Exodus 29

Studovat vnitřní smysl

← Exodus 28   Exodus 30 →         

1 Dit nu is de zaak, die gij hun doen zult, om hen te heiligen, dat zij Mij het priesterambt bedienen: neem een var, het jong eens runds, en twee volkomen rammen;

2 En ongezuurd brood, en ongezuurde koeken, met olie gemengd, en ongezuurde vladen, met olie bestreken; van tarwemeelbloem zult gij dezelve maken.

3 En gij zult ze in een korf leggen, en zult ze in den korf toebrengen, met den var en de twee rammen.

4 Alsdan zult gij Aaron en zijn zonen doen naderen aan de deur van de tent der samenkomst; en gij zult hen met water wassen.

5 Daarna zult gij de klederen nemen, en Aaron den rok, en den mantel des efods, en den efod, en den borstlap aandoen; en gij zult hem omgorden met den kunstelijken riem des efods.

6 En gij zult den hoed op zijn hoofd zetten; de kroon der heiligheid zult gij aan den hoed zetten.

7 En gij zult de zalfolie nemen, en op zijn hoofd gieten; alzo zult gij hem zalven.

8 Daarna zult gij zijn zonen doen naderen, en zult hen de rokken doen aantrekken.

9 En gij zult hen met den gordel omgorden, namelijk Aaron en zijn zonen; en gij zult hun de mutsen opbinden, opdat zij het priesterambt hebben tot een eeuwige inzetting. Voorts zult gij de hand van Aaron vullen, en de hand zijner zonen.

10 En gij zult den var nabij brengen voor de tent der samenkomst; en Aaron en zijn zonen zullen hun handen op het hoofd van den var leggen.

11 En gij zult den var slachten voor het aangezicht des HEEREN, voor de deur van de tent der samenkomst.

12 Daarna zult gij van het bloed des vars nemen, en met uw vinger op de hoornen des altaars doen; en al het bloed zult gij uitgieten aan den bodem des altaars.

13 Gij zult ook al het vet nemen, hetwelk het ingewand bedekt, en het net over de lever, en beide nieren en het vet, dat aan dezelve is, en gij zult ze aansteken op het altaar.

14 Maar het vlees des vars, en zijn vel, en zijn drek, zult gij met vuur verbranden, buiten het leger; het is een zondoffer.

15 Daarna zult gij den ene ram nemen, en Aaron en zijn zonen zullen hun handen op het hoofd des rams leggen;

16 En gij zult den ram slachten, en gij zult zijn bloed nemen, en rondom op het altaar sprengen.

17 En den ram zult gij in zijn delen delen; en gij zult zijn ingewand en zijn schenkelen wassen, en op zijn delen, en op zijn hoofd leggen.

18 Alzo zult gij den gehelen ram aansteken op het altaar; het is een brandoffer den HEERE, tot een liefelijken reuk, het is een vuuroffer den HEERE.

19 Daarna zult gij den anderen ram nemen, en Aaron en zijn zonen zullen hun handen op des rams hoofd leggen;

20 En gij zult den ram slachten, en van zijn bloed nemen, en doen het op het rechter oorlapje van Aaron, en op het rechteroorlapje van zijn zonen, desgelijks op den duim hunner rechterhand, en op den groten teen huns rechtervoets; en dat bloed zult gij op het altaar sprengen, rondom heen.

21 Dan zult gij nemen van het bloed, dat op het altaar is, en van de zalfolie, en gij zult op Aaron en op zijn klederen sprengen, en op zijn zonen en op de klederen zijner zonen met hem; opdat hij geheiligd zij, en zijn klederen, ook zijn zonen, en de klederen zijner zonen met hem.

22 Daarna zult gij van den ram nemen het vet mitsgaders den staart, ook het vet, dat het ingewand bedekt, en het net der lever en de beide nieren, met het vet, dat aan dezelve is, en den rechterschouder; want het is een ram der vulofferen;

23 En een broodbol, en een koek geolied brood, en een vlade, uit den korf der ongezuurde broden, die voor het aangezicht des HEEREN zijn zal;

24 En leg ze alle op de handen van Aaron, en op de handen zijner zonen, en beweeg ze ten beweegoffer voor het aangezicht des HEEREN.

25 Neem ze daarna van hun hand, en steek ze aan op het altaar, op het brandoffer, tot een liefelijken reuk voor het aangezicht des HEEREN; het is een vuuroffer den HEERE.

26 En neem de borst van den ram der vulofferen, die van Aaron is, en beweeg hem ten beweegoffer voor het aangezicht des HEEREN; en het zal u ten dele zijn.

27 En gij zult de borst des beweegoffers heiligen, en de schouder des hefoffers, die bewogen, en die opgeheven zal zijn van den ram des vuloffers, van hetgeen dat Aarons, en van hetgeen dat zijner zonen is.

28 En het zal voor Aaron en zijn zonen zijn tot een eeuwige inzetting vanwege de kinderen Israels; want het is een hefoffer; en het hefoffer vanwege de kinderen Israels zal zijn van hun dankofferen; hun hefoffer zal voor den HEERE zijn.

29 De heilige klederen nu, die van Aaron zullen geweest zijn, zullen van zijn zonen na hem zijn, opdat men hen in dezelve zalve, en dat men hun hand in dezelve vulle.

30 Zeven dagen zal hij ze aantrekken, die uit zijn zonen in zijn plaats priester zal worden, die in de tent der samenkomst gaan zal, om in het heilige te dienen.

31 Gij zult den ram der vulling nemen, en gij zult zijn vlees in de heilige plaats zieden.

32 Aaron nu en zijn zonen zullen het vlees van dezen ram eten, en het brood, dat in den korf zal zijn, bij de deur van de tent der samenkomst.

33 En zij zullen die dingen eten, met welke de verzoening zal gedaan zijn, om hun hand te vullen, en om hen te heiligen; maar een vreemde zal ze niet eten, want ze zijn heilig.

34 En indien er wat overblijven zal van het vlees der vulofferen, of van dit brood, tot aan den morgen, zo zult gij het overgeblevene met vuur verbranden; het zal niet gegeten worden, want het is heilig.

35 Gij zult dan aan Aaron en aan zijn zonen alzo doen, naar alles, wat Ik u geboden heb; zeven dagen zult gij hun hand vullen.

36 Gij zult ook des daags een var des zondoffers bereiden, tot de verzoeningen, en gij zult het altaar ontzondigen, mits doende de verzoening over hetzelve; en gij zult het zalven, om het te heiligen.

37 Zeven dagen zult gij verzoening doen voor het altaar, en zult het heiligen; alsdan zal dat altaar een heiligheid der heiligheden zijn; al wat het altaar aanroert, zal heilig zijn.

38 Dit nu is het, wat gij op het altaar bereiden zult: twee lammeren, die eenjarig zijn, des daags, geduriglijk.

39 Het ene lam zult gij des morgens bereiden; maar het andere lam zult gij bereiden tussen de twee avonden.

40 Met een tiende deel meelbloem, gemengd met een vierendeel van een hin gestoten olie; en tot drankoffer een vierde deel van een hin wijn, tot het ene lam.

41 Het andere lam nu zult gij bereiden tussen de twee avonden; gij zult daarmede doen gelijk met het morgenspijsoffer, en gelijk met het drankoffer deszelven, tot een liefelijken reuk; het is een vuuroffer den HEERE.

42 Het zal een geduriglijk brandoffer zijn bij uw geslachten, aan de deur van de tent der samenkomst, voor het aangezicht des HEEREN; aldaar zal Ik met ulieden komen, dat Ik aldaar met u spreke.

43 En daar zal Ik komen tot de kinderen Israels; opdat zij geheiligd worden door Mijn heerlijkheid.

44 En Ik zal de tent der samenkomst heiligen, mitsgaders het altaar; Ik zal ook Aaron en zijn zonen heiligen, opdat zij Mij het priesterambt bedienen.

45 En Ik zal in het midden der kinderen Israels wonen, en Ik zal hun tot een God zijn.

46 En zij zullen weten, dat Ik de HEERE hun God ben, Die hen uit Egypteland uitgevoerd heb, opdat Ik in het midden van hen wonen zou; Ik ben de HEERE, hun God.

← Exodus 28   Exodus 30 →
   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 2180, 9985, 9986, 9987, 9988, 9989, 9990, ...


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Hemelse Verborgenheden in Genesis en Exodus 353, 577, 925, 1071, 2177, 2187, 2830, ...

Apocalypse Revealed 10, 242, 278, 316, 378, 379, 392, ...

Hemel en Hel 287

Ware Christelijke Religie 670, 706


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 79, 167, 204, 257, 272, 279, 298, ...

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

Genesis 8:20

Exodus 6:7, 12:6, 10, 20:2, 25:8, 22, 27:2, 21, 28:1, 2, 41, 30:19, 29, 30, 40:12, 13, 14, 15, 32, 34, 35

Leviticus 1:4, 2:4, 3:2, 3, 4:4, 7, 11, 12, 18, 21, 25, 30, 6:11, 13, 7:30, 8:1, 8, 9:4, 6, 17, 10:7, 12, 15, 18, 14:14, 17, 25, 28, 16:32, 22:10, 13, 23:11, 26:11, 12

Numeri 4:16, 5:9, 10, 6:20, 7:1, 8:9, 15:4, 5, 16:3, 18:8, 11, 19, 19:5, 20:28, 28:3, 35:25, 34

Deuteronomium 18:3

Rechters 17:5

I Samuël 2:30, 10:18

I Koningen 8:11, 9:3, 18:29, 36

2 Koningen 3:20, 16:15

1 Kronieken 40

2 Kronieken 2:3, 5:13, 14, 6:18, 7:9, 29:7

Ezra 3:3, 5, 9:4

Psalm 133:2, 141:2

Jesaja 61:1

Jeremia 14:9

Ezechiël 34:24, 43:6, 7, 9, 20, 21, 25, 46:13, 15, 20

Daniël 12:11

Zacharia 3:5, 8:3

Mattheüs 23:19

2 Korintiërs 1:21

Efeziërs 5:2

Titus 3:5

Hebreeuwen 9:21, 10:11, 22

Apocalyps 21:3

Významy biblických slov

heiligen
'To sanctify' denotes being led by the Lord. 'To sanctify' denotes being incapable of being violated.

een
A company might have executives setting policy and strategy, engineers designing products, line workers building them, managers handling personnel and others handling various functions. They...

twee
The number "two" has two different meanings in the Bible. In most cases "two" indicates a joining together or unification. This is easy to see...

volkomen
'Upright' signifies truth originating in charity. Truth may be derived from various origins, but what originates in the good of charity from the Lord is...

ongezuurd
'Unleavened bread' signifies the holiness of love, or the holy of holies, so, pure love. The baking of unleavened bread is purification.

brood
Just as natural food feeds the natural body, so spiritual food feeds the spiritual body. And since our spiritual body is the expression of what...

ongezuurde
For something to be “unleavened” means that it's been made without yeast. Since yeast is what makes bread rise and take on its airy texture,...

olie
Oil – typically olive oil – was an extremely important product in Biblical times, for food preparation, medicinal ointment and for burning in lamps. As...

aaron
Aaron was de broer van Mozes. Hij symboliseert twee dingen, een tijdens het eerste deel van de exodus, toen hij woordvoerder van Mozes was, en...

zonen
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

deur
In a general sense, doors in the Bible represent the initial desires for good and concepts of truth that introduce people to new levels of...

tent
'The tabernacle' has almost the same meaning as 'temple,' that is, in the highest sense, the Lord’s divine humanity, and in a relative sense, heaven...

water
Water was obviously of tremendous importance in Biblical times (and every other time). It is the basis of life, the essential ingredient in all drinks,...

wassen
It does not take a great leap of imagination to see that “washing” in the Bible represents purification. Washing dirt from the skin is symbolic...

hoofd
The head is the part of us that is highest, which means in a representative sense that it is what is closest to the Lord....

kroon
'A turban' signifies intelligence of truth.

heiligheid
The Bible describes many things as being holy, or sacred. The Ark of the Covenant is one very holy object. The inmost chamber of the...

zalven
Olie in de Bijbel vertegenwoordigt de liefde van de Heer, dus het zalven van iemand (of iets) met olie was een manier om die persoon...

omgorden
To gird one’s self, as in John. 21:18, signifies to know and perceive truths in the light from good.

mutsen
Bonnets (Exod. 28:40), being a covering for the head, signify intelli­gence and wisdom.

vullen
There are two ways something can be filled: It can be filled with something bad against the wishes of its owner, or it can be...

handen
Scientists believe that one of the most crucial developments in the evolution of humans was bipedalism – walking on two legs. That left our hands...

heeren
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

bloed
Bloods signify evil, in Ezek. 16:9.

vinger
The ten fingers signify all things terminated in ultimates.

hoornen
'A horn,' when spoken of the Lord, signifies omnipotence. 'The little horn that rose up,' as mentioned in Daniel 7:3-8, signifies the full perversion of...

vet
Fat signifies the celestial principle. Fat things, full of marrow, signify goodnesses. Fat and blood signify interior goods and truths, and hence the Israelites, prior...

bedekt
The "high mountains being covered " (Gen. 7:19) signifies that all the good things of charity were extin­guished.

lever
'Kidneys,' as in Exodus 29:13, signify interior truths, or truths exploring, purifying, and correcting.

beide
The number "two" has two different meanings in the Bible. In most cases "two" indicates a joining together or unification. This is easy to see...

nieren
'Kidneys,' as in Exodus 29:13, signify interior truths, or truths exploring, purifying, and correcting.

altaar
Het eerste altaar dat in het Woord wordt genoemd, is door Noach gebouwd nadat hij uit de ark kwam. Op dat altaar offerde hij schone...

vlees
Flesh has several meanings just in its most obvious form. It can mean all living creatures as when the Lord talks about the flood "destroying...

vuur
Just as natural fire can be both comforting in keeping you warm or scary in burning down your house, so fire in the spiritual sense...

RAM
'A ram' signifies the Lord’s divine spiritual nature pertaining to a person. 'A ram' signifies the good of innocence and charity in the internal self....

heere
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

liefelijken
Sweet' signifies delightful things from the good of truth and the truth of good. Everything sweet in the natural world corresponds to delightful and pleasant...

reuk
Fragrance means the affection of truth derived from good.

geolied
Oil – typically olive oil – was an extremely important product in Biblical times, for food preparation, medicinal ointment and for burning in lamps. As...

hand
Scientists believe that one of the most crucial developments in the evolution of humans was bipedalism – walking on two legs. That left our hands...

kinderen
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

israels
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

na
Volgens Swedenborg bestaan tijd en ruimte niet in de spirituele werkelijkheid; het zijn puur natuurlijke dingen die alleen op het fysieke vlak bestaan. Dit betekent...

zeven
The number 'seven' was considered holy, as is well known, because of the six days of creation, and the seventh, which is the celestial self,...

dagen
"Day" describes a state in which we are turned toward the Lord, and are receiving light (which is truth) and heat (which is a desire...

priester
People in the Word who operate the details of charity are called 'ministers.'

plaats
'A dry place,' as in Luke 11:24, signifies states of evil and falsity which are in the life of someone who does the work of...

zieden
'To seethe' signifies destroying truths and goods by falsities.

eten
When we eat, our bodies break down the food and get from it both energy and materials for building and repairing the body. The process...

heilig
'Sanctuary' signifies the truth of heaven and the church. 'Sanctuary,' as in Ezekiel 24:21, signifies the Word.

morgen
Morning comes with the rising of the sun, and the sun – which gives life to the earth with its warmth and light – represents...

gegeten
When we eat, our bodies break down the food and get from it both energy and materials for building and repairing the body. The process...

verzoeningen
Atonements (Exodus 28:36) are the receptions of the good of love and faith from the Lord, after the removal of evils and thence of falsities.

verzoening
Atonements (Exodus 28:36) are the receptions of the good of love and faith from the Lord, after the removal of evils and thence of falsities.

aanroert
Imagine having your mother touch your cheek. Then imagine having your spouse or someone you love romantically touch your cheek. Then imagine having a baby...

lammeren
'A lamb' signifies the good of the innocence of infancy. 'A lamb' signifies the Lord regarding His divine humanity. The lamb,' as in Revelation 8:11,...

eenjarig
'A lamb' signifies the good of the innocence of infancy. 'A lamb' signifies the Lord regarding His divine humanity. The lamb,' as in Revelation 8:11,...

lam
'A lamb' signifies the good of the innocence of infancy. 'A lamb' signifies the Lord regarding His divine humanity. The lamb,' as in Revelation 8:11,...

avonden
Since the light and warmth of the sun represent the Lord’s wisdom and love, it makes sense that evening, a time when the light and...

meelbloem
Fine flour, as in Ezekiel 16:19, signifies the spiritual principle of charity.

hin
'A hin' denotes the measurement of conjunction.

vierde
The number "four" in the Bible represents things being linked together or joined. This is partly because four is two times two, and two represents...

wijn
Wine played a key role in the ancient world, where safe, reliable water sources were scarce. It could be stored for long periods of time;...

midden
'Middle' denotes what is primary, principal, or inmost.

god
De Heer is de liefde zelf, uitgedrukt in de vorm van de wijsheid zelf. Liefde is dan ook zijn essentie, zijn in wezen. Wijsheid -...

weten
Like so many common verbs, the meaning of "know" in the Bible is varied and dependent on context. And in some cases – when it...


Přeložit: