Genesis 37

Studovat vnitřní smysl

           

1 En Jakob woonde in het land der vreemdelingschappen zijns vaders, in het land Kanaan.

2 Dit zijn Jakobs geschiedenissen. Jozef, zijnde een zoon van zeventien jaren, weidde de kudde met zijn broeders (en hij was een jongeling), met de zonen van Bilha, en de zonen van Zilpa, zijns vaders vrouwen; en Jozef bracht hun kwaad gerucht tot hun vader.

3 En Israel had Jozef lief, boven al zijn zonen; want hij was hem een zoon des ouderdoms; en hij maakte hem een veelvervigen rok.

4 Als nu zijn broeders zagen, dat hun vader hem boven al zijn broederen liefhad, haatten zij hem, en konden hem niet vredelijk toespreken.

5 Ook droomde Jozef een droom, dien hij aan zijn broederen vertelde; daarom haatten zij hem nog te meer.

6 En hij zeide tot hen: Hoort toch dezen droom, dien ik gedroomd heb.

7 En ziet, wij waren schoven bindende in het midden des velds; en ziet, mijn schoof stond op, en bleef ook staande; en ziet, uw schoven kwamen rondom, en bogen zich neder voor mijn schoof.

8 Toen zeiden zijn broeders tot hem: Zult gij dan ganselijk over ons regeren: zult gij dan ganselijk over ons heersen? Zo haatten zij hem nog te meer, om zijn dromen en om zijn woorden.

9 En hij droomde nog een anderen droom, en verhaalde dien aan zijn broederen; en hij zeide: Ziet, ik heb nog een droom gedroomd, en ziet, de zon, en de maan en elf sterren bogen zich voor mij neder.

10 En als hij het aan zijn vader en aan zijn broederen verhaalde, bestrafte hem zijn vader, en zeide tot hem: Wat is dit voor een droom, dien gij gedroomd hebt; zullen wij dan ganselijk komen, ik, en uw moeder, en uw broeders, om ons voor u ter aarde te buigen?

11 Zijn broeders dan benijdden hem; doch zijn vader bewaarde deze zaak.

12 En zijn broeders gingen heen, om de kudde van hun vader te weiden bij Sichem.

13 Zo zeide Israel tot Jozef: Weiden uw broeders niet bij Sichem? Kom, dat ik u tot hen zende. En hij zeide tot hem: Zie, hier ben ik!

14 En hij zeide tot hem: Ga toch heen, zie naar den welstand van uw broederen, en naar den welstand van de kudde, en breng mij een woord wederom. Zo zond hij hem uit het dal Hebron, en hij kwam te Sichem.

15 En een man vond hem (want ziet, hij was dwalende in het veld); zo vraagde hem deze man, zeggende: Wat zoekt gij?

16 En hij zeide: Ik zoek mijn broederen; geef mij toch te kennen, waar zij weiden.

17 Zo zeide die man: Zij zijn van hier gereisd; want ik hoorde hen zeggen: Laat ons naar Dothan gaan. Jozef dan ging zijn broederen na, en vond hen te Dothan.

18 En zij zagen hem van verre; en eer hij tot hen naderde, sloegen zij tegen hem een listigen raad, om hem te doden.

19 En zij zeiden de een tot den ander: Ziet, daar komt die meester-dromer aan!

20 Nu komt dan, en laat ons hem doodslaan, en hem in een dezer kuilen werpen; en wij zullen zeggen: een boos dier heeft hem opgegeten; zo zullen wij zien, wat van zijn dromen worden zal.

21 Ruben hoorde dat, en verloste hem uit hun hand; en hij zeide: Laat ons hem niet aan het leven slaan.

22 Ook zeide Ruben tot hen: Vergiet geen bloed; werpt hem in dezen kuil die in de woestijn is, en legt de hand niet aan hem; opdat hij hem uit hun hand verloste, om hem tot zijn vader weder te brengen.

23 En het geschiedde, als Jozef tot zijn broederen kwam, zo togen zij Jozef zijn rok uit, den veelvervigen rok, dien hij aanhad.

24 En zij namen hem, en wierpen hem in den kuil; doch de kuil was ledig; er was geen water in.

25 Daarna zaten zij neder om brood te eten, en hieven hun ogen op, en zagen, en ziet, een reisgezelschap van Ismaelieten kwam uit Gilead; en hun kemelen droegen specerijen en balsem, en mirre, reizende, om dat af te brengen naar Egypte.

26 Toen zeide Juda tot zijn broederen: Wat gewin zal het zijn, dat wij onzen broeder doodslaan, en zijn bloed verbergen?

27 Komt, en laat ons hem aan deze Ismaelieten verkopen, en onze hand zij niet aan hem; want hij is onze broeder, ons vlees, en zijn broederen hoorden hem.

28 Als nu de Midianietische kooplieden voorbijtogen, zo trokken en hieven zij Jozef op uit den kuil, en verkochten Jozef aan deze Ismaelieten voor twintig zilverlingen; die brachten Jozef naar Egypte.

29 Als nu Ruben tot den kuil wederkeerde, ziet, zo was Jozef niet in den kuil; toen scheurde hij zijn klederen.

30 En hij keerde weder tot zijn broederen, en zeide: De jongeling is er niet; en ik, waar zal ik heengaan?

31 Toen namen zij Jozefs rok, en zij slachtten een geitenbok, en zij doopten den rok in het bloed.

32 En zij zonden den veelvervigen rok, en deden hem tot hun vader brengen, en zeiden: Dezen hebben wij gevonden; beken toch, of deze uws zoons rok zij, of niet.

33 En hij bekende hem, en zeide: Het is mijns zoons rok! een boos dier heeft hem opgegeten! voorzeker is Jozef verscheurd!

34 Toen scheurde Jakob zijn klederen, en legde een zak om zijn lenden; en hij bedreef rouw over zijn zoon vele dagen.

35 En al zijn zonen, en al zijn dochteren maakten zich op, om hem te troosten; maar hij weigerde zich te laten troosten, en zeide: Want ik zal, rouw bedrijvende, tot mijn zoon in het graf nederdalen. Alzo beweende hem zijn vader.

36 En de Midianieten verkochten hem in Egypte, aan Potifar, een hoveling van Farao, overste der trawanten.

  

Exploring the Meaning of Genesis 37      

Napsal(a) Joe David

The stories in the Old Testament foreshadow future events -- not so much historical events, but changes in the spiritual states of humankind.

In the inner meaning, the story of Jacob, and his twelve sons, and Joseph and his dreams, deals with people's eventual rejection of the Divine truths that they would receive from the Lord in the Christian church, and their acceptance of falsities instead.

Specifically, this chapter is about the way that some theologians in the Christian church developed the idea of salvation by faith alone, when the Lord really wants us to conjoin faith and charity in our lives.

This seems like a stretch - that a story from 3500+ years ago could be foreshadowing modern theological arguments. And yet, human beings, as partly-spiritual creatures, are always players in a big, long spiritual story - and the Old Testament stories are archetypes for things we wrestle with in our own lives. For the details of this story's meaning, look at Arcana Coelestia 4665, and the following passages.

   Studovat vnitřní smysl

Exploring the Meaning of Genesis 37      

Napsal(a) Joe David

The stories in the Old Testament foreshadow future events -- not so much historical events, but changes in the spiritual states of humankind.

In the inner meaning, the story of Jacob, and his twelve sons, and Joseph and his dreams, deals with people's eventual rejection of the Divine truths that they would receive from the Lord in the Christian church, and their acceptance of falsities instead.

Specifically, this chapter is about the way that some theologians in the Christian church developed the idea of salvation by faith alone, when the Lord really wants us to conjoin faith and charity in our lives.

This seems like a stretch - that a story from 3500+ years ago could be foreshadowing modern theological arguments. And yet, human beings, as partly-spiritual creatures, are always players in a big, long spiritual story - and the Old Testament stories are archetypes for things we wrestle with in our own lives. For the details of this story's meaning, look at Arcana Coelestia 4665, and the following passages.

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 4665, 4666, 4668, 4675, 4678, 4679, 4680, ...


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Hemelse Verborgenheden in Genesis en Exodus 755, 1463, 1616, 2909, 3242, 3263, 4286, ...

Apocalyps Onthuld 351

Ware Christelijke Religie 727


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 434, 448, 637, 654, 750

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

Genesis 4:9, 17:8, 20:3, 22:1, 11, 27:41, 29:14, 35:25, 27, 38:25, 39:1, 40:15, 42:6, 9, 13, 21, 22, 36, 38, 43:11, 26, 27, 28, 44:13, 14, 20, 28, 29, 31, 45:4, 46:34, 48:11, 50:15, 18, 20

Exodus 2:14, 21:16

Leviticus 27:5

Numeri 12:6

Rechters 11:35

I Samuël 17:18, 22, 28, 18:8, 19:1

II Samuël 12:17, 19:1

I Koningen 20:31

2 Koningen 6:13, 19:1

1 Kronieken 7:22

Esther 3:15, 4:1

Job 1:20, 2:11

Psalm 31:14, 77:3, 105:17

Proverbs 1:10, 16

Lied van Salomo 7, 5:1

Jesaja 28:15

Jeremia 8:22, 31:15, 38:6, 13

Daniël 7:28

Amos 6:4, 6

Mattheüs 21:38, 26:15, 27:1

Lucas 2:19, 19:14

Handelingen van de Apostelen 7:9

Významy biblických slov

jakob
Jacob is told twice that his name will now be Israel. The first time is when he wrestles with an angel on his journey to...

land
Generally in the Bible a "country" means a political subdivision ruled by a king, or sometimes a tribe with a territory ruled by a king...

vaders
Vader in het Woord betekent wat het meest innerlijk is, en in die dingen die de orde van de Heer volgen, betekent het wat goed...

kanaan
Canaan signifies a worship in things external without internals, which arose out of the internal church corrupted, called Ham. Thus it is that Ham is...

jakobs
Jacob is told twice that his name will now be Israel. The first time is when he wrestles with an angel on his journey to...

jozef
Joseph, Jacob’s eleventh son, is one of the favorite characters in the Bible, with his troubles, his triumphs over them, and his constant trust in...

zoon
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

zeventien
'Seventeen' signifies both the beginning and the end of temptation, because it is made up of the numbers seven and ten. This number, when it...

kudde
A flock, as in Genesis 26, denotes interior or rational good. A flock signifies those who are in spiritual good. A flock signifies natural interior...

broeders
Er zijn twee manieren waarop "broeder" in de Bijbel wordt gebruikt, manieren die nog steeds in het moderne taalgebruik terug te vinden zijn. De ene...

zonen
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

vader
Vader in het Woord betekent wat het meest innerlijk is, en in die dingen die de orde van de Heer volgen, betekent het wat goed...

vrouwen
The Hebrew of the Old Testament has six different common words which are generally translated as "wife," which largely overlap but have different nuances. Swedenborg...

kwaad
To do “harm” in the Bible specifically means attacks and injury by evil and falsity against what is good and true. The reverse is never...

israel
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

droom
A dream, as in Genesis 20:3,signifies being somewhat obscure.

zeide
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

hoort
'To hearken to father and mother,' as mentioned in Genesis 28:7, signifies obedience from affection. 'To hearken,' as mentioned in Genesis 30:22, signifies providence. See...

gedroomd
A dream, as in Genesis 20:3,signifies being somewhat obscure.

midden
The "midst" of something in the Bible represents the thing that is most central and most important to the spiritual state being described, the motivation...

velds
Een "akker" staat in de Bijbel meestal voor de kerk van de Heer, en meer in het bijzonder voor het verlangen naar het goede binnen...

stond op
It is common in the Bible for people to "rise up," and it would be easy to pass over the phrase as simply describing a...

ons
Angels do give us guidance, but they are mere helpers; the Lord alone governs us, through angels and spirits. Since angels have their assisting role,...

regeren
To reign,' as in Revelation 5, signifies being in truths and goods, and so in power, from the Lord, to resist evils and falsities which...

dromen
A dream, as in Genesis 20:3,signifies being somewhat obscure.

woorden
'Word,' as in Psalms 119:6-17, stands for doctrine in general. 'The Word,' as in Psalms 147:18, signifies divine good united with divine truth. 'Word,' as...

een
A company might have executives setting policy and strategy, engineers designing products, line workers building them, managers handling personnel and others handling various functions. They...

zon
The 'sun' signifies celestial and spiritual love. The 'sun' in the Word, when referring to the Lord, signifies His divine love and wisdom. Because the...

maan
'The moon' signifies the Lord in reference to faith, and thus faith in the Lord. 'The moon' signifies spiritual good or truth. 'The moon' signifies...

sterren
'Stars' signify the knowledge of truth and good. 'Stars' are frequently mentioned in the Word, and always signify goods and truths, but in an opposite...

komen
As with common verbs in general, the meaning of “come” in the Bible is highly dependent on context – its meaning is determined largely by...

moeder
In general, mothers in the Bible represent the Lord's church on earth, or the church among those who know and follow the Lord. In some...

aarde
Generally in the Bible a "country" means a political subdivision ruled by a king, or sometimes a tribe with a territory ruled by a king...

buigen
To bow, as in Genesis 18:2 signifies to humble.

sichem
'Sichem' or 'Shechem' means the celestial aspects of love.

woord
'Word,' as in Psalms 119:6-17, stands for doctrine in general. 'The Word,' as in Psalms 147:18, signifies divine good united with divine truth. 'Word,' as...

dal
Mountains in the Bible represent people's highest points, where we are closest to the Lord - our love of the Lord and the state of...

hebron
'Hebron' represents the Lord's spiritual church in the land of Canaan. 'Hebron' represents the church as to good.

kwam
As with common verbs in general, the meaning of “come” in the Bible is highly dependent on context – its meaning is determined largely by...

man
In general, men are driven by intellect and women by affections, and because of this men in the Bible generally represent knowledge and truth and...

veld
Een "akker" staat in de Bijbel meestal voor de kerk van de Heer, en meer in het bijzonder voor het verlangen naar het goede binnen...

gereisd
'To journey' signifies the institutes and order of life.

zeggen
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

na
Volgens Swedenborg bestaan tijd en ruimte niet in de spirituele werkelijkheid; het zijn puur natuurlijke dingen die alleen op het fysieke vlak bestaan. Dit betekent...

Dothan
Dothan (2 Kings 6:13) signifies the doctrinals of good and truth from the Word. Dothan (Gen. 37:17) signifies special or particular principles of doctrine.

komt
As with common verbs in general, the meaning of “come” in the Bible is highly dependent on context – its meaning is determined largely by...

dromer
A dream, as in Genesis 20:3,signifies being somewhat obscure.

kuilen
'A pit,' as in Genesis 41:14, signifies a state of temptation.

zien
To look,' as in Genesis 18:22, signifies thinking, because seeing denotes understanding. Look not back behind thee,' as in Genesis 19:17, means that Lot, who...

ruben
'Reuben,' in the highest sense, signifies omniscience. In a spiritual sense, he signifies wisdom, intelligence, science, and faith. In a natural sense, he signifies sight....

hand
Scientists believe that one of the most crucial developments in the evolution of humans was bipedalism – walking on two legs. That left our hands...

slaan
'The smitten' signify people who are oppressed by the falsities of ignorance.

bloed
De interne betekenis van "bloed" is een beetje lastig, omdat Swedenborg twee betekenissen geeft die nogal verschillend lijken. In de meeste gevallen verbindt Swedenborg bloed...

woestijn
'Wilderness' signifies something with little life in it, as described in the internal sense in Luke 1:80 'Wilderness' signifies somewhere there is no good because...

water
Water was obviously of tremendous importance in Biblical times (and every other time). It is the basis of life, the essential ingredient in all drinks,...

brood
Het woord "brood" wordt in de Bijbel op twee manieren gebruikt. In sommige gevallen betekent het daadwerkelijk brood; in andere gevallen staat het voor voedsel...

eten
Als we eten, breekt ons lichaam het voedsel af en haalt er zowel energie als materialen uit voor de opbouw en het herstel van het...

ogen
Het is gebruikelijk om te zeggen "Ik zie" als we iets begrijpen. En inderdaad, "zien" in de Bijbel staat voor het begrijpen en begrijpen van...

ziet
To look,' as in Genesis 18:22, signifies thinking, because seeing denotes understanding. Look not back behind thee,' as in Genesis 19:17, means that Lot, who...

Ismaelieten
'Ishmaelites' represent people who are in simple good of life, and thence in natural truth regarding doctrine.

kemelen
A camel (Matt. 22:24) signifies scientific knowledge. Camels are confirming scientifics, and cattle are the knowledges of good and truth (Jer. 49:32.)

balsem
Balm signifies the truth of exterior natural good, and its pleasantness.

brengen
Zoals met gewone werkwoorden in het algemeen is de betekenis van "brengen" sterk afhankelijk van de context, maar in het algemeen staat het voor een...

egypte
In de Bijbel betekent Egypte kennis en liefde voor de kennis. In goede zin betekent dat kennis van de waarheid van de Heer door de...

juda
City of Judah,' as in Isaiah 40:9, signifies the doctrine of love towards the Lord and love towards our neighbor in its whole extent.

Gewin
'Lucre or gain' signifies every thing false derived from evil which perverts the judgment.

verkopen
'To sell,' as in Genesis 41:56, means transferring to another as their own, because what is sold becomes the property of the one who buys...

vlees
Vlees heeft verschillende betekenissen, alleen al in zijn meest voor de hand liggende vorm. Het kan alle levende wezens betekenen, zoals wanneer de Heer spreekt...

twintig
'Twenty,' when referring to a quantity, signifies everything, or fullness, because it is ten twice. In Genesis 18:31, 'twenty', like all numbers occurring in the...

jozefs
Joseph, Jacob’s eleventh son, is one of the favorite characters in the Bible, with his troubles, his triumphs over them, and his constant trust in...

geitenbok
'Satyrs,' as in Isaiah 13:21, signify goods adulterated.

gevonden
Finding, or being found, can have different meanings in the Word, depending on the context. Here are two examples, From Arcana Coelestia 5756, 'Behold, the...

zak
'A sack' in Genesis 42:25, means a receptacle, and here 'a receptacle' on the natural level, because it is a story about the truths and...

lenden
'Loins' in general, signify love, and when referring to the Lord, divine love. 'Loins' signify the interiors of conjugial love. Loins,' as in Isaiah 11:5,...

rouw
In a general sense, mourning in the Bible represents a state of grief over the lack of desires for good and true ideas about life....

dagen
"Day" describes a state in which we are turned toward the Lord, and are receiving light (which is truth) and heat (which is a desire...

dochteren
Marriages among people – both in the Bible and in life – represent spiritual marriage. Women represent the desire to be good and to do...

troosten
When the Bible talks about someone being comforted or consoled, it generally means that they are being offered ideas that will help bring them to...

farao
'Pharaoh' signifies scientific ideas, or the natural principle in general. 'Pharaoh' signifies false ideas infesting the truth of the church. Pharaoh,' in Genesis 40, represents...

trawanten
‘To guard,’ when used as in Genesis 41:35, denotes ‘to store up.’ ‘Guards,’ as in Genesis 37:36, signify things that minister.

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Clothespin Figure of Joseph
Make a clothespin figure of Joseph and a coat of many colors for him to wear.
Project | Ages over 3

 Correspondences of Color
Illustrations of three stories in the Word that mention colors. (Quotations are the King James translation.)
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Dream Charades from the Joseph Story
This activity reviews the six dreams in the Joseph series, dreamed by Joseph, the butler, the baker, and Pharaoh.
Activity | Ages 11 - 16

 Family Worship: The Joseph Story
Religion Lesson | All Ages

 Jacob’s Sons
Spiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.
Activity | Ages over 18

 Joseph and His Brothers
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 Joseph and His Brothers
Family lessons provide a worship talk and a variety of activities for children and teens..
Religion Lesson | Ages 4 - 17

 Joseph and His Brothers
The story of Joseph features several dreams that held a promise of things to come.
Worship Talk | Ages 7 - 14

 Joseph and His Brothers
This lesson discusses a story from the Word and suggests projects and activities for young children.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 Joseph and His Brothers
Lesson outline provides teaching ideas with questions for discussion, projects, and activities.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 Joseph and His Coat
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Joseph and the Coat of Many Colors
Color and cut out Joseph and his colorful coat, then use to act out the story.
Project | Ages over 3

 Joseph and the Coat of Many Colors
A lesson for younger children with discussion ideas and a project.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 Joseph Is Given a Coat of Many Colors
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Joseph Is Sold
Worship Talk | Ages 7 - 14

 Joseph's Coat
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Joseph’s Coat of Many Colors
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Joseph's Coat of Many Colors Retold
A simpler version of the story for younger children.
Story | Ages over 3

 Joseph's Coat (sheet music)
Song | Ages 4 - 14

 Joseph's Dreams - Level A
Complete lesson with activity choices: make sun, moon, and stars pieces and act out Joseph's first dream; learn an action rhyme about Joseph's second dream with video demonstration; scripted story discussion; coloring picture; and a memory verse.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 Joseph's Dreams - Level B
Complete lesson with activity choices: play a card game matching talents and needs; make a diorama of the sun, moon, and stars bowing down to Joseph; scripted story discussion; coloring picture; and a memory verse.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 Joseph's Dreams - Level C
Complete lesson with activity choices: watch and discuss a video about Joseph's Brothers in Your Head, learn what Joseph represents and make a folding star to show how we can seek to be like Joseph, read and reflect on a door handle sign about listening to your dreams, and a scripted story discussion.
Sunday School Lesson | Ages 11 - 14

 Joseph's Dreams - Level D
Complete lesson with activity choices: watch and discuss a video about Joseph's Brothers in Your Head, act out scenarios in pairs to practice behaving with integrity, read and reflect on a door handle sign about listening to your dreams, and a scripted story discussion.
Sunday School Lesson | Ages 15 - 17

 Joseph Sold into Slavery
Worship Talk | Ages 7 - 14

 Joseph the Favorite
Joseph's brothers are jealous of him and sell him into slavery.
Worship Talk | Ages 7 - 14

 Joseph Wears His Coat of Many Colors
A beautiful color illustration of Jacob giving Joseph a special gift
Picture | All Ages

 Overview of Joseph a Man of Integrity Levels A B C D for Ages 3-18
Overview of the Youth Journey Program "Joseph: a man of integrity", Levels A, B, C, and D for ages 3-18.
Sunday School Lesson | Ages 3 - 18

 The Coat of Many Colors
In reality, the majority of our persecutions come from within ourselves. Evil spirits attack us by stirring up selfish tendencies and attitudes.
Worship Talk | Ages over 18

 The Story of Joseph
Examining the life and character of Joseph teaches us about how the Lord leads each of our lives.
Worship Talk | Ages over 18

 What Is True Wisdom?
Spiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.
Activity | Ages over 18


Přeložit: