Genesis 48

Studovat vnitřní smysl

           

1 Het geschiedde nu na deze dingen, dat men Jozef zeide: Zie, uw vader is krank! Toen nam hij zijn twee zonen met zich, Manasse en Efraim!

2 En men boodschapte Jakob, en men zeide: Zie, uw zoon Jozef komt tot u! Zo versterkte zich Israel, en zat op het bed.

3 Daarna zeide Jakob tot Jozef: God de Almachtige, is mij verschenen te Luz, in het land Kanaan, en Hij heeft mij gezegend;

4 En Hij heeft tot mij gezegd: Zie, Ik zal u vruchtbaar maken, en u vermenigvuldigen, en u tot een hoop van volken stellen; en Ik zal aan uw zaad na u dit land tot een eeuwige bezitting geven.

5 Nu dan, uw twee zonen, die u in Egypteland geboren waren, eer ik in Egypte tot u gekomen ben, zijn mijne; Efraim en Manasse zullen mijne zijn, als Ruben en Simeon.

6 Maar uw geslacht, dat gij na hen zult gewinnen, zullen uwe zijn; zij zullen naar hunner broederen naam genoemd worden in hun erfdeel.

7 Toen ik nu van Paddan kwam, zo is Rachel bij mij gestorven in het land Kanaan, op den weg, als het nog een kleine streek lands was, om tot Efrath te komen; en ik begroef haar aldaar aan den weg van Efrath, welke is Bethlehem.

8 En Israel zag de zonen van Jozef, en zeide: Wiens zijn deze?

9 En Jozef zeide tot zijn vader: Zij zijn mijn zonen, die mij God hier gegeven heeft. En hij zeide: Breng hen toch tot mij, dat ik hen zegene!

10 Doch de ogen van Israel waren zwaar van ouderdom; hij kon niet zien; en hij deed hen naderen tot zich; toen kuste hij hen, en omhelsde hen.

11 En Israel zeide tot Jozef: Ik had niet gemeend uw aangezicht te zien; maar zie, God heeft mij ook uw zaad doen zien!

12 Toen deed hen Jozef uitgaan van zijn knieen; en hij boog zich voor zijn aangezicht neder ter aarde.

13 En Jozef nam die beiden, Efraim met zijn rechterhand, tegenover Israels linkerhand, en Manasse met zijn linkerhand, tegenover Israels rechterhand, en hij deed hen naderen tot hem.

14 Maar Israel strekte zijn rechterhand uit, en legde die op het hoofd van Efraim, hoewel hij de minste was, en zijn linkerhand op het hoofd van Manasse; hij bestierde zijn handen verstandelijk; want Manasse was de eerstgeborene.

15 En hij zegende Jozef, en zeide: De God, voor Wiens aangezicht mijn vaders, Abraham en Izak, gewandeld hebben, die God, Die mij gevoed heeft, van dat ik was, tot op dezen dag;

16 Die Engel, Die mij verlost heeft van alle kwaad, zegene deze jongeren, en dat in hen mijn naam genoemd worde, en de naam mijner vaderen, Abraham en Izak, en dat zij vermenigvuldigen als vissen in menigte, in het midden des lands!

17 Toen Jozef zag, dat zijn vader zijn rechterhand op het hoofd van Efraim legde, zo was het kwaad in zijn ogen, en hij ondervatte zijns vaders hand, om die van het hoofd van Efraim op het hoofd van Manasse af te brengen.

18 En Jozef zeide tot zijn vader: Niet alzo, mijn vader! want deze is de eerstgeborene; leg uw rechterhand op zijn hoofd.

19 Maar zijn vader weigerde het, en zeide: Ik weet het, mijn zoon! ik weet het; hij zal ook tot een volk worden, en hij zal ook groot worden; maar nochtans zal zijn kleinste broeder groter worden dan hij, en zijn zaad zal een volle menigte van volkeren worden.

20 Alzo zegende hij ze te dien dage, zeggende: In u zal Israel zegenen, zeggende: God zette u als Efraim en als Manasse! En hij zette Efraim voor Manasse.

21 Daarna zeide Israel tot Jozef: Zie, ik sterf; maar God zal met ulieden wezen, en Hij zal u wederbrengen in het land uwer vaderen.

22 En ik heb u een stuk lands gegeven boven uw broederen; hetwelk ik, met mijn zwaard en met mijn boog, uit de hand der Amorieten genomen heb.

  

Exploring the Meaning of Genesis 48      

Napsal(a) Emanuel Swedenborg

Here are some excerpts from Swedenborg's "Arcana Coelestia" that help explain the inner meaning of this chapter:

AC 6216. In this chapter the subject treated of in the Internal sense is the intellectual of the church, which is from truth, and its will, which is from good. The intellectual of the church is "Ephraim," and the will of the church is "Manasseh."

AC 6217. That in the church the truth of faith which is of the Intellectual is apparently in the first place, and the good of charity which is of the will is apparently in the second, is signified by Israel‘s putting his right hand upon the head of Ephraim, and his left upon the head of Manasseh.

   Studovat vnitřní smysl

Exploring the Meaning of Genesis 48      

Napsal(a) Emanuel Swedenborg

Here are some excerpts from Swedenborg's "Arcana Coelestia" that help explain the inner meaning of this chapter:

AC 6216. In this chapter the subject treated of in the Internal sense is the intellectual of the church, which is from truth, and its will, which is from good. The intellectual of the church is "Ephraim," and the will of the church is "Manasseh."

AC 6217. That in the church the truth of faith which is of the Intellectual is apparently in the first place, and the good of charity which is of the will is apparently in the second, is signified by Israel‘s putting his right hand upon the head of Ephraim, and his left upon the head of Manasseh.

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Hemelse Verborgenheden in Genesis en Exodus 6126, 6127, 6216, 6217, 6218, 6219, 6220, ...


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Hemelse Verborgenheden in Genesis en Exodus 367, 1025, 1925, 2435, 3325, 3969, 4286, ...

Apocalypse Revealed 137, 344, 351, 355

Doctrine of the Sacred Scripture 79

Ware Christelijke Religie 247


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 130, 434, 440, 768

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

Genesis 15:14, 16, 17:1, 6, 8, 22:15, 24:40, 25:23, 27:1, 4, 27, 28:13, 19, 33:5, 35:3, 6, 9, 19, 37:33, 35, 41:50, 51, 52, 45:26, 46:20, 47:29, 49:22

Numeri 1:32, 33, 26:34

Deuteronomium 33:17

Jozua 14:4, 17:14, 24:32

II Samuël 4:9

I Koningen 1:29

2 Koningen 13:14, 20

Psalm 34:8, 77:16, 128:6

Jesaja 63:9

Ezechiël 37:25, 47:13

Hebreeuwen 11:21

Významy biblických slov

na
Volgens Swedenborg bestaan tijd en ruimte niet in de spirituele werkelijkheid; het zijn puur natuurlijke dingen die alleen op het fysieke vlak bestaan. Dit betekent...

jozef
Joseph, Jacob’s eleventh son, is one of the favorite characters in the Bible, with his troubles, his triumphs over them, and his constant trust in...

zeide
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

vader
Vader in het Woord betekent wat het meest innerlijk is, en in die dingen die de orde van de Heer volgen, betekent het wat goed...

twee
The number "two" has two different meanings in the Bible. In most cases "two" indicates a joining together or unification. This is easy to see...

zonen
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

manasse
'Manasseh' signifies the will of the spiritual church.

efraim
Efraïm was de tweede zoon van Jozef die in Egypte werd geboren en werd, samen met zijn oudere broer Manasse, door Jakob tot dezelfde status...

jakob
Jacob is told twice that his name will now be Israel. The first time is when he wrestles with an angel on his journey to...

zoon
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

komt
As with common verbs in general, the meaning of “come” in the Bible is highly dependent on context – its meaning is determined largely by...

israel
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

luz
'Luz,' as in Genesis 28, signifies a state wherein truth and good are together in the ultimate principle of order.

land
Land' in the Word, denotes the church, for the things which signify the church also signify the things relating to the church, for these constitute...

kanaan
Canaan signifies a worship in things external without internals, which arose out of the internal church corrupted, called Ham. Thus it is that Ham is...

gezegend
De Heer is volmaakte liefde uitgedrukt als volmaakte wijsheid. Hij heeft ons geschapen opdat Hij ons zou kunnen liefhebben, ons eigen liefde en wijsheid zou...

vruchtbaar
To be fruitful is predicated of goodnesses, and to be multiplied, of truths.

zaad
'A seed' signifies love, and everyone who has love, as in Genesis 12:7. 8:15, 16. 'A seed' signifies faith grounded in charity. 'A seed' signifies...

geven
Like other common verbs, the meaning of "give" in the Bible is affected by context: who is giving what to whom? In general, though, giving...

egypte
In de Bijbel betekent Egypte kennis en liefde voor de kennis. In goede zin betekent dat kennis van de waarheid van de Heer door de...

geboren
In algemene zin vertegenwoordigt het "geboren worden" in de Bijbel de ene geestelijke toestand die een andere voortbrengt, meestal een vorm van liefde of genegenheid...

ruben
'Reuben,' in the highest sense, signifies omniscience. In a spiritual sense, he signifies wisdom, intelligence, science, and faith. In a natural sense, he signifies sight....

simeon
In Revelation 7, 'Simeon', in the highest sense, signifies providence, in a spiritual sense, love towards our neighbor, or charity, and in a natural sense,...

naam
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

kwam
As with common verbs in general, the meaning of “come” in the Bible is highly dependent on context – its meaning is determined largely by...

rachel
'Rachel' denotes the affection of interior truth.

weg
These days we tend to think of "roads" as smooth swaths of pavement, and judge them by how fast we can drive cars on them....

Lands
'Lands' of different nations are used in the Word to signify the different kinds of love prevalent in the inhabitants.

komen
Coming (Gen. 41:14) denotes communication by influx.

Bethlehem
Er is een sterke relatie tussen Efratha en Bethlehem in de Bijbel; het kunnen twee verschillende namen zijn voor dezelfde stad, of het is mogelijk...

zag
The symbolic meaning of "seeing" is "understanding," which is obvious enough that it has become part of common language (think about it; you might see...

god
De Heer is de liefde zelf, uitgedrukt in de vorm van de wijsheid zelf. Liefde is dan ook zijn essentie, zijn in wezen. Wijsheid -...

gegeven
Like other common verbs, the meaning of "give" in the Bible is affected by context: who is giving what to whom? In general, though, giving...

ogen
Het is gebruikelijk om te zeggen "Ik zie" als we iets begrijpen. En inderdaad, "zien" in de Bijbel staat voor het begrijpen en begrijpen van...

zien
The symbolic meaning of "seeing" is "understanding," which is obvious enough that it has become part of common language (think about it; you might see...

kuste
To kiss' signifies uniting or conjunction from affection. To kiss,' as in c, signifies initiation. 'To kiss' signifies conjunction and acknowledgment.

knieen
A knee,' as in Genesis 30:5, signifies conjugial love. The king,' as in Isaiah 66:12, signifies celestial love. A knee,' as in Ezekiel 7:17, signifies...

boog
To bow, as in Genesis 18:2 signifies to humble.

aarde
Land' in the Word, denotes the church, for the things which signify the church also signify the things relating to the church, for these constitute...

israels
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

hoofd
Het hoofd is het deel van ons dat het hoogst is, wat in representatieve zin betekent dat het datgene is wat het dichtst bij de...

handen
Scientists believe that one of the most crucial developments in the evolution of humans was bipedalism – walking on two legs. That left our hands...

eerstgeborene
Wanneer de Bijbel spreekt over generaties of geboortevolgorde, heeft de innerlijke betekenis te maken met de progressie van geestelijke staten en hun relatieve belangrijkheid. De...

vaders
Vader in het Woord betekent wat het meest innerlijk is, en in die dingen die de orde van de Heer volgen, betekent het wat goed...

abraham
Abraham (of Abram, zoals hij in het begin van zijn verhaal wordt genoemd) is een van de belangrijkste personages in het verhaal van de heilige...

izak
'Isaac' represents spiritual love. 'Isaac,' in Genesis 17:19, signifies the rational divine. 'Isaac' signifies the Lord's divine rational in reference to divine good. Isaac' signifies...

dag
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

engel
'A messenger' signifies communication.

verlost
Jehovah is called 'the redeemer,' because He took on a human nature.

kwaad
Kwaad doen" betekent in de Bijbel specifiek aanvallen en verwonden door kwaad en valsheid tegen wat goed en waar is. Het omgekeerde is nooit het...

jongeren
"Youths" or "Young men" generally represent intelligence or the understanding of truth. This is fitting, since adolescent boys tend to be more advanced intellectually than...

hand
Scientists believe that one of the most crucial developments in the evolution of humans was bipedalism – walking on two legs. That left our hands...

weet
Zoals zovele gewone werkwoorden is de betekenis van "weten" in de Bijbel gevarieerd en afhankelijk van de context. En in sommige gevallen - wanneer het...

kleinste
In general, birth order in the Bible reflects the progression of spiritual states, but the specifics of those states depends greatly on context: who the...

dage
"Day" describes a state in which we are turned toward the Lord, and are receiving light (which is truth) and heat (which is a desire...

zegenen
De Heer is volmaakte liefde uitgedrukt als volmaakte wijsheid. Hij heeft ons geschapen opdat Hij ons zou kunnen liefhebben, ons eigen liefde en wijsheid zou...

een
A company might have executives setting policy and strategy, engineers designing products, line workers building them, managers handling personnel and others handling various functions. They...

zwaard
A 'sword,' in the Word, signifies the truth of faith combating and the vastation of truth. In an opposite sense, it signifies falsity combating and...

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Israel Blesses Joseph’s Two Sons
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Joseph's Sons
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 Joseph's Sons Blessed - Level A
Complete lesson with activity choices: learn a blessing song (video demonstration), make a movable picture of Jacob blessing Ephraim and Manasseh, learn the Lord Blesses Me action rhyme (video demonstration), scripted story discussion, coloring picture, and a memory verse.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 Joseph's Sons Blessed - Level B
Complete lesson with activity choices: learn a blessing song (video demonstration), make a movable picture of Jacob blessing Ephraim and Manasseh, make blessing bracelets and learn how the Lord blesses us with His truth and His love, scripted story discussion, coloring picture, and a memory verse.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 Joseph's Sons Blessed - Level C
Complete lesson with activity choices: act out scenarios in pairs to practice behaving with integrity, explore Joseph's character, read and reflect on a door handle sign about living in harmony with your higher self, and a scripted story discussion.
Sunday School Lesson | Ages 11 - 14

 Joseph's Sons Blessed - Level D
Complete lesson with activity choices: share your blessings with a blessing jar, explore ways you can walk the path of integrity using Micah 6:8, experiment with different ways of walking physically and discuss the implications of walking with God, read and reflect on a door handle sign about living in harmony with your higher self, and a scripted story discussion.
Sunday School Lesson | Ages 15 - 17

 Joseph Welcomes His Family
Lesson outline provides teaching ideas with questions for discussion, projects, and activities.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 Overview of Joseph a Man of Integrity Levels A B C D for Ages 3-18
Overview of the Youth Journey Program "Joseph: a man of integrity", Levels A, B, C, and D for ages 3-18.
Sunday School Lesson | Ages 3 - 18


Přeložit: