Genesis 21

Studovat vnitřní smysl

           

1 En de HEERE bezocht Sara, gelijk als Hij gezegd had; en de HEERE deed aan Sara gelijk als Hij gesproken had.

2 En Sara werd bevrucht, en baarde Abraham een zoon in zijn ouderdom, ter gezetter tijd, dien hem God gezegd had.

3 En Abraham noemde den naam zijns zoons, dien hem geboren was, dien hem Sara gebaard had, Izak.

4 En Abraham besneed zijn zoon Izak, zijnde acht dagen oud, gelijk als hem God geboden had.

5 En Abraham was honderd jaren oud, als hem Izak zijn zoon geboren werd.

6 En Sara zeide: God heeft mij een lachen gemaakt; al die het hoort, zal met mij lachen.

7 Voorts zeide zij: Wie zou Abraham gezegd hebben: Sara heeft zonen gezoogd? want ik heb een zoon gebaard in zijn ouderdom.

8 En het kind werd groot, en werd gespeend; toen maakte Abraham een groten maaltijd op den dag, als Izak gespeend werd.

9 En Sara zag den zoon van Hagar, de Egyptische, dien zij Abraham gebaard had, spottende.

10 En zij zeide tot Abraham: Drijf deze dienstmaagd en haar zoon uit; want de zoon dezer dienstmaagd zal met mijn zoon, met Izak, niet erven.

11 En dit woord was zeer kwaad in Abrahams ogen, ter oorzake van zijn zoon.

12 Maar God zeide tot Abraham: Laat het niet kwaad zijn in uw ogen, over den jongen, en over uw dienstmaagd; al wat Sara tot u zal zeggen, hoor naar haar stem; want in Izak zal uw zaad genoemd worden.

13 Doch Ik zal ook den zoon dezer dienstmaagd tot een volk stellen, omdat hij uw zaad is.

14 Toen stond Abraham des morgens vroeg op, en nam brood, en een fles water, en gaf ze aan Hagar, die leggende op haar schouder; ook gaf hij haar het kind, en zond haar weg. En zij ging voort, en dwaalde in de woestijn Ber-seba.

15 Als nu het water van de fles uit was, zo wierp zij het kind onder een van de struiken.

16 En zij ging en zette zich tegenover, afgaande zo verre, als die met de boog schieten; want zij zeide: Dat ik het kind niet zie sterven; en zij zat tegenover, en hief haar stem op, en weende.

17 En God hoorde de stem van den jongen; en de Engel Gods riep Hagar toe uit den hemel, en zeide tot haar: Wat is u, Hagar? Vrees niet; want God heeft naar des jongens stem gehoord, ter plaatse, waar hij is.

18 Sta op, hef den jongen op, en houd hem vast met uwe hand; want Ik zal hem tot een groot volk stellen.

19 En God opende haar ogen, dat zij een waterput zag; en zij ging, en vulde de fles met water, en gaf den jongen te drinken.

20 En God was met den jongen; en hij werd groot, en hij woonde in de woestijn, en werd een boogschutter.

21 En hij woonde in de woestijn Paran; en zijn moeder nam hem een vrouw uit Egypteland.

22 Voorts geschiedde het ter zelfder tijd, dat Abimelech, mitsgaders Pichol, zijn krijgsoverste, tot Abraham sprak, zeggende: God is met u in alles, wat gij doet.

23 Zo zweer mij nu hier bij God: Zo gij mij, of mijn zoon, of mijn neef liegen zult! naar de weldadigheid, die ik bij u gedaan heb, zult gij doen bij mij, en bij het land, waarin gij als vreemdeling verkeert.

24 En Abraham zeide: Ik zal zweren.

25 En Abraham berispte Abimelech ter oorzake van een waterput, die Abimelechs knechten met geweld genomen hadden.

26 Toen zeide Abimelech: Ik heb niet geweten, wie dit stuk gedaan heeft; en ook hebt gij het mij niet aangezegd, en ik heb er ook niet van gehoord, dan heden.

27 En Abraham nam schapen en runderen, en gaf die aan Abimelech; en die beiden maakten een verbond.

28 Doch Abraham stelde zeven ooilammeren der kudde bijzonder.

29 Zo zeide Abimelech tot Abraham: Wat zullen hier deze zeven ooilammeren, die gij bijzonder gesteld hebt?

30 En hij zeide: Dat gij de zeven ooilammeren van mijn hand nemen zult, opdat het mij tot een getuigenis zij, dat ik dezen put gegraven heb.

31 Daarom noemde men die plaats Ber-seba, omdat die beiden daar gezworen hadden.

32 Alzo maakten zij een verbond te Ber-seba. Daarna stond Abimelech op, en Pichol, zijn krijgsoverste, en zij keerden wederom naar het land der Filistijnen.

33 En hij plantte een bos in Ber-seba, en riep aldaar den Naam des HEEREN, des eeuwigen Gods, aan.

34 En Abraham woonde als vreemdeling vele dagen in het land der Filistijnen.

  
   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Hemelse Verborgenheden in Genesis en Exodus 440, 1197, 1416, 1676, 1893, 1949, 2072, ...

Doctrine of Faith 50

True Christian Religion 451


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 537, 608

Spiritual Experiences 430

Jiný komentář

  Příběhy:


  Duchovní témata:Skočit na podobné biblické verše

Genesis 12:8, 16:3, 8, 10, 11, 15, 16, 17:10, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 18:10, 12, 14, 20:1, 22:2, 3, 25:19, 26, 26:18, 20, 21, 23, 26, 28, 31, 33, 28:18, 39:2, 3, 46:1

Numeri 10:12

Jozua 3:1, 15:28, 24:3

Rechters 11:2

I Samuël 1:24, 2:21, 15:12, 24:22, 25:1

II Samuël 24:7

I Koningen 19:3

2 Koningen 4:17

2 Kronieken 29:20

Psalm 10:14

Jesaja 40:28

Jeremia 10:10

Mattheüs 1:2

Lucas 3:34

Handelingen van de Apostelen 7:8

Romeinen 9:7

Galaten 4:22, 23, 28, 29, 30

Hebreeuwen 6:15, 11:11, 18

Významy biblických slov

heere
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

bezocht
The end time of the church and each individual, is called 'the visitation,' and precedes judgment. 'Visitation' is nothing but an exploration of the quality...

sara
'Sarah' denotes truth joined to good. Sarai was called 'Sarah' so she would represent the divine intellectual principle by adding the 'H' from the name...

gesproken
Like "say," the word "speak" refers to thoughts and feelings moving from our more internal spiritual levels to our more external ones – and ultimately...

werd
Het is een soort van verwekken of verwekken: Het vertegenwoordigt de ene spirituele staat die leidt tot de volgende spirituele staat. "Beget is echter over...

abraham
Abraham (of Abram, zoals hij in het begin van zijn verhaal wordt genoemd) is een van de belangrijkste personages in het verhaal van de heilige...

zoon
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

god
De Heer is de liefde zelf, uitgedrukt in de vorm van de wijsheid zelf. Liefde is dan ook zijn essentie, zijn in wezen. Wijsheid -...

noemde
Iemand oproepen of ontbieden vertegenwoordigt in de Bijbel een verlangen naar verbinding tussen hogere en lagere staten van leven. Bijvoorbeeld, stel je iemand voor in...

naam
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

geboren
In algemene zin vertegenwoordigt het "geboren worden" in de Bijbel de ene geestelijke toestand die een andere voortbrengt, meestal een vorm van liefde of genegenheid...

izak
'Isaac' represents spiritual love. 'Isaac,' in Genesis 17:19, signifies the rational divine. 'Isaac' signifies the Lord's divine rational in reference to divine good. Isaac' signifies...

acht
According to Swedenborg, the number eight represents something that is complete within itself, in every respect. Two reasons are offered for this. First, eight is...

dagen
"Day" describes a state in which we are turned toward the Lord, and are receiving light (which is truth) and heat (which is a desire...

oud
Swedenborg tells us that space and time in the physical world correspond to states of life in the spiritual world. So when the Bible talks...

honderd
It's a landmark for a young child to count to 100; it sort of covers all the "ordinary" numbers. One hundred is obviously significant for...

zeide
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

hoort
Thanks to modern science, we now understand that hearing actually happens in the brain, not the ears. The ears collect vibrations in the air and...

zonen
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

gespeend
'To wean,' as in Genesis 21:8, signifies separation, as infants are from their mother’s breasts.

maaltijd
Er worden in de Bijbel twee soorten feesten genoemd. Sommige werden gehouden om specifieke, eenmalige gebeurtenissen te herdenken, zoals het feest dat Abraham hield om...

dag
"Day" describes a state in which we are turned toward the Lord, and are receiving light (which is truth) and heat (which is a desire...

zag
The symbolic meaning of "seeing" is "understanding," which is obvious enough that it has become part of common language (think about it; you might see...

hagar
Hagar, as mentioned in Genesis 16, signifies the affection of sciences of the outward self and also the life of the outer or natural self.

dienstmaagd
'Maids' denote external affections serving the internal.

woord
'Word,' as in Psalms 119:6-17, stands for doctrine in general. 'The Word,' as in Psalms 147:18, signifies divine good united with divine truth. 'Word,' as...

kwaad
To do “harm” in the Bible specifically means attacks and injury by evil and falsity against what is good and true. The reverse is never...

abrahams
Abraham (of Abram, zoals hij in het begin van zijn verhaal wordt genoemd) is een van de belangrijkste personages in het verhaal van de heilige...

ogen
Het is gebruikelijk om te zeggen "Ik zie" als we iets begrijpen. En inderdaad, "zien" in de Bijbel staat voor het begrijpen en begrijpen van...

jongen
"Youths" or "Young men" generally represent intelligence or the understanding of truth. This is fitting, since adolescent boys tend to be more advanced intellectually than...

zeggen
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

stem
When the Lord speaks through the heaven, it descends into the lower spheres and is heard as thunder. As He speaks through the whole of...

zaad
'A seed' signifies love, and everyone who has love, as in Genesis 12:7. 8:15, 16. 'A seed' signifies faith grounded in charity. 'A seed' signifies...

vroeg
Aangezien de zon de Heer voorstelt, vertegenwoordigen de vroege morgen en de zonsopgang een staat van verlichting, waarbij een nieuw en helder inzicht komt na...

brood
Zoals natuurlijk voedsel het natuurlijke lichaam voedt, zo voedt geestelijk voedsel het geestelijke lichaam. En aangezien ons geestelijk lichaam de uitdrukking is van wat wij...

water
'Waters' signify truths in the natural self, and in the opposite sense, falsities. 'Waters' signify particularly the spiritual parts of a person, or the intellectual...

woestijn
'Wilderness' signifies something with little life in it, as described in the internal sense in Luke 1:80 'Wilderness' signifies somewhere there is no good because...

onder
In the Bible, things that are lower down, or under, physically, generally represent things that are lower or more external spiritually. In some cases, the...

een
A company might have executives setting policy and strategy, engineers designing products, line workers building them, managers handling personnel and others handling various functions. They...

boog
A bow signifies falsity of doctrine destroying truth, and spear, the falsity of evil de­stroying good. (Jer. 6:23.)

engel
'A messenger' signifies communication.

riep
Iemand oproepen of ontbieden vertegenwoordigt in de Bijbel een verlangen naar verbinding tussen hogere en lagere staten van leven. Bijvoorbeeld, stel je iemand voor in...

hemel
De "lucht" in de Bijbel vertegenwoordigt het denken, maar op een zeer algemene manier - meer zoals ons vermogen om ideeën waar te nemen en...

jongens
"Youths" or "Young men" generally represent intelligence or the understanding of truth. This is fitting, since adolescent boys tend to be more advanced intellectually than...

gehoord
'To hearken to father and mother,' as mentioned in Genesis 28:7, signifies obedience from affection. 'To hearken,' as mentioned in Genesis 30:22, signifies providence. See...

sta op
It is common in the Bible for people to "rise up," and it would be easy to pass over the phrase as simply describing a...

hand
Scientists believe that one of the most crucial developments in the evolution of humans was bipedalism – walking on two legs. That left our hands...

Paran
'Paran' or 'Elparan' signifies a state of illumination from the Lord’s divine human.

moeder
In general, mothers in the Bible represent the Lord's church on earth, or the church among those who know and follow the Lord. In some...

vrouw
The Hebrew of the Old Testament has six different common words which are generally translated as "wife," which largely overlap but have different nuances. Swedenborg...

tijd
Time is an aspect of the physical world, but according to Swedenborg is not an aspect of the spiritual world. The same is true of...

abimelech
Abimelech, his companion Ahusath, and Phicol, the chief captain of his army (Genesis 26:26), represent the doctrinals of faith as grounded in the literal sense...

sprak
Like "say," the word "speak" refers to thoughts and feelings moving from our more internal spiritual levels to our more external ones – and ultimately...

zweer
The Lord swearing by himself signifies that divine truth testifies, for He is divine truth itself, and this testifies from itself and means itself. It...

land
Generally in the Bible a "country" means a political subdivision ruled by a king, or sometimes a tribe with a territory ruled by a king...

schapen
It’s pretty easy for most people to read the Bible and get a sense for what “sheep” means without any help. They are simple, peaceful,...

runderen
'A herd,' as mentioned in Genesis 32:7, denotes exterior or natural good, and also not good things.

zeven
The number 'seven' was considered holy, as is well known, because of the six days of creation, and the seventh, which is the celestial self,...

kudde
A flock, as in Genesis 26, denotes interior or rational good. A flock signifies those who are in spiritual good. A flock signifies natural interior...

gegraven
In general, digging in the Bible means applying your own mind, your own faculties to find or create spiritual things. This is reflected in common...

plaats
'A dry place,' as in Luke 11:24, signifies states of evil and falsity which are in the life of someone who does the work of...

gezworen
'To sware' is a binding.

filistijnen
The Philistines play a large role in the Bible as one of the longest-standing and most bitter rivals of the people of Israel, clashing with...

heeren
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Abraham and Sarah Have a Son
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Abraham and Sarah's Family
The Lord promises Abraham many descendants.
Story | Ages 2 - 8

 Abraham and the Angels, Birth of Isaac
Lesson outline provides teaching ideas with questions for discussion, projects, and activities.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 Isaac’s Birth Foretold
A lesson for younger children with discussion ideas and a project.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 The Birth of Isaac
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 The Birth of Isaac
Family lessons provide a worship talk and a variety of activities for children and teens..
Religion Lesson | Ages 4 - 17

 The Birth of Isaac
Worship Talk | Ages 7 - 14


Přeložit: