Genesis 46

Studovat vnitřní smysl

           

1 En Israel verreisde met al wat hij had, en hij kwam te Ber-seba, en hij offerde offeranden aan den God van zijn vader Izak.

2 En God sprak tot Israel in gezichten des nachts, en zeide: Jakob, Jakob! En hij zeide: Zie, hier ben ik!

3 En Hij zeide: Ik ben die God, uws vaders God; vrees niet van af te trekken naar Egypte; want Ik zal u aldaar tot een groot volk zetten.

4 Ik zal met u aftrekken naar Egypte en Ik zal u doen weder optrekken, mede optrekkende; en Jozef zal zijn hand op uw ogen leggen.

5 Toen maakte zich Jakob op van Ber-seba; en de zonen van Israel voerden Jakob hun vader, en hun kinderen, en hun vrouwen, op de wagenen, die Farao gezonden had, om hem te voeren.

6 En zij namen hun vee, en hun have, die zij in het land Kanaan geworven hadden, en zij kwamen in Egypte, Jakob en al zijn zaad met hem;

7 Zijn zonen, en de zonen zijner zonen met hem; zijn dochteren, en zijner zonen dochteren, en al zijn zaad bracht hij met zich in Egypte.

8 En dit zijn de namen der zonen van Israel, die in Egypte kwamen: Jakob en zijn zonen. De eerstgeborene van Jakob: Ruben.

9 En de zonen van Ruben: Hanoch, en Pallu, en Hezron, en Karmi.

10 En de zonen van Simeon: Jemuel, en Jamin, en Ohad, en Jachin, en Zoar, en Saul, de zoon ener Kanaanietische vrouw.

11 En de zonen van Levi: Gerson, Kehath en Merari.

12 En de zonen van Juda: Er, en Onan, en Sela, en Perez, en Zerah. Doch Er en Onan waren gestorven in het land van Kanaan; en de zonen van Perez waren Hezron en Hamul.

13 En de zonen van Issaschar: Tola, en Puwa, en Job, en Simron.

14 En de zonen van Zebulon: Sered, en Elon, en Jahleel.

15 Dit zijn de zonen van Lea, die zij Jakob gebaard heeft in Paddan-Aram, met Dina zijn dochter; al de zielen zijner zonen en zijner dochteren waren drie en dertig.

16 En de zonen van Gad: Zifjon en Haggi, Schuni en Ezbon, Eri en Arodi, en Areli.

17 En de zonen van Aser: Jimna, en Jisva, en Jisvi, en Berija, en Sera, hun zuster; en de zonen van Berija: Heber en Malchiel.

18 Dit zijn de zonen van Zilpa, die Laban aan zijn dochter Lea gegeven had; en zij baarde Jakob deze zestien zielen.

19 De zonen van Rachel, Jakobs huisvrouw: Jozef en Benjamin.

20 En Jozef werden geboren in Egypteland, Manasse en Efraim, die hem Asnath, de dochter van Potifera, den overste te On, baarde.

21 En de zonen van Benjamin: Bela, Becher en Asbel, Gera en Naaman, Echi en Ros, Muppim en Huppim, en Ard.

22 Dit zijn de zonen van Rachel, die Jakob geboren zijn, al te zamen veertien zielen.

23 En de zonen van Dan: Chusim.

24 En de zonen van Nafthali: Jahzeel, en Guni, en Jezer, en Sillem.

25 Dit zijn de zonen van Bilha, die Laban aan zijn dochter Rachel gegeven had; en zij baarde dezelve Jakob, zij waren allen zeven zielen.

26 Al de zielen, die met Jakob in Egypte kwamen, uit zijn heup gesproten, uitgenomen de vrouwen van de zonen van Jakob, waren allen zes en zestig zielen.

27 En de zonen van Jozef, die hem in Egypte geboren zijn, waren twee zielen. Al de zielen van het huis van Jakob, die in Egypte kwamen, waren zeventig.

28 En hij zond Juda voor zijn aangezicht heen tot Jozef, om voor zijn aangezicht aanwijzing te doen naar Gosen; en zij kwamen in het land Gosen.

29 Toen spande Jozef zijn wagen aan, en toog op, zijn vader Israel tegemoet naar Gosen; en als hij zich aan hem vertoonde, zo viel hij hem aan zijn hals, en weende lang aan zijn hals.

30 En Israel zeide tot Jozef: Dat ik nu sterve, nadat ik uw aangezicht gezien heb, dat gij nog leeft!

31 Daarna zeide Jozef tot zijn broederen, en tot zijns vaders huis: Ik zal optrekken en Farao boodschappen, en tot hem zeggen: Mijn broeders en het huis mijns vaders, die in het land Kanaan waren, zijn tot mij gekomen.

32 En die mannen zijn schaapherders; want het zijn mannen, die met vee omgaan; en zij hebben hun schapen, en hun runderen, en al wat zij hebben, medegebracht.

33 Wanneer het nu geschieden zal, dat Farao ulieden zal roepen, en zeggen: Wat is uw hantering?

34 Zo zult gij zeggen: Uw knechten zijn mannen, die van onze jeugd af tot nu toe met vee omgegaan hebben, zo wij als onze vaders; opdat gij in het land Gosen moogt wonen; want alle schaapherder is de Egyptenaren een gruwel.

  

Exploring the Meaning of Genesis 46      

Napsal(a) Helen Kennedy

Genesis 46

1. So Israel took his journey with all that he had, and came to Beersheba, and offered sacrifices to the God of his Father Isaac.

“Israel took his journey” tells us that he was starting out in the direction of being joined with his son, Joseph. Because this is moving towards a heavenly connection, Beersheba has a good meaning: charity and faith. By practicing charity, or kindness towards others in our thoughts and actions, and believing in God, we are worshiping Him, which is the inner meaning of offering sacrifices. (See Secrets of Heaven 5995)

2. Then God spoke to Israel in the visions of the night, and said, “Jacob, Jacob!” And he said, “Here I am.”

When God speaks to Israel at night, it connotes darkness, or that Jacob is in a state of obscurity about God, perhaps not really sure of his visions. This can further be seen by God calling him “Jacob” which denotes natural truth, or God’s way as seen in natural truths. When Jacob says, “Here I am”, it shows that he was starting to understand the things of God.

3. And He said, “I am God, the God of your father; do not fear to go down to Egypt, for I will make of you a great nation there.

Because Jacob is starting to understand, “the God of your father” denotes that divine intelligence is flowing into the truths that Jacob is seeing, in a natural way. “Not fearing to go down to Egypt” shows us, in our natural way, that we shouldn’t fear learning about God’s ways for us, but should instead feel confident that the Lord will guide us. This can be seen in what follows immediately—the great nation that the Lord will make from Jacob means that the truths will turn out good, or that we will be led to good things because of the truths we learn.

4. “I will go down with you to Egypt, and I will also surely bring you up again; and Joseph will put his hand on your eyes.”

We are assured of the Lord’s presence with us, because He tells Jacob, “I will go down with you to Egypt,” and then He will “surely bring you up again.” The mention of Joseph means that there will be truths from the deeper, inmost parts of us that will come and put a “hand on your eyes,” or help Jacob to see things in a deeper, more inward way (Secrets of Heaven 6008). This is the Lord saying that he will help all of us who believe in Him and live in charity to see truths with more detail and clarity.

5. Then Jacob arose from Beersheba; and the sons of Israel carried their father Jacob, their little ones, and their wives in the carts which Pharaoh had sent to carry him.

Being enlightened by natural truths is meant by Jacob arising from Beersheba (Secrets of Heaven 6009).

His sons carrying him can mean that truths from a more spiritual origin cause the natural truth to enlighten our minds (see below for the meanings of the names of Jacob’s sons.) “Their little ones” brings to mind the innocence in this, especially since the children are named before “their wives,” which denote aspects of charity.

Jacob being put into the carts sent by Pharaoh shows that this further progression is enlightening things obtained from factual knowledge meant by Pharaoh (Secrets of Heaven 6009).

6. So they took their livestock and their goods which they had acquired in the land of Canaan and went to Egypt, Jacob and his descendants with him.

Taking their livestock and goods which they already possessed denotes the things of good and truth which a person already has before starting on the journey -- things of faith and natural truths. Faith belonging to natural truths is how we follow the commandments literally, without any sense of a deeper meaning. For example, if we do not commit murder but don't also understand that to hate another person is, in our spirits, also to commit murder. (Again, refer to Secrets of Heaven 6009).

7. His sons and his son’s sons, his daughters and his sons’ daughters, and all his descendants he brought with him to Egypt.

“Sons” in the Word symbolize truths and “daughters” goods, so daughters of his sons would mean good things that spring from truths already known.

8. Now these were the names of the children of Israel, Jacob and his sons, who went to Egypt: Reuben was Jacob’s firstborn.

In the Word “names” indicate “qualities,” so the listing of all the names of the sons of Jacob plus their offspring indicates spiritual qualities which the Lord is providing for us as He takes us on the journey of being made spiritual. Reuben means faith in the understanding, so it occupies first place.

To understand the complexity of the things the Lord is doing for us, it helps to know the meanings of the names of Jacob’s descendants:

9. The sons of Reuben were Hanoch, Pallu, Hezron and Carmi.

Reuben’s sons mean teachings about faith (Secrets of Heaven 6024).

10. The sons of Simeon were Jemuel, Jamin, Ohad, Jachin, Zohar, and Shaul, the son of a Canaanite woman.

The sons of Simeon mean faith in the will, or a willingness to do the things that faith teaches.

11. The sons of Levi were Gershon, Kohath and Merari.

Levi represents spiritual love, which is why his descendants were priests, meaning they represent teachings about spiritual things.

12. The sons of Judah were Er, Onan, Shelah, Perez and Zehar (but Er and Onan died in the land of Canaan). The sons of Perez were Hezron and Hamul.

Judah means celestial or the innermost love, so his sons indicate teachings regarding it. For example, a spiritual love is to love others as ourselves, but a celestial or innermost love it to love others more than ourselves.

13. The sons of Issachar were Tola, Puvah, Job and Shimron.

Since Issachar represents heavenly married love (conjugial love), his sons indicate true teachings about married love.

14. The sons of Zebulun were Sered, Elon and Jahleel.

Zebulun and his sons mean the heavenly marriage and teachings regarding it. By the heavenly marriage is meant the joining of love and wisdom, or good and truth together in a marriage, meaning that wisdom gives guidance to our love, and love motivates our wisdom.

15. These were the sons of Leah, whom she bore to Jacob in Padan Aram, with his daughter Dinah. All the persons, his sons and his daughters, were thirty-three.

“Leah” being female represents an affection or love, here the spiritual affection flowing into the natural part of us. “Padam Aram” means that we “must be born anew or made spiritual,” (Secrets of Heaven 6025) and that process begins with knowing things, or having knowledges, about it.

That all of Jacob’s sons so far were born there represents new births or new insights into this process.

16. The sons of Gad were Ziphon, Haggi, Shuni, Ezbon, Eri, Arodi and Areli.

They represent the good actions which are the result of us having faith, and the teachings from it.

17. The sons of Asher were Jimnah, Ishuah, Isui, Beriah and Serah, their sister. And the sons of Beriah were Heber and Malchiel.

These mean the happiness of eternal life, the delight of it, and teachings about it.

18. These were the sons of Zilpah, whom Laban gave to Leah his daughter; and these she bore to Jacob: sixteen persons.

Gad and Asher, being born of Zilpah, a handmaid of Leah and not a wife, shows that they represent outer or external qualities or things in the natural part of us. Doing the things faith teaches us needs to occur in our natural life, while thinking of the happiness and delight of living forever is a truth that buoys us up. With this truth we are inspired to continue living the life of being born anew (Secrets of Heaven 6024).

19. The sons of Rachel, Jacob’s wife, were Joseph and Benjamin.

Contrasted with the sons of Zilpah, who represent outer or external qualities, the sons of Rachel represent inner or spiritual qualities, Joseph representing good of our inner life and Benjamin, the truth of it.

20. And to Joseph in the land of Egypt there were born Manasseh and Ephraim, whom Asenath, the daughter of Poti-Pherah, priest of On, bore to him.

To Joseph in the land of Egypt means that inmost and inner heavenly qualities are flowing down into the natural part of us. Asenath, who was married to Joseph, was a priest’s daughter, and their marriage must represent a quality of the marriage of good and truth. The priest was Egyptian, and Egypt represents truths in the natural needed to receive the inner good represented by Joseph. Joseph’s children, Manasseh and Ephraim, symbolize a new area of the will and a new associated area of the understanding which the Lord is creating in those being prepared for heaven.

21. “The sons of Benjamin were Belah, Becher, Ashbel, Gera, Naaman, Ehi, Rosh, Muppim, Huppim and Ard.

The sons of Benjamin represent the deeper spiritual part of us, and teachings regarding it.

22. These were the sons of Rachel, who were born to Jacob: fourteen persons in all.

Mentioning that these were the descendants of Rachel shows that they were born from affection — Rachel, a female, representing a love within us. Since she is Joseph’s mother, her name represents a love for the innermost, or celestial qualities.

23. The son of Dan was Hushim.

We are up a level, again, here, to the sons of Jacob, Dan and Naphtali.

Dan represents the first state of a person who is about to be regenerated, but in the outer, or most external part of him or her (Secrets of Heaven 3923).

Dan’s son, Hushim, means the holiness of faith and the good of life, and teachings regarding them. When we believe right things, then they show us how to live a better life.

24. The sons of Naphtali were Jahzeel, Guni, Jezer and Shillem.

Naphtali represents victory over these temptations, and also a perception of usefulness after temptation (Apocalypse Revealed 354).

Naphtali’s sons represent temptations in which victory is won, and teachings regarding them. As soon as we start to live a better life, thoughts and desires wanting to lead us astray are not far behind.

25. These were the sons of Bilhah, whom Laban gave to Rachel, his daughter, and she bore these to Jacob seven persons in all.

Bilhah was a handmaid of Rachel’s, so she signifies things which belong to Rachel, which are a love for the deepest or innermost qualities God opens up in us. The seven in “Seven persons in all” shows us a completion as these states flow into us from the Lord. This is further shown by the next sentence, which is a short summation of this.

26. All the persons who went with Jacob to Egypt, who came from his body, besides Jacob’s sons’ wives, were sixty-six persons in all.

The people going with Jacob to Egypt represent all the truths and forms of good introduced into the natural or external part of us. Those who didn’t come from Jacob, his sons’ wives” represent things that aren’t really serving good things of love coming from the Lord into our natural life (Secrets of Heaven 6024).

27. And the sons of Joseph who were born to him in Egypt were two persons. All the persons of the house of Jacob who went to Egypt were seventy.

The sons of Joseph born in Egypt signify innermost heavenly, and inner spiritual qualities flowing down into the natural part of us, as in verse 20 where it says they were born to Joseph. That they were “two persons” means that new areas of the will and understanding were opening up. “Seventy” means all and in its proper order (Secrets of Heaven 6024).

28. Then he sent Judah before him to Joseph, to point out before him the way to Goshen. And they came to the land of Goshen.

Judah going before Joseph means forms of good that are intermediary, or in the middle between the good in innermost parts of us (Joseph) and the good in outermost or natural (Joseph). “Goshen,” the land they were going to, signifies inner things within our natural person.

29. So Joseph made ready his chariot and went up to Goshen to meet his father Israel; and he presented himself to him, and fell on his neck and wept on his neck a good while.

Chariots always signify doctrinal teachings, so Joseph making his chariot ready means teachings about innermost things, like loving the Lord about all or not looking for personal credit when doing something good. Joseph presenting himself to his father, Israel, tells us there is an inflowing from deeper things, and our outer self is perceiving it. “Falling on his neck” symbolizes our innermost and outermost things joined. Joseph weeping means this conjoining is through mercy. Weeping for a good while represents mercy or the depth that this affection coming from the Lord has for our natural or external selves (Refer to Secrets of Heaven 6026).

30. And Israel said to Joseph, “Now let me die, since I have seen your face, because you are still alive.”

“Israel said to Joseph” indicates a spiritual good that is present within our natural selves. “Now let me die” means an old way of life is ending and a new way of life is beginning. “Now that I have seen your face,” means that mercy has been discerned in the outermost parts. “Because you are still alive” shows that the outer parts discern there are much better things flowing in now, showing better ways to live.

31. Then Joseph said to his brothers and to his father’s household, “I will go up and tell Pharaoh, and say to him, “My brothers and those of my father’s house, who were in the land of Canaan, have come to me.

Joseph speaking to his brothers indicates that the natural understands some of the inner things represented by Joseph. “His father’s household” means the natural understands by the forms or in the way that it can. Joseph going up to Pharaoh indicates there is communication even to the point where innermost things are flowing into our factual knowledges about the life we must live to be in heaven. Joseph’s brothers and his father’s house coming to him means all the truths and forms of good that we have are going to be infilled with the deeper, celestial love that Joseph brings.

32. And the men are shepherds, for their occupation has been to feed livestock; and they have brought their flocks, their herds and all that they have.’

“The men are shepherds” means that the truths represented by his brothers leads to good. That all their flocks and herds are with them shows that good things of the interior and the exterior, and whatever is dependent on them, are all present. An example of this is that we are supposed to do useful things for one another. The innermost or celestial person does good things because they love the Lord; the spiritual or inner person because they love the neighbor; and the outermost or natural person does good things for others out of obedience.

33. “So it shall be, when Pharaoh calls you and says, “What is your occupation?”

“When Pharaoh calls you,” represents the natural part of us where factual knowledge about heavenly things resides. “What is your occupation?” shows the natural is interested and wants to know about the good that will be flowing into it.

34. “That you shall say, ‘Your servants’ occupation has been with livestock from our youth even till now, both we and also our fathers,’ that you may dwell in the land of Goshen; for every shepherd is an abomination to the Egyptians.

This verse shows that truths leading to good have been present and are present now. “That you may dwell in the land of Goshen” shows that spiritual truths will be in the center of natural things from now on, and since they’re in Egypt it shows they will be inflowing into the factual knowledge that teaches about a heavenly life.

“Every shepherd is an abomination to the Egyptians,” signifies the separation between false outer, factual knowledge (the Egyptians) and the factual knowledge telling of inner or spiritual truths that lead us to heaven, are meant by Joseph’s brothers (Secrets of Heaven 6039).

   Studovat vnitřní smysl

Exploring the Meaning of Genesis 46      

Napsal(a) Helen Kennedy

Genesis 46

1. So Israel took his journey with all that he had, and came to Beersheba, and offered sacrifices to the God of his Father Isaac.

“Israel took his journey” tells us that he was starting out in the direction of being joined with his son, Joseph. Because this is moving towards a heavenly connection, Beersheba has a good meaning: charity and faith. By practicing charity, or kindness towards others in our thoughts and actions, and believing in God, we are worshiping Him, which is the inner meaning of offering sacrifices. (See Secrets of Heaven 5995)

2. Then God spoke to Israel in the visions of the night, and said, “Jacob, Jacob!” And he said, “Here I am.”

When God speaks to Israel at night, it connotes darkness, or that Jacob is in a state of obscurity about God, perhaps not really sure of his visions. This can further be seen by God calling him “Jacob” which denotes natural truth, or God’s way as seen in natural truths. When Jacob says, “Here I am”, it shows that he was starting to understand the things of God.

3. And He said, “I am God, the God of your father; do not fear to go down to Egypt, for I will make of you a great nation there.

Because Jacob is starting to understand, “the God of your father” denotes that divine intelligence is flowing into the truths that Jacob is seeing, in a natural way. “Not fearing to go down to Egypt” shows us, in our natural way, that we shouldn’t fear learning about God’s ways for us, but should instead feel confident that the Lord will guide us. This can be seen in what follows immediately—the great nation that the Lord will make from Jacob means that the truths will turn out good, or that we will be led to good things because of the truths we learn.

4. “I will go down with you to Egypt, and I will also surely bring you up again; and Joseph will put his hand on your eyes.”

We are assured of the Lord’s presence with us, because He tells Jacob, “I will go down with you to Egypt,” and then He will “surely bring you up again.” The mention of Joseph means that there will be truths from the deeper, inmost parts of us that will come and put a “hand on your eyes,” or help Jacob to see things in a deeper, more inward way (Secrets of Heaven 6008). This is the Lord saying that he will help all of us who believe in Him and live in charity to see truths with more detail and clarity.

5. Then Jacob arose from Beersheba; and the sons of Israel carried their father Jacob, their little ones, and their wives in the carts which Pharaoh had sent to carry him.

Being enlightened by natural truths is meant by Jacob arising from Beersheba (Secrets of Heaven 6009).

His sons carrying him can mean that truths from a more spiritual origin cause the natural truth to enlighten our minds (see below for the meanings of the names of Jacob’s sons.) “Their little ones” brings to mind the innocence in this, especially since the children are named before “their wives,” which denote aspects of charity.

Jacob being put into the carts sent by Pharaoh shows that this further progression is enlightening things obtained from factual knowledge meant by Pharaoh (Secrets of Heaven 6009).

6. So they took their livestock and their goods which they had acquired in the land of Canaan and went to Egypt, Jacob and his descendants with him.

Taking their livestock and goods which they already possessed denotes the things of good and truth which a person already has before starting on the journey -- things of faith and natural truths. Faith belonging to natural truths is how we follow the commandments literally, without any sense of a deeper meaning. For example, if we do not commit murder but don't also understand that to hate another person is, in our spirits, also to commit murder. (Again, refer to Secrets of Heaven 6009).

7. His sons and his son’s sons, his daughters and his sons’ daughters, and all his descendants he brought with him to Egypt.

“Sons” in the Word symbolize truths and “daughters” goods, so daughters of his sons would mean good things that spring from truths already known.

8. Now these were the names of the children of Israel, Jacob and his sons, who went to Egypt: Reuben was Jacob’s firstborn.

In the Word “names” indicate “qualities,” so the listing of all the names of the sons of Jacob plus their offspring indicates spiritual qualities which the Lord is providing for us as He takes us on the journey of being made spiritual. Reuben means faith in the understanding, so it occupies first place.

To understand the complexity of the things the Lord is doing for us, it helps to know the meanings of the names of Jacob’s descendants:

9. The sons of Reuben were Hanoch, Pallu, Hezron and Carmi.

Reuben’s sons mean teachings about faith (Secrets of Heaven 6024).

10. The sons of Simeon were Jemuel, Jamin, Ohad, Jachin, Zohar, and Shaul, the son of a Canaanite woman.

The sons of Simeon mean faith in the will, or a willingness to do the things that faith teaches.

11. The sons of Levi were Gershon, Kohath and Merari.

Levi represents spiritual love, which is why his descendants were priests, meaning they represent teachings about spiritual things.

12. The sons of Judah were Er, Onan, Shelah, Perez and Zehar (but Er and Onan died in the land of Canaan). The sons of Perez were Hezron and Hamul.

Judah means celestial or the innermost love, so his sons indicate teachings regarding it. For example, a spiritual love is to love others as ourselves, but a celestial or innermost love it to love others more than ourselves.

13. The sons of Issachar were Tola, Puvah, Job and Shimron.

Since Issachar represents heavenly married love (conjugial love), his sons indicate true teachings about married love.

14. The sons of Zebulun were Sered, Elon and Jahleel.

Zebulun and his sons mean the heavenly marriage and teachings regarding it. By the heavenly marriage is meant the joining of love and wisdom, or good and truth together in a marriage, meaning that wisdom gives guidance to our love, and love motivates our wisdom.

15. These were the sons of Leah, whom she bore to Jacob in Padan Aram, with his daughter Dinah. All the persons, his sons and his daughters, were thirty-three.

“Leah” being female represents an affection or love, here the spiritual affection flowing into the natural part of us. “Padam Aram” means that we “must be born anew or made spiritual,” (Secrets of Heaven 6025) and that process begins with knowing things, or having knowledges, about it.

That all of Jacob’s sons so far were born there represents new births or new insights into this process.

16. The sons of Gad were Ziphon, Haggi, Shuni, Ezbon, Eri, Arodi and Areli.

They represent the good actions which are the result of us having faith, and the teachings from it.

17. The sons of Asher were Jimnah, Ishuah, Isui, Beriah and Serah, their sister. And the sons of Beriah were Heber and Malchiel.

These mean the happiness of eternal life, the delight of it, and teachings about it.

18. These were the sons of Zilpah, whom Laban gave to Leah his daughter; and these she bore to Jacob: sixteen persons.

Gad and Asher, being born of Zilpah, a handmaid of Leah and not a wife, shows that they represent outer or external qualities or things in the natural part of us. Doing the things faith teaches us needs to occur in our natural life, while thinking of the happiness and delight of living forever is a truth that buoys us up. With this truth we are inspired to continue living the life of being born anew (Secrets of Heaven 6024).

19. The sons of Rachel, Jacob’s wife, were Joseph and Benjamin.

Contrasted with the sons of Zilpah, who represent outer or external qualities, the sons of Rachel represent inner or spiritual qualities, Joseph representing good of our inner life and Benjamin, the truth of it.

20. And to Joseph in the land of Egypt there were born Manasseh and Ephraim, whom Asenath, the daughter of Poti-Pherah, priest of On, bore to him.

To Joseph in the land of Egypt means that inmost and inner heavenly qualities are flowing down into the natural part of us. Asenath, who was married to Joseph, was a priest’s daughter, and their marriage must represent a quality of the marriage of good and truth. The priest was Egyptian, and Egypt represents truths in the natural needed to receive the inner good represented by Joseph. Joseph’s children, Manasseh and Ephraim, symbolize a new area of the will and a new associated area of the understanding which the Lord is creating in those being prepared for heaven.

21. “The sons of Benjamin were Belah, Becher, Ashbel, Gera, Naaman, Ehi, Rosh, Muppim, Huppim and Ard.

The sons of Benjamin represent the deeper spiritual part of us, and teachings regarding it.

22. These were the sons of Rachel, who were born to Jacob: fourteen persons in all.

Mentioning that these were the descendants of Rachel shows that they were born from affection — Rachel, a female, representing a love within us. Since she is Joseph’s mother, her name represents a love for the innermost, or celestial qualities.

23. The son of Dan was Hushim.

We are up a level, again, here, to the sons of Jacob, Dan and Naphtali.

Dan represents the first state of a person who is about to be regenerated, but in the outer, or most external part of him or her (Secrets of Heaven 3923).

Dan’s son, Hushim, means the holiness of faith and the good of life, and teachings regarding them. When we believe right things, then they show us how to live a better life.

24. The sons of Naphtali were Jahzeel, Guni, Jezer and Shillem.

Naphtali represents victory over these temptations, and also a perception of usefulness after temptation (Apocalypse Revealed 354).

Naphtali’s sons represent temptations in which victory is won, and teachings regarding them. As soon as we start to live a better life, thoughts and desires wanting to lead us astray are not far behind.

25. These were the sons of Bilhah, whom Laban gave to Rachel, his daughter, and she bore these to Jacob seven persons in all.

Bilhah was a handmaid of Rachel’s, so she signifies things which belong to Rachel, which are a love for the deepest or innermost qualities God opens up in us. The seven in “Seven persons in all” shows us a completion as these states flow into us from the Lord. This is further shown by the next sentence, which is a short summation of this.

26. All the persons who went with Jacob to Egypt, who came from his body, besides Jacob’s sons’ wives, were sixty-six persons in all.

The people going with Jacob to Egypt represent all the truths and forms of good introduced into the natural or external part of us. Those who didn’t come from Jacob, his sons’ wives” represent things that aren’t really serving good things of love coming from the Lord into our natural life (Secrets of Heaven 6024).

27. And the sons of Joseph who were born to him in Egypt were two persons. All the persons of the house of Jacob who went to Egypt were seventy.

The sons of Joseph born in Egypt signify innermost heavenly, and inner spiritual qualities flowing down into the natural part of us, as in verse 20 where it says they were born to Joseph. That they were “two persons” means that new areas of the will and understanding were opening up. “Seventy” means all and in its proper order (Secrets of Heaven 6024).

28. Then he sent Judah before him to Joseph, to point out before him the way to Goshen. And they came to the land of Goshen.

Judah going before Joseph means forms of good that are intermediary, or in the middle between the good in innermost parts of us (Joseph) and the good in outermost or natural (Joseph). “Goshen,” the land they were going to, signifies inner things within our natural person.

29. So Joseph made ready his chariot and went up to Goshen to meet his father Israel; and he presented himself to him, and fell on his neck and wept on his neck a good while.

Chariots always signify doctrinal teachings, so Joseph making his chariot ready means teachings about innermost things, like loving the Lord about all or not looking for personal credit when doing something good. Joseph presenting himself to his father, Israel, tells us there is an inflowing from deeper things, and our outer self is perceiving it. “Falling on his neck” symbolizes our innermost and outermost things joined. Joseph weeping means this conjoining is through mercy. Weeping for a good while represents mercy or the depth that this affection coming from the Lord has for our natural or external selves (Refer to Secrets of Heaven 6026).

30. And Israel said to Joseph, “Now let me die, since I have seen your face, because you are still alive.”

“Israel said to Joseph” indicates a spiritual good that is present within our natural selves. “Now let me die” means an old way of life is ending and a new way of life is beginning. “Now that I have seen your face,” means that mercy has been discerned in the outermost parts. “Because you are still alive” shows that the outer parts discern there are much better things flowing in now, showing better ways to live.

31. Then Joseph said to his brothers and to his father’s household, “I will go up and tell Pharaoh, and say to him, “My brothers and those of my father’s house, who were in the land of Canaan, have come to me.

Joseph speaking to his brothers indicates that the natural understands some of the inner things represented by Joseph. “His father’s household” means the natural understands by the forms or in the way that it can. Joseph going up to Pharaoh indicates there is communication even to the point where innermost things are flowing into our factual knowledges about the life we must live to be in heaven. Joseph’s brothers and his father’s house coming to him means all the truths and forms of good that we have are going to be infilled with the deeper, celestial love that Joseph brings.

32. And the men are shepherds, for their occupation has been to feed livestock; and they have brought their flocks, their herds and all that they have.’

“The men are shepherds” means that the truths represented by his brothers leads to good. That all their flocks and herds are with them shows that good things of the interior and the exterior, and whatever is dependent on them, are all present. An example of this is that we are supposed to do useful things for one another. The innermost or celestial person does good things because they love the Lord; the spiritual or inner person because they love the neighbor; and the outermost or natural person does good things for others out of obedience.

33. “So it shall be, when Pharaoh calls you and says, “What is your occupation?”

“When Pharaoh calls you,” represents the natural part of us where factual knowledge about heavenly things resides. “What is your occupation?” shows the natural is interested and wants to know about the good that will be flowing into it.

34. “That you shall say, ‘Your servants’ occupation has been with livestock from our youth even till now, both we and also our fathers,’ that you may dwell in the land of Goshen; for every shepherd is an abomination to the Egyptians.

This verse shows that truths leading to good have been present and are present now. “That you may dwell in the land of Goshen” shows that spiritual truths will be in the center of natural things from now on, and since they’re in Egypt it shows they will be inflowing into the factual knowledge that teaches about a heavenly life.

“Every shepherd is an abomination to the Egyptians,” signifies the separation between false outer, factual knowledge (the Egyptians) and the factual knowledge telling of inner or spiritual truths that lead us to heaven, are meant by Joseph’s brothers (Secrets of Heaven 6039).

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Hemelse Verborgenheden in Genesis en Exodus 5994, 5999, 6009, 6010, 6011, 6012, 6013, ...

Apocalypse Explained 654

Apocalypse Revealed 503


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Hemelse Verborgenheden in Genesis en Exodus 1195, 2723, 2959, 3021, 3862, 4286, 4316, ...

Apocalyps Onthuld 349


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 431, 750

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

Genesis 12:2, 15:1, 20:3, 21:31, 22:1, 11, 28:13, 15, 29:24, 29, 30:4, 9, 21, 35, 33:4, 34:5, 35:22, 23, 37:12, 38:3, 4, 5, 30, 41:45, 50, 43:32, 44:27, 45:10, 19, 28, 47:1, 3, 27, 48:1, 50:13, 24

Exodus 1:1, 5, 7, 12, 6:14, 16, 8:22

Numeri 3:17, 20:15, 26:21

Deuteronomium 10:22, 26:5

Jozua 24:4

Rechters 7:2, 9

I Samuël 8:2

1 Kronieken 2:3, 5, 4:1, 24, 5:3, 6:1, 7:1, 6, 13, 30, 31, 8:1, 9:4, 6

Nehemiah 11:24

Psalm 105:23

Jesaja 52:4

Zacharia 1:8

Lucas 2:29, 3:33

Handelingen van de Apostelen 7:14, 15

Významy biblických slov

israel
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

kwam
As with common verbs in general, the meaning of “come” in the Bible is highly dependent on context – its meaning is determined largely by...

god
De Heer is de liefde zelf, uitgedrukt in de vorm van de wijsheid zelf. Liefde is dan ook zijn essentie, zijn in wezen. Wijsheid -...

vader
Vader in het Woord betekent wat het meest innerlijk is, en in die dingen die de orde van de Heer volgen, betekent het wat goed...

izak
'Isaac' represents spiritual love. 'Isaac,' in Genesis 17:19, signifies the rational divine. 'Isaac' signifies the Lord's divine rational in reference to divine good. Isaac' signifies...

sprak
Like "say," the word "speak" refers to thoughts and feelings moving from our more internal spiritual levels to our more external ones – and ultimately...

zeide
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

jakob
Jacob is told twice that his name will now be Israel. The first time is when he wrestles with an angel on his journey to...

vaders
Vader in het Woord betekent wat het meest innerlijk is, en in die dingen die de orde van de Heer volgen, betekent het wat goed...

egypte
Egyptians represent those who are in natural science, thus the natural, but the Hebrews, those who are of the church, thus respectively the spiritual. The...

jozef
Joseph, Jacob’s eleventh son, is one of the favorite characters in the Bible, with his troubles, his triumphs over them, and his constant trust in...

hand
Scientists believe that one of the most crucial developments in the evolution of humans was bipedalism – walking on two legs. That left our hands...

ogen
Het is gebruikelijk om te zeggen "Ik zie" als we iets begrijpen. En inderdaad, "zien" in de Bijbel staat voor het begrijpen en begrijpen van...

zonen
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

kinderen
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

vrouwen
The Hebrew of the Old Testament has six different common words which are generally translated as "wife," which largely overlap but have different nuances. Swedenborg...

farao
'Pharaoh' signifies scientific ideas, or the natural principle in general. 'Pharaoh' signifies false ideas infesting the truth of the church. Pharaoh,' in Genesis 40, represents...

vee
Animals in the Bible generally refer to spiritual activity, the things we actually do on a spiritual level. "Cattle," as typically used in the Bible,...

have
The “goods” that people have in the Bible – their possessions – represent spiritual possessions, which are desires to be good and knowledge that helps...

land
Generally in the Bible a "country" means a political subdivision ruled by a king, or sometimes a tribe with a territory ruled by a king...

kanaan
Canaan signifies a worship in things external without internals, which arose out of the internal church corrupted, called Ham. Thus it is that Ham is...

zaad
'A seed' signifies love, and everyone who has love, as in Genesis 12:7. 8:15, 16. 'A seed' signifies faith grounded in charity. 'A seed' signifies...

dochteren
"Behold I have two daughters,” etc. (Gen. 19:8), signifies the affections of good and truth, and the blessedness perceivable from the enjoyment thereof, by those...

namen
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

eerstgeborene
Wanneer de Bijbel spreekt over generaties of geboortevolgorde, heeft de innerlijke betekenis te maken met de progressie van geestelijke staten en hun relatieve belangrijkheid. De...

ruben
'Reuben,' in the highest sense, signifies omniscience. In a spiritual sense, he signifies wisdom, intelligence, science, and faith. In a natural sense, he signifies sight....

Hanoch
'Hanoch' denotes those who are in the truth of faith.

simeon
In Revelation 7, 'Simeon', in the highest sense, signifies providence, in a spiritual sense, love towards our neighbor, or charity, and in a natural sense,...

saul
Saul was the first king of Israel, anointed by Samuel when the people insisted on having a king. Like all the kings, both good and...

zoon
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

Levi
'Levi' signifies truth in practice, which is the good of life. 'Levi,' in the highest sense, signifies love and mercy, in a spiritual sense, he...

juda
City of Judah,' as in Isaiah 40:9, signifies the doctrine of love towards the Lord and love towards our neighbor in its whole extent.

er
Er, mentioned in Gen. 38:3, signifies the quality of falsity derived from the evil of self-love, which prevailed in the Jewish church, or the false...

zerah
Zarah' in het Hebreeuws, betekent 'opstaan'. Het heeft te maken met de zon en de eerste verschijning van haar licht. In Genesis 38:30Zarah' of 'Zerah'...

Zebulon
De naam Zebulon komt van een Hebreeuws stamwoord dat woonplaats betekent, of "samenwonen". In Genesis 30:19, 22 en Genesis 49:13Zebulon' betekent de manier waarop goed...

dochter
"Behold I have two daughters,” etc. (Gen. 19:8), signifies the affections of good and truth, and the blessedness perceivable from the enjoyment thereof, by those...

zielen
The nature of the soul is a deep and complicated topic, but it can be summarized as "spiritual life," who we are in terms of...

dertig
'Thirty' has a twofold significance because it is is the product of five and six, and also three and ten. From five multiplied by six,...

zuster
The Lord calls people who are in truth from the good of charity from Him 'sisters,' as in Matthew 12:50. 'Sister' denotes intellectual truth, when...

Laban
'Laban' signifies the affection of good in the natural self, or the affection of external good, and properly collateral good of a common stock. The...

gegeven
Like other common verbs, the meaning of "give" in the Bible is affected by context: who is giving what to whom? In general, though, giving...

rachel
'Rachel' denotes the affection of interior truth.

jakobs
Jacob is told twice that his name will now be Israel. The first time is when he wrestles with an angel on his journey to...

benjamin
Also, Benjamin signifies the Word in its ultimate sense (Deut. 33:12)

geboren
In algemene zin vertegenwoordigt het "geboren worden" in de Bijbel de ene geestelijke toestand die een andere voortbrengt, meestal een vorm van liefde of genegenheid...

manasse
'Manasseh' signifies the will of the spiritual church.

efraim
Efraïm was de tweede zoon van Jozef die in Egypte werd geboren en werd, samen met zijn oudere broer Manasse, door Jakob tot dezelfde status...

veertien
Fourteen, as in Genesis 31:40, signifies a first period of time. The fourteenth year, as in Genesis 14:5, signifies the first temptation of the Lord...

Dan
The tribe of Dan (Jer. 8:16) signifies truth in its own ultimate degree of order, here truth in the church, which is contained in the...

nafthali
'Naphtali' in a supreme sense, signifies the proper power of the Lord’s divine human. In a spiritual sense, he signifies temptation and victory and a...

zeven
The number 'seven' was considered holy, as is well known, because of the six days of creation, and the seventh, which is the celestial self,...

zestig
'Sixty' means the full time and state of the implantation of truth in our minds.

twee
The number "two" has two different meanings in the Bible. In most cases "two" indicates a joining together or unification. This is easy to see...

huis
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

Gosen
‘The land of Goshen,’ as in Genesis 46:28, signifies the innermost parts of the natural mind.

viel
Like other common verbs, the meaning of "fall" is highly dependent on context in regular language, and is highly dependent on context in a spiritual...

hals
'The neck' signifies influx and the communication of interior and exterior levels and the following conjunction. The inmost or third heaven has reference to the...

gezien
To look,' as in Genesis 18:22, signifies thinking, because seeing denotes understanding. Look not back behind thee,' as in Genesis 19:17, means that Lot, who...

zeggen
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

broeders
Er zijn twee manieren waarop "broeder" in de Bijbel wordt gebruikt, manieren die nog steeds in het moderne taalgebruik terug te vinden zijn. De ene...

schapen
A flock, as in Genesis 26, denotes interior or rational good. A flock signifies those who are in spiritual good. A flock signifies natural interior...

runderen
'A herd,' as mentioned in Genesis 32:7, denotes exterior or natural good, and also not good things.

wonen
Veel mensen waren in Bijbelse tijden, vooral in de tijd van het Oude Testament, nomadisch en woonden in tenten die snel geslagen, verplaatst en weer...

egyptenaren
Egyptians represent those who are in natural science, thus the natural, but the Hebrews, those who are of the church, thus respectively the spiritual. The...

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Joseph Welcomes His Family
Lesson outline provides teaching ideas with questions for discussion, projects, and activities.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 Sending Out the Seventy
Worship Talk | Ages 7 - 14


Přeložit: