Jozua 2

Studovat vnitřní smysl

           

1 Jozua nu, de zoon van Nun, had twee mannen, die heimelijk verspieden zouden, gezonden van Sittim, zeggende: Gaat heen, bezichtigt het land en Jericho. Zij dan gingen, en kwamen ten huize van een vrouw, een hoer, wier naam was Rachab, en zij sliepen daar.

2 Toen werd den koning te Jericho geboodschapt, zeggende: Zie, in dezen nacht zijn hier mannen gekomen van de kinderen Israels, om dit land te doorzoeken.

3 Daarom zond de koning van Jericho tot Rachab, zeggende: Breng de mannen uit, die tot u gekomen zijn, die te uwen huize gekomen zijn; want zij zijn gekomen, om het ganse land te doorzoeken.

4 Maar die vrouw had die beide mannen genomen, en zij had hen verborgen; en zeide aldus: Er zijn mannen tot mij gekomen, maar ik wist niet, van waar zij waren.

5 En het geschiedde, als men de poort zou sluiten, als het duister was, dat die mannen uitgingen; ik weet niet, waarheen die mannen gegaan zijn; jaagt hen haastelijk na, want gij zult ze achterhalen.

6 Maar zij had hen op het dak doen klimmen, en zij had hen verstoken onder de vlasstoppelen, die van haar op het dak beschikt waren.

7 Die mannen nu jaagden hen na op den weg van de Jordaan, tot aan de veren; en men sloot de poort toe, nadat zij uitgegaan waren, die hen najaagden.

8 Eer zij nu sliepen, zo klom zij tot hen op, op het dak.

9 En zij sprak tot die mannen: Ik weet, dat de HEERE u dit land gegeven heeft, en dat ulieder verschrikking op ons gevallen is, en dat al de inwoners dezes lands voor ulieder aangezicht gesmolten zijn.

10 Want wij hebben gehoord, dat de HEERE de wateren der Schelfzee uitgedroogd heeft voor ulieder aangezicht, toen gij uit Egypte gingt; en wat gijlieden aan de twee koningen der Amorieten, Sihon en Og, gedaan hebt, die op gene zijde van de Jordaan waren, dewelke gijlieden verbannen hebt.

11 Als wij het hoorden, zo versmolt ons hart, en er bestaat geen moed meer in iemand, vanwege ulieder tegenwoordigheid; want de HEERE, ulieder God, is een God boven in den hemel, en beneden op de aarde.

12 Nu dan, zweert mij toch bij den HEERE, dewijl ik weldadigheid aan ulieden gedaan heb, dat gij ook weldadigheid doen zult aan mijns vaders huis, en geeft mij een waarteken,

13 Dat gij mijn vader en mijn moeder in het leven zult behouden, als ook mijn broeders en mijn zusters, met alles, wat zij hebben; en dat gij onze zielen van den dood redden zult.

14 Toen spraken die mannen tot haar: Onze ziel zij voor ulieden om te sterven, indien gijlieden deze onze zaak niet te kennen geeft; het zal dan geschieden, wanneer de HEERE ons dit land geeft, zo zullen wij aan u weldadigheid en trouw bewijzen.

15 Zij liet hen dan neder met een zeel door het venster; want haar huis was op den stadsmuur; en zij woonde op den muur.

16 En zij zeide tot hen: Gaat op het gebergte, opdat niet misschien de vervolgers u ontmoeten, en verbergt u aldaar drie dagen, totdat de vervolgers wedergekeerd zullen zijn; en gaat daarna uw weg.

17 Ook zeiden die mannen tot haar: Wij zullen onschuldig zijn van dezen uw eed, dien gij ons hebt doen zweren;

18 Zie, wanneer wij in het land komen, zo zult gij dit snoer van scharlakendraad aan het venster binden, door hetwelk gij ons zult nedergelaten hebben; en gij zult tot u in het huis vergaderen uw vader, en uw moeder, en uw broeders, en het ganse huisgezin uws vaders.

19 Zo zal het geschieden, al wie uit de deuren van uw huis naar buiten gaan zal, zijn bloed zij op zijn hoofd, en wij zullen onschuldig zijn; maar al wie bij u in het huis zijn zal, diens bloed zij op ons hoofd, indien een hand tegen hem zijn zal!

20 Maar indien gij deze onze zaak te kennen zult geven, zo zullen wij onschuldig zijn van uw eed, dien gij ons hebt doen zweren.

21 Zij nu zeide: Het zij alzo naar uw woorden. Toen liet zij hen gaan; en zij gingen heen; en zij bond het scharlakensnoer aan het venster.

22 Zij dan gingen heen, en kwamen op het gebergte, en bleven aldaar drie dagen, totdat de vervolgers wedergekeerd waren; want de vervolgers hadden hen op al den weg gezocht, maar niet gevonden.

23 Alzo keerden die twee mannen weder, en gingen af van het gebergte, en voeren over, en kwamen tot Jozua, den zoon van Nun; en zij vertelden hem al wat hun wedervaren was.

24 En zij zeiden tot Jozua: Zekerlijk, de HEERE heeft dat ganse land in onze handen gegeven; want ook zijn al de inwoners des lands voor onze aangezichten gesmolten.

  

Exploring the Meaning of Jozua 2      

Jozua Hoofdstuk 2: Rahab verbergt de Israëlitische spionnen

Hoofdstuk 2 is het fascinerende verhaal van de prostituee Rahab, wiens huis op de muur van de stad Jericho staat. Joshua stuurt twee spionnen om te zien hoe Jericho is, want Jericho ligt tegenover de oversteek van de Jordaan. Rahab neemt deze spionnen mee naar haar huis en verbergt ze voor de boodschappers van de koning die komen en eisen dat ze de mannen overhandigt. Rahab zegt dat de mannen weg zijn en de boodschappers van de koning vertrekken. Vervolgens vertelt ze de mannen die op het dak zijn verborgen dat ze weet dat de God van Israël Jericho in de handen van Israël zal geven zoals hij hen tot nu toe heeft laten zegevieren.

Ze vraagt hen om vriendelijkheid voor iedereen in haar familie, net zoals ze vriendelijk is geweest in het verbergen en dus het redden van hen. De twee spionnen geven haar hun belofte en ze laat ze ontsnappen door een koord uit haar raam op de stadsmuur. De mannen vertellen haar dat hun belofte nietig zal zijn tenzij ze een scharlaken koord in haar raam hangt en al haar familie in haar huis brengt. Rahab gaat akkoord, en de mannen ontsnappen en keren terug naar Jozua, vertellen hem alles en zeggen dat God hen de stad heeft gegeven.

Er zijn verschillende rijke en belangrijke spirituele betekenissen in dit zeer grafische verhaal. Ten eerste moeten we beseffen dat de spionnen nergens anders heen lijken te gaan in Jericho dan naar Rahab! Het punt is dat ze dat niet hoeven te doen, want de prostitutie van Rahab - het verkopen van haar lichaam voor mannen om van te genieten - vertegenwoordigt de kwaliteit van de hele stad Jericho, die bijna recht tegenover de plaats waar Israël de Jordaan zal oversteken staat. Het moet en zal worden genomen (Leer des Levens 46).

In dit verhaal staat Jericho voor een zinnenprikkelend leven dat in het spel komt als alles wat we weten over Gods waarheid als niets wordt geperverteerd en verworpen (Hemelse Verborgenheden 2973[6]). Geen waarheid, geen waarden, geen geweten, niets! Daarom gaat het verhaal over de prostituee Rahab, omdat ze zich dat niveau van het leven voorstelt.

Maar Rahab ziet zichzelf voor wat ze is en voor wat haar stad is, en ze weet dat er met de komst van de God der Israëlieten geen toekomst is voor Jericho. Ze gelooft dat de toekomst bij Israël en hun God ligt.

Dus wat we in dit verhaal hebben is een zondige vrouw wiens verstand en hart en daden zich richten op bekering en zelfs op een oprechte aanbidding en erkenning van God. Voor ons is het het beeld van ons onuitgesproken of natuurlijke leven dat zelfbevredigend, hedonistisch, genotzuchtig en opportunistisch is. Maar hopelijk is het voor ons ook het beeld van onze wens en onze intentie om in God te geloven en Hem te volgen (Hemelse Verborgenheden 5639[2]) die, net als bij Rahab, ons uiteindelijk zal redden van onszelf en alles aan ons (alle Rahab's familie) zal redden.

Vervolgens moeten we kijken naar deze twee mannen die Jericho moeten bespioneren, maar die naar Rahab gaan.
Misschien is een beter woord dan 'spioneren' het 'omhelzen', wat betekent dat je moet observeren, maar nog meer dat je heel hard moet kijken naar hoe een situatie is. Als we dat op onszelf richten, hebben we het over echt zelfonderzoek, over het kijken naar hoe we zijn geweest en wat we hebben gedacht, gezegd en gedaan, of niet. We kunnen onszelf alleen goed onderzoeken als we zijn begonnen met het overnemen van verschillende waarden en waarheden, en onszelf in hun licht bekijken (Leer des Levens 6).

Er zijn twee mannen, niet één, en dat komt omdat ons geestelijk leven een liefde voor wat waar is en een liefde voor wat goed is (Hemelse Verborgenheden 5194). Als we liefhebben en willen leven naar wat waar is, dan worden de dingen die we weten dingen die we voelen en we hebben er plezier in en doen ze.

Merk ten slotte op hoe deze twee mannen door Rahab hoog op het dak, onder haar drogende vlasstengels, worden verborgen. In het Woord is alles wat hoog is een beeld van dichter bij God zijn, dichter bij wat waar is (Over de Goddelijke Liefde en over de Goddelijke Wijsheid 103). We zien meer hoog! En het vlas is de vezel waaruit onze spirituele kleding - deze waarheden weer - kan worden gemaakt. En vlas zorgt voor linnen dat gebruikt werd voor de gewaden van de hogepriester.

   Studovat vnitřní smysl

Het verkennen van de betekenis van Joshua 2      

Jozua Hoofdstuk 2: Rahab verbergt de Israëlitische spionnen

Hoofdstuk 2 is het fascinerende verhaal van de prostituee Rahab, wiens huis op de muur van de stad Jericho staat. Joshua stuurt twee spionnen om te zien hoe Jericho is, want Jericho ligt tegenover de oversteek van de Jordaan. Rahab neemt deze spionnen mee naar haar huis en verbergt ze voor de boodschappers van de koning die komen en eisen dat ze de mannen overhandigt. Rahab zegt dat de mannen weg zijn en de boodschappers van de koning vertrekken. Vervolgens vertelt ze de mannen die op het dak zijn verborgen dat ze weet dat de God van Israël Jericho in de handen van Israël zal geven zoals hij hen tot nu toe heeft laten zegevieren.

Ze vraagt hen om vriendelijkheid voor iedereen in haar familie, net zoals ze vriendelijk is geweest in het verbergen en dus het redden van hen. De twee spionnen geven haar hun belofte en ze laat ze ontsnappen door een koord uit haar raam op de stadsmuur. De mannen vertellen haar dat hun belofte nietig zal zijn tenzij ze een scharlaken koord in haar raam hangt en al haar familie in haar huis brengt. Rahab gaat akkoord, en de mannen ontsnappen en keren terug naar Jozua, vertellen hem alles en zeggen dat God hen de stad heeft gegeven.

Er zijn verschillende rijke en belangrijke spirituele betekenissen in dit zeer grafische verhaal. Ten eerste moeten we beseffen dat de spionnen nergens anders heen lijken te gaan in Jericho dan naar Rahab! Het punt is dat ze dat niet hoeven te doen, want de prostitutie van Rahab - het verkopen van haar lichaam voor mannen om van te genieten - vertegenwoordigt de kwaliteit van de hele stad Jericho, die bijna recht tegenover de plaats waar Israël de Jordaan zal oversteken staat. Het moet en zal worden genomen (Leer des Levens 46).

In dit verhaal staat Jericho voor een zinnenprikkelend leven dat in het spel komt als alles wat we weten over Gods waarheid als niets wordt geperverteerd en verworpen (Hemelse Verborgenheden 2973[6]). Geen waarheid, geen waarden, geen geweten, niets! Daarom gaat het verhaal over de prostituee Rahab, omdat ze zich dat niveau van het leven voorstelt.

Maar Rahab ziet zichzelf voor wat ze is en voor wat haar stad is, en ze weet dat er met de komst van de God der Israëlieten geen toekomst is voor Jericho. Ze gelooft dat de toekomst bij Israël en hun God ligt.

Dus wat we in dit verhaal hebben is een zondige vrouw wiens verstand en hart en daden zich richten op bekering en zelfs op een oprechte aanbidding en erkenning van God. Voor ons is het het beeld van ons onuitgesproken of natuurlijke leven dat zelfbevredigend, hedonistisch, genotzuchtig en opportunistisch is. Maar hopelijk is het voor ons ook het beeld van onze wens en onze intentie om in God te geloven en Hem te volgen (Hemelse Verborgenheden 5639[2]) die, net als bij Rahab, ons uiteindelijk zal redden van onszelf en alles aan ons (alle Rahab's familie) zal redden.

Vervolgens moeten we kijken naar deze twee mannen die Jericho moeten bespioneren, maar die naar Rahab gaan.
Misschien is een beter woord dan 'spioneren' het 'omhelzen', wat betekent dat je moet observeren, maar nog meer dat je heel hard moet kijken naar hoe een situatie is. Als we dat op onszelf richten, hebben we het over echt zelfonderzoek, over het kijken naar hoe we zijn geweest en wat we hebben gedacht, gezegd en gedaan, of niet. We kunnen onszelf alleen goed onderzoeken als we zijn begonnen met het overnemen van verschillende waarden en waarheden, en onszelf in hun licht bekijken (Leer des Levens 6).

Er zijn twee mannen, niet één, en dat komt omdat ons geestelijk leven een liefde voor wat waar is en een liefde voor wat goed is (Hemelse Verborgenheden 5194). Als we liefhebben en willen leven naar wat waar is, dan worden de dingen die we weten dingen die we voelen en we hebben er plezier in en doen ze.

Merk ten slotte op hoe deze twee mannen door Rahab hoog op het dak, onder haar drogende vlasstengels, worden verborgen. In het Woord is alles wat hoog is een beeld van dichter bij God zijn, dichter bij wat waar is (Over de Goddelijke Liefde en over de Goddelijke Wijsheid 103). We zien meer hoog! En het vlas is de vezel waaruit onze spirituele kleding - deze waarheden weer - kan worden gemaakt. En vlas zorgt voor linnen dat gebruikt werd voor de gewaden van de hogepriester.

Swedenborg

Výklad(y) nebo odkazy ze Swedenborgových prací:

Hemelse Verborgenheden in Genesis en Exodus 9468


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 608, 1042

Jiný komentář

  Příběhy:


  Biblická studia:  (see all)


Skočit na podobné biblické verše

Genesis 24:3, 8, 49, 40:14, 42:9, 16, 47:29

Exodus 12:13, 22, 28, 14:21, 15:14, 15, 16, 23:31

Leviticus 20:9

Numeri 13:1, 2, 17, 20, 25:1

Deuteronomium 4:39

Jozua 2:9, 11, 24, 3:1, 5:1, 6:1, 2, 17, 22, 23, 25, 8:1, 9:10, 24, 21:44, 24:12

Rechters 1:2, 23, 24, 3:28, 18:2, 10

I Samuël 19:12, 14

II Samuël 2:5, 6, 17:19, 20

Nehemiah 6:16

Esther 8:17

Proverbs 14:22

Mattheüs 1:5

Marcus 6:30

Handelingen van de Apostelen 9:25

1 Korintiërs 8:4

Hebreeuwen 11:1

James 2:25

Významy biblických slov

jozua
Jozua wordt voor het eerst genoemd in Exodus 17, waar hem wordt opgedragen mannen uit te kiezen om voor de kinderen Israëls te strijden tegen...

zoon
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

twee
The number "two" has two different meanings in the Bible. In most cases "two" indicates a joining together or unification. This is easy to see...

land
Generally in the Bible a "country" means a political subdivision ruled by a king, or sometimes a tribe with a territory ruled by a king...

jericho
Jericho' signifies instruction and also the good of life because no one can be instructed in the truths of doctrine but he who is in...

vrouw
The Hebrew of the Old Testament has six different common words which are generally translated as "wife," which largely overlap but have different nuances. Swedenborg...

hoer
'A harlot' signifies the affection of falsities, thus the church corrupted.

naam
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

koning
Het menselijk verstand bestaat uit twee delen, een wil en een verstand, een zetel van liefdes en genegenheden, en een zetel van wijsheid en kennis....

nacht
The sun in the Bible represents the Lord, with its heat representing His love and its light representing His wisdom. “Daytime,” then, represents a state...

kinderen
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

israels
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

beide
The number "two" has two different meanings in the Bible. In most cases "two" indicates a joining together or unification. This is easy to see...

zeide
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

wist
Zoals zovele gewone werkwoorden is de betekenis van "weten" in de Bijbel gevarieerd en afhankelijk van de context. En in sommige gevallen - wanneer het...

poort
"Poorten" hadden in de oudheid een betekenis die in de moderne wereld niet meer bestaat. Steden werden toen omringd door muren ter bescherming; poorten in...

weet
Zoals zovele gewone werkwoorden is de betekenis van "weten" in de Bijbel gevarieerd en afhankelijk van de context. En in sommige gevallen - wanneer het...

na
Volgens Swedenborg bestaan tijd en ruimte niet in de spirituele werkelijkheid; het zijn puur natuurlijke dingen die alleen op het fysieke vlak bestaan. Dit betekent...

dak
'A house-top,' as mentioned in Matthew 24:13, signifies the superior state of a person, and consequently, his state as to good.

weg
These days we tend to think of "roads" as smooth swaths of pavement, and judge them by how fast we can drive cars on them....

de Jordaan
De rivier de Jordaan scheidt het land Kanaän van het land in het oosten. Deze scheiding staat voor de verdeling van de menselijke geest in...

jordaan
De rivier de Jordaan scheidt het land Kanaän van het land in het oosten. Deze scheiding staat voor de verdeling van de menselijke geest in...

heere
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

gegeven
Like other common verbs, the meaning of "give" in the Bible is affected by context: who is giving what to whom? In general, though, giving...

ons
Angels do give us guidance, but they are mere helpers; the Lord alone governs us, through angels and spirits. Since angels have their assisting role,...

inwoners
Inhabitants,' in Isaiah 26:9, signify the men of the church who are in good of doctrine, and thence in the good of life.

Lands
'Lands' of different nations are used in the Word to signify the different kinds of love prevalent in the inhabitants.

gehoord
'To hearken to father and mother,' as mentioned in Genesis 28:7, signifies obedience from affection. 'To hearken,' as mentioned in Genesis 30:22, signifies providence. See...

wateren
'Waters' signify truths in the natural self, and in the opposite sense, falsities. 'Waters' signify particularly the spiritual parts of a person, or the intellectual...

schelfzee
Flags, as in Exodus 2:3, signify scientific falsities.

egypte
In de Bijbel betekent Egypte kennis en liefde voor de kennis. In goede zin betekent dat kennis van de waarheid van de Heer door de...

koningen
Het menselijk verstand bestaat uit twee delen, een wil en een verstand, een zetel van liefdes en genegenheden, en een zetel van wijsheid en kennis....

god
De Heer wordt in de Bijbel "Jehovah" genoemd wanneer de tekst verwijst naar zijn wezen, dat de liefde zelf is. Hij wordt "God" genoemd wanneer...

hemel
De "lucht" in de Bijbel vertegenwoordigt het denken, maar op een zeer algemene manier - meer zoals ons vermogen om ideeën waar te nemen en...

beneden
In the Bible, things that are lower down, or under, physically, generally represent things that are lower or more external spiritually. In some cases, the...

aarde
Land' in the Word, denotes the church, for the things which signify the church also signify the things relating to the church, for these constitute...

vaders
Vader in het Woord betekent wat het meest innerlijk is, en in die dingen die de orde van de Heer volgen, betekent het wat goed...

geeft
Like other common verbs, the meaning of "give" in the Bible is affected by context: who is giving what to whom? In general, though, giving...

vader
Vader in het Woord betekent wat het meest innerlijk is, en in die dingen die de orde van de Heer volgen, betekent het wat goed...

moeder
In general, mothers in the Bible represent the Lord's church on earth, or the church among those who know and follow the Lord. In some...

broeders
Er zijn twee manieren waarop "broeder" in de Bijbel wordt gebruikt, manieren die nog steeds in het moderne taalgebruik terug te vinden zijn. De ene...

zusters
The Lord calls people who are in truth from the good of charity from Him 'sisters,' as in Matthew 12:50. 'Sister' denotes intellectual truth, when...

zielen
The nature of the soul is a deep and complicated topic, but it can be summarized as "spiritual life," who we are in terms of...

ziel
The nature of the soul is a deep and complicated topic, but it can be summarized as "spiritual life," who we are in terms of...

venster
'Window' signifies truth in the light.

huis
Veel mensen waren in Bijbelse tijden, vooral in de tijd van het Oude Testament, nomadisch en woonden in tenten die snel geslagen, verplaatst en weer...

stadsmuur
'A wall' signifies truth in outer extremes. 'A wall,' as in Revelation 21, signifies the divine truth proceeding from the Lord, and so, the truth...

muur
'A wall' signifies truth in outer extremes. 'A wall,' as in Revelation 21, signifies the divine truth proceeding from the Lord, and so, the truth...

ontmoeten
In natural language, to "meet" someone can be positive or negative: it can be a welcoming and greeting, or it can be "meeting" them in...

drie
The Writings talk about many aspects of life using the philosophical terms "end," "cause" and "effect." The "end" is someone’s goal or purpose, the ultimate...

dagen
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

eed
'To sware' is a binding.

komen
As with common verbs in general, the meaning of “come” in the Bible is highly dependent on context – its meaning is determined largely by...

deuren
In algemene zin staan deuren in de Bijbel voor de eerste verlangens naar het goede en voor concepten van waarheid die mensen introduceren tot nieuwe...

bloed
De interne betekenis van "bloed" is een beetje lastig, omdat Swedenborg twee betekenissen geeft die nogal verschillend lijken. In de meeste gevallen verbindt Swedenborg bloed...

hoofd
Het hoofd is het deel van ons dat het hoogst is, wat in representatieve zin betekent dat het datgene is wat het dichtst bij de...

hand
Scientists believe that one of the most crucial developments in the evolution of humans was bipedalism – walking on two legs. That left our hands...

woorden
'Word,' as in Psalms 119:6-17, stands for doctrine in general. 'The Word,' as in Psalms 147:18, signifies divine good united with divine truth. 'Word,' as...

gevonden
Finding, or being found, can have different meanings in the Word, depending on the context. Here are two examples, From Arcana Coelestia 5756, 'Behold, the...

handen
Scientists believe that one of the most crucial developments in the evolution of humans was bipedalism – walking on two legs. That left our hands...

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Who Obeyed or Disobeyed the Lord?
Use names from a word bank to identify people in the Word who obeyed or who disobeyed the Lord. Story references are provided to help you.
Activity | All Ages


Přeložit: