:5

Micha 6:5

Mattheüs 2:11, 28:9

Johannes 9:38

Handelingen van de Apostelen 7:33

Romeinen 8:31

1 Korintiërs 15:57

Hebreeuwen 3:11

Významy biblických slov

koningen
Het menselijk verstand bestaat uit twee delen, een wil en een verstand, een zetel van liefdes en genegenheden, en een zetel van wijsheid en kennis....

de Jordaan
De rivier de Jordaan scheidt het land Kanaän van het land in het oosten. Deze scheiding staat voor de verdeling van de menselijke geest in...

jordaan
De rivier de Jordaan scheidt het land Kanaän van het land in het oosten. Deze scheiding staat voor de verdeling van de menselijke geest in...

zee
Water generally represents what Swedenborg calls “natural truth,” or true concepts about day-to-day matters and physical things. Since all water ultimately flows into the seas,...

heere
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

wateren
'Waters' signify truths in the natural self, and in the opposite sense, falsities. 'Waters' signify particularly the spiritual parts of a person, or the intellectual...

kinderen
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

israels
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

tijd
Time is an aspect of the physical world, but according to Swedenborg is not an aspect of the spiritual world. The same is true of...

jozua
Jozua wordt voor het eerst genoemd in Exodus 17, waar hem wordt opgedragen mannen uit te kiezen om voor de kinderen Israëls te strijden tegen...

voorhuiden
Heaven is filled with the love and delight of marriage, which has its origin in the marriage of love and wisdom in the Lord and...

egypte
In de Bijbel betekent Egypte kennis en liefde voor de kennis. In goede zin betekent dat kennis van de waarheid van de Heer door de...

woestijn
'Wilderness' signifies something with little life in it, as described in the internal sense in Luke 1:80 'Wilderness' signifies somewhere there is no good because...

weg
These days we tend to think of "roads" as smooth swaths of pavement, and judge them by how fast we can drive cars on them....

besneden
Circumcision (Gen. 17:10) signifies purity.

veertig
'Forty' means completeness because 'four' means what is complete, as does 'ten.' Forty is the product of four and ten. Compound numbers have a meaning...

stem
'Voice' signifies what is announced from the Word. 'Voice' often refers and is applied to things that cannot have a voice, as in Exodus 4,...

heeren
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

gezworen
'To sware' is a binding.

laten zien
'Shew' signifies instruction to the life.

zien
To look,' as in Genesis 18:22, signifies thinking, because seeing denotes understanding. Look not back behind thee,' as in Genesis 19:17, means that Lot, who...

land
Land' in the Word, denotes the church, for the things which signify the church also signify the things relating to the church, for these constitute...

ons
Angels do give us guidance, but they are mere helpers; the Lord alone governs us, through angels and spirits. Since angels have their assisting role,...

geven
Like other common verbs, the meaning of "give" in the Bible is affected by context: who is giving what to whom? In general, though, giving...

melk
Water represents true ideas about day-to-day life, and other drinks and liquids in general represent different forms of truth. Milk is a drink that contains...

honig
'Honey' signifies the delight derived from good and truth or from the affection thereof, and specifically the external delight. Thus it signifies the delight of...

zonen
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

voorhuid
'The uncircumcised,' as in Ezekiel 31:18, signifies people lacking the good of charity.

besnijden
Circumcision (Gen. 17:10) signifies purity.

noemde
Iemand oproepen of ontbieden vertegenwoordigt in de Bijbel een verlangen naar verbinding tussen hogere en lagere staten van leven. Bijvoorbeeld, stel je iemand voor in...

naam
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

plaats
'A dry place,' as in Luke 11:24, signifies states of evil and falsity which are in the life of someone who does the work of...

gilgal
Gilgal signifies the doctrine of natural truth, serving for introduction into the church.

dag
"Day" describes a state in which we are turned toward the Lord, and are receiving light (which is truth) and heat (which is a desire...

gelegerd
'Pitch,' as in Genesis 14:10, denotes lusts. 'Burning pitch,' as in Isaiah 34:9, signifies direful fantasies.

pascha
'The Passover,' in Exodus 12, 27, signifies the presence of the Lord and His liberation from damnation of the people of the spiritual church. 'The...

maand
'A month' has respect to the state of truth in a person. 'A month' signifies a full state. Month,' as in Genesis 29, signifies the...

avond
Since the light and warmth of the sun represent the Lord’s wisdom and love, it makes sense that evening, a time when the light and...

vlakke
'A plain' signifies good and truth in the natural self, because 'the people who dwell in plains,' or 'beneath mountains and hills' are in the...

jericho
Jericho' signifies instruction and also the good of life because no one can be instructed in the truths of doctrine but he who is in...

aten
Als we eten, breekt ons lichaam het voedsel af en haalt er zowel energie als materialen uit voor de opbouw en het herstel van het...

Lands
'Lands' of different nations are used in the Word to signify the different kinds of love prevalent in the inhabitants.

ongezuurde
For something to be “unleavened” means that it's been made without yeast. Since yeast is what makes bread rise and take on its airy texture,...

manna
'Manna' signifies the good of celestial love conjoined to wisdom. 'Manna' signifies the good of truth. 'Manna' signifies celestial and spiritual good. Hidden manna,' as...

gegeten
Als we eten, breekt ons lichaam het voedsel af en haalt er zowel energie als materialen uit voor de opbouw en het herstel van het...

kanaan
Canaan signifies a worship in things external without internals, which arose out of the internal church corrupted, called Ham. Thus it is that Ham is...

ogen
Het is gebruikelijk om te zeggen "Ik zie" als we iets begrijpen. En inderdaad, "zien" in de Bijbel staat voor het begrijpen en begrijpen van...

zag
The symbolic meaning of "seeing" is "understanding," which is obvious enough that it has become part of common language (think about it; you might see...

ziet
To look,' as in Genesis 18:22, signifies thinking, because seeing denotes understanding. Look not back behind thee,' as in Genesis 19:17, means that Lot, who...

stond
'To stand,' and 'come forth' as in Daniel 7:10, refers to truth. In Genesis 24:13, it signifies a state of conjunction of divine truth with...

man
In general, men are driven by intellect and women by affections, and because of this men in the Bible generally represent knowledge and truth and...

zwaard
A 'sword,' in the Word, signifies the truth of faith combating and the vastation of truth. In an opposite sense, it signifies falsity combating and...

hand
Scientists believe that one of the most crucial developments in the evolution of humans was bipedalism – walking on two legs. That left our hands...

zeide
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

vijanden
Foes, or adversaries, denote the falsities of evil. Foes, or adversaries, when predicate of the Lord, signifies to avert falsities derived from evil.

viel
Like other common verbs, the meaning of "fall" is highly dependent on context in regular language, and is highly dependent on context in a spiritual...

aarde
Generally in the Bible a "country" means a political subdivision ruled by a king, or sometimes a tribe with a territory ruled by a king...

knecht
“Servant” literally means “a person who serves another,"" and its meaning is similar in reference to the spiritual meaninngs of the Bible. Our lives in...

schoenen
In the Word, 'the sole of the foot' and 'the heel' signifies the ultimate natural. 'The shoe' is what clothes the sole of the foot...

voeten
Onze voeten zijn de laagste delen van ons lichaam, en ze zijn erg nuttig! In de Bijbel vertegenwoordigen voeten het laagste en meest utilitaire deel...

heilig
The Bible describes many things as being holy, or sacred. The Ark of the Covenant is one very holy object. The inmost chamber of the...

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 At Gilgal
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 Compare: Moses and Joshua
Activity | Ages 7 - 14

 Joshua Kneels Before the Commander of the Lord’s Army
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Joshua Meets the Commander of the Lord’s Army
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Loose Thy Shoe
Worship Talk | Ages 7 - 14

 The Lord Is the Hero of War
Color picture of the Commander of the Lord's army appearing to Joshua.
Picture | All Ages


Přeložit: