Genesis 41

Studovat vnitřní smysl

           

1 En het geschiedde ten einde van twee volle jaren, dat Farao droomde, en ziet, hij stond aan de rivier.

2 En ziet, uit de rivier kwamen op zeven koeien, schoon van aanzien, en vet van vlees, en zij weidden in het gras.

3 En ziet, zeven andere koeien kwamen na die op uit de rivier, lelijk van aanzien, en dun van vlees; en zij stonden bij de andere koeien aan den oever der rivier.

4 En die koeien, lelijk van aanzien, en dun van vlees, aten op die zeven koeien, schoon van aanzien en vet. Toen ontwaakte Farao.

5 Daarna sliep hij en droomde andermaal; en ziet, zeven aren rezen op, in een halm, vet en goed.

6 En ziet, zeven dunne en van den oostenwind verzengde aren schoten na dezelve uit.

7 En de dunne aren verslonden de zeven vette en volle aren. Toen ontwaakte Farao, en ziet, het was een droom.

8 En het geschiedde in den morgenstond, dat zijn geest verslagen was, en hij zond heen, en riep al de tovenaars van Egypte, en al de wijzen, die daarin waren; en Farao vertelde hun zijn droom; maar er was niemand, die ze aan Farao uitlegde.

9 Toen sprak de overste der schenkers tot Farao, zeggende: Ik gedenk heden aan mijn zonden.

10 Farao was zeer vertoornd op zijn dienaars, en leverde mij in bewaring ten huize van den overste der trawanten, mij en den overste der bakkers.

11 En in een nacht droomden wij een droom, ik en hij; wij droomden elk naar de uitlegging zijns drooms.

12 En aldaar was bij ons een Hebreeuws jongeling, een knecht van den overste der trawanten; en wij vertelden ze hem, en hij legde ons onze dromen uit; een ieder legde hij ze uit, naar zijn droom.

13 En gelijk hij ons uitlegde, alzo is het geschied; mij heeft hij hersteld in mijn staat, en hem gehangen.

14 Toen zond Farao en riep Jozef en zij deden hem haastelijk uit den kuil komen; en men schoor hem, en men veranderde zijn klederen; en hij kwam tot Farao.

15 En Farao sprak tot Jozef: Ik heb een droom gedroomd, en er is niemand, die hem uitlegge; maar ik heb van u horen zeggen, als gij een droom hoort, dat gij hem uitlegt.

16 En Jozef antwoordde Farao, zeggende: Het is buiten mij! God zal Farao's welstand aanzeggen.

17 Toen sprak Farao tot Jozef: Zie, in mijn droom stond ik aan den oever der rivier;

18 En zie, uit de rivier kwamen op zeven koeien, vet van vlees en schoon van gedaante, en zij weidden in het gras.

19 En zie, zeven andere koeien kwamen op na deze, mager en zeer lelijk van gedaante, rank van vlees; ik heb dergelijke van lelijkheid niet gezien in het ganse Egypteland.

20 En die ranke en lelijke koeien aten die eerste zeven vette koeien op;

21 Dewelke in haar buik inkwamen; maar men merkte niet, dat ze in haar buik ingekomen waren; want haar aanzien was lelijk, gelijk als in het begin. Toen ontwaakte ik.

22 Daarna zag ik in mijn droom, en zie zeven aren rezen op in een halm, vol en goed.

23 En zie, zeven dorre, dunne en van den oostenwind verzengde aren, schoten na dezelve uit;

24 En de zeven dunne aren verslonden die zeven goede aren. En ik heb het den tovenaars gezegd; maar er was niemand, die het mij verklaarde.

25 Toen zeide Jozef tot Farao: De droom van Farao is een; hetgeen God is doende, heeft Hij Farao te kennen gegeven.

26 Die zeven schone koeien zijn zeven jaren; die zeven schone aren zijn ook zeven jaren; de droom is een.

27 En die zeven ranke en lelijke koeien, die na gene opkwamen, zijn zeven jaren; en die zeven ranke van den oostenwind verzengde aren zullen zeven jaren des hongers wezen.

28 Dit is het woord, hetwelk ik tot Farao gesproken heb: hetgeen God is doende, heeft Hij Farao vertoond.

29 Zie, de zeven aankomende jaren, zal er grote overvloed in het ganse land van Egypte zijn.

30 Maar na dezelve zullen er opstaan zeven jaren des hongers; dan zal in het land van Egypte al die overvloed vergeten worden; en de honger zal het land verteren.

31 Ook zal de overvloed in het land niet gemerkt worden, vanwege dienzelven honger, die daarna wezen zal; want hij zal zeer zwaar zijn.

32 En aangaande, dat die droom aan Farao ten tweeden maal is herhaald, is, omdat de zaak van God vastbesloten is, en dat God haast, om dezelve te doen.

33 Zo zie nu Farao naar een verstandigen en wijzen man, en zette hem over het land van Egypte.

34 Farao doe zo, en bestelle opzieners over het land; en neme het vijfde deel des lands van Egypte in de zeven jaren des overvloeds.

35 En dat zij alle spijze van deze aankomende goede jaren verzamelen, en koren opleggen, onder de hand van Farao, tot spijze in de steden, en bewaren het.

36 Zo zal de spijze zijn tot voorraad voor het land, voor zeven jaren des hongers, die in Egypteland wezen zullen; opdat het land van honger niet verga.

37 En dit woord was goed in de ogen van Farao, en in de ogen van al zijn knechten.

38 Zo zeide Farao tot zijn knechten: Zouden wij wel een man vinden als deze, in welken Gods Geest is?

39 Daarna zeide Farao tot Jozef: Naardien dat God u dit alles heeft verkondigd, zo is er niemand zo verstandig en wijs, als gij.

40 Gij zult over mijn huis zijn, en op uw bevel zal al mijn volk de hand kussen; alleen dezen troon zal ik groter zijn dan gij.

41 Voorts sprak Farao tot Jozef: Zie, ik heb u over gans Egypteland gesteld.

42 En Farao nam zijn ring van zijn hand af, en deed hem aan Jozefs hand, en liet hem fijne linnen klederen aantrekken, en legde hem een gouden keten aan zijn hals;

43 En hij deed hem rijden op den tweeden wagen, dien hij had; en zij riepen voor zijn aangezicht: Knielt! Alzo stelde hij hem over gans Egypteland.

44 En Farao zeide tot Jozef: Ik ben Farao! doch zonder u zal niemand zijn hand of zijn voet opheffen in gans Egypteland.

45 En Farao noemde Jozefs naam Zafnath Paaneah, en gaf hem Asnath, de dochter van Potifera, overste van On, tot een vrouw; en Jozef toog uit door het land van Egypte.

46 Jozef nu was dertig jaren oud, als hij stond voor het aangezicht van Farao, koning van Egypte; en Jozef ging uit van Farao's aangezicht, en hij toog door gans Egypteland.

47 En het land bracht voort, in de zeven jaren des overvloeds, bij handvollen.

48 En hij vergaderde alle spijze der zeven jaren, die in Egypteland was, en deed de spijze in de steden; de spijze van het veld van elke stad, hetwelk rondom haar was, deed hij daarbinnen.

49 Alzo bracht Jozef zeer veel koren bijeen, als het zand der zee, totdat men ophield te tellen: want daarvan was geen getal.

50 En Jozef werden twee zonen geboren, eer er een jaar des hongers aankwam, die Asnath, de dochter van Potifera, overste van On, hem baarde.

51 En Jozef noemde den naam des eerstgeborenen Manasse; want, zeide hij, God heeft mij doen vergeten al mijn moeite, en het ganse huis mijns vaders.

52 En den naam des tweeden noemde hij Efraim; want, zeide hij, God heeft mij doen wassen in het land mijner verdrukking.

53 Toen eindigden de zeven jaren des overvloeds, die in Egypte geweest was.

54 En de zeven jaren des hongers begonnen aan te komen, gelijk als Jozef gezegd had. En er was honger in al de landen; maar in gans Egypteland was brood.

55 Als nu gans Egypteland hongerde, riep het volk tot Farao om brood; en Farao zeide tot alle Egyptenaren: Gaat tot Jozef, doet wat hij u zegt.

56 Als dan honger over het ganse land was, zo opende Jozef alles, waarin iets was, en verkocht aan de Egyptenaren; want de honger was sterk in Egypteland.

57 En alle landen kwamen in Egypte tot Jozef, om te kopen; want de honger was sterk in alle landen.

  
   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 5191, 5192, 5193, 5194, 5195, 5196, 5209, ...

Apocalypse Explained 654

Apocalyps Onthuld 503


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Hemelse Verborgenheden in Genesis en Exodus 1703, 2643, 3762, 5197, 5198, 5199, 5200, ...

Apocalyps Onthuld 355, 360, 814

Leer Over De Heer 48

True Christian Religion 156


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 440, 448, 548, 655

Skočit na podobné biblické verše

Genesis 12:10, 39:4, 40:1, 5, 6, 8, 12, 18, 21, 22, 41:8, 24, 42:5, 6, 43:1, 45:8, 16, 46:20, 47:13, 14, 15, 19, 24, 26, 48:5, 49:22

Exodus 7:11

Numeri 26:28, 27:18

Deuteronomium 1:13

Jozua 14:4, 16:4, 17:1

I Samuël 6:2, 16:21

II Samuël 5:4

I Koningen 3:15

2 Koningen 6:25, 26, 8:1, 25:29

2 Kronieken 26:5

Ezra 7:25

Esther 3:1, 2, 10, 10:3

Job 11:16, 32:8

Psalm 105:16, 19, 20, 21, 22

Proverbs 12:8, 14:35, 22:29

Prediker 4:14

Jesaja 14:24

Jeremia 43:13

Ezechiël 17:10, 30:17

Daniël 1:4, 7, 17, 19, 2:1, 11, 25, 45, 48, 5:14, 16, 29, 6:4

Jonah 4:8

Mattheüs 24:7

Lucas 3:23

Johannes 2:5

Handelingen van de Apostelen 7:10, 11

Apocalyps 6

Významy biblických slov

farao
'Pharaoh' signifies scientific ideas, or the natural principle in general. 'Pharaoh' signifies false ideas infesting the truth of the church. Pharaoh,' in Genesis 40, represents...

stond
'To stand,' and 'come forth' as in Daniel 7:10, refers to truth. In Genesis 24:13, it signifies a state of conjunction of divine truth with...

zeven
The number 'seven' was considered holy, as is well known, because of the six days of creation, and the seventh, which is the celestial self,...

koeien
'The heifer whereby labor has not been done,' as mentioned in Deuteronomy 21:3, signifies the innocence of the external self, which is in ignorance. 'The...

vet
Fat signifies the celestial principle. Fat things, full of marrow, signify goodnesses. Fat and blood signify interior goods and truths, and hence the Israelites, prior...

vlees
Vlees heeft verschillende betekenissen, alleen al in zijn meest voor de hand liggende vorm. Het kan alle levende wezens betekenen, zoals wanneer de Heer spreekt...

gras
'A broad meadow' signifies the Word. 'Meadow' denotes things which are of the spiritual and the rational mind.

na
Volgens Swedenborg bestaan tijd en ruimte niet in de spirituele werkelijkheid; het zijn puur natuurlijke dingen die alleen op het fysieke vlak bestaan. Dit betekent...

dun
'Thin,' as in Genesis 41:6, denotes useless. This is because 'thin' is the opposite of 'full,' which describes use, or in the same way, good,...

aten
Als we eten, breekt ons lichaam het voedsel af en haalt er zowel energie als materialen uit voor de opbouw en het herstel van het...

een
A company might have executives setting policy and strategy, engineers designing products, line workers building them, managers handling personnel and others handling various functions. They...

goed
It seems rather circular to say that “good” in the Bible represents good, but in a general sense it’s true! The case is this: The...

droom
A dream, as in Genesis 20:3,signifies being somewhat obscure.

morgenstond
Morning comes with the rising of the sun, and the sun – which gives life to the earth with its warmth and light – represents...

riep
Iemand oproepen of ontbieden vertegenwoordigt in de Bijbel een verlangen naar verbinding tussen hogere en lagere staten van leven. Bijvoorbeeld, stel je iemand voor in...

egypte
Egyptians represent those who are in natural science, thus the natural, but the Hebrews, those who are of the church, thus respectively the spiritual. The...

sprak
Like "say," the word "speak" refers to thoughts and feelings moving from our more internal spiritual levels to our more external ones – and ultimately...

trawanten
‘To guard,’ when used as in Genesis 41:35, denotes ‘to store up.’ ‘Guards,’ as in Genesis 37:36, signify things that minister.

bakkers
In brede zin zijn er twee dingen die we uit ons voedsel halen. Het ene is energie, in de vorm van koolhydraten en vetten. Het...

nacht
The sun in the Bible represents the Lord, with its heat representing His love and its light representing His wisdom. “Daytime,” then, represents a state...

ons
Angels do give us guidance, but they are mere helpers; the Lord alone governs us, through angels and spirits. Since angels have their assisting role,...

Hebreeuws
The term 'Hebrew' is used in the Word to signify anything relating to service, whatever its nature may be. Hence Abraham, in one passage only...

knecht
“Servant” literally means “a person who serves another,"" and its meaning is similar in reference to the spiritual meaninngs of the Bible. Our lives in...

dromen
A dream, as in Genesis 20:3,signifies being somewhat obscure.

hersteld
Everyone knows the phrase "the natural order of things." It means that everything is in its proper place, occupying the niche it is meant to...

jozef
Joseph, Jacob’s eleventh son, is one of the favorite characters in the Bible, with his troubles, his triumphs over them, and his constant trust in...

komen
As with common verbs in general, the meaning of “come” in the Bible is highly dependent on context – its meaning is determined largely by...

kwam
As with common verbs in general, the meaning of “come” in the Bible is highly dependent on context – its meaning is determined largely by...

gedroomd
A dream, as in Genesis 20:3,signifies being somewhat obscure.

horen
'To hearken to father and mother,' as mentioned in Genesis 28:7, signifies obedience from affection. 'To hearken,' as mentioned in Genesis 30:22, signifies providence. See...

zeggen
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

hoort
'To hearken to father and mother,' as mentioned in Genesis 28:7, signifies obedience from affection. 'To hearken,' as mentioned in Genesis 30:22, signifies providence. See...

antwoordde
Het "antwoord" geeft over het algemeen een staat van spirituele ontvankelijkheid aan. Uiteindelijk betekent dit ontvankelijk zijn voor de Heer, die voortdurend probeert ware ideeën...

god
De Heer is de liefde zelf, uitgedrukt in de vorm van de wijsheid zelf. Liefde is dan ook zijn essentie, zijn in wezen. Wijsheid -...

farao's
'Pharaoh' signifies scientific ideas, or the natural principle in general. 'Pharaoh' signifies false ideas infesting the truth of the church. Pharaoh,' in Genesis 40, represents...

gezien
To look,' as in Genesis 18:22, signifies thinking, because seeing denotes understanding. Look not back behind thee,' as in Genesis 19:17, means that Lot, who...

eerste
Why would it be insulting for a man to refer to his married partner as his “first wife”? Because it implies there will be a...

zag
The symbolic meaning of "seeing" is "understanding," which is obvious enough that it has become part of common language (think about it; you might see...

vol
'To satiate' relates to the extent of a person's will, for good or evil.

zeide
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

woord
'Word,' as in Psalms 119:6-17, stands for doctrine in general. 'The Word,' as in Psalms 147:18, signifies divine good united with divine truth. 'Word,' as...

gesproken
Like "say," the word "speak" refers to thoughts and feelings moving from our more internal spiritual levels to our more external ones – and ultimately...

overvloed
'Abundance of provision,' as in Genesis 41:29-34, signifies the multiplication of truth, because it is opposed to famine, which signifies defect of truth.

land
Land' in the Word, denotes the church, for the things which signify the church also signify the things relating to the church, for these constitute...

vergeten
To forget, in the internal sense, signifies nothing else but removal and apparent privation.

haast
'To hasten' or 'hastiness' in the internal sense, does not denote what is quick, but what is certain, and also what is full, thus every...

man
In general, men are driven by intellect and women by affections, and because of this men in the Bible generally represent knowledge and truth and...

Lands
'Lands' of different nations are used in the Word to signify the different kinds of love prevalent in the inhabitants.

overvloeds
'Abundance of provision,' as in Genesis 41:29-34, signifies the multiplication of truth, because it is opposed to famine, which signifies defect of truth.

onder
In the Bible, things that are lower down, or under, physically, generally represent things that are lower or more external spiritually. In some cases, the...

hand
Scientists believe that one of the most crucial developments in the evolution of humans was bipedalism – walking on two legs. That left our hands...

steden
In the ancient world cities were very nearly nations unto themselves – they existed within walls, with their own laws and customs, generally centered on...

ogen
Het is gebruikelijk om te zeggen "Ik zie" als we iets begrijpen. En inderdaad, "zien" in de Bijbel staat voor het begrijpen en begrijpen van...

huis
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

troon
'The Lord's throne' signifies, in general, the whole heaven, and specifically, the spiritual heaven, and by extension, divine truth proceeding, and so, everything of heaven...

ring
In Genesis 41:42 and Luke 16:22, 'to give a ring' signifies something that confirms power.

jozefs
Joseph, Jacob’s eleventh son, is one of the favorite characters in the Bible, with his troubles, his triumphs over them, and his constant trust in...

linnen
Linen' signifies genuine truth.

gouden
Gold means good, and just as gold was the most precious metal known to ancient mankind so it represents the good of the highest and...

hals
'The neck' signifies influx and the communication of interior and exterior levels and the following conjunction. The inmost or third heaven has reference to the...

rijden
'To ride' signifies being elevated regarding the intellectual part of the mind. To ride upon a cherub,' as in Psalm 18:9, 10, denotes the Lord’s...

voet
Onze voeten zijn de laagste delen van ons lichaam, en ze zijn erg nuttig! In de Bijbel vertegenwoordigen voeten het laagste en meest utilitaire deel...

noemde
Iemand oproepen of ontbieden vertegenwoordigt in de Bijbel een verlangen naar verbinding tussen hogere en lagere staten van leven. Bijvoorbeeld, stel je iemand voor in...

naam
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

dochter
"Behold I have two daughters,” etc. (Gen. 19:8), signifies the affections of good and truth, and the blessedness perceivable from the enjoyment thereof, by those...

vrouw
'Women,' as in Genesis 45:19, signify the affections of truth. But in Genesis 31:50, 'women' signify affections of not genuine truth, so not of the...

dertig
'Thirty' has a twofold significance because it is is the product of five and six, and also three and ten. From five multiplied by six,...

oud
Swedenborg tells us that space and time in the physical world correspond to states of life in the spiritual world. So when the Bible talks...

koning
The human mind is composed of two parts, a will and an understanding, a seat of loves and affections, and a seat of wisdom and...

veld
Een "akker" staat in de Bijbel meestal voor de kerk van de Heer, en meer in het bijzonder voor het verlangen naar het goede binnen...

stad
In the ancient world cities were very nearly nations unto themselves – they existed within walls, with their own laws and customs, generally centered on...

zee
Water generally represents what Swedenborg calls “natural truth,” or true concepts about day-to-day matters and physical things. Since all water ultimately flows into the seas,...

zand
'Sand,' as in Matthew 7:27, signifies faith separate from charity.

twee
The number "two" has two different meanings in the Bible. In most cases "two" indicates a joining together or unification. This is easy to see...

zonen
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

geboren
In algemene zin vertegenwoordigt het "geboren worden" in de Bijbel de ene geestelijke toestand die een andere voortbrengt, meestal een vorm van liefde of genegenheid...

eerstgeborenen
Wanneer de Bijbel spreekt over generaties of geboortevolgorde, heeft de innerlijke betekenis te maken met de progressie van geestelijke staten en hun relatieve belangrijkheid. De...

manasse
'Manasseh' signifies the will of the spiritual church.

vaders
Vader in het Woord betekent wat het meest innerlijk is, en in die dingen die de orde van de Heer volgen, betekent het wat goed...

efraim
Efraïm was de tweede zoon van Jozef die in Egypte werd geboren en werd, samen met zijn oudere broer Manasse, door Jakob tot dezelfde status...

verdrukking
Matthew 24:21 mentions an affliction "such as was not from the beginning of the world, no nor ever shall be". There, the affliction means the...

brood
Het woord "brood" wordt in de Bijbel op twee manieren gebruikt. In sommige gevallen betekent het daadwerkelijk brood; in andere gevallen staat het voor voedsel...

egyptenaren
Egyptians represent those who are in natural science, thus the natural, but the Hebrews, those who are of the church, thus respectively the spiritual. The...

zegt
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

verkocht
'To sell,' as in Genesis 41:56, means transferring to another as their own, because what is sold becomes the property of the one who buys...

Videa od Swedenborg Foundation

Zde uvedená videa jsou poskytnuta se svolením našich přátel ze Swedenborg Foundation. Více se o nich dozvíte zde: swedenborg.com.


What the Bible Is - Swedenborg and Life

Is the Bible just an outdated book of confusing and contradictory moral lessons? Here’s one spiritual explorer’s philosophy on the hidden meaning of the Word.

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Correspondences of Gold
Illustrations of three stories in the Word that mention gold. (Quotations are the King James translation.)
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Dream Charades from the Joseph Story
This activity reviews the six dreams in the Joseph series, dreamed by Joseph, the butler, the baker, and Pharaoh.
Activity | Ages 11 - 16

 Family Worship: The Joseph Story
Religion Lesson | All Ages

 Joseph Helps Pharaoh and Egypt
This lesson discusses a story from the Word and suggests projects and activities for young children.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 Joseph in Egypt
Lesson outline provides teaching ideas with questions for discussion, projects, and activities.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 Joseph Interprets Dreams
Joseph interprets dreams for the butler, the baker and Pharaoh.
Worship Talk | Ages 7 - 14

 Joseph Interprets Pharaoh's Dreams
A picture of Joseph speaking to Pharaoh and interpreting his dreams.
Coloring Page | All Ages

 Joseph, Ruler of Egypt
Sunday School Lesson | Ages 9 - 12

 Joseph: Ruler of Egypt
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 Joseph Rules Egypt - Level A
Complete lesson with activity choices: make a royal Egyptian necklace for Joseph, create folding dream pockets to show what happened in Pharaoh's dreams, scripted story discussion, coloring picture, and a memory verse.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 Joseph Rules Egypt - Level B
Complete lesson with activity choices: make a crown of life for Joseph from stars, create a group mural of joseph explaining pharaoh's dreams, scripted story discussion, coloring picture, and a memory verse.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 Joseph Rules Egypt - Level C
Complete lesson with activity choices: watch a video and discuss natural and spiritual hunger, review all the dreams in the story of Joseph's life using charades, read and reflect on a door handle sign about storing up your good experiences for spiritual famine times, and a scripted story discussion.
Sunday School Lesson | Ages 11 - 14

 Joseph Rules Egypt - Level D
Complete lesson with activity choices: watch a video and discuss natural and spiritual hunger, draw cartoons or diagrams showing how true ideas give us strength, read and reflect on a door handle sign about storing up your good experiences for spiritual famine times, and a scripted story discussion.
Sunday School Lesson | Ages 15 - 17

 Joseph Rules Egypt Reflection Doorhanger
Reflect on how you can store up good things in your life for times of spiritual famine.
Activity | Ages 11 - 18

 Mural of Pharaoh's Dreams
Make a mural about the two different dreams that Joseph interpreted for Pharaoh.
Project | Ages 4 - 10

 Overview of Joseph a Man of Integrity Levels A B C D for Ages 3-18
Overview of the Youth Journey Program "Joseph: a man of integrity", Levels A, B, C, and D for ages 3-18.
Sunday School Lesson | Ages 3 - 18

 Sacks of Grain from Egypt
This project involves either letting the children make small sacks out of felt or making the sacks ahead of time and then using them to dramatize the story.
Project | Ages 4 - 10

 Seven Years of Plenty and Famine
Project | Ages 4 - 10

 The Number Seven in the Word Crossword Puzzle
Discover stories that include the number seven in the Word.
Activity | Ages 9 - 13


Přeložit: