Jozua 3

Studovat vnitřní smysl

           

1 Jozua dan maakte zich des morgens vroeg op, en zij reisden van Sittim, en kwamen tot aan de Jordaan, hij en al de kinderen Israels; en zij vernachtten aldaar, eer zij overtrokken.

2 En het geschiedde, dat de ambtlieden, op het einde van drie dagen, door het midden des legers gingen;

3 En zij geboden het volk, zeggende: Wanneer gij de ark des verbonds des HEEREN, uws Gods, ziet, en de Levietische priesters dezelve dragende, verreist gijlieden ook van uw plaats, en volgt haar na;

4 Dat er nochtans ruimte zij tussen ulieden en tussen dezelve, bij de twee duizend ellen in de maat; en nadert tot dezelve niet; opdat gij dien weg wetet, dien gij gaan zult; want gijlieden zijt door dien weg niet gegaan gisteren en eergisteren.

5 Jozua zeide ook tot het volk: Heiligt u! want morgen zal de HEERE wonderheden in het midden van ulieden doen.

6 Desgelijks sprak Jozua tot de priesters, zeggende: Neemt de ark des verbonds op, en gaat door voor het aangezicht van dit volk. Zij dan namen de ark des verbonds op, en zij gingen voor het aangezicht des volks.

7 Want de HEERE had tot Jozua gezegd: Dezen dag zal Ik beginnen u groot te maken voor de ogen van gans Israel, opdat zij weten, dat Ik met u zijn zal, gelijk als Ik met Mozes geweest ben.

8 Gij dan zult den priesteren, die de ark des verbonds dragen, gebieden, zeggende: Wanneer gijlieden komt tot aan het uiterste van het water van de Jordaan, staat stil in de Jordaan.

9 Toen zeide Jozua tot de kinderen Israels: Nadert herwaarts, en hoort de woorden des HEEREN, uws Gods.

10 Verder zeide Jozua: Hieraan zult gijlieden bekennen, dat de levende God in het midden van u is, en dat Hij ganselijk voor uw aangezicht uitdrijven zal de Kanaanieten, en de Hethieten, en de Hevieten, en de Ferezieten, en de Girgazieten, en de Amorieten en de Jebusieten.

11 Ziet, de ark des verbonds van den Heere der ganse aarde gaat door voor ulieder aangezicht in de Jordaan.

12 Nu dan, neemt gijlieden u twaalf mannen uit de stammen Israels, uit iederen stam een man;

13 Want het zal geschieden, met dat de voetzolen der priesteren, die de ark van den HEERE, den HEERE der ganse aarde, dragen, in het water van de Jordaan zullen rusten, zo zullen de wateren van de Jordaan afgesneden worden, te weten de wateren, die van boven afvlieten, en zij zullen op een hoop blijven staan.

14 En het geschiedde, toen het volk vertrok uit zijn tenten, om over de Jordaan te gaan, zo droegen de priesters de ark des verbonds voor het aangezicht des volks.

15 En als zij, die de ark droegen, tot aan de Jordaan gekomen waren, en de voeten der priesteren, dragende de ark, ingedoopt waren in het uiterste van het water (de Jordaan nu was vol al de dagen des oogstes aan al haar oevers);

16 Zo stonden de wateren, die van boven afkwamen; zij rezen op een hoop, zeer verre van de stad Adam af, die ter zijde van Sarthan ligt en die naar de zee des vlakken velds, te weten de Zoutzee, afliepen, vergingen, zij werden afgesneden. Toen trok het volk over, tegenover Jericho.

17 Maar de priesters, die de ark des verbonds des HEEREN droegen, stonden steevast op het droge, in het midden van de Jordaan; en gans Israel ging over op het droge, totdat al het volk geeindigd had door de Jordaan te trekken.


Exploring the Meaning of Jozua 3      

Napsal(a) Rev. Julian Duckworth (machine translated into Nederlands)

Jozua Hoofdstuk 3: De Israëlieten steken de Jordaan over

In dit hoofdstuk gaan de Israëlieten door middel van een wonder de Jordaan over. Het water van de rivier wordt tegengehouden om droge grond te creëren om op te lopen. Dit wonder gebeurt een aantal keren in het Oude Testament, te beginnen met de oversteek van de Rode Zee in Exodus. En, zoals we zullen zien, betekent het ook dingen voor ons.

Het hele volk van Israël verhuist naar de rand van de rivier de Jordaan en naar het kamp (zie Hemelse Verborgenheden 6537). Dan worden er een aantal bevelen gegeven: alleen bewegen als ze de priesters die de ark dragen eerst zien bewegen; zich ver van de ark houden; zichzelf toewijden; twaalf mannen kiezen, één van elke stam. De priesters krijgen de opdracht de ark voor het volk te dragen en in het water van de rivier te stappen.

Deze gedetailleerde instructies zijn belangrijk voor ons, in het werk van de regeneratie. Aan het einde van het vers Jozua 3:4 het zegt iets heel veelzeggend, dat "je niet eerder op deze manier bent gepasseerd." In werkelijkheid hebben we dat niet gedaan; het werk van de regeneratie is nieuw voor ons en neemt ons mee in dingen die we nog niet hebben meegemaakt. Als we de ark zien doorgaan, zien we onze eigen behoefte om de bevelen en waarheden van de Heer in onze visie en doelen te bewaren.

Het is ook belangrijk om goed weg te blijven van de ark, want we moeten onze visie op wat we doen niet vermengen met de visie van de Heer op wat we moeten doen - de ark bevat de tien geboden en moet altijd gezien worden (Hemelse Verborgenheden 6724).

De tekst zegt: "Kom niet in de buurt, zodat je de weg weet die je moet gaan." (Jozua 3:4) Het volk wordt ook gezegd dat het zich moet toewijden, dat het zichzelf moet heiligen. Dit zou ook het wassen hebben omvat, wat staat voor het reinigen van onze geest en het handelen van alles wat tegen God ingaat.

Het laatste bevel dat het volk krijgt is om twaalf mannen te kiezen, één uit elke stam. Dit wordt belangrijk in het volgende hoofdstuk wanneer twaalf gedenkstenen uit de rivier de Jordaan worden gehaald.

De priesters die de ark dragen wordt verteld om in te stappen en nat te worden. Voor ons betekent dit dat onze toewijding aan God en onze hoogste bedoelingen (de 'priester' in ons) in contact moeten komen met het stromende water van de rivier de Jordaan (de eerste geestelijke waarheden, eerst omdat de Jordaan een grens is).

Wanneer de priesters dit doen, houden de wateren onmiddellijk ver stroomopwaarts op, zodat iedereen veilig kan oversteken terwijl de priesters stilstaan (zie Hemelse Verborgenheden 1664[7]). Als onze toewijding aan God aansluit bij Gods waarheden voor ons leven en we verenigd worden, hebben we het hemelse ideaal en gaan we nu verder. (Leer des Levens 55[3]).

In verzen 9 tot 13 herinnert Jozua de mensen aan wat ze nu aan het doen zijn. Ze steken over naar Kanaän, "en de levende God is onder jullie en Hij zal zonder mankeren de Kanaänieten, Hittieten, Hivieten, Perizzieten, Girgashieten, Amorieten en Jebusieten verdrijven", die voor ons staan voor de misstanden, zwakheden, waanideeën, trucjes en bedrog van onze menselijke natuur zoals die is voordat we bij God horen. "Zie, de ark van het verbond van de Heer van de hele aarde steekt voor u over in de Jordaan."

Dit hoofdstuk is onze eerste actie en oplossing bij het begin van onze regeneratie of nieuwe geboorte. Het zal ons van hier naar daar brengen, om nooit meer terug te gaan. Het is een overgang van de ene kant van ons leven naar de andere (Hemelse Verborgenheden 7779[3]). En heel Israël stak over op droge grond. Ieder van ons is 'heel Israël' omdat er vele delen voor ons zijn; we houden, denken, geloven, waarderen, handelen, doen nuttige dingen, delen, werken en spelen, en al deze en vele andere zullen deel uitmaken van ons geestelijk leven dat voor ons ligt.

   Studovat vnitřní smysl

Het verkennen van de betekenis van Joshua 3      

Napsal(a) Rev. Julian Duckworth (machine translated into Nederlands)

Jozua Hoofdstuk 3: De Israëlieten steken de Jordaan over

In dit hoofdstuk gaan de Israëlieten door middel van een wonder de Jordaan over. Het water van de rivier wordt tegengehouden om droge grond te creëren om op te lopen. Dit wonder gebeurt een aantal keren in het Oude Testament, te beginnen met de oversteek van de Rode Zee in Exodus. En, zoals we zullen zien, betekent het ook dingen voor ons.

Het hele volk van Israël verhuist naar de rand van de rivier de Jordaan en naar het kamp (zie Hemelse Verborgenheden 6537). Dan worden er een aantal bevelen gegeven: alleen bewegen als ze de priesters die de ark dragen eerst zien bewegen; zich ver van de ark houden; zichzelf toewijden; twaalf mannen kiezen, één van elke stam. De priesters krijgen de opdracht de ark voor het volk te dragen en in het water van de rivier te stappen.

Deze gedetailleerde instructies zijn belangrijk voor ons, in het werk van de regeneratie. Aan het einde van het vers Jozua 3:4 het zegt iets heel veelzeggend, dat "je niet eerder op deze manier bent gepasseerd." In werkelijkheid hebben we dat niet gedaan; het werk van de regeneratie is nieuw voor ons en neemt ons mee in dingen die we nog niet hebben meegemaakt. Als we de ark zien doorgaan, zien we onze eigen behoefte om de bevelen en waarheden van de Heer in onze visie en doelen te bewaren.

Het is ook belangrijk om goed weg te blijven van de ark, want we moeten onze visie op wat we doen niet vermengen met de visie van de Heer op wat we moeten doen - de ark bevat de tien geboden en moet altijd gezien worden (Hemelse Verborgenheden 6724).

De tekst zegt: "Kom niet in de buurt, zodat je de weg weet die je moet gaan." (Jozua 3:4) Het volk wordt ook gezegd dat het zich moet toewijden, dat het zichzelf moet heiligen. Dit zou ook het wassen hebben omvat, wat staat voor het reinigen van onze geest en het handelen van alles wat tegen God ingaat.

Het laatste bevel dat het volk krijgt is om twaalf mannen te kiezen, één uit elke stam. Dit wordt belangrijk in het volgende hoofdstuk wanneer twaalf gedenkstenen uit de rivier de Jordaan worden gehaald.

De priesters die de ark dragen wordt verteld om in te stappen en nat te worden. Voor ons betekent dit dat onze toewijding aan God en onze hoogste bedoelingen (de 'priester' in ons) in contact moeten komen met het stromende water van de rivier de Jordaan (de eerste geestelijke waarheden, eerst omdat de Jordaan een grens is).

Wanneer de priesters dit doen, houden de wateren onmiddellijk ver stroomopwaarts op, zodat iedereen veilig kan oversteken terwijl de priesters stilstaan (zie Hemelse Verborgenheden 1664[7]). Als onze toewijding aan God aansluit bij Gods waarheden voor ons leven en we verenigd worden, hebben we het hemelse ideaal en gaan we nu verder. (Leer des Levens 55[3]).

In verzen 9 tot 13 herinnert Jozua de mensen aan wat ze nu aan het doen zijn. Ze steken over naar Kanaän, "en de levende God is onder jullie en Hij zal zonder mankeren de Kanaänieten, Hittieten, Hivieten, Perizzieten, Girgashieten, Amorieten en Jebusieten verdrijven", die voor ons staan voor de misstanden, zwakheden, waanideeën, trucjes en bedrog van onze menselijke natuur zoals die is voordat we bij God horen. "Zie, de ark van het verbond van de Heer van de hele aarde steekt voor u over in de Jordaan."

Dit hoofdstuk is onze eerste actie en oplossing bij het begin van onze regeneratie of nieuwe geboorte. Het zal ons van hier naar daar brengen, om nooit meer terug te gaan. Het is een overgang van de ene kant van ons leven naar de andere (Hemelse Verborgenheden 7779[3]). En heel Israël stak over op droge grond. Ieder van ons is 'heel Israël' omdat er vele delen voor ons zijn; we houden, denken, geloven, waarderen, handelen, doen nuttige dingen, delen, werken en spelen, en al deze en vele andere zullen deel uitmaken van ons geestelijk leven dat voor ons ligt.

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Apocalypse Explained 700

Apocalyps Onthuld 529

Doctrine of Life 59

Ware Christelijke Religie 284


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Hemelse Verborgenheden in Genesis en Exodus 901, 1444, 1585, 2788, 2913, 3858, 4255, ...

Apocalypse Revealed 505

Leer des Levens 60

True Christian Religion 285


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 532

Spiritual Experiences 2289

Jiný komentář

  Příběhy:


  Související Knihy  (see all)


Skočit na podobné biblické verše

Genesis 15:21, 21:14, 22:3

Exodus 14:22, 29, 15:8, 19:10

Leviticus 20:7

Numeri 13:2, 29

Deuteronomium 3:17, 5:26, 7:21, 9:3, 31:9

Jozua 1:5, 9, 10, 11, 2:1, 4:1, 2, 4, 10, 11, 14, 18, 22, 5:1, 6:6, 12, 15, 7:13, 16, 8:10, 9:1, 11:3, 12:3, 8, 22:31, 24:11

Rechters 7:22

I Samuël 16:5, 17:20, 26

I Koningen 4:12

2 Koningen 19:4

1 Kronieken 12:16, 29:11

2 Kronieken 1:1

Psalm 25:12, 44:3, 66:6, 77:15, 78:13, 114:3

Jesaja 48:17, 54:5

Jeremia 10:10

Micha 2:13

Zacharia 4:14

Johannes 10:4

Handelingen van de Apostelen 7:45

2 Korintiërs 1

1 Thessalonicenzen 1:9

1 Peter 15

Významy biblických slov

jozua
Jozua wordt voor het eerst genoemd in Exodus 17, waar hem wordt opgedragen mannen uit te kiezen om voor de kinderen Israëls te strijden tegen...

vroeg
Aangezien de zon de Heer voorstelt, vertegenwoordigen de vroege morgen en de zonsopgang een staat van verlichting, waarbij een nieuw en helder inzicht komt na...

de Jordaan
De rivier de Jordaan scheidt het land Kanaän van het land in het oosten. Deze scheiding staat voor de verdeling van de menselijke geest in...

jordaan
De rivier de Jordaan scheidt het land Kanaän van het land in het oosten. Deze scheiding staat voor de verdeling van de menselijke geest in...

kinderen
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

israels
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

drie
The Writings talk about many aspects of life using the philosophical terms "end," "cause" and "effect." The "end" is someone’s goal or purpose, the ultimate...

dagen
"Day" describes a state in which we are turned toward the Lord, and are receiving light (which is truth) and heat (which is a desire...

ark
Er worden drie arken genoemd in het Woord, de ark van Noach, de ark van biezen voor de baby Mozes, en de ark van het...

heeren
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

ziet
To look,' as in Genesis 18:22, signifies thinking, because seeing denotes understanding. Look not back behind thee,' as in Genesis 19:17, means that Lot, who...

priesters
Priests' represent the Lord regarding His divine good. When they do not acknowledge the Lord, they lose their signification of the Lord.

plaats
'A dry place,' as in Luke 11:24, signifies states of evil and falsity which are in the life of someone who does the work of...

volgt
De basisbetekenis van "volgen" in de Bijbel is vrij duidelijk als we bedenken wat het betekent om "de Heer te volgen". Dat betekent natuurlijk niet...

na
Volgens Swedenborg bestaan tijd en ruimte niet in de spirituele werkelijkheid; het zijn puur natuurlijke dingen die alleen op het fysieke vlak bestaan. Dit betekent...

duizend
As children, most of us at some point frustrated our mothers into using the phrase “if I've told you once, I've told you a thousand...

weg
These days we tend to think of "roads" as smooth swaths of pavement, and judge them by how fast we can drive cars on them....

zeide
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

morgen
'Tomorrow' signifies eternity.

heere
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

sprak
Like "say," the word "speak" refers to thoughts and feelings moving from our more internal spiritual levels to our more external ones – and ultimately...

dag
"Day" describes a state in which we are turned toward the Lord, and are receiving light (which is truth) and heat (which is a desire...

ogen
Het is gebruikelijk om te zeggen "Ik zie" als we iets begrijpen. En inderdaad, "zien" in de Bijbel staat voor het begrijpen en begrijpen van...

israel
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

weten
Zoals zovele gewone werkwoorden is de betekenis van "weten" in de Bijbel gevarieerd en afhankelijk van de context. En in sommige gevallen - wanneer het...

mozes
Moses's name appears 814 times in the Bible (KJV), third-most of any one character (Jesus at 961 actually trails David at 991). He himself wrote...

komt
As with common verbs in general, the meaning of “come” in the Bible is highly dependent on context – its meaning is determined largely by...

water
'Waters' signify truths in the natural self, and in the opposite sense, falsities. 'Waters' signify particularly the spiritual parts of a person, or the intellectual...

hoort
Thanks to modern science, we now understand that hearing actually happens in the brain, not the ears. The ears collect vibrations in the air and...

woorden
'Word,' as in Psalms 119:6-17, stands for doctrine in general. 'The Word,' as in Psalms 147:18, signifies divine good united with divine truth. 'Word,' as...

Hethieten
'A Hittite' in a good sense, signifies the spiritual church, or the truth of the church. The Hittites were among the upright Gentiles who were...

hevieten
The Hivites' represent those who were in idolatry, but in which there was something of good.

aarde
"Aarde" in de Bijbel kan een persoon of een groep gelijkgestemden betekenen als in een kerk. Maar het verwijst specifiek naar de buitenkant van de...

man
In general, men are driven by intellect and women by affections, and because of this men in the Bible generally represent knowledge and truth and...

mannen
The relationship between men and women is deep and nuanced, and one entire book of the Writings – Conjugial Love or Love in Marriage –...

stammen
In general, 'the twelve tribes' signify every aspect of the doctrine of truth and good, or of faith and love. Truth and good, or faith...

een
A company might have executives setting policy and strategy, engineers designing products, line workers building them, managers handling personnel and others handling various functions. They...

wateren
'Waters' signify truths in the natural self, and in the opposite sense, falsities. 'Waters' signify particularly the spiritual parts of a person, or the intellectual...

blijven
'To stay with,' as in Genesis 32:4, relates to the life of truth when accompanied by good, and in this instance, it means to take...

staan
'To stand,' and 'come forth' as in Daniel 7:10, refers to truth. In Genesis 24:13, it signifies a state of conjunction of divine truth with...

tenten
'The tabernacle' has almost the same meaning as 'temple,' that is, in the highest sense, the Lord’s divine humanity, and in a relative sense, heaven...

voeten
Onze voeten zijn de laagste delen van ons lichaam, en ze zijn erg nuttig! In de Bijbel vertegenwoordigen voeten het laagste en meest utilitaire deel...

vol
'To satiate' relates to the extent of a person's will, for good or evil.

zee
Water generally represents what Swedenborg calls “natural truth,” or true concepts about day-to-day matters and physical things. Since all water ultimately flows into the seas,...

stad
Cities of the mountain and cities of the plain (Jeremiah 33:13) signify doctrines of charity and faith.

Adam
Adam is een van de meest cruciale en meest controversiële figuren in de Bijbel, die zelfs de gelovigen in kampen verdeelt: zij die geloven dat...

jericho
Jericho' signifies instruction and also the good of life because no one can be instructed in the truths of doctrine but he who is in...

midden
'Middle' denotes what is primary, principal, or inmost.

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Crossing the Jordan
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 Crossing the Jordan, Jericho
Lesson outline provides teaching ideas with questions for discussion, projects, and activities.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 Crossing the Jordan (picture and quote)
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Crossing the Jordan Review Questions
Multiple choice and fill in the blank questions to review the crossing of the river Jordan.
Activity | All Ages

 Israel Crosses the Jordan into Canaan
A lesson for younger children with discussion ideas and a project.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 The Ark of the Tabernacle
Coloring Page | Ages 7 - 14

 The Children of Israel Crossing the Jordan
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Who Obeyed or Disobeyed the Lord?
Use names from a word bank to identify people in the Word who obeyed or who disobeyed the Lord. Story references are provided to help you.
Activity | All Ages


Přeložit: