Exodus 20

Studovat vnitřní smysl

           

1 Toen sprak God al deze woorden, zeggende:

2 Ik ben de HEERE uw God, Die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb.

3 Gij zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben.

4 Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in den hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is.

5 Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de HEERE uw God, ben een ijverig God, Die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde, en aan het vierde lid dergenen, die Mij haten;

6 En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen, die Mij liefhebben, en Mijn geboden onderhouden.

7 Gij zult den Naam des HEEREN uws Gods niet ijdellijk gebruiken; want de HEERE zal niet onschuldig houden, die Zijn Naam ijdellijk gebruikt.

8 Gedenkt den sabbatdag, dat gij dien heiligt.

9 Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen;

10 Maar de zevende dag is de sabbat des HEEREN uws Gods; dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling, die in uw poorten is;

11 Want in zes dagen heeft de HEERE den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en Hij rustte ten zevenden dage; daarom zegende de HEERE den sabbatdag, en heiligde denzelven.

12 Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land, dat u de HEERE uw God geeft.

13 Gij zult niet doodslaan.

14 Gij zult niet echtbreken.

15 Gij zult niet stelen.

16 Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste.

17 Gij zult niet begeren uws naasten huis; gij zult niet begeren uws naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets, dat uws naasten is.

18 En al het volk zag de donderen, en de bliksemen, en het geluid der bazuin, en den rokenden berg; toen het volk zulks zag, weken zij af, en stonden van verre.

19 En zij zeiden tot Mozes: Spreek gij met ons, en wij zullen horen; en dat God met ons niet spreke, opdat wij niet sterven!

20 En Mozes zeide tot het volk: Vreest niet, want God is gekomen, opdat Hij u verzocht, en opdat Zijn vreze voor uw aangezicht zou zijn, dat gij niet zondigdet.

21 En het volk stond van verre; maar Mozes naderde tot de donkerheid, alwaar God was.

22 Toen zeide de HEERE tot Mozes: Aldus zult gij tot de kinderen Israels zeggen: Gij hebt gezien, dat Ik met ulieden van den hemel gesproken heb.

23 Gij zult nevens Mij niet maken zilveren goden, en gouden goden zult gij u niet maken.

24 Maakt Mij een altaar van aarde, en offert daarop uw brandofferen, en uw dankofferen, uw schapen, en uw runderen; aan alle plaats, waar Ik Mijns Naams gedachtenis stichten zal, zal Ik tot u komen, en zal u zegenen.

25 Maar indien gij Mij een stenen altaar zult maken, zo zult gij dit niet bouwen van gehouwen steen; zo gij uw houwijzer daarover verheft, zo zult gij het ontheiligen.

26 Gij zult ook niet met trappen tot Mijn altaar opklimmen, opdat uw schaamte voor hetzelve niet ontdekt worde.

  
   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Hemelse Verborgenheden in Genesis en Exodus 8753, 8859, 8860, 8861, 8862, 8863, 8864, ...

Apocalypse Explained 405


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 1298, 1551, 1754, 2009, 2332, 2575, 2826, ...

Apocalypse Revealed 213, 392, 457, 474, 601, 847

Divine Providence 230

Doctrine of the Lord 59

Leer des Levens 59

Ware Christelijke Religie 9, 284, 291, 301, 305, 309, 313, ...


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 78, 240, 304, 391, 504, 532, 539, ...

Coronis - Aanhangsel tot Ware Christelijke Religie 35, 43, 49

Marriage 9

Skočit na podobné biblické verše

Genesis 1:31, 2:2, 15:17, 27:20, 39:9

Exodus 13:3, 14, 16:23, 19:3, 16, 20:4, 23, 21:12, 17, 22:19, 23:1, 12, 24, 24:4, 28:42, 43, 29:46, 31:12, 32:4, 8, 34:7, 14, 17, 21, 35:1

Leviticus 11:45, 18:20, 19:3, 4, 11, 12, 20:5, 10, 23:3, 24:15, 25:38, 42, 55, 26:1, 2, 13

Numeri 5:12, 14:18, 15:32, 25:11

Deuteronomium 4:10, 16, 23, 25, 36, 40, 5:4, 6, 23, 27, 6:14, 7:9, 8:2, 16, 16:22, 20:1, 21:18, 27:5, 15

Jozua 8:31, 23:7, 24:19

Rechters 6:10, 17:3

I Samuël 22:3

I Koningen 8:12, 11:4, 12:28, 18:39

2 Koningen 5:18, 27, 17:7, 12, 35

2 Kronieken 7:19, 33:7

Nehemiah 9:13, 14

Job 21:19

Psalm 50:7, 81:7, 10, 11, 101:2, 109:14

Proverbs 19:5

Jesaja 58:13

Jeremia 16:14, 17:21, 22, 32:18

Ezechiël 18:2, 20:5, 7, 20

Daniël 3:18, 9:4

Hosea 12:10

Micha 2:2

Maleachi 1:6, 3:5

Mattheüs 5:21, 27, 33, 15:4, 19:3, 18, 27:25

Marcus 7:10, 10:19

Lucas 13:14, 18:20, 23:56

Johannes 9:2, 14:23

Handelingen van de Apostelen 4:24, 17:29, 20:33

Romeinen 2:21, 7:7, 13:9

Efeziërs 6:2, 3

Hebreeuwen 4:10, 11, 12:18, 19

James 2:11

1 Peter 1

Významy biblických slov

sprak
Like "say," the word "speak" refers to thoughts and feelings moving from our more internal spiritual levels to our more external ones – and ultimately...

god
De Heer is de liefde zelf, uitgedrukt in de vorm van de wijsheid zelf. Liefde is dan ook zijn essentie, zijn in wezen. Wijsheid -...

woorden
'Word,' as in Psalms 119:6-17, stands for doctrine in general. 'The Word,' as in Psalms 147:18, signifies divine good united with divine truth. 'Word,' as...

heere
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

goden
De Heer is de liefde zelf, uitgedrukt in de vorm van de wijsheid zelf. Liefde is dan ook zijn essentie, zijn in wezen. Wijsheid -...

beeld
'An image' signifies falsities from self-derived intelligence.

hemel
De "lucht" in de Bijbel vertegenwoordigt het denken, maar op een zeer algemene manier - meer zoals ons vermogen om ideeën waar te nemen en...

onder
In the Bible, things that are lower down, or under, physically, generally represent things that are lower or more external spiritually. In some cases, the...

aarde
"Aarde" in de Bijbel kan een persoon of een groep gelijkgestemden betekenen als in een kerk. Maar het verwijst specifiek naar de buitenkant van de...

wateren
'Waters' signify truths in the natural self, and in the opposite sense, falsities. 'Waters' signify particularly the spiritual parts of a person, or the intellectual...

buigen
To bow, as in Genesis 18:2 signifies to humble.

dienen
Generally speaking, those who are at lower levels of an organization serve those at higher levels. Bosses boss and their employees serve; coaches devise strategy...

kinderen
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

haten
If you truly hate someone, that means you would kill them and destroy their reputation if you could do so without repercussion – not a...

duizenden
As children, most of us at some point frustrated our mothers into using the phrase “if I've told you once, I've told you a thousand...

naam
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

heeren
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

gedenkt
'To remember,' as in Genesis 41:9, signifies conjunction. 'Remembering' denotes conjunction because the remembrance of anyone in the other life joins them together, because as...

zes
Like most numbers in the Bible, "six" can have various meanings depending on context, but has a couple that are primary. When used in relation...

dagen
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

werk
'Works,' as in Genesis 46:33, denote goods, because they are from the will, and anything from the will is either good or evil, but anything...

dag
"Day" describes a state in which we are turned toward the Lord, and are receiving light (which is truth) and heat (which is a desire...

sabbat
In Exodus 31:13, 'verily my Sabbaths ye shall keep,' signifies continuous holy thought about the union of the Lord’s divine with His human.

zoon
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

dochter
Marriages among people – both in the Bible and in life – represent spiritual marriage. Women represent the desire to be good and to do...

dienstmaagd
'Maids' denote external affections serving the internal.

vreemdeling
The word "stranger" is used many times in the Bible, and it is sometimes paired with the word "sojourner". They are different concepts in the...

poorten
"Gates" in ancient times had a significance that does not hold in the modern world. Cities then were enclosed by walls for protection; gates in...

dage
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

zee
Water generally represents what Swedenborg calls “natural truth,” or true concepts about day-to-day matters and physical things. Since all water ultimately flows into the seas,...

eert
'Honor' signifies the good of love. 'To honor,' as mentioned in Isaiah 24:15, signifies worship and adoration. 'To honor thy father and thy mother,' as...

vader
Father in the Word means what is most interior, and in those things that are following the Lord's order, it means what is good. In...

moeder
In general, mothers in the Bible represent the Lord's church on earth, or the church among those who know and follow the Lord. In some...

geeft
Like other common verbs, the meaning of "give" in the Bible is affected by context: who is giving what to whom? In general, though, giving...

stelen
In a natural sense, the commandment 'Thou shalt not steal,' in Exodus 20:15, means, according to the letter, not stealing, robbing, or committing piracy in...

huis
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

vrouw
'Women,' as in Genesis 45:19, signify the affections of truth. But in Genesis 31:50, 'women' signify affections of not genuine truth, so not of the...

ezel
Donkeys signify the things relating to the self-intelligence of the sensual man; and camels, the things of self-intelligence in the natural man (Isa 30:6, 7.)

zag
To look,' as in Genesis 18:22, signifies thinking, because seeing denotes understanding. Look not back behind thee,' as in Genesis 19:17, means that Lot, who...

donderen
When the Lord speaks through the heaven, it descends into the lower spheres and is heard as thunder. As He speaks through the whole of...

bazuin
'Trumpets,' and all other wind instruments, relate to celestial affections.

berg
The Writings tell us that the Lord's love is the sun of heaven, and it is natural for us to look above ourselves to the...

mozes
Moses's name appears 814 times in the Bible (KJV), third-most of any one character (Jesus at 961 actually trails David at 991). He himself wrote...

ons
Angels do give us guidance, but they are mere helpers; the Lord alone governs us, through angels and spirits. Since angels have their assisting role,...

horen
'To hearken to father and mother,' as mentioned in Genesis 28:7, signifies obedience from affection. 'To hearken,' as mentioned in Genesis 30:22, signifies providence. See...

zeide
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

stond
'To stand,' and 'come forth' as in Daniel 7:10, refers to truth. In Genesis 24:13, it signifies a state of conjunction of divine truth with...

israels
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

zeggen
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

gezien
To look,' as in Genesis 18:22, signifies thinking, because seeing denotes understanding. Look not back behind thee,' as in Genesis 19:17, means that Lot, who...

zilveren
'Money' relates to truth.

gouden
Gold means good, and just as gold was the most precious metal known to ancient mankind so it represents the good of the highest and...

altaar
Het eerste altaar dat in het Woord wordt genoemd, is door Noach gebouwd nadat hij uit de ark kwam. Op dat altaar offerde hij schone...

schapen
A flock, as in Genesis 26, denotes interior or rational good. A flock signifies those who are in spiritual good. A flock signifies natural interior...

runderen
'A herd,' as mentioned in Genesis 32:7, denotes exterior or natural good, and also not good things.

plaats
'A dry place,' as in Luke 11:24, signifies states of evil and falsity which are in the life of someone who does the work of...

komen
Coming (Gen. 41:14) denotes communication by influx.

zegenen
De Heer is volmaakte liefde uitgedrukt als volmaakte wijsheid. Hij heeft ons geschapen opdat Hij ons zou kunnen liefhebben, ons eigen liefde en wijsheid zou...

stenen
Stones in the Bible in general represent truths, or things we know concerning the Lord and what He wants from us and for us in...

bouwen
Er zijn echt twee betekenissen voor "bouwen" in de Bijbel. Wanneer iets voor het eerst wordt gebouwd, of gebouwd in de meest typische zin, betekent...

steen
Stones in the Bible in general represent truths, or things we know concerning the Lord and what He wants from us and for us in...

schaamte
'Unclothed' signifies being deprived of the truths of faith.

Videa od Swedenborg Foundation

Zde uvedená videa jsou poskytnuta se svolením našich přátel ze Swedenborg Foundation. Více se o nich dozvíte zde: swedenborg.com.


The 10 Commandments: God's Name Explained

We'll unpack the spiritual essence of what it means to "take God's name in vain," answer your questions, and delve into Swedenborg's spiritual experiences and what he learned through them!

Exodus 20:7 >> 05:28, 19:02, 34:00

The 10 Commandments: What Honoring Father and Mother Really Means

The commandment about honoring your father and mother may seem fairly straightforward but when you learn the layers of spiritual meaning within it, its relevance expands to much more than respecting your parents.


How to Find Lasting Inner Peace

If the goal is peace, what's the pathway? The commandment on remembering the Sabbath can help . . . in more ways than you'd expect.


False Gods: Mysteries of the 10 Commandments Explained - Swedenborg and Life

How can a God who is willing to punish children for their parent’s actions be described as merciful? How can anyone this possessive be the moral role model that God is supposed to be?

Exodus 20:1-6 >> 00:58, 03:47
Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 A Day of Rest
In the New Church we are told that when we are trying to be loving and kind to other people, then the Lord is at rest. And this is the real Sabbath.
Worship Talk | Ages 4 - 6

 Does the Lord Forgive?
Lesson and activities looking at the Lord's love and mercy in forgiving us.
Religion Lesson | Ages over 15

 Forgiveness and Mercy
The Lord forgives sins, because He is mercy itself. To receive forgiveness a person must admit wrongdoing, stop doing evil, and begin a new life.
Sunday School Lesson | Ages 11 - 17

 For Reflection: A Perfect Sabbath
Think about ways to look to the Lord and also get some rest and recreation as you celebrate the Sabbath day.
Activity | Ages over 4

 His Life Within You
The first commandment calls us to commit our life to the Lord, to delight in knowing Him and in feeling His life within us.
Article | Ages over 15

 Honor Your Father and Your Mother
Coloring Page | Ages 7 - 14

 I Am the Lord Your God
Worship Talk | Ages over 18

 Identify and Name False Gods
Spiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.
Activity | Ages over 18

 Memory Verse: Holy Is His Name
Activity | Ages 4 - 14

 Memory Verse: Keeping the Sabbath
Activity | Ages 4 - 14

 Memory Verse: Love Me Keep My Commandments
Activity | Ages 4 - 14

 Memory Verse: The Lord Our God
Activity | Ages 4 - 14

 Memory Verse: Worship of the Heart
Activity | Ages 4 - 14

 Moses Receiving the Ten Commandments
Color and cut out the pieces to assemble a project showing Moses receiving the Ten Commandments.
Project | Ages 7 - 14

 Mount Sinai Diorama
Print the figures of Moses and the Children of Israel, use playdough to make Mount Sinai, then arrange in a diorama.
Project | All Ages

 No Other Gods
The first commandment tells us that we should worship the one true God and have no other Gods before Him. This sounds simple enough. Who would bow before a carved image or worship an idol? The fact is, we all do. The First Commandment is as important for us today as it ever was.
Worship Talk | Ages 15 - 17

 Our Covenant with God
A covenant is a promise made between two or more people. New Church teachings explain how keeping covenant joins a person with the Lord.
Sunday School Lesson | Ages 11 - 17

 Our Covenant with the Lord
Lesson and activities exploring our covenant with the Lord and how we can respond to His love.
Religion Lesson | Ages over 15

 Overview of Lead and Guide Us Levels A B C for Ages 3-14
Overview of the Youth Journey Program "Lead and Guide Us", Levels A, B and C, for ages 3-14. Suitable for Sunday schools, camps, classrooms and families.
Sunday School Lesson | Ages 3 - 14

 Picture the Giving of the Ten Commandments
Make a picture of Moses bringing the two tablets of stone down Mount Sinai to help you focus on the miraculous way the Lord gave us the Ten Commandments.
Project | Ages 7 - 14

 Qualities of the Lord
Look at colored pictures of stories from the Word. Using a word bank, identify the quality of the Lord shown in each picture.
Project | Ages 9 - 14

 Quotes: Holy Is His Name
Teaching Support | Ages over 15

 Quotes: Keeping the Sabbath
Teaching Support | Ages over 15

 Quotes: Love Me and Keep My Commandments
Teaching Support | Ages over 15

 Quotes: The Lord Our God
Teaching Support | Ages over 15

 Remember the Sabbath
Worship Talk | Ages 7 - 14

 Resting in the Lord
Worship Talk | Ages over 18

 Sensual Pleasure and Delights
Spiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.
Activity | Ages over 18

 Spiritual Tasks for the Ten Commandments
Spiritual tasks to help us apply the Ten Commandments.
Activity | Ages over 18

 Taking the Lord's Name in Vain
Might you be coming close to taking the Lord's name in vain without even realizing it? 
Activity | Ages 11 - 17

 The Eighth Commandment
Spiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.
Activity | Ages over 18

 The Fifth Commandment
Spiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.
Activity | Ages over 18

 The First Commandment
Worship Talk | Ages 7 - 14

 The First Commandment
Spiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.
Activity | Ages over 18

 The Fourth Commandment
Spiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.
Activity | Ages over 18

 The Function of Wings
Compare the function of a bird's wings with how the Ten Commandments - and other parts of the Lord's Word - help us.
Activity | Ages 7 - 17

 The History and Meaning of the Sabbath
Worship Talk | Ages over 18

 The Lord Gives the Ten Commandments
Story | Ages 4 - 6

 The Lord's Commandments Mobile
This complex project combines the two great commandments and the Ten Commandments in one mobile.
Project | Ages 7 - 14

 The Lord Will Not Hold Him Innocent
Article | Ages 15 - 17

 The Ninth and Tenth Commandments
Spiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.
Activity | Ages over 18

 The Second Commandment
Spiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.
Activity | Ages over 18

 The Seventh Commandment
Spiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.
Activity | Ages over 18

 The Sixth Commandment
Spiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.
Activity | Ages over 18

 The Ten Commandments
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 The Ten Commandments
Family lessons provide a worship talk and a variety of activities for children and teens..
Religion Lesson | Ages 4 - 17

 The Ten Commandments
The Ten Commandments list actions a person must do in order to connect with God. Explore the spiritual meaning to commandments using New Church online resources.
Sunday School Lesson | Ages 11 - 17

 The Ten Commandments
This lesson discusses a story from the Word and suggests projects and activities for young children.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 The Ten Commandments
A lesson for younger children with discussion ideas and a project.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 The Ten Commandments
Sunday School Lesson | Ages 9 - 12

 The Ten Commandments (3-5 years)
Project | Ages 4 - 6

 The Ten Commandments Calligraphy
Color the border around this calligraphy of the Ten Commandments.
Project | Ages 7 - 14

 The Ten Commandments in Hebrew
Coloring Page | Ages 7 - 14

 The Ten Commandments Received, The Golden Calf
Lesson outline provides teaching ideas with questions for discussion, projects, and activities.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 The Third Commandment
Spiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.
Activity | Ages over 18

 The Two Tablets
Use a modeling compound to make small tablets. 
Project | Ages 7 - 14

 Turning Away from False Gods Collage
Make a collage showing things people might “worship” or seem to make a higher priority in their lives than the Lord. 
Project | Ages 7 - 17

 What Worship Is
Worship Talk | Ages over 18

 Why We Need Rules
Worship Talk | Ages 7 - 14

 Worshiping the Lord Alone
Worship Talk | Ages 7 - 14

 Worshiping the One True God
Worship Talk | Ages over 18

 You Shall Not Take the Name of the Lord Your God in Vain
Worship Talk | Ages 7 - 14


Přeložit: