Exodus 23

Studovat vnitřní smysl

Dutch Staten Vertaling         

← Exodus 22   Exodus 24 →

1 Gij zult geen vals gerucht opnemen; en stelt uw hand niet bij den goddeloze, om een getuige tot geweld te zijn.

2 Gij zult de menigte tot boze zaken niet volgen; en gij zult niet spreken in een twistige zaak, dat gij u neigt naar de menigte, om het recht te buigen.

3 Ook zult gij den geringe niet voortrekken en zijn twistige zaak.

4 Wanneer gij uw vijands os, of zijn dwalenden ezel, ontmoet, gij zult hem denzelven ganselijk wederbrengen.

5 Wanneer gij uws haters ezel onder zijn last ziet liggen, zult gij dan nalatig zijn, om het uwe te verlaten voor hem? Gij zult het in alle manier met hem verlaten.

6 Gij zult het recht uws armen niet buigen in zijn twistige zaak.

7 Zijt verre van valse zaken; en den onschuldige en gerechtige zult gij niet doden; want Ik zal de goddeloze niet rechtvaardigen.

8 Ook zult gij geen geschenk nemen; want het geschenk verblindt de zienden, en het verkeert de zaak der rechtvaardigen.

9 Gij zult ook den vreemdeling niet onderdrukken; want gij kent het gemoed des vreemdelings, dewijl gij vreemdelingen geweest zijt in Egypteland.

10 Gij zult ook zes jaar uw land bezaaien, en deszelfs inkomst verzamelen;

11 Maar in het zevende zult gij het rusten en stil liggen laten, dat de armen uws volks mogen eten, en het overige daarvan de beesten des velds eten mogen; alzo zult gij ook doen met uw wijngaard, en met uw olijfbomen.

12 Zes dagen zult gij uw werken doen; maar op den zevenden dag zult gij rusten; opdat uw os en uw ezel ruste, en dat de zoon uwer dienstmaagd en de vreemdeling adem scheppe.

13 In alles, wat Ik tot ulieden gezegd heb, zult gij op uw hoede zijn; en den naam van andere goden zult gij niet gedenken; uit uw mond zal hij niet gehoord worden!

14 Drie reizen in het jaar zult gij Mij feest houden.

15 Het feest van de ongezuurde broden zult gij houden; zeven dagen zult gij ongezuurde broden eten (gelijk Ik u geboden heb), ter bestemder tijd in de maand Abib, want in dezelve zijt gij uit Egypte getogen; doch men zal niet ledig voor Mijn aangezicht verschijnen.

16 En het feest des oogstes, der eerste vruchten van uw arbeid, die gij op het veld gezaaid zult hebben. En het feest der inzameling, op den uitgang des jaars, wanneer gij uw arbeid uit het veld zult ingezameld hebben.

17 Drie malen des jaars zullen al uw mannen voor het aangezicht des Heeren HEEREN verschijnen.

18 Gij zult het bloed Mijns offers met geen gedesemde broden offeren; ook zal het vette Mijns feestes tot op den morgen niet vernachten.

19 De eerstelingen der eerste vruchten uws lands zult gij in het huis des HEEREN uws Gods brengen. Gij zult het bokje niet koken in de melk zijner moeder.

20 Ziet, Ik zende een Engel voor uw aangezicht, om u te behoeden op dezen weg, en om u te brengen tot de plaats, die Ik bereid heb.

21 Hoedt u voor Zijn aangezicht, en weest Zijner stem gehoorzaam, en verbittert Hem niet; want Hij zal ulieder overtredingen niet vergeven; want Mijn Naam is in het binnenste van Hem.

22 Maar zo gij Zijner stem naarstiglijk gehoorzaamt, en doet al wat Ik spreken zal, zo zal Ik uwer vijanden vijand, en uwer wederpartijders wederpartij zijn.

23 Want Mijn Engel zal voor uw aangezicht gaan, en Hij zal u inbrengen tot de Amorieten, en Hethieten, en Ferezieten, en Kanaanieten, Hevieten, en Jebusieten; en Ik zal hen verdelgen.

24 Gij zult u voor hun goden niet buigen, noch hen dienen; ook zult gij naar hun werken niet doen; maar gij zult ze geheel afbreken, en hun opgerichte beelden ganselijk vermorzelen.

25 En gij zult den HEERE uw God dienen, zo zal Hij uw brood en uw water zegenen; en Ik zal de krankheden uit het midden van u weren.

26 Er zal geen misdrachtige, noch onvruchtbare in uw land zijn; Ik zal het getal uwer dagen vervullen.

27 Ik zal Mijn schrik voor uw aangezicht zenden, en al het volk, tot hetwelk gij komt, versaagd maken; en Ik zal maken, dat al uw vijanden u den nek toekeren.

28 Ik zal ook horzelen voor uw aangezicht zenden; die zullen van voor uw aangezicht uitstoten de Hevieten, de Kanaanieten en de Hethieten.

29 Ik zal hen in een jaar van uw aangezicht niet uitstoten, opdat het land niet woest worde, en het wild gedierte boven u niet vermenigvuldigd worde.

30 Ik zal hen allengskens van uw aangezicht uitstoten, totdat gij gewassen zijt en het land erft.

31 En Ik zal uw landpalen zetten van de zee Suf tot aan de zee der Filistijnen, en van de woestijn tot aan de rivier; want Ik zal de inwoners van dat land in uw hand geven, dat gij hen voor uw aangezicht uitstoot.

32 Gij zult met hen, noch met hun goden, een verbond maken.

33 Zij zullen in uw land niet wonen, opdat zij u tegen Mij niet doen zondigen; indien gij hun goden dient, het zal u voorzeker tot een valstrik zijn.

← Exodus 22   Exodus 24 →
   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

De hemelse Verborgenheden die in de Heilige Schrift of het Woord van de Heer 9246, 9247, 9248, 9249, 9250, 9251, 9252, ...


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

De hemelse Verborgenheden die in de Heilige Schrift of het Woord van de Heer 737, 1001, 1444, 1736, 1754, 1925, 2342, ...

Apocalypse Revealed 44, 81, 344, 444, 567, 578, 623, ...

Ware Christelijke Religie 299


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 130, 313, 329, 388, 412, 518, 650, ...

Jiný komentář

  Příběhy:Hop to Similar Bible Verses

Genesis 12:3, 15:18, 21, 24:7, 35:5, 39:17

Exodus 12:10, 15, 13:3, 4, 15:16, 26, 18:8, 20:3, 5, 8, 10, 16, 22:20, 28, 32:34, 33:2, 34:12, 13, 17, 18, 24

Leviticus 18:3, 19:15, 16, 23:6, 9, 10, 17, 34, 39, 25:3, 7

Numeri 14:11, 35, 15:21, 18:12, 13, 20:16, 22:3, 24:8, 25:2, 28:26, 34:2, 12

Deuteronomium 1:17, 2:25, 6:1, 13, 19, 7:1, 2, 5, 14, 20, 22, 9:3, 11:24, 12:30, 14:21, 15:11, 16:1, 19, 19:16, 20:18, 22:1, 26:10, 33:27

Jozua 2:24, 5:13, 14, 9:7, 10:40, 13:6, 22:5, 23:7, 13, 24:8, 12, 15, 19

Judges 2:2, 3, 13:18

I Samuël 8:3, 15:24

I Koningen 9:25

2 Kings 17:8, 11, 18:4

1 Chronicles 28:8

2 Chronicles 9:26, 14:2, 25:14

Nehemiah 10:32, 36

Job 5:26

Psalm 35:1, 42:3, 72:8, 82:3, 91:11, 94:21, 106:36

Proverbs 3:9, 11:21, 17:15, 23, 18:5, 22:22

Ecclesiastes 7:7

Jesaja 5:20, 23, 9:5, 10:1, 2, 33:15, 63:9

Ezechiël 22:29, 44:30, 46:9, 48:13, 14

Hosea 10:2

Amos 5:12

Micha 6:6

Zacharia 12:8, 13:2

Maleachi 3:1

Mattheüs 28:12

Marcus 2:27, 15:15

Lucas 2:41, 6:27, 23:24

Word/Phrase Explanations

getuige
In court, a witness is someone who saw a crime being committed, or observed something that could help determine the guilt or innocence of the...

doden
The Lord is love itself, and that love is the ultimate source of all energy and thus of all life. It follows, then, that the...

velds
When we have a desire to be good people and to do good things, the natural first questions are "What does that mean?" "What should...

dag
"Day" describes a state in which we are turned toward the Lord, and are receiving light (which is truth) and heat (which is a desire...

ongezuurde
'Unleavened bread' signifies the holiness of love, or the holy of holies, so, pure love. The baking of unleavened bread is purification.

Egypte
In the Bible, Egypt means knowledge and the love of knowledge. In a good sense that means knowledge of truth from the Lord through the...

eerste
Why would it be insulting for a man to refer to his married partner as his “first wife”? Because it implies there will be a...

morgen
Morning comes with the rising of the sun, and the sun – which gives life to the earth with its warmth and light – represents...

huis
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

engel
"Angels" in the Bible represent qualities of the Lord himself, or a variety of things that come directly from the Lord. On a lower level...

vijanden
An enemy in the Bible refers to people who are in the love of evil and the false thinking that springs from evil. On a...

Hevieten
The Hivites' represent those who were in idolatry, but in which there was something of good.

God
The Lord is love itself, expressed in the form of wisdom itself. Love, then, is His essence, His inmost. Wisdom - the loving understanding of...

Filistijnen
The Philistines play a large role in the Bible as one of the longest-standing and most bitter rivals of the people of Israel, clashing with...

verbond
A covenant is a promise by the Lord about something He will do, or not do. He promised Noah that He would never again destroy...

Resources for parents and teachers

The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. You can search/browse their whole library by following this link.


 Feast of Ingathering
Color the pictures of the Children of Israel celebrating this feast, then attach the pictures together to display.
Project | Ages 7 - 14

 Memory Verse: Our Guardian Angels
Activity | Ages 4 - 14

 Quotes: The Lord's Fruitful Harvest
Teaching Support | Ages over 15

 Thanking the Lord
Worship Talk | Ages 7 - 14

 The Significance of Thanksgiving
Worship Talk | Ages over 18

 Three Feasts
Spiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.
Activity | Ages over 18


Přeložit: