Jozua 1

Studovat vnitřní smysl

           

1 Het geschiedde nu, na den dood van Mozes, den knecht des HEEREN, dat de HEERE tot Jozua, den zoon van Nun, den dienaar van Mozes, sprak, zeggende:

2 Mijn knecht Mozes is gestorven; zo maak u nu op, trek over deze Jordaan, gij en al dit volk, tot het land, dat Ik hun, den kinderen Israels, geve.

3 Alle plaats, waarop ulieder voetzool treden zal, heb Ik u gegeven, gelijk als Ik tot Mozes gesproken heb.

4 Van de woestijn en dezen Libanon af tot aan de grote rivier, de rivier Frath, het ganse land der Hethieten, en tot aan de grote zee, tegen den ondergang der zon, zal ulieder landpale zijn.

5 Niemand zal voor uw aangezicht bestaan al de dagen uws levens; gelijk als Ik met Mozes geweest ben, zal Ik met u zijn; Ik zal u niet begeven, en zal u niet verlaten.

6 Wees sterk en heb goeden moed! want gij zult dit volk dat land erfelijk doen bezitten, dat Ik hun vaderen heb gezworen hun te geven.

7 Alleenlijk wees sterk en heb zeer goeden moed, dat gij waarneemt te doen naar de ganse wet, welke Mozes, Mijn knecht, u geboden heeft, en wijk daarvan niet, ter rechter hand noch ter linkerhand, opdat gij verstandelijk handelt alom, waar gij zult gaan;

8 Dat het boek dezer wet niet wijke van uw mond, maar overleg het dag en nacht, opdat gij waarneemt te doen naar alles, wat daarin geschreven is; want alsdan zult gij uw wegen voorspoedig maken, en alsdan zult gij verstandelijk handelen.

9 Heb Ik het u niet bevolen? wees sterk en heb goeden moed, en verschrik niet, en ontzet u niet; want de HEERE, uw God, is met u alom, waar gij heengaat.

10 Toen gebood Jozua den ambtlieden des volks, zeggende:

11 Gaat door het midden des legers, en beveelt het volk, zeggende: Bereidt teerkost voor ulieden; want binnen nog drie dagen zult gijlieden over deze Jordaan gaan, dat gij ingaat, om te erven het land, hetwelk de HEERE, uw God, ulieden geeft om te beerven.

12 En Jozua sprak tot de Rubenieten en Gadieten, en den halven stam van Manasse, zeggende:

13 Gedenkt aan het woord, hetwelk Mozes, de knecht des HEEREN, ulieden geboden heeft, zeggende: De HEERE, uw God, geeft ulieden rust, en Hij geeft u dit land;

14 Laat uw vrouwen, uw kleine kinderen, en uw vee blijven in het land, dat Mozes ulieden aan deze zijde van de Jordaan gegeven heeft; maar gijlieden zult gewapend trekken, voor het aangezicht uwer broederen, alle strijdbare helden, en zult hen helpen;

15 Totdat de HEERE uw broederen rust geve, als ulieden, en dat zij ook erfelijk bezitten het land, dat de HEERE, uw God, hun geeft; alsdan zult gijlieden wederkeren tot het land uwer erfenis, en zult het erfelijk bezitten, dat Mozes, de knecht des HEEREN, ulieden gegeven heeft, aan deze zijde van de Jordaan, tegen den opgang der zon.

16 Toen antwoordden zij Jozua, zeggende: Al wat gij ons geboden hebt, zullen wij doen, en alom, waar gij ons zenden zult, zullen wij gaan.

17 Gelijk wij in alles naar Mozes hebben gehoord, alzo zullen wij naar u horen; alleenlijk dat de HEERE, uw God, met u zij, gelijk als Hij met Mozes geweest is!

18 Alle man, die uw mond wederspannig wezen zal, en uw woorden niet horen zal in alles, wat gij hem gebieden zult, die zal gedood worden, alleenlijk wees sterk en heb goeden moed!

   Studovat vnitřní smysl

Het verkennen van de betekenis van Joshua 1      

Jozua Hoofdstuk 1: God beveelt Jozua

Het boek van Joshua gaat over binnenkomen, veroveren en vestigen. De Israëlieten moeten in het land gaan wonen dat God hen beloofd had te geven en waar ze eeuwen eerder hadden gewoond.

Joshua hoofdstuk 1 begint met dit verhaal. Jozua heeft de leiding van de kinderen van Israël op zich genomen en hij heeft de opdracht gekregen om het volk over de rivier de Jordaan te leiden en het land in te nemen. De innerlijke betekenis van dit verhaal is niet politiek, maar omdat het in de Bijbel staat, is het een persoonlijke of spirituele betekenis. Het land van Kanaän is ons eigen persoonlijke leven (zie Apocalyps Verklaard 569[5]), die niet alleen een aantal hoge idealen en goede bedoelingen heeft die door het volk van Israël worden vertegenwoordigd, maar ook zeer menselijk is in het egocentrisch, kritisch, hebzuchtig en veroordelend zijn (noem maar op!) - en deze eigenschappen worden in het Boek Jozua weergegeven door de verschillende stammen van Kanaän die zich daar hebben gevestigd terwijl Israël in Egypte was. Hun stamnamen hebben betekenissen als 'laaggelegen' en 'modderbewoners'. Het overwinnen ervan symboliseert onze behoefte - met Gods hulp - om deze menselijke tekortkomingen in het lage leven te overwinnen en zich in plaats daarvan te laten leiden door Gods waarheden (Hemelse Verborgenheden 4816).

Jozua heeft van God de opdracht gekregen om het volk te leiden (Hemelse Verborgenheden 8595). Mozes is gestorven, en nu heeft Joshua de leiding. Bij de ingebruikname beschrijft God verschillende dingen die we persoonlijk moeten doen. Eerst wordt ons verteld dat we de rivier de Jordaan moeten oversteken om het land in te gaan. Een rivier is een zeer duidelijke grens en dit vertelt ons dat er een scherp onderscheid is tussen ons oude leven en ons nieuwe leven, zonder grijstinten.

Vervolgens wordt Joshua verteld dat elke plek waar je voet op staat de jouwe zal zijn. Dit brengt onze behoefte naar voren om Gods waarheden praktisch te gebruiken door ze te leven en te doen in plaats van er alleen maar intellectueel over na te denken, omdat onze 'voet' het laagste punt van ons lichaam is dat direct de grond raakt (zie Hemel En Hel 97). De grond waarop we lopen is het leven zelf.

Vervolgens worden de grenzen van het land van Kanaän beschreven met nameem en deze geven ons ideeën over onze behoefte om uitgedaagd te worden (wildernis), om goed te denken (Libanon), om goed te doen (Hittieten), en nog veel meer (de Grote Zee). Dan zegt God dat als we onze beslissing nemen om Gods waarheden te leven, niets ons in de weg zal staan.

Hierna komen de beroemde woorden 'Wees sterk en zeer moedig' (Hemelse Verborgenheden 6343). Deze komen verschillende keren in hoofdstuk 1, om ons te bemoedigen en om ons vast te houden in de kracht van Gods kracht. Er wordt ons ook gezegd dat we ons niet naar rechts of naar links moeten wenden, wat betekent dat we God moeten gehoorzamen en moeten doen wat juist is zonder af te wijken. Na een geweldige start kunnen we zo gemakkelijk vertragen en afslaan.

Het Boek der Wet zal niet van onze mond afgaan, maar we moeten er dag en nacht over mediteren en het in onze mond houden, in ons verstand, ons hart en onze handelingen en onze intenties.

Joshua geeft dan orders aan de leiders om de mensen klaar te stomen. Dit betekent voor ons dat ons besef dat we God moeten volgen en ons leven moeten veroveren, vanuit onze geest moet doorsijpelen naar elk deel van ons in het kleinste detail van dit en dit en zelfs dat. En om altijd klaar te staan.

Het laatste deel van hoofdstuk 1 gaat over enkele van de Israëlische stammen - de Rubenieten, de Gadieten en de helft van Manasseh. Eerder besloten deze stammen dat ze zich liever aan de oostkant van de Jordaan zouden vestigen, waar goede weidegronden waren. Mozes had hen 'Ja' gezegd, maar nu zegt Jozua dat, voordat ze dat doen, alle mannen met iedereen naar Kanaän moeten gaan en vechten en dan pas terug moeten keren over de Jordaan om bij hun vrouwen en kinderen en kuddes te zijn.

Dit vertelt ons dat er plaats is in ons leven voor uiterlijke genoegens en bezittingen, maar alleen als we de dingen van God eerst hebben bezeten en geleefd (Hemelse Verborgenheden 870).

Swedenborg

Výklad(y) nebo odkazy ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 66, 901, 1408, 2788, 3693, 4289, 4495, ...

Apocalyps Onthuld 444, 505


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 532, 569, 600

Coronis - Aanhangsel tot Ware Christelijke Religie 41, 49

Jiný komentář

  Příběhy:


  Související Knihy  (see all)


Skočit na podobné biblické verše

Genesis 12:7, 15:18, 17:8, 39:2, 3

Exodus 24:13

Numeri 11:28, 26:53, 27:18, 20, 32:20, 21, 25, 31, 33:53

Deuteronomium 1:8, 21, 3:18, 28, 4:2, 5:1, 32, 7:24, 9:1, 11:24, 17:12, 18, 19, 20:1, 29:8, 31:6, 7, 8, 23, 34:5, 9

Jozua 1:6, 9, 18, 3:2, 7, 4:12, 14, 5:6, 6:27, 8:1, 10:8, 25, 11:15, 13:6, 14:9, 18:3, 21:43, 44, 22:1, 2, 23:6

I Samuël 10:7, 17:37

II Samuël 14:17

I Koningen 1:37, 10:29

1 Kronieken 5:18, 26:32, 28:20

2 Kronieken 15:7, 20:7, 11, 26:5

Ezra 10:4

Nehemiah 8:17, 9:23

Psalm 1:2, 80:19, 119:97

Jesaja 8:12

Jeremia 1:8

Daniël 10:19

Haggai 2:4, 5

Handelingen van de Apostelen 7:5, 18:10

Romeinen 13:1

Galaten 3:16

1 Timoteegras 4:15

2 Timothy 2:1

Hebreeuwen 13:5, 9

Významy biblických slov

na
Volgens Swedenborg bestaan tijd en ruimte niet in de spirituele werkelijkheid; het zijn puur natuurlijke dingen die alleen op het fysieke vlak bestaan. Dit betekent...

dood
Dead (Gen. 23:8) signifies night, in respect to the goodnesses and truths of faith.

mozes
Moses's name appears 814 times in the Bible (KJV), third-most of any one character (Jesus at 961 actually trails David at 991). He himself wrote...

knecht
“Servant” literally means “a person who serves another,"" and its meaning is similar in reference to the spiritual meaninngs of the Bible. Our lives in...

heeren
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

heere
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

jozua
Joshua is first mentioned in Exodus 17, where he is told to select men to fight for the children of Israel against the Amalekites in...

zoon
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

dienaar
“Servant” literally means “a person who serves another,"" and its meaning is similar in reference to the spiritual meaninngs of the Bible. Our lives in...

sprak
Like "say," the word "speak" refers to thoughts and feelings moving from our more internal spiritual levels to our more external ones – and ultimately...

jordaan
The land of Jordan,' as in Psalm 42:6, signifies what is lowly, consequently, what is distant from the celestial, as the external parts of a...

land
Land' in the Word, denotes the church, for the things which signify the church also signify the things relating to the church, for these constitute...

kinderen
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

israels
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

plaats
'A dry place,' as in Luke 11:24, signifies states of evil and falsity which are in the life of someone who does the work of...

gegeven
Like other common verbs, the meaning of "give" in the Bible is affected by context: who is giving what to whom? In general, though, giving...

woestijn
'Wilderness' signifies something with little life in it, as described in the internal sense in Luke 1:80 'Wilderness' signifies somewhere there is no good because...

libanon
'Lebanon' signifies spiritual good. 'Lebanon' signifies the church regarding the perception of truth from the rational self.

rivier
'Rivers' signify truths in abundance serving the rational self, and so, the understanding, for the purpose of doctrine and life. 'Rivers' or 'floods' signify temptations....

Frath
The river Euphrates signifies, in Psalms 80:9, 10, signifies the sensual and scientific principle.

Hethieten
'A Hittite' in a good sense, signifies the spiritual church, or the truth of the church. The Hittites were among the upright Gentiles who were...

zee
Water generally represents what Swedenborg calls “natural truth,” or true concepts about day-to-day matters and physical things. Since all water ultimately flows into the seas,...

zon
The 'sun' signifies celestial and spiritual love. The 'sun' in the Word, when referring to the Lord, signifies His divine love and wisdom. Because the...

dagen
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

gezworen
The Lord swearing by himself signifies that divine truth testifies, for He is divine truth itself, and this testifies from itself and means itself. It...

geven
Like other common verbs, the meaning of "give" in the Bible is affected by context: who is giving what to whom? In general, though, giving...

boek
(Rev. 10:9.) "And I went unto the angel, saying, give me the little book," signifies the faculty of perceiving the quality of the Word from...

mond
In most cases, "mouth" in the Bible represents thought and logic, especially the kind of active, concrete thought that is connected with speech. The reason...

nacht
The sun in the Bible represents the Lord, with its heat representing His love and its light representing His wisdom. “Daytime,” then, represents a state...

geschreven
If knowing what’s right were the same as doing what’s right, we would all be thin, healthy, hard-working, law-abiding, faithful to our spouses and free...

wegen
These days we tend to think of "roads" as smooth swaths of pavement, and judge them by how fast we can drive cars on them....

voorspoedig
'To be made to prosper' signifies being provided for. Which is why 'Jehovah made it prosper in his hand' means Divine Providence. 

god
De Heer is de liefde zelf, uitgedrukt in de vorm van de wijsheid zelf. Liefde is dan ook zijn essentie, zijn in wezen. Wijsheid -...

drie
The Writings talk about many aspects of life using the philosophical terms "end," "cause" and "effect." The "end" is someone’s goal or purpose, the ultimate...

ingaat
Alle veranderingen van plaats in de Bijbel vertegenwoordigen veranderingen in geestelijke toestand. "Binnengaan" - gewoonlijk gebruikt als iemands huis binnengaan of "bij iemand binnengaan" -...

geeft
Like other common verbs, the meaning of "give" in the Bible is affected by context: who is giving what to whom? In general, though, giving...

manasse
'Manasseh' signifies the will of the spiritual church.

gedenkt
'To remember,' as in Genesis 41:9, signifies conjunction. 'Remembering' denotes conjunction because the remembrance of anyone in the other life joins them together, because as...

woord
'Word,' as in Psalms 119:6-17, stands for doctrine in general. 'The Word,' as in Psalms 147:18, signifies divine good united with divine truth. 'Word,' as...

vrouwen
The Hebrew of the Old Testament has six different common words which are generally translated as "wife," which largely overlap but have different nuances. Swedenborg...

vee
Animals in the Bible generally refer to spiritual activity, the things we actually do on a spiritual level. "Cattle," as typically used in the Bible,...

de Jordaan
The river Jordan separates the land of Canaan from the lands to the east. This separation represents the division of the human mind into an internal...

ons
Angels do give us guidance, but they are mere helpers; the Lord alone governs us, through angels and spirits. Since angels have their assisting role,...

gehoord
'To hearken to father and mother,' as mentioned in Genesis 28:7, signifies obedience from affection. 'To hearken,' as mentioned in Genesis 30:22, signifies providence. See...

horen
'To hearken to father and mother,' as mentioned in Genesis 28:7, signifies obedience from affection. 'To hearken,' as mentioned in Genesis 30:22, signifies providence. See...

man
In general, men are driven by intellect and women by affections, and because of this men in the Bible generally represent knowledge and truth and...

wederspannig
'Rebel,' as in Genesis 14:4, relates to evils pertaining to a person, or to evil spirits, when they begin to arise and infest, after they...

woorden
'Word,' as in Psalms 119:6-17, stands for doctrine in general. 'The Word,' as in Psalms 147:18, signifies divine good united with divine truth. 'Word,' as...

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Arise! (sheet music)
Song | Ages 4 - 14

 Be Strong and Courageous Door Handle Sign
This decorative door handle sign reminds you that God is always with you and that you can reach out to Him. Read and reflect on a passage from the Heavenly Doctrines for the New Church.
Activity | Ages over 15

 Books of Joshua and Judges Multiple Choice Review
Review events from the books of Joshua and Judges with a multiple-choice activity.
Activity | Ages 9 - 13

 Courage
Worship Talk | Ages 7 - 14

 Making a Memorial of Passing over Jordan
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Plants of the Word
Worship Talk | Ages 7 - 14

 Qualities of a Hero Review of Joshua and Judges
Identify heroes who showed courage, obedience to the Lord, strength and trust in the Lord. Choose additional qualities shown in Judges.
Activity | Ages 9 - 13

 Qualities of Joshua, Hero for the Lord
Identify stories in which Joshua demonstrates heroic qualities such as bravery, kindness, responsibility, loyalty, honesty, perseverance, strength and obedience.
Project | Ages 9 - 13

 Qualities of the Lord
Look at colored pictures of stories from the Word. Using a word bank, identify the quality of the Lord shown in each picture.
Project | Ages 9 - 14

 Review of Joshua and Judges Crossword Puzzle
Review events from the books of Joshua and Judges by completing a crossword puzzle.
Activity | Ages 9 - 13

 Review Questions for the Book of Joshua
Review questions for the book of Joshua.
Activity | Ages 9 - 13

 The Call of Joshua
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 The Lord in Heaven
The sun of heaven can always be seen. This is comforting to the angels because that is where they see the Lord, always with them. Sample from the Jacob’s Ladder Program, Level 2, for ages 7-8.
Religion Lesson | Ages 7 - 8

 Why Was Joshua a Hero?
Read clues from Deuteronomy and Joshua to discover why Joshua was a hero.
Activity | Ages 9 - 13


Přeložit: